Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric Sweden AB

Tillsynsrapport
Datum: 2015-06-17
Er referens:
Diarienr: SSM2015-394
Dokumentnr: SSM2015-394-2
Samlade strålsäkerhetsvärderingar Westinghouse Electric Sweden AB
Ansvarig handläggare: Gabriela Bejarano
Arbetsgrupp: Gabriela Bejarano (RD), Åsa Zazzi (RD), Jon Brunk (RD), Joakim Dahlberg
(RN), Thomas Nilsson (RN), Jan Söderman (RK), Nils Addo (KA), Charlotte Lager (KA),
Tobias Hedberg (KA), Steve Selmer (KM), Mikael Kjellberg (KR), Ingela Thimgren (SB)
Samråd: Elisabeth André Turlind (cRN), Christer Sandström (cRK), Charlotta Fred
(cKA), Anne Edland (cKM), Annelie Bergman (cKR), Catarina Danestig Sjögren (cSB)
Godkänt av: Johan Anderberg (cR)
Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse
Electric Sweden AB 2015
Sammanfattning
En samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV) av verksamheten vid kärntekniska anläggningar
görs regelbundet av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). I denna rapport presenteras en
värdering av verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB:s (WSE) anläggningar
i Västerås. Värderingen baserar sig på ställningstaganden, bedömningar och övrig
information som framkommit under olika tillsynsinsatser, samt till myndigheten
inkommen rapportering.
Rapporten omfattar perioden 1 januari 2013 till och med 31 december 2014. Dock nämns i
viss utsträckning även tidigare eller senare händelser och tillsynsåtgärder, för att göra
framställningen tydligare.
WSE har under 2013 och 2014 i huvudsak bedrivit verksamheten i enlighet med gällande
krav, dock erhöll företaget två förelägganden inom personstrålskydd och friklassning.
WSE har arbetat på ett bra sätt med att förbättra tidigare problemområden utsläppskontroll
och informationssäkerhet. Andra områden i behov av övergripande åtgärder ansågs vara
företagets säkerhetskultur och personstrålskyddet med anledning av en samlad inspektion
vintern 2012. Trots företagets stora satsningar resulterade inte myndighetens slutsatser i en
högre värdering av strålsäkerheten inom dessa områden, eftersom arbetet kräver
kontinuitet för att nå långsiktiga effekter.
Området Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM
värderas som bra. Gällande området Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning finner
SSM det oacceptabelt att, trots upprepade påpekande i både föregående SSV och utförd
tillsyn, WSE fortfarande inte har kunnat slutföra arbetet med uppdatering av sin
säkerhetsredovisning, inklusive övrig säkerhetsrelaterad dokumentation.
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
E-post: [email protected]
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
Sida 2 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
Innehållsförteckning
1
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Syfte, metodik och omfattning ......................................................................... 3
Westinghouse Electric Sweden AB:s verksamhet och dess konsekvenser ... 5
Verksamhet ..................................................................................................... 5
Radiologiska konsekvenser av verksamheten ................................................ 5
SSM:s tillsyn ...................................................................................................... 8
Områdesvisa värderingar ................................................................................. 9
Konstruktion och utförande ............................................................................ 9
Ledning, styrning och organisation .............................................................. 10
Kompetens och bemanning .......................................................................... 10
Hantering av brister, incidenter och missöden ............................................. 11
Kriticitetssäkerhet ......................................................................................... 12
Beredskap ..................................................................................................... 14
Underhåll, material- och kontrollfrågor........................................................ 14
Säkerhetsgranskning och kvalitén hos anmälningarna till SSM .................. 16
Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering till
SSM .............................................................................................................. 16
4.10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet....................................................... 17
4.11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning ................................................ 19
4.12 Säkerhetsprogram ......................................................................................... 19
4.13 Förvaring av anläggningsdokumentation ..................................................... 20
4.14 Hantering av kärnavfall ................................................................................ 20
4.15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet ........................... 21
4.16 Personstrålskydd ........................................................................................... 22
4.17 Utsläpp av radioaktiva ämnen, omgivningskontroll och friklassning .......... 24
5 Samlad strålsäkerhetsvärdering .................................................................... 27
6 Referenser ........................................................................................................ 29
Sida 3 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
1
Syfte, metodik och omfattning
Denna rapport innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värderingar av frågor av
betydelse för säkerheten vid Westinghouse Electric Sweden AB:s (WSE) anläggningar i
Västerås.
Tillståndshavaren har det fulla ansvaret för att verksamheten bedrivs på sådant sätt att
strålsäkerheten tryggas och att gällande krav på strålsäkerheten uppfylls. Detta är centralt i
SSM:s tillsynsmodell. Om det inte finns några indikationer på otillräcklig kravuppfyllnad
förutsätts kraven vara uppfyllda.
Den samlade strålsäkerhetsvärderingen (SSV) syftar till att skapa en myndighetsgemensam bild av strålsäkerheten hos respektive tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet. I
detta ingår att värdera strålsäkerheten inom olika delområden samt bedöma tillståndshavarens förmåga att driva och utveckla verksamheten på ett strålsäkert sätt.
Denna SSV omfattar perioden från och med den 1 januari 2013 till och med den 31
december 2014. I enstaka fall nämns händelser och information utanför denna tidsram.
Tillsynen för åren 2011–2012 finns sammanställt i rapporten Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric Sweden AB 2013 (1).
Underlag för SSV:n utgörs av tillsynsrapporter, beslut, rapporteringar, anmälningar samt
annan relevant information som kommit till myndighetens kännedom under den aktuella
perioden.
SSV:n omfattar värderingar inom följande ämnesområden:
1 Konstruktion och utförande
2 Ledning, styrning och organisation
3 Kompetens och bemanning
4 Hantering av brister, incidenter och missöden
5 Kriticitetssäkerhet
6 Beredskap
7 Underhåll, material- och kontrollfrågor
8 Säkerhetsgranskning och kvalitén hos anmälningarna till SSM
9 Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM
10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet
11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning
12 Säkerhetsprogram
13 Förvaring av anläggningsdokumentation
14 Hantering av kärnavfall
15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet
16 Personstrålskydd
17 Utsläpps-, omgivningskontroll och friklassning
Värderingen av strålsäkerheten för varje ämnesområde görs utifrån den tillsyn som SSM
bedrivit under den aktuella perioden. Vid värderingen är i huvudsak fyra kriterier av
betydelse:
 Om brister påträffats eller om krav åsidosatts.
 Strålsäkerhetsbetydelsen av bristerna.
 Om korrigerande åtgärder vidtagits och om dessa haft avsedd effekt.
 Att åtgärdandet av brister med stor strålsäkerhetsbetydelse har prioriterats.
Sida 4 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
Skala för värdering av strålsäkerheten för respektive ämnesområde:
 Oacceptabel
Hela eller delar av en verksamhet uppfyller inte gällande regelverk. Åtgärder är
nödvändiga. Exempel där värderingen kan tillämpas:
- Åsidosättande av ett eller flera krav med måttlig eller stor strålsäkerhetsbetydelse.
- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har identifierats
samtidigt som korrigerande åtgärder inte har vidtagits alls eller varit
otillräckliga.
- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse som antingen samverkar på ett sätt
som orsakar högre strålsäkerhetsbetydelse, eller har identifierats vid
upprepade tillfällen, och där det konstaterats att korrigerande åtgärder inte
vidtagits alls eller varit otillräckliga.

Acceptabel
Grundläggande krav uppfylls men brister har identifierats. Exempel där
värderingen kan tillämpas:
- Åsidosättande av enstaka krav med liten strålsäkerhetsbetydelse och där
tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder.
- Brister med stor eller måttlig strålsäkerhetsbetydelse har påträffats och där
tillståndshavaren har vidtagit, eller påbörjat arbetet med att vidta, korrigerande åtgärder.
- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats vilka inte ännu är
åtgärdade.

Tillfredsställande
Verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med regelverket utan ytterligare
synpunkter. Exempel där värderingen kan tillämpas:
- Inga brister identifierade.
- Brister med måttlig eller liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och
tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt som SSM
konstaterat, eller finner det mycket troligt, att dessa haft avsedd effekt.
- Brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har identifierats och tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder.

Bra
Hela eller delar av verksamheten bedrivs och utvecklas på ett sätt som andra kan
lära av. Exempel där värderingen kan tillämpas:
- Goda exempel har identifierats.
- Inga eller endast enstaka brister med liten strålsäkerhetsbetydelse har
identifierats och tillståndshavaren har vidtagit korrigerande åtgärder samtidigt
som SSM konstaterat att dessa haft avsedd effekt.
- Tillståndshavaren ligger i framkanten med att utveckla metoder för att höja
strålsäkerheten inom området.

Inte värderingsbart
Tillämpas när underlag för värdering saknas eller då underlaget är så litet att en
sammanfattande värdering skulle sakna substans.
En enstaka observation eller brist behöver inte nödvändigtvis vara vägledande för
värderingen när det finns ett stort bedömningsunderlag och där övriga observationer pekar
i en annan riktning.
Sida 5 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
2
2.1
Westinghouse Electric Sweden AB:s verksamhet och dess
konsekvenser
Verksamhet
WSE bedriver sin huvudsakliga kärntekniska verksamhet på Finnslätten i Västerås där
bränslefabriken ligger. Viss kärnteknisk verksamhet finns även på Tegnérområdet i
Västerås där ventilprovning sker åt svenska och finska reaktorägare, samt strömningstekniska experiment görs på bränsleknippen.
Bränslefabriken på Finnslätten är en komplex industri som omfattar såväl kemisk
processindustri som högautomatiserad verkstadsindustri. Att tillverkningen är baserad på
anrikat uran innebär att felaktig hantering under ogynnsamma omständigheter kan orsaka
en självunderhållande kärnreaktion (kriticitetsolycka) med livshotande stråldoser till den
närmaste omgivningen. En större brand skulle kunna orsaka utsläpp av uran till
omgivningen. Verksamheten kan dock inte orsaka stora okontrollerade utsläpp på större
avstånd, så som en kärnreaktor kan göra.
WSE har ett regeringstillstånd från 2009 för innehav och drift av anläggningarna vilket
gäller till och med utgången av 2019. WSE har även två miljödomar från 2009. Den ena
gäller tillstånd för befintlig verksamhet vid bränslefabriken med en produktion av
maximalt 900 ton konverterad mängd urandioxid. Den andra domen gäller tillstånd för
verksamheten på Tegnérområdet. Verksamheten innehar även tillstånd enligt
strålskyddslagen (1988:220) från 2014.
2.2
Radiologiska konsekvenser av verksamheten
Stråldoser till personal
Tabell 1. Stråldoser till personal under aktuell period enligt strålskyddstabell i bilaga 2 i (2) (3). Se vidare
avsnitt 4.16.
Antal personer med
registrerbar dos > 0,1 mSv
Kollektivdos [mmanSv]
Medeldos [mSv]
Högsta individdos [mSv]
2013
2014
211
241
311,3
1,3
7,6
331
1,4
11,5
Interndoser personal
Tabell 2. Interndoser till personal under aktuell period enligt strålskyddstabell i bilaga 2 i (2) (3). Se vidare
avsnitt 4.16.
Medelvärde [mSv]
Max [mSv]
Summa [mmanSv]
Antal individer med dos
> 1 mSv
2013
2,5
6,9
145,3
2014
2,9
10
166
58
57
Sida 6 (33 )
Dokumentnr: SSM2015-394-2
Kollektivdoser till personal
Figur 1. Kollektivdos till personalenfördeladpå intecknadeffektiv dosoch externdosav gammaoch beta
strålningunderperioden2009-2014.Värdentagnaur det centraladosregistret(CDIS). Se vidareavsnitt4.16.
Stråldoser till allmänhet
Tabell 3. Beräknaddosfrån utsläpptill miljön från bränslefabrikenoch TRYM underaktuell period(4) (5).
Sevidareområde4.17.
2013
Beräknadhögstadostill någon
individ i allmänheten[mSv]
varavberäknaddosfrån
utsläpptill luft [mSv]
varavberäknaddosfrån
utsläpptill vatten[mSv]
2014
-6
1,3*10
0,6*10-6
0,7*10-6
0,3*10-6
0,6*10-6
0,4*10-6
Halter av radionuklider i miljön
Områdeskontrollenvisar att utsläppenfrån bränslefabrikenoch TRYM endastger upphov
till småmängderradioaktiviteti omgivningen(4) (5).
Uppkomst av radioaktivt avfall
Verksamhetengenereraringet högaktivtavfall mendäremotstoramängderlågaktivt
avfall. Den störstaavfallspostenär kalciumfluorid somproducerasi någotstörremängdän
mängdenurandioxid.Kalciumfluoridendeponeraspå kommunaldeponi.Därtill
producerassåvälbrännbartavfall som skrot och vätskor.Mindre mängderavfall måste
slutförvarasi SFReller i det planeradeslutförvaretför långlivat avfall, SFL. Sevidare
avsnitt 4.14.
2013och 2014uppstodoch registreradestotalt 1,062 respektive933 ton avfall (setabell
4), vilket visar en någotnedgåendetrend sedan2011.Vid föregåendeSSV rapporterades
totalt 1,184 och 1,087 ton avfall för 2011respektive2012(1).
