Frågeformulär Crime

MARKEL
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Frågeformulär
Crime Coverage
Proposal Form
www.markelinternational.se
1 av 8
Förmögenhetsbrottsförsäkring / Crime Coverage
Frågeformulär / Proposal Form
Det är viktigt att lämna fullständiga uppgifter
It is important that you complete this proposal fully
A. Allmän information / General Information
1.1 Försäkringstagare / Insured:
1.2 Adress /Address:
1.3 Hemsida / Website:
1.4 Hur länge har företaget varit verksamt? / When was the firm established?
1.5 Beskriv företagets verksamhet, produkter och/eller tjänster /
Please describe the activities, products and/or services of your business:
1.6 Omsättning/intäkter från de verksamheter som anges i fråga 1.5 ovan /
Please provide details of your approximate fee income/turnover from the activities outlined in question 1.5 above:
Nettoomsättning / Gross Fee Income or Gross
Turnover
Föregående redovisningsår / Past
Financial Year
Nuvarande redovisningsår /
Current Financial Year
Beräknat för kommande
redovisningsår / Estimate for
coming Financial Year
Sweden
SEK
0
SEK
0
SEK
0
European Union (incl Norway and
Switzerland)
SEK
0
SEK
0
SEK
0
USA/ Canada
SEK
0
SEK
0
SEK
0
Rest of the World
SEK
0
SEK
0
SEK
0
TOTAL
SEK
0
SEK
0
SEK
0
www.markelinternational.se
2 av 8
1.7 Platser där verksamheten bedrivs / Locations:
(i) Antal verksamhetsställen i Sverige / Total Domestic Locations:
(ii) Antal verksamhetsställen i Norden / Total Nordic Locations:
(iii) Totala antalet verksamhetsställen / Grand Total:
(iv) Ska samtliga verksamhetsställen omfattas av försäkringen? /
Do you want all locations included for coverage?
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
(v) Om inte, vilka skall inte inkluderas? /
If "No", which areas or locations are not to be covered?
1.8 Fakta om anställda / Employee Census:
(i) Antal anställda i Sverige / Total domestic employees:
(ii) Antal anställda utomlands / Total foreign employees:
B. Interna kontroller / Internal Controls Practised
Personalrekrytering / Personnel Practices
2.1 Finns det en etablerad procedur för bakgrundskontroll av
arbetssökande innan de erbjuds anställning? /
Do you have an established policy for background checks of
job candidates prior to their being offered employment?
Görs det några undantag, och vem godkänner sådana undantag? /
Are there any exceptions, and who approves such exceptions?
2.2 Är två veckors sammanhängande ledighet per år ett krav eller
vad som vanligen praktiseras för anställda inom verksamhetens
finansiella funktioner? /
Is two weeks' consecutive holiday required or practised of all
employees within the group's financial functions?
Finansiella system och rapportering /Financial Systems and Reporting
2.3 Är bokföringssystemen gemensamma inom samtliga
verksamhetsställen? /
Are accounting procedures consistent at all locations?
2.4 Hur ofta lämnar den lokala ledningen ekonomisk rapportering till huvudkontoret? /
How frequently does local management report on financials to Head Office?
www.markelinternational.se
3 av 8
2.5 Är dualitetsprincipen, dvs att ingen anställd ensam kontrollerar
alla steg av en transaktion, implementerad vad avser alla
betalningar och överföringar? /
Is the principle of dual control, meaning that no employee is
permitted to control any transaction from commencement to
completion, applied with regards to all payments and fund transfers?
Ja / Yes
Nej / No
Om inte, förklara varför / If "No", please explain:
2.6 Beskriv vilka metoder som används för att säkra betalningar och överföringar (t ex lösenord, kryptering,
avstämningar mm) / Provide a brief description of the methods used to secure transfer instructions (e.g.
passwords, encryption, testing or other message authentication, call-back):
2.7 Ges betalningsinstruktioner någonsin via telefon eller fax? /
Are payment instructions ever given by telephone or facsimile?
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Om ja, vilka kontroller används? / If "Yes", what controls do you apply?
