Bruksanvisning

Bruksanvisning
Reservdelslista
Obs: Användaren måste läsa och förstå bruksanvisningen innan användning av denna gaffelvagn
LÄS NOGGRANT
Varningar och säkerhetsåtgärder
Observera noggrant de anvisningar och riktlinjer som finns i denna handbok när du använder
gaffelvagnen med viktangivelsen.
Utför alltid varje steg i sekvens.
-
Alla säkerhetsföreskrifter som gäller för gaffelvagnen förblir giltiga och oförändrade.
Eventuella ändringar som görs skall godkännas skriftligen av leverantören före något arbete
slutförs.
Använd inte denna enhet om du inte är fullt medveten om dess kapacitet.
Kontrollera riktigheten av vågen regelbundet för att förhindra felaktiga avläsningar.
Endast utbildad och auktoriserad personal får serva gaffelvagnsvågen.
Tack för att du använder vår gaffelvagn. Den är tillverkad av högkvalitativt stål och är utformad för
horisontella lyft och transport av laster på en lastpall eller standardiserade containrar. För din
säkerhet och korrekt funktion ska du noga läsa dessa instruktioner innan du använder den.
OBS: All information som rapporteras häri baseras på data som finns tillgängliga vid tidpunkten för
tryck. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra egna produkter när som helst utan att meddela
detta. Förslagsvis kontrolleras alltid eventuella uppdateringar och ändringar.
1. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Kapacitet (kg)
Max. Gaffelhöjd (mm)
Min. Gaffelhöjd (mm)
Gaffellängd (mm)
Bredd över gafflar (mm)
Individuell gaffelbredd (mm)
Lasthjul diameter (mm)
Styrhjul diameter (mm)
2000
2000
2500
2500
3000
200 (eller 190)
85 (eller 75)
1150
1220
1150
1220
1150
450 / 520 / 540 / 685
160
Ø 82x70 (eller Ø 74x70) Nylon eller Polyuretan
Ø 200 (eller Ø 180) Nylon, Polyuretan, Gummi
Gaffellängder finns i 800, 900, 950, 1000, 1500 samt 2000mm.
Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
2. Fästa dragstången på pumpenhet
Om du har köpt gaffelvagnsvågen omonterad krävs en del montering. För montering behövs en del
verktyg såsom hammare, tång, skiftnyckel. Delar som ingår vid montering är en axel med hål (105),
två elastiska sprintar (106) (Notera att en är i axeln (105)) dessa delar är finns i en plastpåse, som är i
dragstången.
Figur 1.
3000
1220
2.1 Placera dragstången på pumpkolven (303). Använd sedan en hammare för att få axeln, med hål i
(105), på plats i den hydrauliska pumpen. Axeln förs in från höger till vänster (Se figur 2).
Figur 2.
2.2 Positionera manöverhandtaget (117 eller 120G) i en "lägre" position, För sedan
justeringsmuttern (104), justerskruven (103) och kedjan (102) genom hålet i axeln (105) med handen
(se figur 3).
Figur 3.
2.3 Tryck ner dragstången (110, 110B eller 111 g), ta bort sprinten (# 2) (Se figur 1).
2.4 Sätt reglagehandtaget (117 eller 120G) i "höj" läget, höj sedan plattan (319) med sprinten (# 2)
och sätt i justeringsbulten (103) i det främre spåret på plattan (319), notera att hålla
justeringsmuttern (104) på undersidan av plattan.
2.5 Använd en hammare för att knacka det elastiska stiftet (106) i axeln med hål (105). Dragstången
är nu monterad på pumpen.
3. Justera höj och sänk -anordning
På dragstången denna gaffelvagnsvåg kan du hitta reglagehandtaget (117 eller 120G) som kan
justeras i tre lägen:
Höj
-handtag ner
Förflyttning
-handtag i mittläget
Sänk
-handtag upp, handtaget återgår till förflyttningsläget när den släpps.
Om det, mot förmodan, har ändrats kan du justera enligt följande steg:
3.1 Om gafflarna höjs när man pumpar i förflyttningsläget, vrid justeringsmuttern (104) på
justerskruven (103) eller skruven (318) medurs tills pumpningen inte medför att gafflarna höjs.
3.2 Om gafflarna sjunker när man pumpar i förflyttningsläget, vrid muttern (104) eller skruven (318)
moturs tills gafflarna inte lägre sjunker.
3.3 Om gafflarna inte sjunker när reglagehandtaget (117 eller 120G) är i det nedre läget, vrid muttern
(104) eller skruven (318) medurs tills gafflarna sänks när reglagehandtaget (117 eller 120G)är i sänk
läge.
Kontrollera sedan förflyttningsläge enligt punkt 3.1 och 3.2 för att vara säker på att muttern (104)
och skruven (318) är i rätt position.
3.4 Om gafflarna inte höjs när man pumpar i höjläge, vrid muttern (104) eller skruven (318) moturs
tills gafflarna höjs när man pumpar i höj läge. Kontrollera sedan sänk och förflyttningsläge enligt
punkt 3.1, 3.2 och punkt 3.3.
4. UNDERHÅLL
Gaffelvagnsvågen är i stort sett underhållsfri.
4.1 OLJA
Vänligen kontrollera oljenivån var sjätte månad. Oljan bör vara hydraulolja: ISO VG32 och dess
viskositet bör vara 30cSt vid 400 C, total volym om 0.4l.
4.2 Lufta systemet
Luft kan komma in i hydrauloljan på grund av transport eller att pumpen varit i liggandes läge. Luft i
systemet kan göra så att gafflarna inte höjs när man pumpar i höj läge. Luften avlägsnas på följande
sätt: tryck in reglagehandtaget (117 eller 120G) i det nedre läget, pumpa sedan dragstången upp och
ned flera gånger.
4.3 Daglig kontroll och underhåll
Daglig kontroll av gaffelvagnsvågen kan begränsa slitaget. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt
hjulen och axlarna. Gafflarna bör vara avlastade och i det lägsta läget när gaffelvagnsvågen inte
används.
4.4 SMÖRJNING
Alla lager och axlar är försedda med långtidsfett på fabriken. Du behöver bara en gång i månaden
eller efter varje gång gaffelvagnsvågen rengörs noggrant på smörjpunkterna.
5 GUIDE TILL SÄKERHET DRIFT
5.1 Användaren bör läsa alla varningsskyltar och instruktioner här och på gaffelvagnsvågen innan
användning.
5.2 Använd inte på sluttande mark.
5.3 Använd inte gaffelvagnsvågen om du inte är bekant med den och har utbildats eller har
befogenhet att använda den.
5.4 Använd inte en gaffelvagnsvågen om du inte har kontrollerat dess tillstånd. Ägna särskild
uppmärksamhet åt hjulen, dragstången, gaffel enheten och pumpenheten.
5.5 Flytta alltid reglagehandtaget till förflyttningsläget när gaffelvagnsvågen ska förflyttas. Detta gör
dragstången lättare att manövrera och tryckavlastar pumpen. Detta bevarar de hydrauliska tätningar
och ventilkomponenter.
5.6 Människor får inte vistas på gaffelvagnsvågen.
5.7 Handskar rekommenderas till användaren.
5.8 När varorna har transporterats, bör alla människor vara borta från gafflarna för 600mm.
5.9 Lasten ska inte lastas som figur 5 / B.
5.10 Lasta inte över maximal kapacitet.
5.11 På platser med särskilda villkor bör operatören vara försiktig när gaffelvagnsvågen används.
6. FELSÖKNING
Problem
Gafflarna kan inte höjas till
1 max. höjd
2 Gafflarna går inte att höja
Orsak
Åtgärd
För lite hydraulisk olja i systemet
 Ingen hydraulisk olja i systemet
 Orenheter i den hydrauliska oljan
 Muttern (104) är fel justerad
 Luft har kommit in i hydraulsystemet
Fyll på med hydraulisk olja
 Fyll på med hydraulisk
olja
 Byt hydraulisk Olja
 Justera mutter (104)
eller skruv (318) (se
avsnitt 3.4)
 Lufta systemet (se
avsnitt 4.2)
3 Gafflarna går inte att sänka



