Diskussion om läget för utökning av platser, genomströmning och

Diskussion om läget för
utökning av platser,
genomströmning och
avgifter
September 2015
Agenda




Ungdomsvård
Missbruksvård
SiS åtgärder för utökad kapacitet
SiS vårdavgifter
Antal ensamkommande flyktingbarn per år och
prognos för 2015
12000
11000
10000
8000
7050
6000
4000
3578
2000
0
388
398
816
2004
2005
2006
1264
2007
1510
2008
2250
2009
Antal ensamkommande
2393
2010
3852
2657
2011
2012
Prognos (9000-13000)
2013
2014
2015
Hvb-tillstånd för ensamkommande flyktingbarn
Antal nya Hvb tillstånd
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
Totalt i landet finns idag 424 Hvb som tar emot
ensamkommande
Ungdomsvård, orsaker till ökad
efterfrågan
 Antalet ensamkommande
 Förändringar i vårdlandskapet
Genomströmning Ungdomsvård
Färdigbehandlade ungdomar
6 mars 2015
Hur många ungdomar har du på din institution fredagen den 6
mars 2015 som väntar på en placering utanför SiS?
Akut
Utredning
Behandling
Totalt
45
13
46
104
Akut
Utredning
Behandling
Totalt
30
20
37
87
21
9
19
1
28
9
68
19
22 juni 2015
Hur många ungdomar anser institutionen är färdigbehandlade?
Hur många ungdomar anser socialtjänsten är färdigbehandlade?
Skillnad
23
Utvecklingen av antalet narkotikabeslag (tull och polis),
antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet vårdade
med narkotikarelaterad diagnos samt antalet narkotikarelaterade dödsfall, per invånare. 1987–2013. Index 1987=100.
Index
500
400
300
Beslag
Misstänkta
Vårdade personer
Dödsfall
400
300
200
200
100
100
0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Drogutvecklingen i Sverige
Källa: Socialstyrelsen och Brå
• Boendestöd ökar
• Frivillig heldygnsvård minskar
Substitutionsbehandling
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Andelen distribuerad dygnsdoser av Buprenorfin, Metadon och
kombinationer har ökat kontinuerligt.
Socialtjänstens syn på området behandling, samtliga klienter,
n = 213 för båda åren.
Be handling år 2002
Be handling år 2008
Då ligt /
M yc ke t
då ligt
11%
M e de l
23 %
B ra /
M yc ke t bra
66 %
B ra /
M yc ke t bra
79 %
Då ligt /
M yc ke t
då ligt
5%
M e de l
16 %
Missbruksvård, orsaker till ökad
efterfrågan
 Missbrukets utveckling, yngre målgrupp
 Behandlingsalternativ i dygnsvård
 Mer positiv syn på LVM-vård
Åtgärder för att öka kapacitet
Ungdomsvård:




Hittills i år ca 20 platser
Resten 2015 ca 14 platser
2016 ca 25 platser
2017 ca 70 platser
Missbruksvård




Hittills i år ca 25 platser
Resten 2015 ca 30 platser
2016 ca 20 platser
2017 ca 35 platser
SiS vårdavgifter 2016
 Allmänna kostnadsökningar
 Andel kostnadstäckning avgift/anslag satt till 69/31
 Ungdomsvård
– Enhetlig avgift för ungdomar med särskilda
reursbehov
– Nya lagkrav på SiS skola
22
Uppskattat antal personer med tungt missbruk 1979–1998
samt uppskattat antal personer med problematiskt
missbruk 1998–2004 respektive 2007.
Antal
30
000
30000
20000
20
000
UNO/MAXkartläggningarna
Skattningar med
slutenvårdsdata
10000
10 000
Skattningar med
kriminal- och
slutenvårdsdata
0
1979
-79
1983
Drogutvecklingen i Sverige
1987
1991
-91
1995
1999
-98
2003
-03
2007
-07
Källor: Olsson m.fl., Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut
23
Utvecklingen av antalet narkotikabeslag (tull och polis),
antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet vårdade
med narkotikarelaterad diagnos samt antalet narkotikarelaterade dödsfall, per invånare. 1987–2013. Index 1987=100.
Index
500
400
300
Beslag
Misstänkta
Vårdade personer
Dödsfall
400
300
200
200
100
100
0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Drogutvecklingen i Sverige
Källa: Socialstyrelsen och Brå
• Boendestöd ökar
• Frivillig heldygnsvård minskar
Substitutionsbehandling
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Andelen distribuerad dygnsdoser av Buprenorfin, Metadon och
kombinationer har ökat kontinuerligt.
Dygnsdoser omräknat till individers årsbehov
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Inskrivna i
behandling
Ej inskrivna i
behandling
Totalt förskrivna
DDD
Inkl landstingens
egen distr
Socialtjänstens syn på området behandling, samtliga klienter,
n = 213 för båda åren.
Be handling år 2002
Be handling år 2008
Då ligt /
M yc ke t
då ligt
11%
M e de l
23 %
B ra /
M yc ke t bra
66 %
B ra /
M yc ke t bra
79 %
Då ligt /
M yc ke t
då ligt
5%
M e de l
16 %
Primärdroger enligt DOK 2001-2013
Gruppen med de äldsta klienterna har samma mönster som gruppen
med alkohol som primärdrog
Opiatmissbrukare minskar inte
Psykiatrisk tvångsvård
Egen bostad
Tidigare våldsbrott
Exempel på orsaker till den ökade beläggningen, nuläge och
historik.


