Elhub Den norske datahuben Christian Haugen Teknisk Ansvarlig

Norwegian datahub project
• Assignment and role of Statnett
• What & why Elhub
• Project phases 2012 - 2015
• Nordic co-operation
Tor B.
Heiberg
VD &
Prosjektdirektør
Statnett Elhub mandate (i)
June 2011
Dec. 2011
Jan. 2012
May 2012
May 2013
2
Introducing a datahub (Elhub)
«Everyone speaks with Elhub»
«Everyone speaks to everyone»
Suppliers
1
DSOs
Suppliers
DSOs
A
1
A
2
B
Meter values
2 Meter-information
B
Customer information
3 Supplier switching
C
Moving
4
D
Common billing
…
…
to
3
elhub
C
4
D
…
…
2.8 mill. metering points
About 1 mill. Switch- and Move in/out per year
Major change for all market parties
4
Key areas of regulations introducing a datahub (Elhub)
 Definition of Elhub's role in the marked, responsibility.
Will be the authoritative source of data
 Amendments to marked processes to fit the new marked model, with
clarification of responsibilities
 Emphasize on End-User privacy, data protection and data security – 3 year
storage of data (10 year optional), customers' ownership and access to data
via a dedicated web interface
 Introduction of National identification number or Social security number in
the Norwegian end-user market. Both Grid Company and Retailer will
maintain customer data
 Both manually read meters and AMS meters are supported in Elhub. No
interim solution for transition needed.
 Strengthened neutrality between monopoly activities and commercials
from 2019
 Elhub designed for a Customer Centric Supplier model
Elhub version 1.0 scope
Balance
Supplier
DSO
EDI/XML
• End-User
information
• Market
processes
• Metered
values
requests
DB
Agreement
End-User
Administrator
• Market processes
• Metering points
• Metered values
Tasks
• Calculation of loss and
Adj. Area Load Profile
• Reporting to NBS &
NECS
• Corrections
• Market parties
• End-User and related
agreements
• Structured data
EDI/XML
• Metering
point data
• Metered
values
• Marketprocesses
DB
Metered Values
Metering
Point
New business processes defined (BRS's)
New metering point
121
Start of supply - move in - in the future
Activation of metering point
122
103
Start of supply - move in - back in time
New grid access contract - move in)
123
104
Change of Supplier from last resort
Rollback of new metering point
131
111
Rollback - start of supply
Rollback of activation of metering point
132
101
Start of supply - change of supplier
102
Rollback of new grid access contract
201
202
221
222
Se www.elhub.no\dokumenter for more
info !
Balance
Supplier
End of supply due to move out
End of supply
211
Deactivation of metering point
212
Removal of metering point
Rollback of end of supply
Rollback of deactivation of metering point
Rollback of move out
Rollback of removal of metering point
301
303
305
311
223
224
Update master data - grid owner
Request master data - balance supplier
Request master data - grid owner
304
Settlement type change
306
Reporting of metering values for profiled MP
312
Reporting of metering values for non-profiled MP
313
Reminders of metering values from grid owner
314
Request for metering values - grid owner
316
Structure data change
Meter reading and expected annual consumption
315
322
Preliminary Profiled Consumpt. to balance supplier
324
Request basis for settlement - balance supplier/
responsible
Update Expected Annual Consumption
Update Grid Loss parameters
Quality assurance - grid owner
101
213
Update master data - balance supplier
Request for metering values - balance supplier
391
401
133
Move out from metering point - from grid owner
Request for pass-through billing (not decided yet)
Request basis for settlement - grid owner
Corrections of master data - from balance supplier
BRS main processes
Corrections of master data - from grid owner
Elhub
BRS support processes
302
317
318
321
325
402
123
Grid
Owner
Elhub value proposition
High quality and
efficient distribution
of metering values
Minimum
industry costs
More efficient and neutral
market design for business
processes
DSO
Retailer / 3. party
1
A
2
B
3
elhub
C
4
D
…
…
Support for 3rd
party services
International
integration
Effective
administration of
common ICT
infrastructure
Elhub value proposition
High quality and
efficient distribution of
metering values
Minimum
industry
costs
More efficient and neutral
market design for business
processes
DSO
Retailer / 3. party
1
A
2
B
3
elhub
C
4
D
…
…
Support for 3rd
party services
Effective
administration of
common ICT
infrastructure
International
integration
Better for the end-customer!
