Aktiv förädling suspensionssystemet

Aktiv förädling
suspensionssystemet
Har du tillstånd till aktiv förädling suspensionssystemet, behöver du inte betala tull för
varor som du importerar tillfälligt för reparation eller bearbetning. Förutsättningen är att de
­förädlade varorna återexporteras efter bearbetningen till ett land utanför EU. Bearbetningen
kan bestå av allt ifrån ompackning och etikettering till mer komplicerade tillverknings­
processer.
Två olika system
Det finns två olika system inom aktiv förädling,
suspensionssystemet och restitutionssystemet.
Du kan i princip välja vilket system du vill
använda, men det finns en del skillnader i förutsättningarna och hanteringen som du bör känna till. Här
beskriver vi hur suspensionssystemet fungerar.
Det finns motsvarande information om
­restitutionssystemet på vår webbplats, tullverket.se.
När kan jag använda
suspensionssystemet?
Du kan använda suspensionssystemet för alla varor
men följande förutsättningar måste vara uppfyllda:
•
Det måste vara tull på varan eller så ska den
omfattas av handelspolitiska åtgärder exempelvis importlicens. Under vissa förutsättningar
kan du använda suspensionssystemet även på
tullfria varor som inte omfattas av handels­
politiska åtgärder. Läs mer om detta under
­rubriken Certifiering – vägen till säker och
­korrekt utrikeshandel på sidan 5.
•
Du ska vara etablerad i EU.
•
Du ska ha för avsikt att återexportera de för­
ädlade varorna till ett land utanför EU.
•
Importvarorna ska gå att identifiera i de åter­
exporterade varorna. Alternativt ska villkoren
för likvärdiga varor vara uppfyllda.
•
Tillståndet får inte innebära att tillverkare inom
EU påverkas negativt, det vill säga de ekonomiska villkoren ska vara uppfyllda.
•
Du ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.
Hur fungerar
suspensionssystemet?
Väljer du suspensionssystemet, betalar du ingen tull,
moms eller eventuellt annan skatt vid importen. Du
behöver inte heller betala antidumpningstullar eller
söka importlicens om det krävs för varan.
Däremot kan vi begära att du ställer en säkerhet
för avgifterna.
Varor som har importerats under suspensionssystemet är inte i fri omsättning och avsikten är att de
ska återexporteras.
Fri omsättning är när du har uppfyllt alla villkor för
importen och har betalat tull för varorna.
2 (5)
Inom suspensionssystemet har du också möjlighet
att använda:
•
Likvärdiga varor. Det betyder att du istället för
den importerade varan kan använda en unionsvara vid tillverkningen av den förädlade varan.
Den likvärdiga varan och importvaran måste
ha samma handelskvalitet, tekniska egenskaper och KN-nummer (de första åtta siffrorna i
varukoden).
•
Export i förväg. Det innebär att du exporterar
den förädlade varan innan du importerar importvaran.
•
Tresidig trafik. Det är när varorna importeras
och exporteras vid olika tullkontor.
Unionsvara är en vara som är tillverkad i EU eller har
förtullats i EU.
Behöver jag tillstånd?
För att kunna använda aktiv förädling måste du ha
tillstånd från Tullverket. Du kan ansöka om tillstånd
på två sätt:
•
i förväg på särskild blankett eller
•
direkt i importdeklarationen vid importen av
varorna.
På tullverket.se under Tillstånd finns mer information om hur du ansöker och där finns också exempel
på ifyllda blanketter.
Ansökan om
tillstånd på särskild blankett
Planerar du en regelbunden verksamhet med aktiv
förädling är det lämpligt att söka tillstånd i förväg.
I samband med ansökan bedömer tillståndshandläggaren om du behöver ställa en säkerhet för förfarandet. Säkerheten kan i så fall bestå av exempelvis en
bankgaranti eller en kontant deposition.
Fördelarna med att söka tillstånd i förväg är
bland annat:
•
Tillståndsnumret och uppgift om ställd säkerhet läggs in i vårt register och det underlättar
förfarandet vid importen.
•
Med tillståndet får du praktiska anvisningar om
hur du ska göra både vid importen och exporten
av varorna. Anlitar du ett ombud kan du i god
tid vidarebefordra informationen till ombudet.
Du har möjlighet att använda förenklat deklarationsförfarande vid import och lokalt klareringsförfarande export (godkänd exportör) om du har
dessa tillstånd.
Du ansöker om tillstånd i förväg på blanketten Ansökan om tillstånd till ett förfarande med ekonomisk
verkan/till användning för särskilda ändamål (Tv
760.31). Blanketten hittar du på tullverket.se.
