Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer
Prissäkring för dig
som är lantbrukare
SEB:s Miniterminer
• minskar din osäkerhet kring framtida
inköp och försäljning av råvaror
• används för prissäkring av spannmål,
oljeväxter och drivmedel i volymer ned
till ett ton eller en kubikmeter
• skyddar mot valutarörelser eftersom
prissäkringen sker i svenska kronor
• handlas enkelt via internetbank.
Prissäkra med Miniterminer!
Nu blir det enkelt att på ett kostnadseffektivt
sätt skapa mer stabilitet och förutsägbarhet i
verksamhetens intäkter och kostnader även när
det sker stora svängningar på råvaru- och valutamarknaderna.
Miniterminens koppling till ditt inköpseller försäljningspris
Notera att värdet på våra Miniterminer inte är kopplat
till det slutliga priset som du som lantbrukare får
betalt för ditt vete eller får betala för din diesel, utan
till utvecklingen av råvarans terminspris på börsen.
Hur väl dessa två priser följer varandra varierar över
tid. Det kan vara både till fördel och till nackdel för
dig som använder Miniterminer för prissäkring.
Våra Miniterminer ska därför inte ses som ett perfekt
skydd, utan som ett hjälpmedel för att minska effekten
av stora svängningar på råvaru- och valutamarknaderna.
Säkra din verksamhet mot prisförändringar
och valutakursrörelser
Miniterminerna följer värdeutvecklingen i terminspriset
för en råvara i svenska kronor, och är därför skyddade
mot valutarörelser i euro eller US-dollar. Genom att
köpa en Minitermin på exempelvis vete kan du låsa
in det aktuella terminspriset och samtidigt få ett
skydd mot en förstärkning av den svenska kronan.
Stop loss − prissäkringen upphör
Om terminspriset rör sig åt fel håll i den grad att Miniterminens värde närmar sig noll kommer denna att
stängas i förtid. Detta kallas stop loss. Det som
eventuellt återstår av din kapitalinsats, slutvärdet,
återbetalas automatiskt. I värsta fall kan slutvärdet bli
noll.
Säkra både inköp och försäljning
Miniterminerna finns av typerna ”Köp” och ”Sälj”.
”Köp” ger ett skydd mot stigande priser medan ”Sälj”
ger ett skydd mot fallande priser. Varje Minitermin
avser en viss kvantitet av en råvara, till exempel ett
ton vete eller en kubikmeter diesel. Därmed är det
enkelt att prissäkra såväl små som stora volymer.
Vid en stop loss upphör prissäkringen att gälla. Eftersom du inte meddelas om detta, är det viktigt med en
tät bevakning av ditt innehav så att du kan ta ställning
till de alternativ som står dig till buds.
Risker
Beskattning
Placeringar i finansiella instrument är alltid f­ örenat med
vissa risker. Mer information om­vilka risker som finns
hittar du på sidan 10 i denna broschyr och i SEB:s
offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och
­Warrantprogram som finns på seb.se/miniterminer.
Miniterminer är föremål för beskattning. ­Skattereglerna
kan ändras över tid. Vad skatte­reglerna får för
konsekvenser för just dig beror på dina individuella
förutsättningar. Läs mer på seb.se/miniterminer.
3
Hur fungerar Miniterminer?
SEB:s Miniterminer har mycket gemensamt med
vanliga råvaruterminer; de avser en bestämd
kvantitet av en råvara och de handlas på en börs.
Men det finns väsentliga skillnader. Medan handel
med terminer kräver speciella avtal och säkerheter
på ett konto, så handlas Miniterminer enkelt via en
vanlig värdepappersdepå. Värdet på våra Mini­
terminer bestäms utifrån det aktuella terminspriset
i kronor och dess Finansieringsnivå. Finansieringsnivån påverkar inte prissäkringsnivån, utan fungerar
bara som ett referenspris i beräkningen av Mini­
terminens värde.
För Miniterminer av typ Sälj subtraheras istället
Miniterminens pris från Finansieringsnivån.
Värdet på en Minitermin av typ Köp stiger om
terminspriset i kronor stiger, och vice versa. En
Minitermin av typ Sälj fungerar precis tvärtom;
i det fall terminspriset i kronor stiger kommer
Miniterminen att falla i värde, och vice versa.
I värsta fall kan Miniterminens slutvärde bli noll.
Prissäkra för höst eller vår
För att uppnå en så effektiv prissäkring som
möjligt bör du välja den Minitermin med slutdag
som närmast matchar tidpunkten för försäljningen
eller köpet av den fysiska råvaran. Du bör sälja
tillbaka din Minitermin i samband med köpet
eller försäljningen av den fysiska råvaran.