Project phases
2012 - 2015
11.11.2015
10
Utredning mars-mai 2012
ESK – Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft
Statnett sin konsesjon som
Avregningsansvarlig
(f.o.m. 30.01.2012)
"Avregningsansvarlig skal utrede og
ha et overordnet ansvar for å utvikle
felles IKT-løsninger for
kraftmarkedet, som legger til rette
for effektiv informasjonsutveksling
og gjennomføring av
støttefunksjoner for
forretningsprosesser innen måling,
avregning, fakturering og
samordnet opptreden i
kraftmarkedet"
Om utredningen (fra NVE vedtak
30.01.2012)
• "NVE ser for seg at utredningen
skal gi en anbefaling av hvilken
funksjonalitet som skal tilbys i felles
IKT-løsninger, hvilke oppgaver som
skal utføres og forslag til
organisering”
• "Utredningen må derfor reflektere
eventuelle ulike syn i bransjen og
ulike alternativer som har blitt
vurdert i utredningen og basert på
dette lage en plan for utvikling av
fremtidige felles IKT-løsninger i
kraftmarkedet"
Utredning feb-mai 2012
ESK – Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft
Statnett sin tolkning av oppgaven
Basert på
NVE
vedtak av
30.01.2012
Må finne løsning for:
• Lagring og distribusjon av måledata som sikrer effektivitet, nøytralitet og
sikkerhet
• Prisinformasjon fra leverandør til kunden gjennom AMS
• Effektiv konkurranse om tilleggstjenester til AMS
• Samfakturering utført av kraftleverandørene
• "...en effektiv organisasjon for utvikling og drift av felles IKT løsninger"
Skal vurdere alternative løsninger for:
• Leverandørbytte, oppstart og anleggsovertakelse
• Avregning
• Leveringsplikt
• Målerdata ihht. krav fra justervesenet
• Balanseavregning
• Håndtering av avgifter (el-avgift, avgift til Enova, elsertifikater etc)
Under forutsetning av:
• Det er nettselskapene som er tildelt ansvaret knyttet til installasjon av
målere og innsamling av måleverdier.
• "...det er nettselskapene som har ansvaret for kvaliteten for måleverdiene
gjennom hele måleverdikjeden."
• "bransjen inkluderes i arbeidet på en måte som sikrer bred deltagelse og at
bransjen får innflytelse."
Utredning feb-mai 2012
ESK – Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft
Rolle/oppgaver i bransjeråd og ekspertgruppe
Bransjeråd
Ekspertgruppe
• Gi råd til utredningsprosjektet om viktige forhold
som må tas hensyn til i utredningen, samt sikre at
utredningen dekker de vesentligste forhold av
betydning for aktørene i bransjen
• Gi innspill på faglige spørsmål, samt bidra med
informasjon og beskrivelser av dagens løsninger,
krav til fremtidige løsninger og bistå i spesifikke
forhold som berører nettselskaper og leverandører
• Sikre involvering og forankring av det arbeidet som
blir utført i bransjen
• Sikre dypere innsikt i nettselskapers og
leverandørers relevante prosesser, rutiner, behov
samt kostnader
• Evaluere alternative løsningsmodeller opp imot
målbilde
Møter
• Februar 9
• Mars 29 (heldagsmøte)
• Mai 15 (heldagsmøte)
Møter
• Februar 14
• Februar 28
• Mars 13
•
•
•
•
Mars 27
April 17
Mai 2
Mai 21
Seminar
• Mars; seminar med deltakelse av for eksempel IBM (hub i Ontario og Texas), energinet.dk (hub i Danmark) og finsk
aktør(desentral løsning). Det vurderes i hvilken utstrekning Bransjerådet bør delta. Ekspertgruppen skal delta
Utredning feb-mai 2012
ESK – Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft
Styringsgruppe
Bente Hagem
Peer Olav Østli
Thor Erik Grammeltvedt (NVE)
Prosjektleder
Tor B. Heiberg
Koordinering med
Energi Norge AMS prosjekt
Prosjektgruppe
Ekspertgruppe
Thore Sveen (Hafslund)
Finn A. Gravdehaug (Istad)
Trond Thorsen (Skagerak)
Arnstein Flaskerud (Fjordkraft)
Haldis Skagemo (Lyse)
Bjørn Skaret (Ustekveikja)
Ove Nesvik
Gorm Lunde
Christer Jensen
Leif Morland
Morten Småstuen
Bransjeråd
Jens Auset (Hafslund)
Svein A. Folgerød (Agder)
Petter Sandøy (BKK)
Ketil Lille (Skagerak)
John H. Jakobsen (Haugaland)
Gerhard Eidså (Istad)
Eivind Dybendal (Midt-Nett Busk.)
