Läget för de skånska groddjuren. Marika Stenberg, Ekoll AB

Läget för de skånska groddjuren
Marika Stenberg
[email protected]
Varför bry sig om groddjuren?
• Mer hotade än andra djurgrupper i världen
• Var tredje art av nästan 6000 arter är hotad
• I nästan 50% fallen vet vi inte varför de minskar (vi vet... troligen inte p g a chytridsjuka i Sverige)
• I Sverige finns 13 arter, 8 är/varit hotade (12‐7 för Skåne)
Groddjur ‐ metapopulationer
Spridning via juveniler är viktig
Per Edenhamn, 1996
Baserat på 400 vatten för lövgroda
Lokalt utdöende (24% per år) Återkolonisering (33% per år) ≈500‐1000 m
”Baslokal”
(stor, liten risk för utdöende)
“Sink”
Exempel ‐ metapopulation
Baslokal för lövgroda och klockgroda
Foto: Johan Hammar, Svartskylle NR, grodboken
Orsaker till nedgångar (Skåne)
• Utdikning av våtmarker
• Ökad trafikintensitet
• Fisk‐ och kräftinplanteringar
• Intensivt jord‐ och skogsbruk
• Övergödning av lekvatten
(Sjukdomar – troligen inte)
För få lekvatten
och isolering
Exempel Frihult, Sjöbo kommun
Samma landmiljöer – 41 dammar inom 1 km2
Rektangulära baslokalen
Naturskyddsföreningens damm
Exempel Frihult, Sjöbo kommun
Samma landmiljöer – 41 dammar inom 1 km2
Antal arter av amfibier
8
6
> 80% krontäckning
4
Fisk (abborre, karpfisk)
2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Max vattendjup på våren (m)
3
uttorkningsrisk
Rektangulära baslokalen
Restaurering 2012
?
Rektangulära baslokalen
Naturskyddsföreningens damm
2011
2012
2013
2015 ‐ lövgroda
‐ lökgroda
‐ klockgroda
‐ större vattensalamander
‐ åkergroda
‐ mindre vattensalamander
Läget i Skåne – vad vet vi? Inventeringar
• Åtgärdsprogram – vissa arter
• Biogeografisk uppföljning – vissa arter (vart 6:e år)
Allmänheten
• Rapportering till Artportalen – alla arter
(Grodguiden)
Åtgärdsprogram
Biogeografisk uppföljning (vart 6:e år)
Förändringar i antal lekvatten och
populationsstorlek hos groddjuren
179 000 kr per år
Biogeografisk uppföljning
Förslag 2014
Totalinventering
strandpadda (ej Västra Götaland), grönfläckig padda
lökgroda
gölgroda
Baslokaler (minst 50 hanar/romklumpar), klockgroda
lövgroda
långbensgroda + stickprov i förekomstfrekvens inom 1 km (satellitlokaler)
Bifyndsnotering (finns/finns inte)
större vattensalamander
åkergroda
vanlig groda
ätlig groda
blodigel
Biogeografisk uppföljning ‐ 2015
Klockgroda
1/3 av baslokalerna (18 st) samt satellitlokaler (26 st) Fynd i 17+14 (1005 + 135 spelande hanar) Biogeografisk uppföljning ‐ 2015
Lökgroda
1/3 av lokalerna (57 st)
Fynd i 26 (298 spelande hanar) Biogeografisk uppföljning ‐ 2015
Bifynd
Totalt 101 vatten
Bifynd i 63 vatten
Läget i Skåne
Inventeras
Inventeras
Bifynd
Inventeras
Bifynd
Rapporteras inte
Hjälp oss att rapportera fynd!
Åtgärder för att förbättra för groddjur
Åtgärdsprogrammen
‐ Skåne
Åtgärder för att förbättra för groddjur
Miljöinvesteringar
Gynnat hänsynskrävande groddjur?
Ja, 80% (av 38/48) koloniserades
Life ‐ Nature
Semi Aquatic Life
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fågelsjön Löddeåns mynning
Revingefältet
Limhamns kalkbrott
Tygelsjö‐Gessie
Falsterbohalvön Vellinge ängar Falsterbo skjutfält Bäckhalladalen
Gladsaxhallar och Tobisviksheden Ravlunda skjutfält
Life ‐ Nature
Berörda arter i Skåne •
•
•
•
•
•
•
Större vattensalamander (II och IV)
Klockgroda (II och IV)
Lökgroda (IV)
Lövgroda (IV)
Strandpadda (IV)
Grönfläckig padda (IV)
Långbensgroda (IV)
•
•
•
•
Citronfläckad kärrtrollslända (II och IV)
Pudrad kärrtrollslända (IV)
Bred gulbrämad dykare (II och IV)
Bred paljettdykare (II och IV)
Life ‐ Nature
•
•
•
•
•
•
•
Åtgärder
Inventeringar innan åtgärder
Restaurering och nyskapande av våtmarker.
Skapa övervintringsplatser i öppna landskap.
Utsättningar
Införande av bete
Bekämpning av exotiska arter
Informationsarbete
Varför bry sig om groddjuren?
Indikatorgrupp för mångfald i landskapet!!!
Tack för att ni lyssnade!
Frågor?