För Miniterminer av typ Köp erhåller du den
aktuella prissäkringsnivån genom att addera
Miniterminens pris till Finansieringsnivån.
Köp
Prissäkringsnivå
80 + 20 = 100 SEK
Finansieringsnivå
80 SEK
Sälj
Prissäkringsnivå
120 – 20 = 100 SEK
Finansieringsnivå
120 SEK
Minitermin
20 SEK
Priset för Miniterminer beräknas enligt nedanstående formler*:
Minitermin av typ Köp = Terminspris i SEK – Finansieringsnivå
Minitermin av typ Sälj = Finansieringsnivå – Terminspris i SEK
* I de fall terminskontraktet inte prissätts i samma enhet som Miniterminen gör SEB en konvertering av priset.
Konverteringsfaktorn framgår av Slutliga villkor som du hittar i kurslistan.
4
Minitermin
20 SEK
SEB:s utbud av
Miniterminer
Aktuella priser, Slutliga
villkor och Grundprospekt hittar du på
seb.se/miniterminer
Vi ger ut Miniterminer regelbundet. Nedan ser du vårt aktuella utbud av Miniterminer. Köp- och säljkurserna i tabellen är endast indikativa och avspeglar marknadsförhållandena per den 19 mars
2015. Observera att skillnaden mellan köp- och säljkurser kan variera över tid.
Minitermin
Typ
Termin
Slutmånad
för Minitermin
Terminspris i SEK
Fin. nivå i
SEK
Stop loss- Pris Minitermin
nivå i SEK (Köpkurs/Säljkurs)
i SEK
K DIES DEC5 3020
Köp
Diesel DEC15
Dec 2015
4 023
3 020
3 171
995/1 011
SEK/m3
K DIES JUN6 3130
Köp
Diesel JUN16
Jun 2016
4 171
3 130
3 287
1 028/1 054
SEK/m3
K SOJA SEP5 2250
Köp
Sojamjöl SEP15
Sep 2015
3 005
2 250
2 363
751/759
SEK/ton
K SOJA DEC5 2230
Köp
Sojamjöl DEC15
Dec 2015
2 974
2 230
2 342
738/750
SEK/ton
K VETE DEC5 1330
Köp
Vete DEC15
Dec 2015
1 776
1 330
1 397
443/449
SEK/ton
K VETE MAJ6 1350
Köp
Vete MAJ16
Maj 2016
1 799
1 350
1 418
444/454
SEK/ton
S VETE DEC5 2220
Sälj
Vete DEC15
Dec 2015
1 776
2 220
2 109
441/447
SEK/ton
S VETE MAJ6 2250
Sälj
Vete MAJ16
Maj 2016
1 799
2 250
2 138
446/456
SEK/ton
S RAPS NOV5 4170
Sälj
Rapsfrö NOV15
Okt 2015
3 334
4 170
3 962
831/841
SEK/ton
S RAPS MAJ6 4170
Sälj
Rapsfrö MAJ16
Apr 2016
3 334
4 170
3 962
826/846
SEK/ton
5
Exempel:
Prissäkring av vete
Nedan följer ett exempel på hur en spannmålsproducent kan använda Miniterminer för att prissäkra
sin skörd. I båda scenarierna görs ett antagande om att stop loss inte har skett under perioden.
Startläge: Köp av Miniterminer för att låsa in vetepriset
Det är februari månad och terminspriset på börsen för kvarnvete med decemberleverans handlas till
1 700 kr/ton. Lantbrukaren planerar sälja 75 ton vete på sin lokala marknad i september, men vill
redan idag skydda sig mot ett fall i vetepriset. Lantbrukaren köper därför 75 stycken Miniterminer av
typ Sälj på vete.
Aktuellt terminspris
1 700 kr/ton
Pris (säljkurs*) för Minitermin S VETE DEC5 2100
2 100 – 1 700 + 5 = 405 kr/ton
Kassaflöde
– 75 ton x 405 kr/ton = – 30 375 kr
Scenario 1: Stigande marknad
När tidpunkten för den fysiska försäljningen närmar sig har vetepriset på börsen stigit. Decemberterminen
handlas till priset 1 900 kr/ton och det lokala marknadspriset är 1950 kr/ton. Lantbrukaren säljer tillbaka
sina 75 Miniterminer med förlust, samtidigt som han säljer sin skörd om 75 ton på den lokala marknaden.