Guttorm Listaul (Notodden)
Sverre Gjessing (Fjordkraft)
Hans Petter Andersen (LOS)
Arild I. Markussen (Helgelandskraft)
Jan Jansrud (Gudbrandsdalen)
Karl Magnus Ellinggard (NVE)
Definere markedsprosesser Sept.2013 – Mars.2014
Rolle og oppgaver gitt av NVE
Statnett sin konsesjon som
Avregningsansvarlig (f.o.m.
30.01.2012)
"Avregningsansvarlig skal utrede
og ha et overordnet ansvar for å
utvikle felles IKT-løsninger for
kraftmarkedet, som legger til rette
for effektiv informasjonsutveksling
og gjennomføring av
støttefunksjoner for
forretningsprosesser innen
måling, avregning, fakturering og
samordnet opptreden i
kraftmarkedet"
Utviklingen av datahub for
kraftmarkedet (brev fra NVE
28.05.2013)
• NVE ber om at Statnett nå setter
i gang arbeidet med utvikling av
en datahub for kraftmarkedet i
tråd med avregningskonsesjonen
punkt 12…
• …etableres et bransjeråd og en
ekspertgruppe som konsulteres
når det skal fattes beslutninger
om vilkår for aktørene og
funksjonalitet i datahuben.
15
Definere markedsprosesser Sept.2013 – Mars.2014
Statnetts konsernledelse
Prosjektstyre
Bransjeråd
Prosjektdirektør
Tor B. Heiberg
Strategi og forretningsstøtte
• Regulering og styringsmodell
• Finansiering og
kostnadsfordeling
• Nettnytte og nye nettjenester
• Internasjonalt og
partnerstrategi
NVE
(regulator)
Prosjektleder
implementasjon
Funksjonalitet
Ekspertgruppe
Måleverdihåndtering
Teknologi
Ekspertgruppe
Kundeadministrasjon
16
Kunder
Ekspertgruppe Teknisk
Definere markedsprosesser Sept.2013 – Mars.2014
Rolle/oppgaver i bransjeråd og ekspertgrupper
Ekspertgrupper (3 stk)
Bransjeråd
Gi råd til prosjektet
om viktige forhold
som må tas hensyn
til, samt sikre at
valgt løsning
dekker de
vesentligste forhold
av betydning for
aktørene i
bransjen.
Konsulteres ved
viktige
beslutninger.
Sikre involvering og
Møter
forankring
i
• 17. sept.av
2013
bransjen
det
• 21. nov. som
2013blir
arbeidet
• 11. feb. 2013
utført.
• 8. apr. 2014
• 29. mai 2014
Arnstein Flaskerud
Fjordkraft
Bjørn Ludvigsen
Eilert Henriksen
Frode Otnes (FO)
Gerhard Eidså
Guttorm Listaul
Jan Jansrud
Jan Ramstad
Ketil Lille
Lars O. Johansen
Magnus Olsen
Morten Aalborg
Ove Sørdahl
Petter Sandøy
Rune Kvam
Stein Inge Alstad
Svein A. Folgerød
Trygve Kvernland
Hans Erik Budde
Ove Nesvik
Tor B. Heiberg
Arvid Bekjorden
Karl M Ellinggard
Kristin H. Lind
Ole Haugen
Hålogaland
Fredrikstad
Hafslund Strøm
Istad
Notodden
Gudbrandsdalen
Midt-Nett Buskerud
Skagerak
Hafslund
Lyse
Eidsiva
Fauske
BKK
EB Nett
Stange
Agder
NTE
Statnett/Elhub
Edisys
Statnett/Elhub
DEFO
NVE
KS Bedrift
Energi Norge
Gi innspill på faglige spørsmål, samt
bidra med informasjon og
beskrivelser av dagens løsninger, krav
til fremtidige løsninger og bistå i
spesifikke forhold som berører
nettselskaper og leverandører.