4 Läckage


5
Gafflarna sjunker utan att
reglagehandtaget är i
sänkläge
Kolvstången (328) eller pumpen (322)
är deformerade
Gafflarna har varit i upphöjt läge
under en längre period vilket lett till
rost på kolvstången som fastnat.
Justeringsmuttern (104) eller skruven
(318) är inte i rätt läge.
Tätningsdelar/packningar slita eller
skadade
Någon del som spruckit eller blivit nött





Orenheter i den hydrauliska oljan
orsakar att avlastningsventilen
inte kan stänga helt
Någon del i det hydrauliska
systemet är sprucket eller slitet
Luft har kommit in i
hydraulsystemet
Tätningsdelar/packningar slitna
eller skadade
Justeringsmutter (104) eller
skruven (308) är inte i rätt läge





Byt kolvstången (328)
eller pumpen (322).
Gafflarna ska vara i
lägsta läge när
gaffelvagnsvågen inte
används.
Justera muttern (104)
eller skruven (308) (se
avsnitt 3.3)
Ersätt med nya
Ersätt med nya





OBS: FÖRSÖK INTE ATT REPARERA GAFFELVAGNSVÅGEN OM DU INTE ÄR UTBILDAD ELLER HAR
BEFOGENHETER ATT GÖRA DET.
Byt hydraulisk olja
Inspektera och byt
ut slitna/skadade
delar
Lufta systemet (se
avsnitt 4.2)
Byt ut packningar
Justera muttern
(104) eller skruven
(308) (se avsnitt
3.2)