Skogsfastighet Staggträsk

Skogsfastighet Staggträsk
SORSELE STAGGTRÄSK 1:25
Talldominerad skogsfastighet 248 ha med ca 215 ha produktiv skogsmark i ett skifte med
en total virkesvolym om ca 15 000 m³sk, varav 14 000 m³sk är gallringsskog. Fastigheten
ingår i Sorsele Älgskötselområde. Bra vägnät.
Utgångspris: 3 100 000 kronor
Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-10-16.
Ansvarig mäklare
Göran Ek, LRF Konsult
Västra Esplanaden 19, 903 25 Umeå
Tel: 090-10 80 86, Mobil: 070-647 49 61
E-post: [email protected]
SORSELE STAGGTRÄSK 1:25
Belägenhet & vägbeskrivning
Koordinater i RT90G X=7255322 Y=1593544
Fastigheten är belågen norr om byn Staggträsk.
Staggträsk ligger ca 12 norr om Gargnäs.
Allmänt
Skogsfastighet ca 12 km norr om Gargnäs med
stor andel gallringsskog. Ett skifte. Det finns en
enklare rastkoja med tllhörande vedhus i
avdelning 2.
Skog
På fastigheten finns en skogsbruksplan
upprättad år 2012 av LRF Konsult AB.
Skgosbruksplanen har reviderats i fält 2015 av
LRF Konsult AB, Steve Fahlgren. Enligt
skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 215,5
ha med ett virkesförråd om ca15 000 m³ sk. För
mer ingående information ang. skogstillståndet
se bifogad Skogsbruksplan.
Skogsvård
Köparen är medveten om att fastigheten är i
behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.
Detta gäller återväxtåtgärder i form av
markberedning och plantering.
Det åligger köparen att överta ansvaret för
samtliga lagstadgade åtgärder som finns på
fastigheten per tillträdesdagen.
Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark
om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark
och skog under 20 år. På brukningsenheter över
100 ha produktiv skogsmark får
föryngringsavverkning inte ske i sådan
utsträckning att mer än hälften av
brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal
kommer att bestå av kalmark och skog yngre än
20 år (den sk 50% regeln). För nybildade
fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den
produktiva skogsmark inom en kommun som
tillhör samma ägare.
Fastighetsgränser
Fastighetens gränser kan vara bristfälligt
uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare
uppmarkering av dessa
Natur & kultur
Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns
registrerade på fastigheten. Dock finns
fornläming registrerad på fastigheten
(SeSverige).
Jakt
Fastigheten ingår i Anna och Annikas jaktlag
som i sin tur ingår i Sorsele älgskötselområde Ä22-01-136 (Källa Länsstyrelsen Västerbotten).
Jakten är utarrenderad hela 2015. Från och med
2016 tillfaller åter jakträtten markägaren.
Försäljningssätt
Försäljning av fastigheten sker via
intresseanmälan, till ett utgångspris av
3 100 000 kronor. Vid intresse från flera så kan
försäljningen komma att slutföras genom
auktionsförfarande.
Intresseanmälan ska vara LRF Konsult, Göran
Ek, Västra Esplanaden 19, 903 25 Umeå
tillhanda senast 2015-10-16. OBS! Märk
kuvertet "Staggträsk 1:25". Använd gärna bifogad
intresseanmälningsblankett.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som
handpenning vid kontraktstecknandet och
resterande senast vid tillträdet.
Arealuppgifter
Total areal enligt jordregistret uppgår till 248,3
ha. Skillnad i arealuppgifter beror på olika
mätmetoder.
Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan
Skog
Impediment
Vatten
Övrigt
Totalt
215,5 ha
23,5 ha
5,0 ha
1,9 ha
245,9 ha
Sida 2 (13)
SORSELE STAGGTRÄSK 1:25
Taxeringsvärden
Fastigheten saknar relevant taxeringsvärde då
fastighetsbildning skett under 2015.
Inteckningar och pantbrev
Fastigheten kommer befrias från
penninginteckningar i samband med
försäljingen. Inga penninginteckningar medföljer
fastigheten.
Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar,
andelar och skattetal
Skattetal: Mantal. 1/24.
Planer
Natura 2000-område (Vindelälven)
Ägare
Annika From, Gargnäs
Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig
om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen
hand eller genom konsult före köpet undersöka
fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari den befinner sig.
förbehåller sig rätten att ändra
fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller
förutsättningar i den mån det anses erforderligt,
utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig
åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar
annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB,
fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor.
Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en
dokumentation över budgivare/intressenter med
namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits.
Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas
till köpare och säljare. Vill man vara anonym
finns möjlighet att använda sig av ombud.
Kontakta fastighetsmäklaren för mer
information.
Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson om
denne ej varit folkbokförd i Sorsele kommun de
senaste 12 månaderna. Samt alltid för juridisk
person
Ansvarig mäklare
Göran Ek
LRF Konsult
Västra Esplanaden 19, 903 25
Umeå
Tfn 090-10 80 86
070-647 49 61
[email protected]
Skogsbruksplan
Skogsbruksplanen är upprättad med för
skogsbruksplanläggning gängse metoder och
kan därför vara behäftad med osäkerhet i
angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv
kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i
köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse
där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen
lämnade uppgifterna är ungefärliga.
Jägmästare
Steve Fahlgren
LRF Konsult
Tfn 0950­345 22
070­314 24 31
[email protected]
Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad
på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt
offentligt material. För felaktigheter i detta
material ansvaras ej. För händelse som inte
kunnat förutses eller påverkas och som ändrar
givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult
Sida 3 (13)
SORSELE STAGGTRÄSK 1:25
Bilagor
Jakttorn i avd. 21
Sluttning mot Abmobäcken
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82
Gävle.
Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.
För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs
Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.
Enklare skogskoja i avd. 2
Vedhus med utedass intill skogskoja
Sida 4 (13)
Sida 5 (13)
Sida 6 (13)
Sida 7 (13)
Sida 8 (13)
Sida 9 (13)
Sida 10 (13)
Sida 11 (13)
Sida 12 (13)
Intresseanmälan
Intressent
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer, ort
Telefon bostad, e-postadress)
Telefon arbete, mobiltelefon
Fastighet/Objekt
Sorsele Staggträsk 1:25
Pris
3 100 000 kronor
Bankreferens
Information
Kontaktperson
För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning.
Intressenten förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband
med köpeavtalets undertecknande.
Intressenten är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till "Lag om
åtgärder vid penningtvätt" före avtalets undertecknande.
Särskilda villkor, avsikt med förvärvet med mera kan avges på blankettens baksida eller i
bifogad handling.
Intressenten är medveten om att efterföljande auktionsförfarande kan komma att hållas och
att buden då kommer att visas för den som blir köpare.
Underskrift
Skickas till
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift
Underskrift
Göran Ek, LRF Konsult, Västra Esplanaden 19, 903 25 Umeå
Tel: 090-10 80 86, Mobil: 070-647 49 61, E-post: [email protected], Fax: 090-12 16
93
OBS! Märk kuvertet "Sorsele Staggträsk 1:25"
Inkommen senast
Intresseanmälan skall vara inkommen senast 2015-10-16.
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500
medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och
fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se
hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.