Sida 7 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
Tabell 4. Uppstått och registrerat radioaktivt avfall vid bränslefabriken 2013-2014. Se vidare avsnitt 4.14.
Avfallstyp
Byggavfall
Batterier, glas, sprayflaskor, lysrör,
glödlampor
Kalciumfluorid
Kalciumhydroxid
Jonbytarbärare och jonbytarmassa
Kapslingsrör
Kabel och elektronikskrot
Lakrester
Metallskrot
Molybdenskrot
Oljor Emulsion
Pappersavfall
Plastskrot
Brännbart
Ugnssand
Ugnstegel
Trä
Vätskor (liter)
Textil
Filter
TOTALT
2013
[kg] (6)
2014
[kg] (7)
1 630
2 807
442
195
911 931
44 300
1 917
1 510
2 275
366
75 811
581
178
0
0
14 486
139
457
21
2 705
0
3 592
1 062 341
853 660
21 340
360
0
2 640
127
17 498
109
230
0
0
22 663
455
7 153
0
0
0
3 820
933 056
Sida 8 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
3
SSM:s tillsyn
Under perioden januari 2013 – december 2014 har SSM genomfört:
 fem inspektioner plus deltagit vid tio internationella kärnämnesinspektioner,
 24 verksamhetsbevakningar, varav en oannonserad och
 tre granskningar.
SSM har vidare:
 meddelat två förelägganden,
 20 beslut,
 beviljat tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220).
Inspektionerna under perioden har varit inriktade på:
 uppföljning av åtgärdsprogram avseende föreläggande inom strålskyddsområdet,
 beredskap,
 friklassning av material,
 kriticitetssäkerhet på bränslefabriken och
 informationssäkerhet (trådlös kommunikation, accesspunkter för wifi,
mobiltelefoni och relaterade IT-system).
SSM gjorde sex1 verksamhetsbevakningar under perioden för att diskutera drift, händelser,
investeringar och andra aktuella frågor med operativa chefer, utrustningsansvariga och
säkerhetsledare för de fem verkstäderna konverteringen, kutstillverkningen, BA-kutstillverkningen samt stav- och patronverkstäderna. Då har även fysiskt skydd och strålskydd
diskuterats med avdelningarna för Miljö, hälsa och säkerhet – övergripande (avdelning
ES) och operativt (avdelning BS). Övriga verksamhetsbevakningar har gällt:
 informationssäkerhet (3),
 fysiskt skydd (3),
 uppföljning av förbättringsbehov efter samlad inspektionsinsats inom
MTO-området,
 personstrålskydd, utsläpp och omgivningskontroll (6, varav en oannonserad),
 avfall,
 inhämtning av information inför ansökan om förlängt tillstånd samt övriga
aktuella ärenden,
 säkerhetskultur,
 exportkontroll och
 beredskap.
De granskningar som genomförts under perioden avser:
 WSE:s redovisning efter föreläggande om ofrivilligt utsläpp av kontaminerat
avfallsvatten och
 säkerhetsredovisning för bränslefabriken (SRB) avsnitt strålskydd samt
organisation, ledning och styrning.
1
Sista verksamhetsbevakning av driften vid föregående SSV period utfördes i december 2012 och
rapporterades i mars 2013, varför denna insats även finns refererad i föregående SSV:n.
Sida 9 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
4
Områdesvisa värderingar
I de följande avsnitten redogörs uppdelat i olika ämnesområden för den tillsyn som SSM
bedrivit under 2013 – 2014 och WSE:s verksamhet värderas utifrån den genomförda
tillsynen. Den områdesvisa uppdelningen följer i stort sett den struktur som tillämpas vid
återkommande helhetsbedömning av anläggningens säkerhet, strålskydd och fysiska
skydd och som finns i de allmänna råden till 4 kap. 4 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar.
4.1
Konstruktion och utförande
SSM bevakar området genom de anmälningar av anläggningsändringar som inkommer till
myndigheten och hanteras av anmälansberedningsgruppen (ABG). 2013 anmälde WSE en
konstruktionsförutsättning för ett reducerrör i system 211-4 Virvelbäddsugn (8).
Säkerhetsventilerna för tryckavsäkring av ugnsrören var av utgående modell. En
förutsättning för installation av nya säkerhetsventiler var att rördimensionen förminskades
med hjälp av ett tryckbärande reducerrör. Rörens mekaniska integritet tilldelades
säkerhetsklass utsläpp (U), vilket krävde ett särskilt intyg om överensstämmelse innan den
berörda anordningen togs i drift. SSM beslutade att inte granska anmälan och tog senare
del av utfärdat intyg (9).
SSM granskade de två inkomna intyg om överensstämmelse (10) (11) som WSE
rapporterar till myndigheten i enlighet med SSM:s beslut SKI 2005/286 och SKI 2005/298
(12). SSM bedömer att WSE uppfyllt ställda krav.
Under perioden för föregående SSV beslutade myndigheten om två förelägganden inom
området (13) (14). Dessa två ärenden avslutades under år 2013 då WSE redovisade ett
åtgärdsprogram för de brister som framkommit i samband med utvärderingen av bolagets
egenkontroll. Myndigheten har inte funnit någon anledning för vidare hantering av frågan.
Sju av de totalt 50 rapporterade händelser av kategori 2 under perioden har med bristande
robusthet i konstruktion att göra (se vidare avsnitt 4.4), inklusive byte av mjukvaror
(elschema, uppdatering av styrsystem, mm) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21). Händelsen
(20) ”CAPAL #100001292 - Vid kommunikationsproblem mellan processdator (ABB)
och I/O kort körs inte processer ner till säkert läge” vilken uppdagades vid en driftstörning
i processer vid konverteringsverkstaden i februari 2014, orsakades av ett kommunikationsbortfall vid kombination mellan en viss typ av processdatorn (AC400) och en viss typ I/O
kort (S800). Felet uppstod då man antog att fabriksinställningarna i tidigare kombinationer
mellan processdatorer och I/O kort var oförändrade. WSE har uppdaterat dokumentation
för I/O kort och tagit fram lathundar för konstruktion enligt programmeringskrav. Ärendet
är inte avslutat eftersom WSE inte är klart med konsekvensutredningen om fabrikens
nukleära säkerhet vid liknande kommunikationsfel på andra system. WSE klassade
händelsen och bedömde den till INES 1.
SSM:s värdering
Efter de två erhållna föreläggandena under föregående SSV period har WSE vidtagit
åtgärder och fått nya erfarenheter gällande tillämpning av egenkontroll i verksamheten.
WSE har tillämpat gällande bestämmelser utan anmärkningar under innevarande period.
Tillståndshavaren vidtar åtgärder för de händelser av kategori 2 som har med
anläggningens robusta konstruktion att göra, vilka följs under verksamhetsbevakningar av
driften. SSM värderar att WSE på ett tillfredställande sätt uppfyller kraven inom området
konstruktion och utförande och har förutsättningar att fortsätta utveckla området i en
positiv riktning.
Sida 10 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
4.2
Ledning, styrning och organisation
SSM har baserat tillsynen, inom området ledning och styrning, utifrån resultaten från den
samlade inspektionsinsats som gjordes 2012 vilken bl.a. hade ett fokus på frågor kring
Människa-Teknik-Organisation (MTO). Denna inspektion föranledde ett föreläggande
som följdes upp i april 2013 (22). Myndigheten konstaterade i en verksamhetsbevakning
(23) att WSE har utarbetat en tydlig plan för att åtgärda de förbättringsmöjligheter som då
identifierades men underströk samtidigt att de beteenderelaterade aspekterna kräver
kontinuitet i arbetsinsatserna för att nå önskad effekt inom hela verksamheten. Området
säkerhetskultur tillhör denna kategori.
I samband med tillsyn under 2014 (24) stärktes myndighetens uppfattning om att WSE
tagit ytterligare steg i rätt riktning vilket bedöms kunna bidra till att attityd- och
beteendeförändringar inom organisationen alltmer ligger i linje med målsättningarna för
säkerhetkulturprogrammets intentioner. SSM noterar samtidigt att denna utveckling har
pågått under en period med relativt lågt kapacitetsutnyttjande i bränslefabriken vilket
skapat ett visst resursutrymme för att genomföra dessa insatser. SSM ställer sig frågan om
variationer i produktionen, med hänvisning till den planerade produktionsökning som
kommer att ske under 2015, kan inverka på denna utveckling då resursanvändningen i
större utsträckning kan komma att fokuseras på produktionen. Mot denna bakgrund ser
SSM det som angeläget att WSE säkerställer att man aktivt och systematiskt använder sig
av de tidigare gjorda erfarenheterna i ett proaktivt syfte, d.v.s. ett förhållningssätt som
myndigheten också påpekat betydelsen av vid flera tillfällen.
WSE har genomfört organisationsändringar som anmälts till SSM under perioden (25)
(26), där det för vissa visat sig vara oklart om de var anmälningspliktiga eller inte.
Anledningen till oklarheterna ansåg SSM bero på att säkerhetsredovisningen för
bränslefabriken (SRB) inte på ett tillräckligt tydligt sätt beskrev den aktuella
organisationsstrukturen. SSM begärde därför att WSE skulle tydliggöra detta i sin
säkerhetsredovisning för bränslefabriken vilket uppfylldes helt i enlighet med
myndighetens begäran (27). Därmed förutsätts att förhållandena blivit klargjorda.
Vid tillsynsinsatser inom beredskaps- och friklassningsområdet (28) (29) inspekterade
myndigheten WSE:s organisation, ledning och styrning och bedömde att företaget
uppfyllde grundläggande krav (se avsnitt 4.6 och 4.17). Under den sistnämnda
inspektionen konstaterade SSM att ledningssystemets ändamålsenlighet och effektivitet
undersökts av en revisionsfunktion med en fristående och oberoende ställning. Även vid
en verksamhetsbevakning inom området fysiskt skydd konstaterade myndigheten att WSE
har fungerande ledningssystem och processer i ämnet; dock pekar rapporterade händelser
av kategori 2 på brister i företagets säkerhetskultur (se 4.10).
SSM:s värdering
SSM värderar att WSE:s arbete inom området ledning, styrning och organisation är
acceptabelt, eftersom WSE har vidtagit åtgärder som svarar till funna förbättringsmöjligheter vid utförd samlad inspektionsinsats under föregående SSV period. WSE har gjort
framsteg i rätt riktning med sitt arbete med säkerhetskultur; förändringar i området kräver
dock kontinuitet för att uppnå önskad effekt.
4.3
Kompetens och bemanning
WSE hade under 2014 en ordinarie och två ersättande strålskyddsföreståndare där de tre
personerna har olika erfarenheter och kompetens (30) (31) (32). SSM konstaterar att
strålskyddsföreståndarrollen har tydliggjorts, förutsättningar för strålskyddsföreståndaren
att förankra med ledningen är förbättrade och samverkan med strålskyddsföreståndare på
Sida 11 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
de andra kärntekniska anläggningarna prioriteras av ledningen (22). Strålskyddsföreståndaren och dennes två ersättare tillhör olika enheter men sitter nära varandra fysiskt, vilket
främjar den dagliga kontakten dem emellan och de har även regelbundna möten (33).
Ersättare har samma befogenheter som den ordinarie (34).
2013 formades en ALARA-grupp med syftet att stärka och förtydliga ALARA-arbetet i
verksamheten (35). Gruppen leds av strålskyddsföreståndaren (22) och är sammansatt av
personer som representerar olika delar och nivåer i företaget (35).
WSE har bidragit med luftövervakningsprover från strålmiljön inom anläggningen till ett
forskningsarbete som drivs av Linköpings universitet. Målet med detta är att bidra med
fler lärdomar om uranaerosolers karakteristik för att på ett mer korrekt sätt vidare beräkna
intecknade effektiva stråldoser till personalen. WSE arbetar med att kartlägga
parametrarnas osäkerheter i WSE:s dosberäkningsmetodik (36). Det finns idag mer
personell redundans i beräkning och utvärdering av intecknade effektiva stråldoser. De
fyra personer som arbetar med detta har under perioden för SSV:n deltagit i en kurs för
interndosberäkningsprogrammet IMBA (37).
SSM konstaterar även att WSE använder sig av ett system för erfarenhetsåterföring och
utbildningsinsatser och gör betydande satsningar på säkerhetskulturområdet på flera plan
med målsättningen att höja medvetenheten om frågorna bland all personal (24).
I (38) bedömde SSM att WSE uppfyllde kompetenskrav avseende kriticitetssäkerheten på
bränslefabriken men hade synpunkter gällande resurser för kriticitetsanalytiker (se vidare
avsnitt 4.5). Vid beredskapsinspektionen (28) gjorde SSM noteringar avseende utbildning
och information i miljöer med risk för höga doser eller omfattande persondoskontaminering (se avsnitt 4.6). I (29) fick SSM intrycket att WSE har engagerad och kompetent
personal inom friklassningsområdet och bedömde att företaget uppfyller de grundläggande
kraven på tillräcklig kompetens. Vid verksamhetsbevakning för omgivningskontroll ansåg
SSM att både kompetens och personalförsörjning i området var goda (se 4.17).