2.8 Genomförs kompletta inventeringar inklusive kontroll av lager
och utrustning? /
Is a complete inventory made with physical check of stock and
equipment?
(i) Om ja, av vem? / If "Yes", by whom?
(ii) Hur ofta? /How often?
2.9 Kontrolleras löneutbetalningar oberoende mot personalarkivet
för avvikande eller ovanligt stora utbetalningar? /
Are wages independently checked against personnel records for
unusual or excessive payments?
Revisioner /Audits
2.10 Utförs revision i samtliga enheter av en extern auktoriserad
revisor? /
Are the accounts in all entities to be covered audited by an
external accountant?
Om inte, förklara varför / If "No", please explain:
2.11 Hur ofta sker sådan revision? /
How often is such audit carried out?
www.markelinternational.se
4 av 8
2.12 Är revisionen fullständig och utan anmärkning? /
Is the audit complete and unqualified?
Ja / Yes
Nej / No
2.13 Har samtliga av externa revisorer lämnade rekommendationer
avseende interna kontroller följts? /
Have all recommendations by the external auditors regarding
internal controls been complied with?
Ja / Yes
Nej / No
2.14 Rapporterar de externa revisorerna direkt till styrelsen? /
Do the external auditors' report directly to the Board?
Ja / Yes
Nej / No
2.15 Fördelas kopior av de externa revisorernas rapport till den
lokala och regionala ledningen? /
Does the local and regional management receive copies of the
external auditors' report?
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
2.19 Prioriteras de interna revisionerna efter risk? /
Is a risk based methodology used to prioritise internal audits?
Ja / Yes
Nej / No
2.20 Förmedlas och utreds avvikande resultat? /
Does Internal Audit recieve and investigate exception reports?
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Om inte, beskriv begränsningarna / If "No", describe the limitations:
Interna revisioner / Internal Audits
2.16 Utförs interna revisioner som komplement till de externa? /
Are internal audits performed in addition to the external audits?
Om ja, hur ofta? / If "Yes", how often?
2.17 Inkluderar de interna revisionerna IT-aktiviteter och -tjänster? /
Do internal audits include IT activities and services?
2.18 Hur många personer arbetar på avdelningen för interna
revisioner? /
How many people work in the Internal Audit department?
Kontroll av datasystem / Computer Controls
2.21 Är ansvaret för IT inom er organisation centraliserat eller
decentraliserat? /
Is responsibility for IT within your organisation centralised or
decentralised?
2.22 Finns det en särskild IT-avdelning? /
Is there a dedicated IT team?
Om ja, hur många arbetar på den avdelningen? /
If "Yes", howmany people work in this department?
2.23 Är några IT-funktioner outsourcade? /
Are any IT functions being outsourced?
Om ja, vilka? / If "Yes", which?
www.markelinternational.se
5 av 8
2.24 Erbjuder ni IT-service till andra organisationer eller företag? /
Do you provide outsourced IT services to other companies or
organisations?
Ja / Yes
Nej / No
2.25 Är era datorer och deras innehåll skyddade av lösenord,
brandväggar och antivirussystem? /
Are your computers and their stored content protected by
passwords, firewalls and anti-virus sytems?
Ja / Yes
Nej / No
2.26 Upphör alla lösenord att gälla direkt i samband med att en
anställd slutar sin anställning? /
Are all passwords immediately revoked when an employee
terminates his/her employment?
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Om ja, vilka? / If "Yes", which?
Leverantörer / Suppliers
2.27 Är alla leverantörer på förhand utvalda och godkända av er? /
Are all your suppliers selected from an approved vendor list?
2.28 I vilken omfattning kontrolleras era leverantörer? /
To what extent do you carry out due diligence checks on your suppliers?
2.29 Hur registreras information om tagna beslut i leverantörsfrågor och om berörda beslutsfattare? /
What record is maintained of the decisions reached and the participants in those decisions?
2.30 Upprättas skriftliga kontrakt med leverantörer, tjänsteleverantörer
och outsourcingföretag? /
Are all suppliers, service providers and outsourcing companies
under written contract?
