Mötesanteckningar 2015-03-18 (pdf, nytt fönster)

Minnesanteckningar från möte med RMPG hjärtsjukvård
Dag: 2015-03-18 kl. 10 - 14.10
Plats: Balansen, Qulturum
Närvarande:
Jan-Erik Karlsson, ordf
Björn Sinnerstad
David Olsson
Hans Granfeldt
Mats Broqvist
Rosemarie Pettersson
Håkan Sjöstrrand
Martin Stefánik
MelaniaVilau
Åsa Törnqvist,
Dawid Kusiak
Christina Holmgren
Lennart Nilsson
Marie Gustavsson, sekr
1.
Jönköping
Västervik
Kalmar
Linköping
Linköping
Norrköping
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Motala
Jönköping
Jönköping, gäst
Linköping. gäst
Jönköping
Inledning - anteckningarna från föregående möte
Anteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna.
Jan-Erik informerar om det regionala seminariet den 5 mars som bl.a. behandlade de
nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.
2.
Rapport från respektive enhet
Jönköping: Läget är stabilt.
Värnamo: Läget på läkarsidan är stabilt men viss brist på sjuksköterskor.
Eksjö: Eksjö saknar fn kardiolog. Situationen för övrig personal är mycket ansträngd.
Utredning av en ev. länskardiologklinik har påbörjats.
Norrköping: Bemanningen är acceptabel. Två nyanställda.
Motala: Man har betat av en lång kö. Hyrläkare löser bemanningsproblemen.
Linköping: På thorax är läget stabilt. På angiosidan löser man bemanningsproblem
med hyrläkare.
Kalmar: Läget är stabilt. Nyanställning från Tyskland är på gång.
2 (4)
Västervik: Kliniken är underbemannad. Björn går inom kort i pension. RMPG tackar
för gott samarbete och önskar Björn en trevlig pensionärstillvaro.
3.
Återkoppling från RSL och CR
Det finns inget aktuellt att informera om. De största frågorna i RSL handlar om IT,
personalförsörjning och RCC.
4.
Kardiogenetik - Vad händer i Linköping?
De nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ger hög prioritet till diagnostik avseende
familjär hyperkolesterolemi och kaskadtestning av vissa ärftliga hjärtsjukdomar.
Lennart Nilsson informerar om och diskuterar hur man ska hitta, utreda, behandla och
följa upp dessa patienter.
Han visar bl.a. att endast ca 30 av förväntade 2 200 personer i Östergötland diagnostiserades med FH 2010.
Christina Holmgren informerar om hur den kardiogenetiska mottagningen på Ryhov är
uppbyggd och fungerar. Remissinflödet har ökat kontinuerligt och bedöms öka ännu
mer i och med de nya riktlinjerna.
Socialstyrelsens bedömning är att kostnaden för en region i Sydöstra sjukvårdsregionens storlek kommer att öka med 10 miljoner per år
Det är viktigt att hela logistiken både med mottagningen i Linköping som regionalt
kompetenscentrum och med team i Kalmar respektive Jönköping fungerar.
RMPG beslutar att knyta Christina Holmgren och David Olsson till det uppdrag som
Cecilia Gunnarsson har.
Christinas och Lennarts presentationer finns som bilaga.
5.
Hur hanterar vi valfriheten i nya patientlagen gällande genetisk
utredning?
Patientlagen gäller.
För att erbjuda likvärdig vård i sjukvårdsregionen är det av största vikt att det finns
gemensamma regionala vårdriktlinjer.
6.
ST-utbildning kardiologi - avstämning
Vid RMPG-mötet 2014-09-04 fick Mats i uppdrag att planera en utbildningsdag med
3 (4)
tema aortasjukdomar.
Förslag finns att genomföra en sådan utbildning fredagen den 5 juni.
Preliminärt program:
Aortaaneurysm, Mats Broqvist
Aortadissektion/aortahematom, Mats Broqvist
Datortomografi vid aortasjukdom, Anders Björkholm
TEVAR, Claes Forssell
Thoraxkirurgi vid aortasjukdom, John-Peder Kvitting
Jan-Erik stämmer av med Anneli Svensson
RMPG beslutar gå vidare med konceptet att ordna viss ST-utbildning i
sjukvårdsregionen.
7.
Årsrapport 2014
Preliminär årsrapport delas ut.
Synpunkter och förslag lämnas till Jan-Erik.
8.
Regionala vårdriktlinjer – lägesbeskrivning
Regionala vårdriktlinjer är viktiga för att kunna erbjuda lika vård inom sjukvårdsregionen.
För att undvika onödiga patientströmmar till följd av valfriheten i nya patientlagen är
det också viktigt med gemensamma riktlinjer.
9.
Avtal hjärtkirurgi, Lund
Sydöstra sjukvårdsregionen har ett avtal med Lund om barnsjukvård.
Sjukvårdsregionen remitterar redan idag patienter till Lund för de thoraxkirurgiska indikationer inkl. hjärttransplantationer som inte görs på US.
RMPG ser därför positivt på att utöka avtalet till att även gälla ingrepp enligt ovan.
10.
Volymer för högspecialiserad vård
Mats lämnar förslag till volymer för högspecialiserad hjärtsjukvård 2016 där den största
förändringen är att TAVI beräknas öka med 20 st. 8 i Jönköping och 6 i Kalmar och Östergötland. Kostnaden beräknas öka med 8 miljoner för dessa ingrepp.
4 (4)
RMPG ändrar inte förslaget till volymer.
Den ökade kostnaden för TAVI tas upp i Centrumrådet för att beaktas i avtalet för
2016.
Mats förslag till volymer finns i bilaga.
11.
Remissmall för CT-undersökning
Hans föreslår att CT-undersökning görs på de patienter som kan bli aktuella för mindre
klaffingrepp.
Hans, David och Dawid enas om hur remissmallen ska se ut.
12.
Nästa möte
Nästa möte är i Norrköping den 10 september. Temat är ischemi.
Vid minnesanteckningarna
Marie Gustavsson
Sekreterare