SSM:s värdering
SSM värderar WSE:s övergripande arbete inom området kompetens och bemanning som
acceptabelt. Värderingen motiveras av att myndigheten ser positivt på att rollen som
strålskyddsföreståndare har förtydligats och har fått förutsättningar för att utföra ett
strategiskt och långsiktigt strålskyddsarbete i och med samverkan med ledningen och
styrningen av ALARA-gruppen. Att rollen även bemannats upp en redundans med både
kompetens och erfarenhet är ytterligare steg i rätt riktning. Vidare ser myndigheten en
positiv utveckling i frågor rörande interndosimetri, vid jämförelse med tidigare perioder. I
övrigt ser SSM även gynnsamt på de utbildningsinsatser som genomförts för att utveckla
säkerhetskulturen inom verksamheten. Vid andra tillsynsområden har myndigheten funnit
brister, vilka i många fall har korrigerats. SSM anser att WSE:s genomförda insatser inom
området är viktiga, dock behöver organisationen tid att säkerställa att dessa ansträngningar
fungerar som avsett även på lång sikt.
4.4
Hantering av brister, incidenter och missöden
WSE har rapporterat och hanterat kategori 2- och strålskyddshändelser enligt gällande
krav. Antalet rapporterade händelser av kategori 2 ökade under perioden med det högsta
antalet under 2013 på flera år.
Tre kategori 2-händelser har under perioden INES-klassats enligt WSE:s kriterier. Två
händelser under 2013 klassades som INES 0 och en under 2014 som INES 1. Två av dessa
händelser hade bäring på kriticitet och en på kriticitet och strålskydd (se 4.5). Händelser
Sida 12 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
som INES-klassades vid föregående period uppgick till tio, vilket visar en positiv
nedgående trend, samtliga som INES 0.
Tabell 5. Antal händelser av kategori 2 under åren 2009-2014.
År:
Antal kategori 2-händelser
2009
25
2010
23
2011
22
2012
20
2013
29
2014
21
WSE anger händelsernas inverkan enligt tabellen nedan. Det är då att märka att
strålskyddshändelser inte alltid är kategori 2-händelser, utan även kan rapporteras enligt
andra föreskrifter. Kriticitetsrelaterade händelser fortsätter att dominera liksom under
föregående period. Händelser inom det fysiska skyddet ökade kraftigt.
Tabell 6. WSE:s bedömning av strålsäkerhetspåverkan av händelser av kategori 2 under åren 2009-2014.
Händelsens påverkan / År:
Kriticitetssäkerhet
Fysiskt skydd
Strålskydd
Kriticitet + strålskydd
Safeguards
Inget av ovanstående
2009
10
8
3
2
2
2010
12
3
3
1
1
3
2011
8
1
1
1
11
2012
9
2
2
2013
15
7
1
2014
3
2
3
1
7
6
12
21 av de totalt 50 rapporterade händelser av kategori 2 involverade säkerhetsklassade
komponenter. 14 med säkerhetsklassning för kriticitet (K), sex för utsläpp (U) och en för
både K och U. Tre händelser av kategori 3 rapporterades under perioden.
Vid verksamhetsbevakningarna med inriktning på drift (33) (37) (36) (39) (40) (41) har
SSM kunnat konstatera att händelser rapporteras och följs upp i enlighet med fastlagda
rutiner. Dock har säkerhetsrelaterad dokumentation inte alltid reviderats i enlighet med
ställda tidplaner, vilket uppmärksammats av myndigheten sedan verksamhetsbevakningen
av driften från april 2014 (37). Vid inspektionen inom kriticitetssäkerhetsområde (38)
bedömde SSM att WSE hanterade de händelser som sedan ledde till Anläggningsinventerings- och PVC-projekten i enlighet med ställda krav (se avsnitt 4.5).
Våren 2014 bytte WSE sitt system för rapportering av händelser CAPs till den nya
databasen CAPAL, Corrective Action Prevention And Learning (42). Berörd personal har
utbildats.
SSM:s värdering
WSE fortsätter rapportera händelser enligt uppställda krav. Antalet händelser av kategori 2
som INES-klassades under perioden minskade kraftigt jämfört med föregående period,
dock ökade totalt antal rapporterade händelser något. SSM värderar WSE:s hantering av
brister, incidenter och missöden endast som acceptabelt på grund av att företaget inte
klarar föreslagna åtgärder enligt utsatt tid. SSM noterar en negativ ökande trend för
framskjutningar i tidplaner som har med anläggningens säkerhetsdokumentation att göra.
4.5
Kriticitetssäkerhet
I september 2103 genomförde SSM en inspektion av kriticitetssäkerheten vid bränslefabriken (38). Inspektionen föranleddes av de projekt och utredningar WSE drivit för att
komma till rätta med diskrepanser mellan vad som antagits i kriticitetssäkerhetsanalyser
och dels verkliga mått på utrustning, dels klorhalter i PVC-plattor/insatser. Ett annat syfte
med inspektionen var att ge SSM en helhetsbild av hur anläggningen systematiskt analy-
Sida 13 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
serats med avseende på kriticitetssäkerhet. Detta mot bakgrund av att ett antal händelser
inträffat de senaste åren då uran oavsiktligt ansamlats i utrymmen där det inte är avsett att
finnas eller inte finnas i de mängder som uppkommit. Uppkomna situationerna har då inte
varit analyserade med avseende på kriticitetssäkerhet.
SSM bedömder i (38) att:
 WSE har hanterat de händelser som ledde till Anläggningsinventerings- och PVCprojekten i enlighet med kraven om utredning av händelser, 5 kap. 4 § SSMFS
2008:1.
 WSE har rutiner för och genomför kriticitetssäkerhetsanalyser som är grundade på
en systematisk inventering av händelser, händelseförlopp och förhållanden som
kan leda till en radiologisk olycka, i enlighet med kraven i 4 kap. 1 § SSMFS
2008:1.
 WSE inte helt uppfyller kraven om tid och resurser enligt 2 kap. 9 § första stycket
3 SSMFS 2008:1 med avseende på kriticitetsäkerhetsanalytiker. SSM bedömer att
det är en brist att det vid vissa arbetstoppar inte finns tillräckliga resurser för
bränslefabrikens behov avseende kriticitetssäkerhetsanalytiker. SSM bedömer
även att det är en brist att tillräckliga resurser inte avsatts i form av kriticitetsanalytiker, övrig säkerhetskunnig personal samt systemkunnig personal, för uppdatering av säkerhetsdokumentation. SSM bedömder bristen som liten i det korta
perspektivet men som stor med tiden om bränslefabrikens resurser nedprioriteras
till förmån för andra affärsområden inom WSE.
 WSE uppfyller kraven i 2 kap. 9 § första stycket 5 med avseende på att enheten
BTF har tillräckligt många kriticitetsanalytiker med tillräckligt hög kompetens för
att täcka in bränslefabrikens resursbehov.
 WSE inte helt uppfyller kravet enligt 4 kap. 2 § SSMFS 2008:1 om aktuell säkerhetsredovisning. Bedömningen grundas på att det vid tiden för inspektionen gått
cirka fem år sedan anläggningsinventeringen genomfördes utan att resultatet blivit
färdigt dokumenterat i säkerhetsredovisningen. SSM bedömer bristen som måttlig
och strålsäkerhetsbetydelsen som liten eftersom uppdatering av SRB med avseende på resultat enligt anläggningsinventeringen ska vara klart den 31 oktober 2013
enligt WSE:s plan2.
Ur verksamhetsbevakningsrapporter av driften vid WSE åren 2013-2014 framgår att SSM
bedömer driften som tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt med undantag av tre kategori
2-händelser som haft påverkan på kriticitetssäkerheten. Händelserna utgörs av
 CAPs 14-058-N007/CAPAL #100001292 om kommunikationsbortfall mellan
vissa processdatorer, INES 1, se avsnitt 4.1,
 CAPs 13-311-N003/CAPAL #100000947 om mekaniska defekter samt felaktig
bornivå på stavar, INES 0, se avsnitt 4.7 och
 CAPs 13-189-N001/CAPAL #100000530 om överkritisk mängd kuts i B-ugn,
INES 0, se avsnitt 4.7.
Identifierade händelser med inverkan på fabrikens kriticitetssäkerhet (se vidare avsnitt
4.4) bedöms utifrån preliminära beräkningar som säkerställer anläggningens driftsäkerhet i
väntan på slutgiltiga kriticitetsberäkningar och -analyser.
SSM:s värdering
WSE uppfyller inte helt kraven om tid och resurser med avseende på kriticitetsäkerhetsanalytiker vid vissa arbetstoppar och för att uppdatera fabrikens säkerhetsredovisning (se
2
Vid periodens sista verksamhetsbevakning av driften från oktober 2014 (36) framgick att det
fortfarande återstår delar i säkerhetsrelaterad dokumentation som inte uppdaterats efter projekten
och investeringar i verksamheten.
Sida 14 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
vidare SSM:s värdering för området 4.11). Periodens tre INES-klassade händelser har
inverkan på fabrikens kriticitetssäkerhet. Baserat på detta underlag anser SSM att WSE:s
arbete inom området kriticitetssäkerhet är acceptabelt.
4.6
Beredskap
I mars 2013 genomförde SSM en inspektion (28) vid anläggningen med syfte att tillse om
WSE bedriver en planerad beredskapsverksamhet och har en beredskapsorganisation som
utbildas och övas med tillräckliga resurser och arbetsförutsättningar. SSM:s bedömning
från denna inspektion är att WSE har tillräcklig dokumentation och rutiner för planering
av beredskapsverksamheten. Dock fann SSM ett antal brister inom ledningssystemet för
beredskapsverksamheten, där dokumentationen inte var aktuella i alla delar. Det fanns
också dubbelregleringar i ett antal av de styrande dokumenten där viss dokumentation
även var motsägande. SSM noterade även att det finns personal vid WSE som, under eller
efter en nödsituation kan komma att göra insatser eller avhjälpande åtgärder på platser där
det finns risk för höga doser eller omfattande persondoskontaminering, inte har erhållit
utbildning och information om arbetsformer och strålskyddsåtgärder i sådan miljö.
WSE vidtog korrigerande åtgärder för de av SSM identifierade bristerna, och redovisade
en tidssatt åtgärdsplan (43) för hur tillståndshavaren skulle komma tillrätta med bristerna.
Berörd dokumentation har redigerats, samt den personal som saknade ovan nämnda
posthaveriutbildning har utbildats och övats på de händelser där det vid anläggningen
skulle kunna finns risk för höga doser eller omfattande persondoskontaminering under
eller efter en nödsituation.
I oktober 2014 gjorde SSM en verksamhetsbevakning vid anläggningen (44). Syftet med
verksamhetsbevakningen var att gå igenom Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift
(SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar, som skulle träda i kraft
den 1 januari 2015.
I december 2014 erhöll WSE ansökt tidsbegränsad dispens (45) från vissa paragrafer i
SSMFS 2014:2. Beslutet innehöll dispens från kravet att det ska finnas hjälpmedel och
dokumenterade instruktioner för att beräkna stråldoser vid utsläpp av radioaktiva ämnen
till atmosfärsen. Dispensen gäller till och med den 31 augusti 2015. I samma skrivelse
erhöll WSE även en dispens från kravet på att det ska finnas fast installerade detektorer i
andra kontrollerade utsläppsvägar än huvudskorstenen för att mäta strålningsnivåer vid en
nödsituation. Denna dispens gäller till och med den 30 september 2015 med villkoret att
tillståndshavaren ska redovisa de utsläppsvägar och den mängd utsläppt aktivitet som kan
bli aktuell i kontrollerande utsläppsvägar under nödsituationer på anläggningen.
SSM:s värdering
Liksom vid föregående SSV anser SSM att WSE hanterar området beredskap på ett
tillfredsställande sätt, eftersom beredskapsverksamheten vid anläggningen har utvecklats,
men även för att WSE snabbt vidtagit åtgärder för de mindre brister som SSM identifierat
under tillsyn.
4.7
Underhåll, material- och kontrollfrågor
Inom detta område sker informationsutbyte vid de verksamhetsbevakningar av driften som
SSM regelbundet gör. Två händelser inom området klassades som INES 0.
Vid föregående SSV uppmärksammade SSM den ökade andelen av händelser i samband
med idriftagning av utrustningar utan godkänd kontroll av driftklarhet. Även om
problemet inte observerats på samma sätt vid innevarande period noterar myndigheten att
Sida 15 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
det fortfarande finns problem med driftklarhet, bl.a. pga. att STF krav inte följs. Parallellt
uppmanade SSM företaget att ha vaksamhet inom området pga. uppdagade materialbrister
under 2011-2012 med omfattande läckage av urandioxidpulver som följd. SSM utförde då
en underhållsinspektion i september 2014 som ännu inte rapporterats färdigt. Inspektionen
fokuserade endast på underhåll av säkerhetsklassade komponenter för kriticitet och
utsläpp (46).