Sikre dypere innsikt i nettselskapers
og leverandørers relevante prosesser ,
rutiner, og tekniske løsninger.
Møter
•
•
•
•
•
25. sept. 2013
15. okt. 2013
30. okt. 2013
13. nov. 2031
28. nov. 2013
•
•
•
•
•
9. jan. 2014
23. jan. 2014
6. feb. 2014
4. mar. 2014
25. mar. 2014
Definere markedsprosesser Sept.2013 – Mars.2014
Ekspertgrupper fra bransjen
Måleverdihåndtering:
Kundeadministrasjon:
Teknisk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tor Heiberg (Elhub)
Hans Stubberud (Elhub)
Leif Morland (Elhub)
Kokstad/Skauge (Trønder Energi)
Gravdehaug (Istad)
Stava (Lyse)
Kristoffersen (Fredrikstad)
Bjerkan(NTE, SMIL)
Rondell (Skagerak)
Osland (Agder)
Akselsen (Hafslund)
Dahle/Christoffersen (BKK)
Djursvoll (Haugaland, VA, IFER)
Strand (Elhub)
Petersen (Elhub)
Söderquist (Elhub)
Kleppa (Fjordkraft)
Sveen (Hafslund)
Skaret (Ustekveikja)
Lassesen (Haugaland, VA, IFER)
Bals (Ishavskraft)
Kringsjå/Nysæther (Eidsiva)
Mathiesen (Gudbrandsdalen)
Haugen
Berg Knudsen
Thoresen (Skagerak)
Trelsgård (Agder)
Kloster (Lyse)
Johansen (Hafslund)
Valla (Eidsiva)
Kjetland (Haugaland)
Sundseth (Trønder Energi)
Definere markedsprosesser Sept.2013 – Mars.2014
Resultat: "Komplett sett med detaljerte markedsregler og prosesser"
• VEE Guidelines
• BRS Prosesstabell v4
• Elhub Rolle- og Informasjonsmodell
• Elhub Tilstandsmodell
• Elhub Beregningsfunksjoner
• Elhub BRS Måleverdirapportering
• Elhub BRS Markedsprosesser
• Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør
• Elhub BIM Business Information Modell
– BIM XSD skjemaer
Alt ligger på
www.elhub.no
Elhub Organisation – Implementation project 2015 
Elhub Board
Peer O. Østli (chairman)
Ole Jacob Høyland
Bente Hagem
Isa Linn Ravndal
Elhub AS
Tor B. Heiberg
Business Support
Hans Erik Budde
Business Processes
Jan M. Strand
Technology
Christian Haugen
Admin & Finance
Ragnhild Opsal
Victoria Lund
Test & Migration
Eigil Gjelsvik
Jørgen N. Møller
Andreas Holmqvist
Trond Strømme
Anne-Stine L. Hop
Szymon Andruchov
Anne Cath. Petersen
Leif Morland
Ingrid Lofthus
Erik Gustavsen
Hilde D. Jensen
Berit Benjaminsen
Eirik Lilleaas
Ove Scheel
Linda C. Nedberge
Jan Ove Liatun
Tord A. Andersen
Rune Rystad
Hallgeir Olsen
Hans Stubberud
Per Ø. Berg-Knudsen
Kim Atle Noren
Are Berg
metered values
Marius Gravdaltime series
Jeanette
20 Jensen
Emily Siggerud
11.11.2015
metering points
master data
Project
Torbjørn A. Furu
Vivian Alfstad
Ann Kvistad (Contract
Manager)
Overordnet tidsplan test og migrering
2015
Q1
DATAVASK OG
MIGRERING
Q2
2016
Q3
M1
01.07.15
Q4
M2
01.11.15
Q1
Q2
M3
01.03.16
Q3
M4
01.07.16
Q4
M5
01.11.16
2017
Q2
Q1
M6
15.01.17
Kontinuerlig datavask og datavedlikehold
Grunnleggende datavask
Uttrekk
grunndata
Pilot migrering
SYSTEMTILPASNING /
TEST
Inkrementell migrering
Systemtilpasning
Systemsertifisering
Edielportal
AVHENGIGHETER
Systemgodkj.