Tunga missbrukare ökar under 2000-talet



Missbruket av nätdroger ökar. Tilltalar en yngre målgrupp.

Socialtjänsten är inte priskänslig, sällan diskussioner kring avgiften. God ekonomi eller dyrare HVBalternativ?


Minskad HVB-verksamhet i samhället. Klienter är mindre kända för socialtjänsten vid ett LVM.



Ökad andel fullföljer § 13.
Större andel opiatmissbrukare. Under 2000-talet ökade substitutionsbehandling och öppenvård för
gruppen, vilket ökade efterfrågan på LVM.
Rättsväsendet dömer ut färre korta fängelsestraff. Färre inom kriminalvården.
BUP har minskat sin verksamhet. Minskande psykiatriplatser. Överbelastad psykiatri, snabbare tillbaka
till LVM-hemmet.
DOK visar en tendens att gruppen LVM-klienter med erfarenhet av psykiatrisk vård, våld och
bostödslös ökar. ”Svårare grupp”?
Utredningsverksamheten förlänger tiden på LVM-hemmet, för att slutföra utredningen.
Socialtjänsten är mer nöjd med innehållet i LVM
Utveckling av platser
 LVM ökar sitt platsantal i VP 2015 från 345 till 349.
 LVM ökar med 17 låsta platser genom konvertering från öppet och genom
platsutökning.
 Utöver VP 2015 planeras nya avdelningar på Gudhemsgårdens och Hornös
institutionsområde vilket skapar 13-15 platser. Rällsögården öppnar avdelning
med 14 platser i Granhults lokaler från slutet av februari. Hessleby har i
Helsingborg 6 tillfälliga platser.
Genomströmning
 Sammangåendet av Rebecka och Ekebylund kommer öka genomströmningen
från låst till öppet för målgruppen på Rebecka.
 Lunden ska projektera och utöka öppna platser för kvinnor.
 Öka genomströmningen från låst, öppen till § 27 vård.
VO Ungdomsvård
Brott mot Brottsbalken med misstänkt gärningsman
15-17 år
År
Misstänkta
Befolkning
Antal LSU
2009
14890
371651
100
2010
13188
354135
87
2011
11077
334936
82
2012
8805
316262
58
2013
7199
306377
42
-18%
-58%
-52%
Elever som avslutat åk 9 samt uppskattat för år 20152016 utifrån antal elever i åk 8 resp 7
Elever åk9 räknat i tusental
140
120
100
80
Elever åk9
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
Antal ensamkommande flyktingbarn per år och
prognos för 2015
9000
8000
8000
7000
7050
6000
5000
4000
3578
3000
2000
2250 2393
1000
0
388
398
816
1264
3852
2657
1510
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal ensamkommande
Prognos
Hvb-tillstånd för ensamkommande flyktingbarn
Antal nya Hvb tillstånd
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
Totalt i landet finns idag 424 Hvb som tar emot
ensamkommande
Insatser i VP 2015
• Ett antal låsbara platser tillskapas – vissa genom att öppna platser
konverteras. Sex platser på Eknäs, två platser på Lövsta, en plats på
Bärby, två på Ryds Brunn, två på Öxnevalla, två på Fagared
• Beroende på byggstart/avslut kan tre platser tillkomma på Ljungaskog,
fyra på Brätte.
• Ca 15 tillfälliga platser i hyrda kriminalvårdslokaler. Anskaffning av
tillfälliga lokaler s.k. moduler
• Utredning om möjliga nybyggnationer på ett antal institutioner, t ex
Johannisberg, Klarälvsgården, Hässleholm, Ljungbacken, Råby,
Margretelund