SSM konstaterade att händelsen ”Kuts i stegbalk i B-ugn” (47) kunnat inträffa trots en
liknande händelse i D-ugnen av stegbalkstyp i 2011 (40). Denna tidigare händelse
klassades också som INES 0. I B-ugnens utmatningsdel upptäcktes 27 kg UO2-kuts i
samband med underhållsarbete. Orsaken till händelsen kopplas till ett haveri i ugnen i
december 2012 där ett antal kutsskepp klättrade på varandra med ansamling av kutsar i
stegbalkslådan. Trots att alla ugnar tillhör samma system utfördes inte kriticitetsanalyser
för de tre genomskjutningsugnarna med fall där stegbalkslådan fylls med kutsar i samband
med tidigare händelse. Under kriticitetsinspektionen gavs förklaringen att det inte var
naturligt att fundera på de andra ugnarna eftersom de är av helt annan konstruktion. Man
ansåg då att den typen av händelse inte kunde hända i genomskjutningsugnarna (38).
I samband med måttinventeringsprojektetet kontrollerades samtliga 32 borstavar i en av de
tre oxidationsugnar som används för att oxidera skrotade urandioxidkutsar till
uranoxidpulver. Vid utvärdering av röntgenbilder uppdagades att flera stavar var
mekaniskt påverkade och/eller att borpelaren var under den nivå som anges i
säkerhetsredovisningen. Driften stoppades. Kontrollen av borstavar hade inte kunnat
utföras fullt ut sedan den första påfyllningen 1988 på grund av oklarheter i beskrivningen
av hur kontrollen ska utföras. WSE klassade händelsen som en INES-0 (48).
Knappt två veckor efter ovan nämnda driftstopp kontrollerades ett röntgenprotokoll efter
nymonterade borkarbidstavar i oxidationsugn C. Det konstaterades att tre stavar hade
återmonterats med för låg nivå pga. att en arbetsmetodik för arbetet saknades. Driften
stoppades ånyo. WSE bedömer att händelsen inte haft någon inverkan på säkerheten då
preliminära kriticitetsanalyser indikerar att 10 stycken godkända stavar behövs för att
klara Keff < 0,95 (49).
Ovan beskrivna INES 0-missödena rapporterades sedan 2013 utan att vara åtgärdade
enligt tidplan. Händelsen med kuts i stegbalksugnen avser en upprepad händelse från
2011. Vid senaste verksamhetsbevakning av driften framgår att ”komplettering av
underhållsinstruktion är framskjuten med över ett år” (36). Händelserna med borstavar i
oxidationsugnar har pågått sedan 1988 utan att åtgärder har vidtagits. Vid (36) framgår att
”kriticitetsanalysen (för oxidationsugnarna) kvarstår att genomföra och tidplan saknas för
detta”.
SSM:s värdering
Trenden med rapportering av händelser med driftklarhetsverifieringsproblem har minskat
jämfört med föregående period. Vid denna SSV har WSE bedömt två händelser av
kategori 2 inom området ha ringa påverkan på kriticitetssäkerheten; SSM kan likställa
WSE:s bedömning med brister med liten strålsäkerhetsbetydelse vilka ännu inte är
åtgärdade. SSM värderar därför WSE:s hantering av området underhåll, material- och
kontrollfrågor vara acceptabelt. WSE bör analysera anledningen till varför åtgärder inte
slutförs enligt plan, för att framdeles kunna ändra den negativa trenden med framskjutning
av tidplaner.
Sida 16 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
4.8
Säkerhetsgranskning och kvalitén hos anmälningarna till SSM
SSM har inte genomfört någon tillsyn riktad mot området primär och fristående säkerhetsgranskning (PSG och FSG) under den aktuella perioden. SSM har däremot utfört vissa
insatser efter den samlade inspektionen från 2012 och även bevakat området genom
hanteringen av de anmälningar som inkommer till myndigheten.
SSM noterade under inspektionen mot åtgärdsprogram avseende föreläggande inom
strålskyddsområdet (22) att förhållanden om jäv är förtydligat i WSE:s instruktion för
säkerhetsgranskningsfunktionen WSE 16.1 (50).
SSM hade ett möte med WSE hösten 2013 för att diskutera företagets anmälningar (51).
SSM hade bl.a. observerat långa hindertider (> 1 år) vid ett par anmälningar för tillfälligt
avsteg från STF (52) (53), samt brister i förklaring av bakgrund till anmälan (54). SSM
har under perioden haft en kontinuerlig dialog med tillståndshavaren för att bl.a.
tydliggöra motiveringen av ställningstaganden hos WSE:s säkerhetsgranskningsfunktion,
vilket har förbättrats. SSM noterar vidare att det förekommer ett mindre antal anmälningar
med kvalitetsbrister såsom sen anmälan, alltför kortfattad beskrivning av säkerhetsfrågor
eller att protokoll från säkerhetgranskningen inte bifogats som separat dokument.
Under 2013 inkom WSE med totalt tio anmälningar, varav en förlängning för tillfälligt
avsteg från STF och en organisationsförändring. Under 2014 inkom WSE med totalt sju
anmälningar, varav en förlängning för tillfälligt avsteg från STF och en organisationsförändring.
Tabell 7. Antalet anmälningar från bränslefabriken som behandlats i ABG 2011-2014.
År
2011
2012
2013
2014
Antal anmälda ärenden behandlade av ABG
6 varav 1 föreslogs för granskning3
4 varav 1 granskad
10 varav 5 beslutades för granskning
7 varav 4 beslutades för granskning4
SSM:s värdering
SSM konstaterade vid föregående SSV att WSE har fungerande processer för såväl PSG
som FSG. Företaget har tagit hänsyn till SSM:s förslag på förbättringsbehov inom
området och infört dessa i egen instruktion. SSM har haft dialog med tillståndshavaren för
att förbättra sina anmälningar och även här har WSE vidtagit åtgärder. Företaget visar god
vilja att förbättra sina granskningsprocesser, varför SSM varken har underlag eller
anledning att ändra föregående värdering. WSE:s säkerhetsgranskning och kvalitén hos
anmälningarna till SSM värderas som tillfredsställande.
4.9
Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering
till SSM
WSE har att lämna ett antal olika årsrapporter till SSM utifrån olika föreskrifter och
tillståndsvillkor. Rapportering har inkommit i enlighet med kraven. I vilken utsträckning
som rapporterna granskats av SSM framgår under respektive sakområde. Utöver detta
meddelar WSE i sina veckorapporter om information som tillståndshavaren finner av
3
En anmälan återtogs av WSE och ingen granskning behövde påbörjas.
Ytterligare tre anmälningar inkomna under 2014 hanterades inte genom ABG (146) (147) (150).
Samtliga hanterades direkt av enheten för beredskap.
4
Sida 17 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
särskilt intresse för myndigheten. Detta kan t.ex. handla om organisationsförändringar
som inte omfattar den tillståndspliktiga verksamheten.
Myndigheten följer upp händelser av kategori 2 vid verksamhetsbevakningar av driften
(39) (33) (40) (41) (37) (36). I WSE:s s.k. slutrapporter diskuteras vunna erfarenheter där
bl.a. upprepade eller kopplade händelser uppmärksammas. Dessa rapporter inkluderar
oftast erfarenhetsåterförings- eller informationsåtgärder om inträffade händelser. I samma
dokument beskrivs utredningar av händelser inklusive dess orsaksanalys, åtgärdsplan med
datum för slutförande av varje åtgärd och vem som ansvarar för att göra detta. Åtgärderna
omfattar inte bara den enskilda händelsen utan lyfter även liknande problematik på andra
områden, vilket SSM tidigare identifierat som en förbättringsmöjlighet: ”WSE bör se över
rutinerna då åtgärder fastställs i CAPs-ärende, så att dessa får en tillräcklig bredd och även
täcker liknande händelser i snarlik utrustning” (38). SSM har inte funnit något avvikande
gällande WSE:s utredning av händelser. Dock har åtgärder innefattande säkerhetsrelaterad
dokumentation inte alltid reviderats i enlighet med ställda tidplaner, som redan diskuterat i
avsnitt 4.4.
WSE redovisade i samband med SSM:s föreläggande av det oplanerade utsläppet av
kontaminerat avfallsvatten både resultatet av utredningar och genomförda samt planerade
åtgärder för att komma tillrätta med uppdagat problem (55), se avsnitt 4.17. I (38)
konstaterade SSM att företaget utfört grund- och orsaksanalyser för de kriticitetsrelaterade
händelser som rapporterats myndigheten, se avsnitt 4.5. Gällande händelser inom
friklassningsområdet förelade SSM företaget att inkomma med en beskrivning av åtgärder
med syftet att förhindra att liknande händelser åter inträffar (56), se avsnitt 4.17. WSE
svarade på föreläggandet med referens till utförda orsakanalysutredningar för varje
händelse (57).
I (34) presenterade WSE sin process för erfarenhetsåterföring som i stora drag består av
momenten samla in, bedöma, sprida, följa upp och identifiera behov av åtgärder. Därefter
börjar man om i momentet samla in. WSE delar med sig av erfarenheter både internt och
globalt inom koncernen. Utöver intranätet använder företaget andra verktyg såsom
händelseklocka och kaskadering (tavla som visar vilka enheter som har fått information)
för att sprida erfarenheter. WSE:s nya avvikelsehanteringssystem CAPAL innehar ett
verktyg för att hantera erfarenhetsåterföring (42).
SSM:s värdering
SSM har under perioden inte funnit någon brist inom området. WSE informerar SSM
utöver gällande rapporteringskrav och har tagit till sig av myndighetens synpunkter på
förbättringar i företagets s.k. slutrapporter. Händelserna utreds enligt gällande krav och
erfarenheter sprids. Företaget förbättrar erfarenhetsåterföringsområdet genom att
introducera det nya systemet CAPAL. WSE:s arbete med utredning av händelser, samt
erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM värderas till bra.
4.10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet
Fysiskt skydd
SSM följde upp området fysiskt skydd genom tre verksamhetsbevakningar med inriktning
bemanning, kompetens och befogenheter (58), kontrollerat och registrerat tillträde (59)
och åtgärder vid förhöjt hot (60). SSM drar följande slutsatser inom området baserat på
denna tillsyn:

WSE har ledningssystem och processer för att försäkra sig om att organisationen,
ledningen och styrningen av den kärntekniska verksamheten bedrivs rätt avseende
Sida 18 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2




det observerade ärendet, att tillståndshavaren ska utse en person i ledande
ställning att ansvara för övergripande frågor om fysiskt skydd. SSM avser att
fortsatt följa organisation och roller som är kopplade till fysiskt skydd.
WSE redovisade för de olika processerna för tillträde till anläggningen.
WSE:s metod för riskanalys är genomtänkt och relevant.
Delar av det fysiska skyddet till uranförrådet är föråldrat och bör förnyas.
Diskussion om alternativ fördes på plats.
WSE:s plan och åtgärder mot förhöjt hot är genomarbetade och underbyggda.
WSE:s analysverktyg skapar en bra grund att bygga skyddet ifrån.
Perioden resulterade i ett högt antal rapporterade händelser av kategori 2, jämfört med
tidigare SSV:n med totalt nio stycken händelser. Under dessa verksamhetsbevakningar
och vid två verksamhetsbevakningar av driften (40) (41) redovisade WSE åtgärder som
vidtagits för att händelserna inte ska inträffa igen. SSM kommer att följa upp dessa
händelser som kan vara relaterade till rutiner, kompetenser eller teknik med avseende på
tillträde till bevakat och/eller skyddat område.
Informationssäkerhet
Under perioden har myndigheten följt upp WSE:s projekt efter föreläggandet om skydd
mot obehörig åtkomst och dataintrång mot datoriserade system (61) genom tre verksamhetsbevakningar (62) (63) (64).
SSM konstaterar att WSE arbetat strukturerat med tidigare presenterat åtgärdsprogam och
att nästan alla åtgärderna var avklarade redan vid december 2013. SSM uppmärksammar
att WSE arbetat i en bred uppfattning med åtgärderna och att projektet har visat bra
framdrift och är förankrat hos ledningen. Projektet har också medfört ökad kompetensöverföring och förståelse inom sakområdet. SSM konstaterar att en specifik omständighet,
som diskuterats vid dessa tre och även tidigare tillsynstillfällen, ännu inte är omhändertagen. Detta trots att myndigheten har påpekat att denna åtgärd måste tas om hand. SSM
avser att fortsatt följa utvecklingen i detta avseende.
Vid slutet av 2014 utförde SSM en inspektion om trådlös kommunikation och accesspunkter för wifi, mobiltelefoni och relaterade IT-system (65). Myndigheten konstaterade
att WSE uppfyller helt med grundläggande kraven i §§ 9 och 11 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar. Dock
identifierade SSM vissa förbättringsbehov gällande utökade, schemalagda och dokumenterade kontroller, samt vissa åtgärder med wifi-kort.
SSM:s värdering
Antal händelser av kategori 2 ökade markant under perioden och SSM anser att något
generiskt fel ligger bakom dessa (se vidare avsnitt 4.2). Övrig tillsyn visade att WSE har
bra processer för bemanning, kompetens och befogenheter, samt vid förhöjt hot; dock
föråldrat fysiskt skydd vid vissa delar av verksamheten. Vid föregående SSV påvisades
brister i anläggningens informationssäkerhet. WSE har arbetat fram åtgärder med positiva
synergier inom olika områden som resultat. SSM uppmärksammar att projektet löper väl
ut förutom på en viktig programpunkt som har påpekats redan vid föregående SSV och
som ännu inte åtgärdats. WSE:s arbete inom området fysiskt skydd och informationssäkerhet värderas vara acceptabelt. Företaget har förutsättningar att förbättra sig i området
förutsatt att uppdagade brister korrigeras.