Aktuellt terminspris
1 900 kr/ton
Pris (köpkurs*) för Minitermin S VETE DEC5 2100
2 100 – 1 900 – 5 = 195 kr/ton
Vetepris lokal marknad
1 950 kr/ton
Kassaflöde
75 ton x 195 kr/ton + 75 ton x 1 950 kr/ton = +160 875 kr
Genomsnittligt försäljningspris inklusive kostnad för
prissäkring
(160 875 kr – 30 375 kr) / 75 ton = 1 740 kr/ton
Scenario 2: Fallande marknad
Antag istället att vetepriset på börsen faller. Priset på decemberterminen är vid försäljning endast 1 600 kr/ton
och det lokala marknadspriset är 1 550 kr/ton. Lantbrukaren säljer tillbaka sina 75 Miniterminer, denna gång
med vinst, vilket kompenserar det låga försäljningspriset för det fysiska vetet.
Aktuellt terminspris
1 600 kr/ton
Pris (köpkurs*) för Minitermin S VETE DEC5 2100
2 100 – 1 600 – 5 = 495 kr/ton
Vetepris lokal marknad
1 550 kr/ton
Kassaflöde
75 ton x 495 kr/ton + 75 ton x 1 550 kr/ton = +153 375 kr
Genomsnittligt försäljningspris inklusive kostnad för
prissäkring
(153 375 kr – 30 750 kr) / 75 ton = 1 640 kr/ton
* Priset är beräknat med en hypotetisk spread (skillnad mellan köp- och säljkurs) om 10 kr. För att erhålla köp- respektive säljkurs i
exemplet har därför 5 kr subtraherats från respektive adderats till det pris som beräknas med formeln på sid 4. Notera vidare att
Miniterminen i exemplet inte existerar i verkligheten utan enbart används för att illustrera hur produkten fungerar. Spreaden kan
också variera över tid.
6
Miniterminer och
valutakursförändringar
Eftersom värdet på våra Miniterminer bestäms utifrån terminspriset uttryckt i svenska kronor, ger de
ett skydd mot växelkursförändringar. En förstärkning av kronan betyder i regel att lantbrukaren får
sämre betalt för sin skörd. Denna förlust kan då kompenseras av en värdeökning i Miniterminen,
vilket illustreras i nedanstående räkneexempel för en Minitermin av typ Sälj. Priset på Miniterminen
är det teoretiska priset beräknat enligt formeln på sid 4 och tar inte hänsyn till skillnaden mellan
köp- och säljkurs.
Scenario 1: Förstärkning av kronan
Tid
Terminspris vete (EUR)
EUR/SEK
Terminspris SEK
Minitermin typ Sälj
1
185
9,2
185 x 9,2 = 1 702
2 100 – 1 702 = 398
2
185
8,2
185 x 8,2 = 1 517
2 100 – 1 517 = 583
Scenario 2: Försvagning av kronan
Tid
Terminspris vete (EUR)
EUR/SEK
Terminspris SEK
Minitermin typ Sälj
1
185
9,2
185 x 9,2 = 1 702
2 100 – 1 702 = 398
2
185
10,2
185 x 10,2 = 1 887
2 100 – 1 887 = 213
7
Risker med Miniterminer
Att prissäkra med Miniterminer är förknippat med flera risker. Nedan beskrivs stop loss och basisrisk.
Du kan läsa mer om övriga risker på sid 10 i denna broschyr.
Stop loss − prissäkringen upphör
Basisrisk
Skulle marknaden röra sig åt fel håll i den grad att
Miniterminens värde närmar sig noll kommer denna
att stängas i förtid. Detta kallas stop loss. För Miniterminer av typ Köp sker detta vid stora prisrörelser
nedåt och för Miniterminer av typ Sälj sker detta vid
stora prisrörelser uppåt. Vid en stop loss upphör prissäkringen att gälla. Det som eventuellt återstår av din
kapitalinsats, slutvärdet, återbetalas automatiskt. I
värsta fall kan slutvärdet bli noll. Risken för att en
stop loss kommer att inträffa ökar ju närmare
terminspriset rör sig stop loss-nivån. Den specifika
stop loss-nivån som gäller för respektive Minitermin
finns angiven i kurslistan på seb.se/miniterminer.
Observera att du själv måste bevaka om en stop loss
sker. Notera att du inte får ett särskilt meddelande
om att en stop loss inträffat. Miniterminen kommer
emellertid att försvinna från den depå/konto där du
förvarar den och det eventuella slutvärdet betalas
automatiskt ut tio bankdagar senare.
Basisrisk är inte en risk som är förknippad med just
Miniterminer, utan är en generell risk som kan uppstå
vid prissäkring. Det finns ingen garanti för att prisförändringen i den underliggande råvaruteminen
följer prisförändringen på den lokala marknaden.