Ja / Yes
Nej / No
2.31 Är några funktioner outsourcade? /
Do you outsource any activitides to third party service providers?
Ja / Yes
Nej / No
Ja / Yes
Nej / No
Om ja, vilka? / If "Yes", please detail the service provided:
2.32 Är tjänsteleverantörers eller outsourcingföretags anställda som
arbetar i koncernens lokaler under sökandens dagliga ledning? /
If the service provider or outsourcing company operates on your
premises, are thier employees under your daily management
control?
www.markelinternational.se
6 av 8
Pengar och värdepapper /Money and Securities
2.33 Har något av era verksamhetsställen kontant- eller värdepappersexponering överstigande SEK 200,000? /
Does any of your locations have a cash or securities exposure
exceeding SEK 200,000?
Ja / Yes
Nej / No
Om ja, hur ser den fysiska säkerheten ut vid dessa verksamhetsställen? /
If "Yes", what is the physical security like at those places?
C. Skadehistorik /Loss history
3.1 Inga tidigare skador, vänligen bekräfta / No previous loss experience, please confirm by ticking the box
Bekräftas / Confirmed
3.2 Vänligen sammanställ tidigare stöld, rån, inbrott, försvinnanden, förstörelse och förfalskningsförluster (vare sig
det involverar anställda eller inte) upptäckta av försäkringstagaren under de senaste fem (5) åren, varje förlust
separat redogjord för enligt nedan /
Please list all theft, burglary, robbery, disappearance, destruction and forgery losses (whether or not involving
act or collusion by an employee) discovered by the Insured in the last five (5) years, itemising each loss
separately as follows.
Använd separat bilaga vid behov / Use separate attachment if necessary
Datum / Date of loss:
Skadans värde / Gross amount:
Gärningsmän / Perpetrators:
Beskrivning / Description:
Vidtagna förebyggande åtgärder / Preventive measures taken:
www.markelinternational.se
7 av 8
3.3 Tidigare försäkring / Previous insurance:
Försäkringsbolag / Insurer:
Försäkringsbelopp / Limit:
Självrisk / Deductible:
Försäkringsperiod /Policy period:
3.4 Ytterligare information / Additional material:
Vänligen bifoga följande tillämplig information / Please include the following information (where applicable):
(i) en kopia av internredovisningens tillvägagångssätt / A copy of internal audit procedures
(ii) en kopia av strategier eller tillvägagångssätt gällande intern säkerhet /
A copy of any internal security guidelines or procedures
Undertecknad(e) som äger teckna företagets firma intygar efter förfrågan att ovanstående frågor har besvarats
sanningsenligt och att inga väsentliga fakta förvrängts eller undanhållits. Denna ansökningshandling tillsammans
med övrig skickad information skall utgöra del av försäkringsavtalet. Företaget förbinder sig att informera
försäkringsgivarna om väsentlig förändring av ovanstående uppgifter före försäkringens ikraftträdande eller
förnyelse.
The undersigned authorised officer(s) of the company declare, after enquiry, that the statements and particulars
in this proposal are true and that no material facts have been misstated or suppressed. We agree that this
proposal, together with any other information supplied, shall form the basis of any contract of insurance effected
thereon. The company undertakes to inform the insurers of any material alternation to those facts occurring
before the completion of the contract of insurance.
Ort och datum / Place and date:
Företag / Company:
Namn / Name:
Titel / Title:
Digital signatur / Digital signature:
Vänligen spara dokumentet och maila det till [email protected]
Please save the document and email it to [email protected]
Om du inte vill använda digital signatur, vänligen spara och skriv ut dokumentet och signera nedan.
Du kan sedan scanna det och maila det till [email protected] alternativt posta det till Markel
International, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm.
If you do not wish to use a digital signature, please save and print the document and sign below,
then then scan it and email it to [email protected] or mail it to Markel International,
Sveavägen 9, 111 57 Stockholm.
x_________________________________________________________________________________
www.markelinternational.se
8 av 8