Sida 19 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
4.11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning
SSM:s tillsyn inom området har främst bestått i att ta hand om de anmälningar som gjorts
till SSM och som berör ändringar i SAR/STF (66) och (67). Fortskridning av företagets
arbete med uppdatering av säkerhetsredovisning och annan säkerhetsrelaterad dokumentation har följts upp under verksamhetsbevakningar av driften (39) (33) (40) (41) (37) (36).
Av de totalt 59 påverkade systemen efter händelser såsom måttinventerings- och PVCprojekten, samt investeringsprojekt hade företaget reviderat klart 51 systembeskrivningar
vid tillsynsinsatsen från oktober 2014 (36). Enligt företagets plan skulle arbetet ha varit
klart vid slutet av 2013 (se 4.5).
Trots att SSM konstaterade vid slutet av 2012 att ”WSE har ett stort behov av att komma
ikapp med säkerhetsrelaterad dokumentation, såsom SRB, STF, testbeskrivningar, barriäranalyser och klassningslistor” (39) har WSE ännu inte åtgärdat problemet fullt ut. I (38)
bedömde SSM att företaget inte helt uppfyllde kravet på aktuell säkerhetsredovisning pga.
att resultatet från anläggningsinventeringsprojektet inte hade blivit färdigdokumenterat i
SRB (se 4.5). Vid föregående SSV uppmanade myndigheten WSE att uppdatera
anläggningens säkerhetsrelaterade dokumentation i närtid samt att vara vaksamt i området
(1), varför SSM genomförde en inspektion under 2015 (68)5.
Övrigt myndighetsarbete inom området omfattade granskningen av SRB:s avsnitt 1.2.12
Strålskydd, där SSM bedömde att dokumentet uppfyllde ställda krav för personstrålskydd,
utsläpp, friklassning och beredskap med mindre brister (69). Granskningen av SRB:s
avsnitt 1.2.4 Organisation, ledning och styrning, bedömdes vara av tillräcklig omfattning
för att tydliggöra den principiella organisationsstrukturen hos WSE (27) (se avsnitt 4.2).
SSM:s värdering
WSE har inte fullt ut åtgärdat och uppdaterat sin säkerhetsredovisning och övrig
säkerhetsrelaterad dokumentation trots SSM:s uppmaningar och upprepade påpekanden
vid flera tillsynsinsatser. SSM värderar området Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning vara oacceptabelt. WSE måste lägga mer resurser för att komma till rätta med
att ha en uppdaterad och aktuell säkerhetsredovisning i närtid.
4.12 Säkerhetsprogram
Efter de två genomförda inspektionerna inom området under föregående SSV (1), där
SSM konstaterade att företaget uppfyller ställda krav har SSM inte utfört någon riktad
tillsyn under aktuell period. WSE har dock redovisat utfallet av sitt säkerhetsprogram och
säkerhetsmål vid de årliga ledningsmötena med SSM (70) och (71). SSM får intrycket att
den säkerhetskommitté som bildades 2011 med WSE:s VD som ordförande fungerar som
avsett.
Vid föregående SSV poängterade SSM vikten av att genomsyra organisationen med dess
säkerhetsrelaterade arbete, eftersom det fastställda säkerhetsprogrammet inte kändes igen
av många inom organisationen och involverade endast personer i chefsställning. Under en
verksamhetsbevakning inom området säkerhetskultur (24) konstaterade SSM att WSE
hade hållit genomgång av säkerhetsmålen med sina anställda. Trots detta finns det
medarbetare som inte upplever att WSE:s säkerhetsmål är särskilt kända ute bland
personalen i fabriken. Säkerhetsmål tas fram varje år och upplevs som mycket öppna
nedåt i organisationen. De flesta kollegor kommer inte i direkt kontakt med dem, vissa
tycker att något mer konkret behövs.
5
Inspektionen utfördes i mars 2015 och har ännu inte rapporterats klart.
Sida 20 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
SSM:s värdering
SSM konstaterade vid föregående SSV att WSE uppfyller ställda krav på säkerhetsprogram. WSE har under perioden vidtagit åtgärder för att sprida kunskapen om företagets
säkerhetsmål, dock har dessa åtgärder inte haft full effekt. SSM anser dock att påpekad
brist har liten strålsäkerhetsbetydelse då företaget generellt ökat sitt engagemang i
säkerhetskultursfrågor på olika plan (se 4.2). SSM anser att WSE:s verksamhetsområde
säkerhetsprogram fortsätter fungera tillfredställande.
4.13 Förvaring av anläggningsdokumentation
Hösten 2012 genomförde SSM en inspektion för att kontrollera WSE:s rutiner för att
upprätta och ta hand om dokumentation som omfattas av SSM:s arkiveringskrav.
Inspektionsrapporten för denna insats kommer dessvärre inte att slutföras. Myndigheten
har inget underlag för att göra någon värdering.
SSM:s värdering
SSM har inget underlag för att göra någon värdering av området. Området är inte
värderingsbart.
4.14 Hantering av kärnavfall
Mars 2013 inkom WSE med ett tolkningsdokument rörande för vilka avfallstyper som
WSE behöver arbeta fram typbeskrivningar (72), då det tidigare beviljade anståndet löpte
ut 30 juni 2013 (73). SSM granskade inkommen skrivelse och identifierade ett antal
avfallstyper där typbeskrivningar behövs i enlighet med SSMFS 2008:1 6 kap 6 § (74).
SSM eftersökte en åtgärds- och tidplan för framtagningsprocessen av WSE:s identifierade
typbeskrivningar (75). WSE inkom med begärt underlag (76) (77) och har därefter anmält:
typbeskrivning för specialskåp där filter med mer än 50 gram U-235 lagras och
typbeskrivning för ISO-containrar med torrt material (78); typbeskrivning för ISOcontainrar med rostfri spillskyddslåda, för fuktigt avfall (79) samt typbeskrivning för ISOcontainrar med rostfri spillskyddslåda, för brännbara vätskor (80). Vid tidpunkt för
sammanställning för denna samlade strålsäkerhetsvärdering pågår parallell granskning av
samtliga inkomna typbeskrivningar.
Efter verksamhetsbevakning som genomfördes i oktober 2013 (81) kunde SSM konstatera
att WSE har framdrift i framtagandet av typbeskrivningar och att angiven plan hålls. SSM
konstaterade även att företaget inlett omhändertagande av brännbart avfall via pyrolys på
Studsvik6 och behandling av svavelsyraeluat med utrustningen för vätske-vätske
extraktion s.k. Mixer-Settler. SSM framförde att WSE nu bör fortsätta arbetet med att
finna lösningar för andra kategorier av avfall där omhändertagandet inte är klarställt,
exempelvis historiskt avfall så kallat RMA-avfall.
Under samma tillsynstillfälle tog SSM del av WSE:s generella avfallshantering, både
genom presentationer och studiebesök, inför beslutad granskning av företagets anmälda
avfallsplan (82). WSE meddelade att företagets strategiska arbete med hantering av avfall
utan lösning på behandling drivs genom det s.k. avfallsprojektet, vilket myndigheten
följde upp under en verksamhetsbevakning av driften (41)7.
6
I april 2014 godkände SSM Studsvik Nuclear AB som uppdragstagare för Westinghouse Electric
Sweden AB (148).
7
I en verksamhetsbevakning med inriktning på avfallsplaner och typbeskrivningar i december 2014
informerade SSM om utfallet på den preliminära granskningen av typbeskrivningar och företagets
avfallsplan; WSE informerade då om framdriften av avfallsprojektet (149).
Sida 21 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
För övrigt under perioden fattade myndigheten beslut om kärnavfallsavgift för åren 2014–
2016 för WSE (83).
SSM:s värdering
SSM värderade området som acceptabelt vid föregående SSV bl.a. pga. bristande
planering vid införandet av nya krav inom området. WSE har under innevarande period
arbetat fram den dokumentation som svarar mot kravuppfyllnad. WSE presenterade
företagets strategiska avfallsprojekt, vilket SSM nu följer upp. Utifrån den tillsyn som har
bedrivits vid anläggningen gör SSM värderingen att WSE hanterar området hantering av
kärnavfall på ett tillfredsställande sätt. Detta förutsatt att företaget fortsätter med samma
framdrift avseende omhändertagandet av avfall utan lösning på behandling.
4.15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet
Kärnämnes- och exportkontroll
Under perioden har 29 inspektioner genomförts av EU-kommissionen. IAEA och SSM har
deltagit i 10 av dessa (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93). Förutom detta har
SSM genomfört ett besök med exportkontrollinriktning (94). Regeringen har ålagt SSM
att närvara vid alla IAEA-inspektioner. Dessa besök indikerar att WSE har en fungerande
kärnämnes- och exportkontroll, dock finns förbättringsmöjligheter på vissa områden.
Vid inspektion med kompletterande tillträde observerades några förbättringsmöjligheter i
deklarationen relaterad till tilläggsprotokollet (92). En differens på ett par gram mellan
WSE:s och SSM:s bokföring finns beroende på avrundningsfel i WSE:s system för
rapportering till SSM (90). Vid den årliga fysiska inventeringen av kärnämnesinnehavet
(PIV) 2013 (86) framkom att Westinghouse behöver undersöka möjliga orsaker till den
relativt stora skillnaden i MUF (material unaccounted for, ett mått på mätosäkerhet och
oidentifierade förluster) för låganrikat och naturligt uran.
IAEA har kritiserat sättet på vilket WSE har rapporterat kategoriförändringar (skiftet
mellan utarmat-, naturligt- och låganrikat uran). IAEA och EU anser i princip att WSE
kontinuerligt ska rapportera när ett skifte i sammansättning sker, detta kan till exempel
vara vid återföring av material eller annan blandning av material med olika
anrikningsgrader. WSE har ett stort antal processer där blandningar sker och det är svårt
att veta exakt när det sker ett kategoribyte. Möten (89) har hållits där problematiken
diskuterats, IAEA har bjudits in men har tyvärr inte alltid kunnat delta. Det är främst EUkommissionen som drivit utvecklingen. I samband med att IAEA drog sin årliga slutsats
2014 (gällande 2013) om anläggningen informerade de om att rapporteringen måste
kompletteras för att anläggningen ska kunna godkännas. De värden på MUF från 2013 års
PIV ansågs alltför stora och väckte frågetecken vid IAEA:s utvärdering. Under 2014 kom
så IAEA/EU-kommissionen med sin utvärdering (statement) rörande PIV 2013 och
bedömde då att resultaten är tillfredsställande. Dock kommer ytterligare undersökningar
och utvärderingar att göras med avseende på kategoriförändringar och MUF för de olika
kategorierna.
Vid PIV 2014 (93) framkom att bokföringen fortfarande har för stora skillnader (MUF)
för denna typ av installation och denna fråga kommer följas upp för att se hur detta ska
åtgärdas. Arbetet med att ändra sättet att rapportera kategoriförändringar har hållit på
relativt länge varför det är av stor vikt att WSE lägger tillräckliga resurser på att komma i
mål med detta. Rapportering av övergångar mellan olika kategorier är inget SSM ställer
ett specifikt krav på, dock måste anläggningen följa de internationella kraven från IAEA
och EU-kommissionen. Den sammantagna bedömningen i underlaget är att WSE har god
Sida 22 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
ordning på bokföringen och det fysiska inventariet av kärnämne samt förbereder
internationella inspektioner väl.
Vad avser exportkontroll har SSM gjort några observationer (94) om bristande
kravuppfyllnad gällande Rådsförordning 428/2009 om exportkontroll av produkter med
dubbla användningsområden, dels Artikel 20.1 ”dokumentation över utförd export”
(svårighet att härröra exporter under exporttillstånd, vilka loggas separat, till den
allomfattande godsförsändningsliggaren) och dels Artikel 12.2 ”Proportionella och
tillräckliga åtgärder och förfaranden i syfte att se till att bestämmelserna och målen i
denna förordning och de krav och villkor som gäller för tillståndet iakttas”. Det kunde inte
klargöras om arkivet över skickad dokumentation innehåller spårbarhet över försändelser
under exportkontroll, samt hur åtkomst till dokumentation loggas. Vidare har SSM utrett
orsakerna till möjliga överträdelser av 18 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter
med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, där WSE har visat på vidtagna
åtgärder för att förhindra framtida händelser.
Transportsäkerhet
Ingen form av inspektioner eller verksamhetsbesök utfördes av SSM, med transportperspektiv, riktade mot WSE:s anläggning eller ansvar under 2013-2014. WSE innehade
under denna period tillstånd för transportverksamhet enligt såväl lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet (KTL) som Strålskyddslagen (1988:220) (SSL), samt in- och
utförsel av strålkällor kategori III enligt SSL (95). 24 godkännanden av uppdragstagare
utfördes av SSM för transportverksamhet enligt detta tillstånd.