Elhub
Aktørsert.
Edielportal
Aktørgodkjenning
Elhub
10.11.2015
MGA pr målepunkt implementert
01.01.2016
Edielportal (inkl B2B) klar for TGT
01.01 2016
DAMv1 levert
DAM v2 levert
01.09.2015
15.12.2015
Elhub GO-LIVE
20.02.2017
NBS Go-Live
03.10.2016
Elhub klar for
Vendor Trial
01.05.2016
Elhub klar for
Market Trial
01.09.2016
Elhub in
production
01.02.2017
Ekspertgruppe test & migrering sept.2014 
Ekspertgruppe test & migrering
http://elhub.no/nb/pages/49-Ekspertgruppem%C3%B8ter
Strategi for migrering
Pilotaktører migrering
Status market participants M2
http://elhub.no/nb/pages/174Akt%C3%B8rstatus-M2
Governance model including the industry
Strategisk
Bransjeråd
•
•
•
•
Ad-hoc prosjekt
Nye/endrede behov
Vurdere relevante
forskriftsendringer
Kostnadsutvikling
???
Taktisk
Funksjonell
•
•
•
•
Operativ
Teknisk
Implementasjon av endringer
Vedlikeholde tekniske
standarder
Vedlikeholde markedshåndbok
???
Driftsforum
•
•
•
•
Driftsrutiner
Planlegge endringer i drift
Test
???
Elhub financing
 The users of Elhub shall pay (regulation)
 Model developed in dialogue with industry
 To be approved by regulator (NVE)
G = yearly fee for market participant x
F = Fixed yearly fee
T = Type of market participant; DSO, retailer or 3rd party
M = Metering point dependent fee
mp = Metering point
EK = yearly total Elhub cost
a = share for DSO and retailers respectively
Nordic Co-operation
(Sweden, Norway, Denmark and Finland)
11.11.2015
29
End-user market without datahub's
DSO's Sweden
1, 2,…..150
DSO's Finland
1, 2,…..70
Nordic
electricity
market
DSO's Denmark
1, 2,…..80
Suppliers
1, 2,…..400
Nordic
Customers
1, 2,…..25
mill.
DSO's Norway
1, 2,…..130
 All DSO's must be compliant with common data exchange standard (but national
regulations)
 All DSO's and national regulation must change with changes to market design
30
End user market with datahubs co-operating
Datahub(s)
DSO's Sweden
1, 2,…..150
DSO's Finland
1, 2,…..70
Common
Nordic
Standard
SE
standard
FI
standard
DSO's Denmark
1, 2,…..80
DK
standard
DSO's Norway
1, 2,…..130
NO
standard
Nordic
electricity
market
Suppliers
1, 2,..400
Nordic
Customers
1, 2..25
mill.
 DSO compliant with national standard
 No changes for DSO's when changing market design
Datahubs enables common Nordic Retail Market!
31
www.elhub.no
32
New improved market design with Elhub
 Increased market neutrality – equal
treatmant (possible to anonymise retailer
towards DSO) - Fair competition
 Single source for all metering
Privacy and data protection
values and responsible for
distribution
Better access to data for
energy services (3.parties
and ESCO's)
 Formalised processes
for error handling and
reversation
 Elhub reminds and
follows up market
processes
DSO
Retailer / 3. party
1
A
2
B
3
elhub
C
4
D
…
…
 Identical calculations and
procedures (Profiling, grid
losses, residuals, etc.)
 Elhub aggregator for all grid
areas and reports to balance
settelment (eSett)
 Increased quality of
metering values
(common QA standard &
benchmarking)
 One single interface for all
market parties
 Consistent customer data
(One source and use of
personal id no.)
 Elhub "counterpart" for
supplier changes and move
in/out