Denna risk brukar benämnas som basisrisk. I scenario
1 nedan blev det slutliga genomsnittspriset bättre än
det som rådde vid tillfället för prissäkringen – priset
på den lokala marknaden steg mer än terminsmarknaden. Utfallet av basisrisken var till lantbrukarens fördel. I scenario 2 gällde det omvända.
Priset på lokalmarknaden föll mer än terminspriset
vilket resulterade i att snittpriset för vetet blev sämre
än den ursprungliga säkringsnivån. Se nedan exempel
på hur basisrisken kan förändras över tiden.
Scenario 1
Scenario 2
2 100
2 100
Basis
Basis
1 900
1 900
Lokal marknad
Terminspris
1 700
1 500
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Lokal marknad
Terminspris
1 700
Jul
Aug
1 500
Sep
8
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Så här tyder du
Miniterminens namn
Alla Miniterminer har ett kortnamn på börsen,
till exempel ”S VETE DEC5 2200”.
“K” står för Minitermin av typ Köp, vilken ger ett skydd
mot stigande terminspriser. “S” står för Minitermin av
typ Sälj, vilken ger ett skydd mot fallande terminspriser.
Anger Miniterminens finansieringsnivå i svenska kronor.
S VETE DEC5 2200
Anger Miniterminens underliggande termin. Miniterminen förfaller normalt någon vecka före leveransperiodens början (DEC5 betyder december 2015.)
9
Risker
Övrig information
Nedan finner du en översikt av de risker som kan
­förknippas med Miniterminer. Du kan hitta mer
information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt
för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat
på vår hemsida på seb.se/miniterminer.
Vad är SEB:s Miniterminer?
En Minitermin är ett värdepapper som ges ut av en bank
(emittenten), och vars värde baseras på en viss underliggande tillgångs pris. SEB:s Miniterminer är utgivna under
SEB:s Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram. Som
innehavare av en Minitermin har du inget ägande i den underliggande tillgången. Den utgivande banken kommer istället att
under din Minitermins löptid erbjuda köp och försäljning till
kurser som hela tiden speglar din Minitermins värde enligt
produktens villkor. Om du behåller din Minitermin till förfall
åtar sig banken att betala ut slutvärdet till dig i enlighet med
villkoren. Du tar därför, utöver marknadsrisken, en kreditrisk
på banken. Läs mer om kreditrisk och övriga risker här intill.
Kreditrisk
Utgivare (emittent) av Miniterminer är SEB. Det betyder att
du som innehavare av en Minitermin har en kreditrisk på SEB.
Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att
fullgöra sina åtaganden enligt din Minitermins villkor under
dess löptid. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar
investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering.
En placering i en Minitermin omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Fullständiga villkor
Till varje specifikt erbjudande finns Slutliga Villkor, som i
detalj specificerar villkoren för den enskilda produkten. För
en fullständig bild av produkten och samtliga risker bör du
läsa Slutliga Villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda
Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram. Grundprospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden
att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och
marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs
i första instans av Stockholms tingsrätt. För mer information
om SEB och dess tjänster se ”Information om SEB och dess
värdepapperstjänster” som du hittar på www.seb.se, Spara &
Placera, ”Regler för hantering av värdepapper”.
Likviditetsrisk/kursrisk
Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på
rådande marknadsförhållanden. Under marknadsplatsens
handelstider är SEB market maker och ställer därför under
normala marknadsförhållanden priser och säkerställer likviditet.
Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla
i Miniterminen, t ex vid bristande likviditet i den underliggande
tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats stängs
på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos
marknadsplatsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (f d VPC).
Marknadsrisk
Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation
som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som
samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. När du
köper en Minitermin tar du en risk på prisutvecklingen i den
underliggande tillgång/-ar som Miniterminen är exponerad
mot. Detta brukar kallas marknadsrisk. Om den underliggande
tillgångens pris sjunker får du en negativ avkastning relaterad
till nedgången. En Minitermin har en hävstångseffekt som
medför att kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare
kan utradera kapitalet. Du tar således en risk med hela det
investerade kapitalet.
Att handla med Miniterminer
Miniterminer handlas på samma sätt som aktier och de är
noterade på Nasdaq Stockholm. Du behöver alltså en depå
eller ett service-/vp-konto. SEB ställer köp- och säljkurser
i Miniterminer, vilket gör att du kan köpa och sälja dem till
rådande marknadsvärde under börsens öppettider. Miniterminer handlas styckvis. Minsta antal du kan köpa är alltså
en (1) Minitermin. Du lägger order på Internetbanken Privat,
via Telefonbanken eller hos din bankkontakt på SEB, alternativt hos något annat värdepappersinstitut. Du kan även välja
att handla Miniterminer i Investeringssparkonto (ISK) och vissa
kapitalförsäkringar. Observera att det inte är tillåtet med Miniterminer inom ramen för Individuellt Pensiossparande (IPS).