SSM godkände under samma period i egenskap av behörig myndighet enligt lag
(2006:263) om transport av farligt gods (LTFG) fem utländska kollikonstruktioner (96)
(97) (98) (99) (100) samt en svensk kollikonstruktion (101). WSE rapporterar såväl
årssammanställning av sin transportverksamhet för 2013 (102) (103) och 2014 (104) som
händelserapportering om skada på fordon i samband med sjötransport på ett sakligt och
bra sätt (105).
För övrigt beslutade SSM i mars 2014 att krav på rapporteringsrutiner i samband med
transport av radioaktiva ämnen som följer av Statens strålskyddsinstitut (SSI) dnr.
570/2079/98 och SSI dnr. 570/620/2000 inte längre ska tillämpas (106).
SSM:s värdering
Vid 2013 års SSV värderades att WSE:s arbete inom kärnämnes- och exportkontroll var
tillfredsställande. Denna värdering kvarstår vid nuvarande SSV. WSE utvecklar
kontinuerligt det sätt de arbetar med området, dels på grund av delvis nya önskemål från
IAEA/EU om rapportering och dels vidtagande av åtgärder för att förhindra framtida
händelser vad avser exportkontroll. Vad gäller WSE:s förutsättningar att bedriva
verksamheten på ett strålsäkert sätt i framtiden bedöms även de som tillfredsställande,
detta förutsatt att WSE visar att de fortsatt kan omhänderta t.ex. nya önskemål om
rapporteringsform. SSM deltar i alla besök IAEA gör på anläggningen och får därför en
bra inblick i WSE:s arbete. SSM värderar att WSE:s verksamhet relaterad till
transportsäkerhet bedrivits bra under perioden för denna SSV. SSM:s sammanfattande
värdering av området kärnämneskontroll, exportkontroll och transportsäkerhet är att det
är tillfredställande.
4.16 Personstrålskydd
Under perioden har SSM genomfört en inspektion (22) och fem verksamhetsbevakningar
(34) (42) (107) (108) (109) med anknytning till området och WSE har rapporterat (2) (3)
Sida 23 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:26) om personstrålskydd i
verksamhet med joniserande strålning. Strålskyddsfrågor har diskuterats även under
verksamhetsbevakningar av driften (33) (37) (36) (39) (40) (41).
I juni 2014 beviljades WSE tillstånd till verksamhet med joniserande strålning (110) med
stöd av 20 och 26 §§ i strålskyddslagen (1988:220). SSM genomförde en verksamhetsbevakning för att få en aktuell bild av ansökans omfattning (42). Även två tillstånd för
införsel och transport av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet (111) (112) med
stöd av 20 och 26 §§ strålskyddslagen samt 13 § strålskyddsförordningen (1988:293) har
beviljats under perioden.
Vid (39) har myndigheten blivit informerad att WSE formade en ALARA-grupp, vars
syfte är att stärka och förtydliga ALARA-arbetet i verksamheten och ansvara för att ta
fram förslag på dosmål och ALARA-program (35). Vidare har det en framkommit i (22)
(34) (108) att WSE utför ett strategiskt och långsiktigt strålskyddsarbete, har ökat resurser
till strålskyddsarbetet och har en engagerad strålskyddspersonal. Under perioden hanterade SSM WSE:s ansökningar för godkännande av ersättare till strålskyddsföreståndaren,
samt ansökan om byte av strålskyddsexpert (30). Se vidare avsnitt 4.3 om kompetens och
resurser. Vad gäller tillträde till kontrollerat område har WSE under perioden uppdaterat
rutinen för strålskyddsinformation (22) och tagit fram ny säkerhetsfilm och skriftligt
utbildningsmaterial (113) (114).
Vid en oannonserad insats (109) kunde myndigheten konstatera att det på flertalet platser
på rör och golvytor vid konverteringsverkstaden fanns synligt löst gult pulver. Vid kutstillverkningsverkstad fanns det tappade kutsar på golvet. Vid (42) konstaterade SSM att
det blev bättre ordning och reda samt att gult uranpulver sågs i mindre omfattning på
golvet och på utrustningar vid konverteringsverkstaden. På kutstillverkningsverkstad
fanns det fortfarande tappade kärnbränslekutsar på golvet. Vid en senare verksamhetsbevakning (24) hittades fortfarande enstaka urankutsar spridda på golvet och under podier
och glipor vid maskinbord på UO2-kutstillverkningsverkstad.
I tabell 1, stråldoser till personal, kan man se att antal personer med registrerbar dos har
ökat något under 2014 jämfört 2013, samtidigt som kollektivdosen inte ökat i lika stor
utsträckning och medeldos håller sig stabil under perioden. Högsta dos till enskild individ
har ökat mellan de två åren. I tabell 2, interndoser till personal, ser man att medel-, maxoch summavärde har ökat mellan 2013-2014 medan antal individer med dos över 1 mSv
håller sig stabilt. I figur 1, kollektivdoser till personal, visas en nedåtgående trend både
vad gäller intecknad effektiv dos och externdos. Diagrammet visar även grafiskt
förändringar 2013-2014 (tabell 1 och 2) där extern dos ligger på en stabil nivå och värden
för intecknad effektiv dos visar en smärre uppgång under 2014 jämfört med 2013.
I början av perioden för denna SSV uppdagades felaktigheter i registrering av interndoser
(33) (39). SSM följde upp WSE:s provtagningsprogram och beräkningsmetodik för
internkontamination i tillsynen, där framkom att WSE arbetade med att förbättra och
kvalitetssäkra beräkningsmodellen (107). SSM beviljade anstånd av rapporteringstiden
från krav för persondoser för 2013 och 2014 (115) (116) med hänvisning till framtaget
provtagningsprogram och beräkningsmetodik.
Vidare har det vid tillsyn och rapportering under perioden framkommit att WSE har bytt
dosimetrisystem till Optically Stimulated Luminescence (OSL) (2) (40) och installerat ett
nytt system för luftprovtagning (2) (3) (108).
WSE utför områdeskontroll med hjälp av fast placerad OSL-dosimetrar och regelbundna
strykprovskontroller utanför kontrollerat område (2) (3). I mars 2014 utfördes en utökad
Sida 24 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
strykprovskampanj, där man fann förhöjda nivåer. WSE ser nu över kategoriindelningen
av denna typ av utrymmen (2).
WSE har under perioden fått ett föreläggande för uteblivna läkarundersökningar (117)
enligt 6 kap Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:51) om grundläggande
bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande
strålning.
I september 2011 antog internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy
Agency, IAEA) en Basic Safety Standard (BSS) där dosgränsen till ögats lins hade blivit
lägre än tidigare. Med anledning av detta förelades de kärntekniska anläggningarna att
utreda persondosmätares anpassning till verksamhet och strålslag (118), vilket WSE
besvarat (119) och myndigheten granskar.
SSM:s värdering
SSM anser att WSE upprätthåller och utvecklar området personstrålskydd på ett
acceptabelt sätt och har förutsättningar att driva verksamheten på ett strålsäkert sätt när
det gäller personstrålskydd. WSE har under innevarande period utvecklat sin
strålskyddsverksamhet och aktivt arbetat för att rätta till de problem uppdagade under
föregående SSV:n. Sammanställd kollektivdos för åren 2009-2014 visar en nedåtgående
trend, vilket talar för att WSE:s arbete med att begränsa stråldos till personal ger resultat.
Dock har företaget brustit i kravuppfyllnad gällande läkarundersökning.
Mer arbete krävs av WSE för att få ordning på beräkningsmetodik för internkontamination. Myndighetens erfarenheter av synligt löst gult pulver och lösa urankutsar på golv ger
bilden av att WSE närmare bör beakta det dagliga och långsiktiga strålskyddsarbetet samt
att upprätthålla och utveckla detsamma. WSE bör även vara uppmärksam på hur trender i
stråldoser till personal utvecklas över tid och göra en översyn av personstrålskyddsverksamheten och vilka påföljderna blir t.ex. vid en produktionsökning.
4.17 Utsläpp av radioaktiva ämnen, omgivningskontroll och friklassning
Utsläpps- och omgivningskontroll
Under perioden har det genomförts tre verksamhetsbevakningar (34) (120) (121) med
anknytning till området och WSE har rapporterat (4) (5) (122) (123) enligt
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd av människors hälsa
och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar.
Utsläppsfrågor har diskuterats även under verksamhetsbevakningar av driften (33) (37)
(36) (39) (40) (41).
I oktober 2012 utförde SSM en verksamhetsbevakning med anledning av att WSE
uppmärksammat att avfallsvatten från Fuel Service Center under många år felaktigt
släppts ut i dagvattensystemet (124). Händelsen resulterade i två förelägganden från
myndigheten (125) (126). Under perioden för SSV har efterspelet av denna händelse varit
ett återkommande tema som del av utförda verksamhetsbevakningar av driften, där
myndigheten har fått information kring framdriften i frågan.
Vid granskning (127) av WSE:s redovisning av åtgärder efter föreläggande (128)
bedömde SSM att WSE uppfyller ställda krav men hade synpunkter. För att ställa frågor
som uppkom under granskningen genomfördes en verksamhetsbevakning av
Westinghouse vattenhantering (121), där myndigheten även såg att det var framdrift i
arbetet och att personalen uppvisade engagemang i frågorna. Åtgärder innefattade bland
Sida 25 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
annat att gräva ur diken där jord kontaminerades (129) (126), och deponera dessa
jordmassor efter friklassning (129) (130); se kommande avsnitt om friklassning.
Under (34) framkom att WSE utarbetar en övergripande utsläppsinstruktion och med
avseende på diffusa utsläpp gjort en utredning gällande vattenutsläpp. Myndigheten
konstaterade då att frågor gällande utsläpp av radioaktiva ämnen som varit uppe tidigare
ännu inte har slutförts, t.ex. Guys hus och utredning för diffusa luftutsläpp.
I augusti 2014 översände WSE underlag till SSM för granskning av påverkan på
utsläppsväg (131). Av underlaget framkom att WSE ville använda den försvagade
svavelsyran, från det vätskeformiga avfallet i form av svavelsyraeluat, i reningsprocessen
av vatten för att säkerställa optimalt pH. Förfarandet ansågs vara motiverat i enlighet med
hushållningsprincipen. WSE:s analyser av förfarandet visade förhöjd aktivitet av Th-230,
dock visade doskonsekvensanalysen att dos till kritisk grupp inte överskreds. SSM fann
ingen anledning att invända mot förslaget (132).
SSM har identifierat ett behov av att få en redovisning av hur de kärntekniska
anläggningarna uppfyller kraven på funktionskontroller och representativ provtagning,
och har därför begärt redovisning kring detta (133).
WSE gjorde på eget initiativ en översyn av delar av omgivningskontrollprogrammet under
2014. Den del som avsågs var provtagning för att ytterligare täcka in de utsläppsvägar
som finns via slam från dagvattenbrunnar och dagvatten som släpps ut i fabriksdiket norr
om anläggningen. WSE avsåg även att analysera de radioaktiva ämnena i dessa prover
vilket inte gjorts tidigare (134) (135).
Under 2014 genomfördes en verksamhetsbevakning (120) vid WSE inom
omgivningskontroll. Där fann SSM att det fortfarande finns saker att uppmärksamma, t.ex.
saknades listor på de prov som finns sparade i förrådet. För övrigt upplevs både
kompetens- och personalförsörjning inom området som god då det finns flera personer
som kan utföra arbetsuppgifterna. Övrig tillsyn utgörs av granskning av årsrapporter för
utsläpp och omgivningskontroll (4) (5).
Friklassning
SSM genomförde en inspektion i november 2013 vid bränslefabriken och Fuel Service
Center med syftet att kontrollera efterlevanden av kravbilden vid friklassning av material
(29). SSM bedömer att WSE uppfyller grundläggande krav inom flera delar av
friklassningsverksamheten. SSM uppfattade att WSE har engagerad och kompetent
personal inom området och implementerar på ett bra sätt friklassning i ledningssystemet.
Dock identifierades även brister.
Efter inspektionen har WSE rapporterat fyra händelser till SSM som knyter an till kontroll
av radioaktivt förorenat material. Första händelsen skedde januari 2014 då en pump
demonterades för underhåll i bränslefabriken. Pumpen var kontaminerad, vilket inte
samtliga i personalen var medvetna om och ledde till att kontamination spreds både inom
och utanför fabrikens område (136).
Våren 2014 inträffade två händelser. Först transporterades 13 gastuber för svetsgas och 14
brandsläckare ut från bränslefabrikens område utan att ha genomgått tillräcklig
kontaminationskontroll (137). Vid det andra tillfället transporterades 18 zircaloyrör till
USA för svetstester. I USA upptäcktes att rören var kontaminerade invändigt och att
kontaminationen uppkommit vid bränslefabriken i Sverige (138).
Sida 26 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
I augusti togs en t-shirt och handdukar felaktigt ut från kontrollerat område och skickades
till externt tvättbolag utan att ha genomgått kontroll inför friklassning. Vid retur till WSE
efter tvätt visade det sig att såväl t-shirt som handdukar var kontaminerade över
friklassningsnivån (139). Dessa händelser samt de bristerna funna under friklassningsinspektionen ledde fram till att SSM förelade WSE om åtgärder avseende friklassning och
kontroll av kontaminerat material (56). WSE inkom med svar på föreläggande i enlighet
med ställda krav (57).
