Geometri

LPP – Matematik
Geometri
Vi kommer under de närmaste veckorna arbeta med mätning, area, omkrets och skala. Häng med!
Övergripande mål/förmågor i ämnet
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser.
Det här kommer du att utveckla
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla;



Din förståelse för hur omkrets och area kan bestämmas och uppskattas.
Din förståelse för olika begrepps betydelse, däribland area, omkrets och skala
Användandet av enheterna cm², m², kilometer och mil
Undervisning/Arbetssätt
I det här arbetsområdet kommer du att

Få möjlighet att föra resonemang genom att delta i diskussioner vid exempelvis genomgångar

Mäta olika omkretser och areor på olika geometriska objekt.

Eget arbete i matematikbok för att få färdighetsträning

Diagnoser på arbetsområdet
Bedömning
I det här arbetsområdet bedöms din förmåga:

Att lösa enkla problem

Att välja och använda strategier. (Veta vilket räknesätt du ska använda dig av för att lösa problemet).

Att beskriva ditt tillvägagångssätt. (Resonemang , samtal, kring rimligheten i ett svar).

Att använda matematiska metoder.(För att kunna göra enkla beräkningar och lösa uppgifter).

Att redogöra, samtala om tillvägagångssätt. (Använda ex. bilder, symboler eller andra matematiska
uttrycksformer).

Att i samtal kunna föra och följa matematiska resonemang. (Genom att ställa frågor och framföra och bemöta
matematiska argument)
Elevens kommentarer: Så här går det/Det här kan jag/ Det här behöver jag träna på






Kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak/ relativt väl/ väl fungerande
sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss/ förhållandevis god/ god
anpassning till problemets karaktär
Beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak/ relativt väl/ väl fungerande sätt och för enkla
och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda
resonemang
Har grundläggande/ goda/ mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i välkända/ bekanta/ nya sammanhang på ett i huvudsak/ relativt
väl/ väl fungerande sätt
Kan välja och använda i huvudsak fungerande/ ändamålsenliga/ ändamålsenliga och
effektiva matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
inom geometri med tillfredsställande/ gott/ mycket gott resultat
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt med i huvudsakfungerande/
ändamålsenligt/ ändamålsenligt och effektivt med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer
och andra matematiska uttrycksformer.
Kan i samtal följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta
matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt/ för
resonemanget framåt/ för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem
Ämne: Matematik
Arbetsområde: Geometri