Svar på skrivelse från (MP) ”Redovisning av läget och prognos för

1(4)
Trafikavdelningen
Resenärsservice
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-23
Ärende/Dok. id.
TN 2015-1401
Infosäk. klass
Handläggare
Sara Catoni
08 686 1739
[email protected]
Trafiknämnden
2015-12-08, punkt 12
Svar på skrivelse från (MP) ”Redovisning av läget och
prognos för kostnader avseende spärrlinjer i SLtrafiken”
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en skrivelse 2015-10-13 efterfrågat en redovisning av årlig
drifts- och underhållskostnad för de spärrar som installerats i SLs tunnelbane och pendelstågsentréer. Även en redovisning av spärrbeståndets
åldersfördelning och eventuella behov av reinvesteringar och
ersättningsinvesteringar för de kommande åren efterfrågas.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 23 oktober 2015
Anskaffnings- och genomförandebeslut gällande upphandling ramavtal
spärrlinjer (beslutsdatum 2015-01-13, diarienummer TN 2014-0674-1).
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
K1 (Öppen)
2(4)
Trafikavdelningen
Resenärsservice
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-23
Ärende/Dok. id.
TN 2015-1401
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Förvaltningens förslag och motivering
Utbytesprogrammet för den nya generationens spärrar, glasdörrspärrar,
startade med upprustningen av Gullmarsplans tunnelbaneentré år 2000. De
nya spärrarna ersatte de så kallade ”vändkorsen”. Därefter har i princip alla
entréer i SL-trafiken fått nya spärrar och spärrlinjer installerade. Återstår gör
några enstaka spärrlinjer, där det antingen är svårt att utföra en uppgradering
av spärrar p.g.a. hur spärrlinjen ser ut eller där spärruppgradering avses göras i
samband med att stationer uppgraderas, t.ex. Barkarby. Utbytet har hanterats
av Spärrlinjeprojektet som avslutades under våren år 2015.
Bilden nedan avser att illustrera hur vi definierar spärrkropp och spärrlinje.
Glasdörrspärr
Spärrkropp
Spärrlinje
3(4)
Trafikavdelningen
Resenärsservice
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-23
Ärende/Dok. id.
TN 2015-1401
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Spärrbeståndets åldersfördelning fördelat på antal spärrkroppar består av:
År
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Antal
Antal
inst.
11
7
65
22
56
26
36
9
64
223
288
304
186
146
9
1452
Drift och underhåll för spärrarna är kostnadsberäknat till 16,4 mnkr för år 2015
samt för åren 2016 till 2019 till 17,2 mnkr per år.
Det finns inga planer på att byta ut redan installerade spärrar. Kostnaden för
utbyte av reservdelar till spärrarna på grund av slitage och ålder ligger inom
ramen för drift och underhållskostnaderna.
Det finns behov av nya spärrlinjebyggen fram till år 2026, vilket tidigare
redovisats för trafiknämnden (ärendenummer TN 2014-0674).
4(4)
Trafikavdelningen
Resenärsservice
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-10-23
Ärende/Dok. id.
TN 2015-1401
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Detta med anledning av nybyggnationer av stationer för både tunnelbanan och
pendeltågen.
Antalet nya spärrkroppar till dessa stationer uppskattas till 140 stycken, till en
kostnad av cirka 28 mnkr, inklusive spärrlinjebyggnation. Se bifogat
anskaffnings och genomförandebeslut (TN 2014-0674) för detaljerade
uppgifter.
Ragna Forslund
T.f. Förvaltningschef
Sara Catoni
Trafikdirektör
Trafiknämnden
TN 2015-1401
1(1)
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
SKRIVELSE
2015-10-13
Redovisning av läget och prognos för kostnader avseende
spärrlinjer i SL-trafiken
Införandet av de höga glasspärrarna är nu i stort sett genomfört.
I juni 2015 tecknade Trafikförvaltningen ett femårigt ramavtal med
säkerhetskoncernen Gunnebo. Avtalet innefattar design, projektplanering,
konstruktion och installation av biljettspärrar vid nya och befintliga
tunnelbanestationer. Leverantören uppskattar att rör det sig om 2-300 grindar
(enskilda spärrar) under de fem åren plus ersättningsinstallationer av existerande
spärrar.
Leverantören uppger att SL har idag över 1 200 installerade biljettspärrar, varav
flertalet är äldre än tio år och ligger inom ramen för att eventuellt bytas ut.
Vi ber förvaltningschefen återkomma till trafiknämnden med en redovisning av dels
vad drift och underhåll kostar årligen, och beräknas kosta de kommande fem åren,
för de befintliga spärrarna. Dels en redovisning av spärrbeståndets
åldersfördelning och vilket behov av reinvesteringar och ersättningsinvesteringar
som prognostiseras för de kommande fem åren.