I februari 2014 inkom WSE med en ansökan om friklassning av utdikade jordmassor för
deponering vid Vafab:s anläggning för farligt avfall i Västerås (140). Jordmassorna
kommer ifrån två radioaktivt kontaminerade dagvattendiken; samfällighetsdiket och
fabriksdiket (se föregående avsnitt om utsläpp). SSM beslutade om dispens i enlighet med
Westinghouse ansökan (130). WSE anmälde ett kontrollprogram för utdikade massor i
enlighet med dispensen (141) och har senare föranmält om särskild deponering av
jordmassor från samfällighetsdiket (142).
WSE ansökte i hösten 2014 om förnyad dispens för deponering av avfall (143). Under
handläggningen av ärendet identifierade SSM behovet av att närmare utreda vilka villkor
som ska gälla för fortsatt deponering, varför SSM fattade ett tidsbegränsat beslut om
förlängning av tidigare dispens med förändrade villkor. Denna dispens gäller t.o.m. 31
januari 2016 som längst (144). WSE föranmälde under perioden totalt 20 deponeringar av
avfall med stöd från tidigare beslut.
SSM fattade beslut om friklassning av lokal (145) från tillämpningen av lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och strålskyddslagen (1988:220). Detta
beslut innebär att lokalen kan användas till annan verksamhet utan att hänsyn behöver tas
till att det tidigare bedrivits verksamhet med joniserande strålning i lokalen.
SSM:s värdering
SSM:s värdering är att verksamheten vid WSE uppfyller kraven inom området utsläpps-,
omgivningskontroll och friklassning på ett acceptabelt sätt.
Efter föregående värdering oacceptabelt inom utsläppsfrågor vidtog WSE åtgärder för att
komma tillrätta med problem med ofrivilligt utsläpp av kontaminerat vatten. Åtgärderna är
dock inte slutförda fullt ut. WSE har engagerad personal i utsläpps- och omgivningskontrollfrågor, samtidigt som myndigheten konstaterar att vissa utsläppsfrågor som varit uppe
tidigare ännu inte har åtgärdats. SSM anser att WSE har förutsättningar att driva
verksamheten på ett strålsäkert sätt förutsatt att de fortsätter att driva dessa frågor
ambitiöst och strukturerat med allokerade resurser. Gällande området friklassning visar
företaget framdrift att införa åtgärder efter inträffade händelser med målet att undvika en
upprepning, samt att korrigera de uppfunna bristerna i friklassningsinspektionen.
Sida 27 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
5
Samlad strålsäkerhetsvärdering
SSM:s tillsynsmodell bygger på tillståndshavarens fulla ansvar för att verksamheten drivs
på ett sådant sätt att strålsäkerheten tryggas och gällande krav uppfylls. SSM:s tillsyn är
inte heltäckande utan det görs ett urval av vilka områden och krav som ska ingå i tillsynen
för den aktuella perioden. Men; utifrån den tillsyn och bedömning av kravuppfyllnad som
gjorts under den aktuella perioden ser dock SSM följande samband och trender.
Såsom vid tidigare samlade strålsäkerhetsvärderingar konstaterar myndigheten att WSE
arbetat på ett bra sätt med att förbättra tidigare problemområden, men också att nya brister
i verksamheten påvisats. Anmärkningar under föregående period fanns främst mot
utsläppskontrollen och informationssäkerheten. Andra områden i behov av övergripande
åtgärder ansågs vara personstrålskyddet och MTO-området med betoning på tillståndshavarens säkerhetskultur med anledningen av en samlad inspektionsinsats vintern 2012.
Däremot har området Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM inte visat någon brist under innevarande period och värderas som bra.
SSM har under perioden utövat tillsyn mot WSE inom de flesta ämnesområdena i form av
inspektioner, verksamhetsbevakningar, granskningar, hantering av rapporter och anmälningar, m.m. SSM värderar att WSE inom de flesta områdena bedriver verksamheten på
ett acceptabelt eller ett tillfredsställande sätt.
De områden som utvecklats positivt är Konstruktion och utförande, Fysiskt skydd och
informationssäkerhet, Utsläpps-, omgivningskontroll och friklassning samt Hantering av
kärnavfall. SSM följde upp WSE:s åtgärder som svarade på förelägganden inom de tre
första områdena, samt funna brister inom avfallsområdet. Det är förstås mycket positivt
med förbättringar, dock är dessa reaktiva lösningar på brister vilka WSE förväntas ha
förmåga att själv identifiera och åtgärda i arbetet med att ständigt förbättra strålsäkerheten.
WSE har under denna SSV period gjort stora satsningar på såväl området Personstrålskydd som Ledning, styrning och organisation. Den senaste avser främst satsningar
på företagets säkerhetskultur. Trots dessa ansträngningar resulterade inte myndighetens
slutsatser i en högre värdering av strålsäkerheten inom dessa områden. Anledningen är att
åtgärderna ännu inte hunnit visa på långsiktiga effekter. WSE erhöll ett föreläggande
avseende personstrålskydd under perioden, samtidigt som myndigheten konstaterade att
företagets program för säkerhetskultur behöver utvecklas ytterligare.
Gällande området Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning finner SSM det oacceptabelt att, trots upprepade påpekande i både föregående SSV och utförd tillsyn, WSE
fortfarande inte har kunnat slutföra arbetet med uppdatering av sin säkerhetsredovisning.
Bristen har nu utvidgats till att även omfatta övrig säkerhetsrelaterad dokumentation,
vilket ibland har lett till kraftiga senareläggningar i åtgärder i händelser av kategori 2.
Denna situation påverkar dessvärre inte bara prestationerna i påpekat bristande område;
utan kan även ha en negativ inverkan på andra områden såsom Hantering av brister,
incidenter och missöden, Kriticitetssäkerhet, Underhåll, material- och kontrollfrågor,
samt Utredning av händelser, samt erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM. WSE
har genom tiden visat sig ha förmåga att ta hand om det akuta för att bibehålla
anläggningarnas strålsäkerhet, dock sämre på att lösa det långsiktiga – en brist som har en
stark koppling till säkerhetskulturen.
I tabellen nedan visas en sammanfattning av SSM:s samlade värderingar per område.
Sida 28 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
Tabell 8. SSM:s samlade värderingar per ämnesområde.
Område
1 Konstruktion och utförande
2 Ledning, styrning och organisation
3 Kompetens och bemanning
4 Hantering av brister, incidenter och missöden
5 Kriticitetssäkerhet
6 Beredskap
7 Underhåll, material- och kontrollfrågor
8 Säkerhetsgranskning och kvalitén hos
anmälningarna till SSM
9 Utredning av händelser, samt
erfarenhetsåterföring och rapportering till SSM
10 Fysiskt skydd och informationssäkerhet
11 Säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning
12 Säkerhetsprogram
13 Förvaring av anläggningsdokumentation
14 Hantering av kärnavfall
15 Kärnämneskontroll, exportkontroll och
transportsäkerhet
16 Personstrålskydd
17 Utsläpps-, omgivningskontroll och friklassning
Värdering
Tillfredställande
Acceptabelt
Acceptabelt
Acceptabelt
Acceptabelt
Tillfredställande
Acceptabelt
Tillfredställande
Bra
Acceptabelt
Oacceptabelt
Tillfredställande
Inte värderingsbart
Tillfredställande
Tillfredställande
Acceptabelt
Acceptabelt
Sida 29 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
6
Referenser
1. Strålsäkerhetsmyndigheten. Samlad strålsäkerhetsvärdering Westinghouse Electric
Sweden AB 2013. SSM2013-813-8.
2. Westinghouse Electric Sweden AB. Årsrapport för strålskyddsverksamheten vid
Westinghouse Electric AB. SSM2014-1904-1.
3. —. Årsrapport för strålskyddsverksamheten vid Westinghouse Electric sweden AB.
SSM2015-1780-1.
4. —. Årsrapportering 2013 av utsläpp och omgivningskontroll enligt SSMFS 2008:23.
5. —. Årsrapportering 2014 av utsläpp och omgivningskontroll enligt SSMFS 2008:23.
SSM2015-1793-1.
6. —. Årsrapport för radioaktivt avfall för kalenderåret 2013 enligt SSM FS 2008:1. SSM
FS 2011:3 och SSM FS 2011:2. SSM2014-1887.
7. —. Årsrapport för radioaktivt avfall för kalenderåret 2014 enligt SSMFS 2011:2 och
SSMFS 2008:1. SSM2015-1187-1.
8. —. Reducerrör - L1 427 och -L2 427 i system 211-4, Anmälan av
konstruktionsförutsättningar. SSM2013-2095-1.
9. Inspecta. Intyg om överensstämmelse. SSM2013-6535-3.
10. Westinghouse Electric Sweden AB. Intyg om överensstämmelse (IOÖ) över Inspecta
Nuclears granskning hos Westinghouse Electric Sweden AB 2013. SSM2013-6535.
11. —. Intyg om överensstämmelse (IOÖ) över Inspecta Nuclears granskning hos
Westinghouse Electric Sweden AB 2014. SSM2014-5689.
12. SKI. Beslut om principer för säkerhets- och kvalitetsklassning samt
kontrollgruppsindelning och beslut om vissa undantag från föreskriven
kontrollordning. SKI 2005/286 och SKI 2005/298.
13. Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreläggande om utvärdering av viss egenkontroll.
SSM2010-4393-1.
14. —. Beslut med anledning av svar på föreläggande om utvärdering av viss
egenkontroll. SSM2010-4393-6.
15. Westinghouse Electric Sweden AB. Blockering av givare K429 i A-pressen.
SSM2013-5-2.
16. —. Kalibrering av nivågivare kunde ej utföras. SSM2013-5-5.
17. —. Sugslang till sikt 244 C14 inte inkopplad enligt SRB. SSM2013-5-8.
18. —. Felkonstruktion i säkerhetsklassad funktion. SSM2013-5-12.
19. —. Lågt pH i fällningskärl 211-2 B1-201 Linje 1. SSM2013-5-10.
20. —. Vid kommunikationsproblem mellan processdator (ABB) och I/O kort körs inte
processer ner till säkert läge. SSM2014-5-3.
21. —. Säkerhetsklassade givare ur funktion. SSM2014-5-10.
22. Strålsäkerhetsmyndigheten. Inspektionsrapport mot åtgärdsprogram avseende
föreläggande inom strålskyddsområdet. SSM2013-2089-4.
23. —. Uppföljning av förbättringsbehov från samlad inspektionsinsats 2012. SSM201341-5.
24. —. Uppföljning av arbetet med säkerhetskultur på Westinghouse Electric Sweden AB.
SSM2014-1650-3.
25. Westinghouse Electric Sweden AB. Anmälan om organisatorisk ändring vid
Westinghouse Electric Sweden AB, enligt SSMFS 2008:1, kap 4, 3§ och 5§.
SSM2013-5918.
26. —. Anmälan av organisationsförändring vid Westinghouse Electric Sweden AB
(WSE) enligt SSMFS 2008:1, 4 kap § 5. SSM2014-3137.
27. Strålsäkerhetsmyndigheten. Granskning av reviderat avsnitt av
säkerhetsredovisning för Westinghouse Electric AB. SSM2014-3544-6.
28. —. Inspektion av Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2012-4781-12.
29. —. Inspektion av friklassning av material. SSM2013-4666-4.
Sida 30 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
30. Westinghouse Electric Sweden AB. Ansökan om godkännande av ny ersättare enligt
SSMFS 2008:24 samt förändring avseende strålskyddsexpert. SSM2013-979-1.
31. —. Ansökan om godkännande av ersättare enligt SSMFS 2008:24. SSM2013-979-9.
32. —. Ansökan om godkännande av ersättare till strålskyddsföreståndaren. SSM20136408-1.
33. Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsbevakning av driften vid Westinghouse
Electric Sweden AB (2). SSM2013-41-10.
34. —. Verksamhetsbevakning på bränslefabriken gällande strålskydd. SSM2014-3545-3.
35. Westinghouse Electric Sweden AB. Uppföljning av ALARA-programmet avseende
kalenderåret 2013. SSM2014-2153-1.
36. Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsbevakning av driften vid Westinghouse
Electric Sweden AB (6). SSM2014-4624-3.
37. —. Verksamhetsbevakning av driften vid Westinghouse Electric Sweden AB (5).
SSM2014-2310-2.
38. —. Inspektion av kriticitetssäkerheten vid Westinghouse Electric Sweden AB.
SSM2013-947-2.
39. —. Verksamhetsbevakning av driften vid Westinghouse Electric Sweden AB (1).
SSM2012-41-26.
40. —. Verksamhetsbevakning av driften vid Westinghouse Electric Sweden AB (3).
SSM2013-41-14.
41. —. Verksamhetsbevakning av driften vid Westinghouse Electric Sweden AB (4).
SSM2013-41-19.
42. —. Verksamhetsbevakning på Westinghouse – angående tillståndsansökan och
aktuella ärenden. SSM2014-1138-3.