Tänk på att skicka din ansökan, underskriven av
firmatecknare, i god tid före det första importtill­
fället eftersom vi har en handlägningstid på cirka tre
veckor. Du skickar ansökan till:
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Vilka uppgifter ska ansökan innehålla?
I ansökan ska du bland annat lämna uppgift om:
•
Att ansökan gäller suspensionssystemet.
•
Importvarorna och de bearbetade varornas KNnummer, kvantitet och värde (exempelvis per
år).
•
Hur varorna ska bearbetas.
•
Kod för ekonomiska villkor. Det finns ett antal
koder som beskriver olika förädlingsprocesser
och förhållande. Koderna hittar du i anvisningarna till ansökningsblanketten.
•
Beräknad tid för bearbetningen, det vill säga
tiden mellan import och export.
•
Avkastningsgrad, det vill säga materialåtgången
per förädlad produkt eller metod för att fastställa denna.
•
Hur du ska styrka att importvaran ingår i den
exporterade förädlingsprodukten. Du kan exempelvis hänvisa till serienummar, recept eller
tekniska beskrivningar.
•
Platsen där varorna ska bearbetas.
Hur länge gäller mitt tillstånd?
När du ansöker om tillstånd till aktiv förädling i
förväg får du tillstånd för den tid du behöver, men
maximalt i tre år. Normalt börjar tillståndet att gälla
från och med den dag vi har utfärdat det. I undantagsfall kan du få börja använda det från och med
den dag vi har tagit emot din ansökan.
3 (5)
Ansökan om tillstånd direkt i
­importdeklarationen
Så här använder du ditt
tillstånd till aktiv förädling
Du kan även ansöka om tillstånd till aktiv förädling
direkt i en importdeklaration för en specifik sändning under förutsättning att:
Vid importen
•
Importdeklarationen lämnas enligt normalför­
farandet. Normalförfarande innebär att du
lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället.
•
Ansökan inte gäller likvärdiga varor.
•
Bearbetningen av varorna sker i Sverige.
•
Ansökan inte avser jordbruks- eller fiskeriprodukter som omfattas av vissa typer av bearbetning.
I samband med klareringen bedömer tjänstemannen
om du behöver ställa någon säkerhet.
Om du lämnar importdeklarationen elektroniskt
uppger du call me-koden 15. Det betyder att du
ansöker om tillstånd i importdeklarationen.
Vi beviljar tillståndet genom att ta emot och
registrera din tulldeklaration i Tulldatasystemet
(TDS). Den får då ett tull-id nummer som blir ditt
tillståndsnummer.
Du ska lämna följande uppgifter i fält 44 på
Enhetsdokumentet:
•
Sökandens (företagets) namn och adress.
•
Att ansökan gäller suspensionssystemet.
•
Hur varorna ska bearbetas.
•
Kod för ekonomiska villkor.
•
Beskrivning av varorna (både importvara och
förädlingsprodukt).
•
Metod för att kunna identifiera varorna, till
exempel serienummer.
•
Avkastningsgraden, det vill säga materialåtgången per bearbetad produkt, eller metod att
fastställa denna.
•
Beräknad tid för bearbetningen, det vill säga
tiden från import till export.
Platsen där varorna ska bearbetas.
•
•
Önskemål om vid vilket tullkontor du vill avsluta förfarandet.
Om inte utrymmet i fält 44 räcker till får du lämna
uppgifterna i en särskild bilaga.
Det här är särskilt viktigt att tänka på när du fyller i
importdeklarationen:
•
Skriv rätt förfarandekod i fält 37/1 enligt
kodförteckningen i Taric Söksystem. I normal­
fallet vid suspensionssystemet skriver du 5100 i
första delfältet.
•
Skriv koden C601 och ditt tillståndsnummer i
fält 44 (vid ansökan i förväg).
•
I en elektronisk importdeklaration lämnar du
motsvarande uppgifter i fält 44 i fältet Bilagda
handlingar/Certifikat/Tillstånd.
•
Varukoden och varubeskrivningen i deklarationen ska stämma överens med uppgifterna i
tillståndet.
•
När du ansöker om tillstånd direkt i importdeklarationen skriver du ”Förenklat tillstånd-00100”.
•
I en elektronisk importdeklaration skriver du
endast den femsiffriga koden 00100 i fältet
Särskilda upplysningar/Kod.
•
Tillståndsnummer när du ansöker om tillstånd
i importdeklarationen är importdeklarationens
tull-id.
•
Du ska räkna ut importavgifterna som vid en
vanlig import.