Stop loss
Vid en eventuell stop loss stängs Miniterminen och slutvärdet
kommer att betalas till dig. Slutvärdet kan bli högre eller lägre
än det värde som rådde i din Minitermin när stängningen
påbörjades. Även om stop loss-förfarandet påbörjas innan din
Minitermins värde är noll kan alltså hela din Minitermins värde
gå förlorat.
Avgifter
När du handlar SEB:s Miniterminer betalar du kurtage till din
bank (SEB eller annan bank) eller mäklare på samma sätt som
när du handlar aktier. Inga andra avgifter tillkommer, dock
utgör skillnaden mellan köp- och säljkurs en kostnad för dig
när du handlar.
Valutarisk
Om den underliggande tillgången handlas i annan valuta än
svenska kronor kommer värdet på Miniterminen att påverkas
av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor.
Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”, 106 40 Stockholm, orgnr 502032-9081, har bl a tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn.
SEB har erhållit rating ”A+” enligt Standard & Poor’s, och ”A1”
enligt Moody’s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring
så det är var och ens skyldighet att inhämta information om
aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm.
Övrig risk
Olika marknadsaktörers Miniterminer kopplade till samma
marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara
svåra att jämföra.
10
Allmänt gäller
Denna broschyr kommer från SEB och innehåller information
om SEB:s Miniterminer. Även om innehållet är baserat på källor
som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller
brister i informationen eller för förluster eller kostnader som
kan uppstå med anledning därav. För finansiella instrument är
historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Du
ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör
därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar
beslut om en investering. Om informationen hänvisar till en
investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga
analysen och information publicerad i anslutning därtill eller
läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig
på www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan
ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din
specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument
är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument
kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får
tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även
överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i
finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta,
kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du
ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör
därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar
beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för
fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder
och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov
finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter
din individuella situation från din rådgivare i SEB.
Förvaring
I service-/VP-konto, värdepappersdepå (med undantag för
IPS-depå) i SEB eller hos annan bank/värde­pappersbolag,
samt i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar.
Information om SEB:s Investeringssparkonto (ISK) finns på
www.seb.se, ”Spara & Placera”, ”Investeringssparkonto”.
Information om SEB:s kapitalförsäkring finns på www.seb.se,
”Pension & försäkring”.
Skatteregler för fysiska personer
Denna information berör endast fysiska personer som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer
och för juridiska personer gäller andra regler. Miniterminer är
föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden.
Om du är osäker på hur en Minitermin ska beskattas bör du
rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för
konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer om beskattning på www.seb.se.
Produktgrupp
Produktgrupp D. Mer information om SEB:s produktgrupper
hittar du på www.seb.se, Spara & Placera, ”Regler för hantering
av värdepapper”.
Klagomål
Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör du
snarast kontakta den enhet inom SEB som tillhandahållit
produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB
Kundrelationer, 106 40 Stockholm, Telefon 0771-62 10 00.
Ytterligare information om klagomålshantering och hur du
går vidare med ditt klagomålsärende finns på SEB:s hemsida,
www.seb.se.
Vill du veta mer?
Kontakta Börshandlade produkter på telefon 08-506 232 26,
eller läs mer på seb.se/miniterminer.
Orderläggning på Internetbanken Privat hos SEB
Du kan handla SEB:s Miniterminer hos SEB och andra värdepappersinstitut i Sverige. Om du väljer att göra dina transaktioner på
SEB:s internetbank hittar du dem så här:
1.
Leta upp orderläggningsnamnet för Internetbanken för den Minitermin som du vill köpa. Orderläggningsnamnet hittar du i
kurslistan på seb.se/miniterminer om du klickar på den Minitermin som du vill ha. Observera att orderläggningsnamnet på
SEB:s internetbank skiljer sig från kortnamnet på börsen.
2.
Logga in på Internetbanken.
3.
Välj fliken Fonder & värdepapper. Tryck på ”Köp” under rubriken Mina värdepapper.
4.
Vid rullistan Välj värdepapperstyp: Välj ”Warranter eller certifikat”. Tryck ”OK”.
5.
Vid rullistan Välj warrant eller certifikat: Välj underliggande ”Korgar” (oavsett faktisk underliggande tillgång).
6.
Leta efter den Minitermin du vill köpa i rullistan Välj warrant eller certifikat. Instrumenten ligger i bokstavsordning.
11
seb.se