43. Westingshouse Electric Sweden. Redovisning av svar på SSM:s tillsynsrapport från
beredskapsinspektionen utförd den 26-28 mars 2013 vid Westinghouse Sweden
Electric dnr SSM2012-4781-15. SSM2012-4781-15.
44. Strålsäkerhetsmyndigheten. Minnesanteckningar från beredskapsmöte med
Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2014-2575-3.
45. —. Dispens från Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:2) om
beredskap vid kärntekniska anläggningar. 2014-5023-2.
46. —. Inspektion av underhållsverksamheten. SSM2014-3066.
47. Westinghouse Electric Sweden AB. Kuts i stegbalk B-ugn. SSM2013-5-9.
48. —. Oxidationsugnarnas borstavar, system 332. SSM2013-5-19.
49. —. Oxidationsugn C. SSM2013-5-22.
50. —. WSE Säkerhetsgranskningskommittéer, SÄK och och FSÄK. WSE 16.1.
51. Strålsäkerhetsmyndigheten. Tjänsteanteckning möte WSE:s anmälningar till
myndigheten, 2013-08-27 på SSM. SSM2013-41-13.
52. Westinghouse Electric Sweden AB. Anmälan om förlängning av tillfälligt avsteg
från säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF 5.6.3) enligt SSMFS 2008:1, 5 kap
1§. SSM2011-549.
53. —. Anmälan om tillfälligt avsteg från säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF 5.6.2
och 5.6.3) enligt SSMFS 2008:1, 5 kap 1§. SSM2013-3418.
54. —. Anmälan om tillfälligt avsteg från säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF
5.3.7) enligt SSMFS 2008:1, 5 kap 1§. SSM2013-3592.
55. —. Rapportering av åtgärder på grund av utsläpp av kontaminerat avfallsvatten. BSA
13-034.
56. Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreläggande om åtgärder avseende friklassning och
kontroll av kontaminerat material. SSM2013-4666-16.
57. Westinghouse Electric Sweden AB. Svar från WSE avseende föreläggandet om
åtgärder i samband med friklassning. SSM2013-4666-17.
Sida 31 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
58. Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsbevakning hos Westinghouse Electric
Sweden AB (WSE) den 12 september 2013. SSM2013-4413-3.
59. —. Verksamhetsbevakning av det fysiska skyddet vid Westinghouse Electric Sweden
AB. SSM2014-841-3.
60. —. Verksamhetsbevakning av åtgärder förhöjt hot vid Westinghouse Electric Sweden
AB (WSE). SSM2014-1642-2.
61. —. Föreläggande om åtgärdsprogram . SSM2011-2905-4.
62. —. Verksamhetsbevakningsrapport Westinghouse (WSE), 2013-05-21. SSM20133007-4.
63. —. Verksamhetsbevakningsrapport. SSM2013-5265-3.
64. —. Verksamhetsbevakning informationssäkerhet WSE 2014-06-16. SSM2013-5265-6.
65. —. Inspektion av trådlös kommunikation,accesspunkter för Wifi, mobiltelefoni och
relaterade IT-system inom informationssäkerhetsområdet på Westinghouse.
SSM2014-4547-4.
66. —. Säkerhetsredovisning SAR/STF Westinghouse - Löpande 2013. SSM2013-25.
67. —. Säkerhetsredovisning SAR/STF Westinghouse - Löpande 2014. SSM2014-35.
68. —. Inspektion om säkerhetsrelaterad dokumentation. SSM2015-495.
69. —. Anmälan om revidering av säkerhetsredovisning för bränslefabriken Westinghouse
Electric Sweden AB (WSE). SSM2013-1030-7.
70. —. Ledningsmöte med Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2013-813-5.
71. —. Ledningsmöte med Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2014-50-9.
72. Typbeskrivningar - WSE. SSM2013-1861-1.
73. Strålsäkerhetsmyndigheten. Anstånd med revision av säkerhetsredovisningen.
SSM2012-1264-4.
74. Svar till WSE och rörande deras frågeställningar kring typbeskrivningar. SSM20131861-2.
75. Svar till WSE 2013-05-15 rörande frågeställningar kring typbeskrivningar. SSM20131861-3.
76. Westinghouse Electric AB. Rapport från Westinghouse Electric Sweden AB (WSE)
gällande plan för framtagning av typbeskrivningar. SSM2013-1861-4.
77. Westinghouse Electric Sweden AB. Plan för framtagning av förneklade
typbeskrivningar för avfallskollin inom WSEs verksamhet. SSM2013-1861-4.
78. —. Anmälan av typbeskrivningar enligt SSMFS 2008:1 kap 6 § 6. SSM2013-6745.
79. —. Westinghouse - Anmälan av typbeskrivningar enligt SSMFS 2008:1 kap 6 § 6.
SSM2014-3486.
80. —. Westinghouse - Anmälan av typbeskrivning för ISO-containrar enligt SSMFS
2008:1 kap 6 § 6. SSM2014-5052.
81. Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsbevakning av avfallshantering och
typbeskrivningsprocessen vid Westinghouse 22-23 oktober 2013. SSM2013-3898-3.
82. —. Bekräftelsebrev om mottagen avfallsplan enligt kap. 6 SSMFS 2008:1. SSM20131711-4.
83. —. Beslut om kärnavfallsavgift 2014–2016 för Westinghouse Electric Sweden AB.
SSM2013-1565-23.
84. —. Kärnämneskontroll på Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2013-70-6.
85. —. Kärnämneskontroll på Westinghouse. SSM2013-70-10.
86. —. PIV Westinghouse 2013. SSM2013-70-12.
87. —. Kärnämneskontroll på Westinghouse Electric AB (WVAS). SSM2014-77-1.
88. —. Kärnämneskontroll på Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2014-77-3.
89. —. Kärnämneskontroll (Möte + DIV) på Westinghouse Electric AB (WSE). SSM201477-4.
90. —. Kärnämneskontroll på Westinghouse Electric Sweden AB. SSM2014-77-8.
91. —. Kärnämneskontroll på WSE (SNRI). SSM2014-77-19.
Sida 32 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
92. —. Utökat tillträde på siten Westinghouse Electric Sweden AB, SSWVAST. SSM201487-43.
93. —. Kärnämneskontroll på Westinghouse (PIV). SSM2014-77-10.
94. —. Rapport från besök vid Westinghouse 4 juni 2014. SSM2014-2663-2.
95. —. Tillstånd med villkor för transport av kärnämne, kärnavfall och radioaktivt ämne
samt in- och utförsel av radioaktivt ämne. SSM2012-5868.
96. —. Bekräftelse av kollikonstruktion. SSM2013-2992.
97. —. Bekräftelse av kollikonstruktion. SSM2013-5132.
98. —. Bekräftelse av kollikonstruktion. SSM2013-5835.
99. —. Bekräftelse av kollikonstruktion. SSM2014-1790.
100. —. Bekräftelse av kollikonstruktion. SSM2014-4595.
101. —. Godkännande av kollikonstruktion. SSM2013-2855.
102. Westinghouse Electric Sweden AB. Rapportering av kontamination i samband med
transporter. SSM2014-741-1.
103. —. Rapportering av transporter enligt transporttillstånd. SSM2014-1888-1.
104. —. Rapportering av transporter enligt transporttillstånd. SSM2015-1741-1.
105. —. Rapportering av händelse skada på fordon i samband med sjötransport.
SSM2013-41-9.
106. Strålsäkerhetsmyndigheten. Beslut om rapporteringskrav i samband med transport
av radioaktiva ämnen. SSM2014-507-1.
107. —. Verksamhetsbevakning angående lungmätningslaboratoriet och metod för
beräkning av kronisk interndos. SSM2013-1660-6.
108. —. Verksamhetsbevakning övervakning av strålningsmiljön och klassning av
arbetsplatser/lokaler på Westinghouse. SSM2014-2550-2.
109. —. Oannonserad verksamhetsbevakning av housekeeping med strålskyddsfokus.
SSM2013-41-18.
110. —. Tillstånd för Westinghouse Electric Sweden AB för verksamhet med joniserande
strålning. SSM2014-1684-7.
111. —. Tillstånd för införsel och transport av en sluten radioaktiv strålkälla med hög
aktivitet. SSM2014-4091-2.
112. —. Tillstånd för införsel och transport av en sluten radioaktiv strålkälla med hög
aktivitet. SSM2014-4116.
113. Westinghouse Electric Sweden AB. Årsrapport för Westinghouse Electric Sweden
AB:s verksamheter i Västerås år 2013. SSM2014-1273-1.
114. —. Årsrapport för Westinghouse Electric Sweden AB:s verksamheter i Västerås
under 2014. SSM2015-1232-1.
115. Strålsäkerhetsmyndigheten. Beslut om dispens från krav på rapporteringstiden för
persondoser (2013). SSM2013-6235-2.
116. —. Beslut Westinghouse-tidsbegränsad dispens från krav gällande rapportering av
persondoser och strålmiljön utanför kontrollerat område. SSM2014-5626-2.
117. —. Föreläggande på grund av uteblivna läkarundersökningar. SSM2014-4526-5.
118. —. Utredning av persondosmätares anpassning till verksamhet och strålslag.
SSM2013-809-8.
119. Westinghouse Electric Sweden AB. Utredning med anledning av sänkt dos till
ögats lins- del 1 och 2. SSM2013-809-15.
120. Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsbevakning av Westinghouse
omgivningskontroll. SSM2014-4154-1.
121. —. Verksamhetsbevakning på Westinghouse angående vattenhantering. SSM20132088-2.
122. Westinghouse Electric Sweden AB. Halvårsrapportering av utsläpp och
omgivningskontroll enligt SSMFS 2008:23. SSM2013-4934-1.
Sida 33 (33)
Dokumentnr: SSM2015-394-2
123. —. Halvårsrapportering av utsläpp och omgivningskontroll 2014 enligt SSMFS
2008:23. SSM2014-4202.
124. Strålsäkerhetsmyndigheten. Verksamhetsbevakning med anledning av utsläpp via
dagvattensystemet. SSM2012-41-18.
125. —. Föreläggande om kompletterande uppgifter angående urdikning av
kontaminerade diken. SSM2012-4964-2.
126. —. Beslut om åtgärder för kontaminerade diken. SSM2012-4964-10.
127. —. Granskning av redovisning efter föreläggande. SSM2012-5336-13.
128. —. Föreläggande om åtgärder på grund av utsläpp av kontaminerat vfallsvatten.
SSM2012-5336-1.
129. Westinghouse Electric Sweden AB. Ansökan om tillstånd att gräva ur diken utanför
fabriksområdet och att mellanlagra material från dessa diken i avvaktan på
analyssvar och SSMs godkännande för friklassning. SSM2012-4964-1.
130. Strålsäkerhetsmyndigheten. Dispens avseende deponering av jordmassor utdikade
i anslutning till Westinghouse bränslefabrik. SSM2014-1011-4.
131. Westinghouse Electric Sweden AB. Information om påverkan på utsläppsväg.
SSM2014-3779.
132. Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälan om påverkan på utsläppsväg. SSM20143779-2.
133. —. redovisning av funktionskontroller och underhåll av utsläppssystem. SSM2013629-1.
134. Westinghouse Electric Sweden AB. Översyn av delar av WSEs
omgivningskontrollprogram. SSM2014-2618-1.
135. Strålsäkerhetsmyndigheten. Översyn av delar av Westinghouse
omgivningskontrollprogram. SSM2014-2618-2.
136. Westinghouse Electric Sweden AB. Händelse med kontaminerad pump. SSM201450-3.
137. —. Hantering av brandsläckare och gasstuber. SSM2014-50-10.
138. Westinghouse Electric Sweden. Kontaminerade Zr-rör. SSM2014-50-13.
139. Westinghouse Electric Sweden AB. Kontaminerade handdukar. SSM2014-68-3.
140. —. Ansökan om friklassning av utdikade jordmassor. SSM2014-1011-1.
141. —. Kontrollprogram för utdikade jordmassor. SSM2014-1011-10.
142. —. Föranmälan om särskild deponering av jordmassor från samfällighetsdike.
SSM2014-1011-7.
143. —. Ansökan om förnyad dispens för deponering av avfall. SSM2014-4949-1.
144. Strålsäkerhetsmyndigheten. Beslut om förlängd giltighetstid för dispens.
SSM2014-4949-2.
145. —. Friklassning av WSE:s lokal på Stolpgatan 5. SSM2013-1522-6.
146. Westinghouse Electric Sweden AB. Anmälan av reviderat avsnitt av
säkerhetsredovisning enligt SSMFS 2008:1, 4 kap § 5. SSM2014-5903.
147. —. Anmälan avseende reviderad säkerhetsredovisning för system 598 enligt SSMFS
2008:1, 4 kap 5. SSM2014-6066.
148. Strålsäkerhetsmyndigheten. Godkännande av uppdragstagare. SM2013-5501-5.
149. —. Verksamhetsbevakning med inriktning på avfallsplaner och typbeskrivningar vid
WSE. SSM2014-4729-9.
150. Westinghouse Electric Sweden AB. Anmälan om reviderad Beredskapsplan för
Bränslefabriken enligt SSMFS 2008:1, 2 kap § 13 och SSMFS 2008:15 § 5.
SSM2014-6063.