Om du sökt tillstånd i förväg ska du lämna importdeklarationen till det anmälningskontor som står i
tillståndet. Har du i ditt tillstånd fått medgivande
att använda förenklat deklarationsförfarande vid
import, får du lämna den förenklade deklarationen
där varorna finns.
Vid återexporten
Följande uppgifter är särskilt viktiga när du ska fylla
i exportdeklarationen:
•
Använd rätt förfarandekod enligt kodförteckningen i Taric Söksystem. I normalfallet är
koden vid återexport efter suspensionssystemet
3151.
4 (5)
•
Skriv koden C601 och ditt tillståndsnummer i
fältet Bilagda handlingar/Certifikat/Tillstånd.
•
Varukoden och varubeskrivningen i deklarationen ska stämma överens med uppgifterna
tillståndet.
•
Du måste själv begära exportbevis genom att
skriva koden 30400 i fältet Särskilda upplysningar/Kod.
Blanketten Avräkningsnota aktiv förädling
suspensionssystemet (Tv 778.8) hittar du på
­tullverket. se.
Du ska lämna en avräkningsnota för varje
importtull-id och den ska bland annat innehålla
följande uppgifter:
•
Tillståndshavare och organisationsnummer.
•
Tillståndsnumret. Vid ansökan direkt i importdeklarationen motsvarar tull-id för din importdeklaration ditt tillståndsnummer.
•
Importdeklarationens tull-id.
•
Mängden importvaror.
•
Importvarornas varukod (KN-nummer), tullsats
och tullbelopp.
•
Exportdeklarationernas tull-id.
Exportbevisning
•
Slag och mängd av den förädlade produkten.
Exportbeviset (intyg om varors utförsel) har blivit
elektroniskt från den 1 maj 2015 och utfärdas därför
inte längre på papper. Det innebär bl.a. att du inte
behöver bifoga något exportbevis när du skickar
in avräkningsnotan för att avluta den aktiva förädlingen.
Tänk på att du måste fortsättningsvis begära
exportbevis genom att ange koden 30400 i fältet
Särskilda upplysningar/Kod.
Om du vill få tillgång till exportbevis kan du få
det antingen genom att registrera dig på Tullverkets
tjänst Mina sidor eller genom den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden. Läs mer på
tullverket.se om tjänsterna och hur du går tillväga
för att registrera dig på någon av tjänsterna.
•
Avkastningsgraden.
Har du ansökt om tillstånd i förväg står det i tillståndet till vilket avslutningskontor du ska lämna
exportdeklarationen.
Har du ansökt om tillstånd direkt i importdeklarationen ska du lämna exportdeklarationen till den
klareringsexpedition som beviljat tillståndet om du
inte begärt annat i din ansökan.
Så här avslutar du
suspensionssystemet och
reglerar ställd säkerhet
När du har återexporterat de förädlade varorna, lagt
upp dem på tullager eller transiterat dem, avslutar
du den aktiva förädlingen genom att skicka in en
avräkningsnota till Tullverket.
Avräkningsnotan måste du lämna inom 30 dagar
efter att tidsfristen för återexport gått ut. Helst ska
du skicka in den så fort du har återexporterat hela
importsändningen.
Det är bra om du även lämnar uppgift om export­
varans varukod (KN-nummer) i avräkningsnotan.
Tillsammans med avräkningsnotan ska du också
skicka in följande handlingar som styrker både
importen och återexporten av varorna:
•
Utskriften av ärendet som du fick när varorna
importerades.
•
Importfakturan.
Hit skickar du avräkningsnotan
Du skickar avräkningsnotan till:
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Först när avräkningsnotan har kommit in till Tullverket kan vi avsluta den aktiva förädlingen och
lösa eventuellt ställd säkerhet.
Ursprungsintyg vid exporten
Som huvudregel gäller att du som exportör inte får
utfärda ursprungsintyg vid återexport av varor som
importerats under aktiv förädling.
På avräkningsnotan lämnar du därför följande
försäkran:
”.... ursprungsintyg inte utfärdats eller upprättats
eller kommer att utfärdas eller upprättas för någon
i ärendet upptagen förädlingsprodukt i fall då detta
utgör hinder för återbetalning eller befrielse från
importtull enligt avtal som gemenskapen slutit med
vissa länder”.
Jordbruks- och fiskeriprodukter
Om du ska använda dig av aktiv förädling för
jordbruks- och fiskeriprodukter så finns det speciella
bestämmelser både när det gäller tillståndets giltighetstid och tidsfristen för exporten.
Kontakta oss för att få ytterligare information om
vad som gäller för dessa varor.
Box 12854, 112 98 Stockholm
Telefon: 0771- 520 520
tullverket.se
Tv 790.9 • Maj 2015
5 (5)