Protokoll 2015-05-26

PROTOKOLL
Boråsregionens Etableringsråd
Sammanträdesdag
2015-05-26
Tid och plats
09.00 – 11.35
Boråsregionens Etableringscenter
Österlånggatan 72
Omfattning
§ 16 – 21
Närvarande
Lars-Åke Johansson (S), ordförande
Birgitta Bergman (M)
Bente Johansson (M)
Ulf Rapp (S)
Barbro Petersson (S)
Rose Torkelsson (S)
Gunilla Blomgren (FP)
Inga-Kersti Skarland (S)
Per Johansson (M)
Sirpa Bergenstoff (S)
Åsa Mukhopadhyay (M)
Jonny Carlsson (C)
Steve Svantesson, sektionschef
Hans Johansson, verksamhetschef
Per-Olof Jinnegård,
chef för ekonomifunktionen
Margareta Udén Hoff, protokollförare
Borås Stad
Borås Stad
Bollebygds kommun
Bollebygds kommun
Marks kommun
Tranemo kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Vårgårda kommun
Sjuhärads kommunalförbund
Arbetsförmedlingen § 20-21
Arbetslivsförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
Arbetlivsförvaltningen
§ 16
Information, ekonomirapport – Per-Olof Jinnegård
Verksamheten för BREC (Boråsregionens etableringscenter) ligger för perioden
januari-mars 2015 med ett överskott på 859 tkr. Verksamhetet beräknas göra ett
överskott för år 2015 beroenden på om antalet nyanlända flyktingar är samma antal
som januari-mars.
Beslut
Boråsregionens Etableringsråd tar informationen till dagens protokoll.
§ 17
Information, ny bemanningsmodell och verksamhetsplan –
Hans Johansson
Enhetschef Dick Qvarnström har fått uppdraget att se över bemanningen vid
sjukdom eller annan frånvaro. Rådet vill att bemanningen kvalitetssäkras och
fungerar tillfredställande framöver. Rådet lyfter också vikten av att
flyktingssamordnaren har lokalkännedom och helheten av medlemskommunen som
de verkar i. Rådet föredrar därför team framför att flyktingsamordnarna roterar i
alla kommuner.
1 (4)
PROTOKOLL
Boråsregionens Etableringsråd
Sammanträdesdag
2015-05-26
Verksamheten har utifrån fattade beslut av beredningsgrupp och rådet utvecklats
och därför finns nu ett behov att revidera verksamhetsplanen för BREC.
Verksamhetsplanen blir ett styrande dokument som tydliggör vad
medlemskommunerna kan förvänta sig och vad man inte kan förvänta sig. av
BREC. Behöver också reglera de specifika delar som gäller för varje enskild
kommun och deras överenskommelse med Länsstyrelsen angående mottagnade.
Beslut
Boråsregionens Etableringsråd vill ha en kvalitetssäkring av bemanningen så att verksamheten
fungerar framöver samt att flyktingsamordnaren kan och har kännedom om kommunen.
Boråsregionens Etableringsråd ställer sig positiva till förslaget på verksamhetsplan.
§ 18
Information, utvärdering BREC – Hans Johansson
Ekan har fått uppdrag att göra utvärdering av BREC:s uppdrag utifrån
kommunernas förväntningar. De förtroendevalda som har varit med i rådet sedan
starten av BREC och utvalda tjänstemän i kommunerna har fått svara på enkäten.
Sammanställningen av utvärderingen presenteras av utredaren muntligt och
skriftligt på beredningsgruppen i augusti och rådet får ta del av den på
septembermötet. Etableringsrådet ser fram emot att få ta del av rapporten.
Beslut
Boråsregionens Etableringsråd ser fram emot att ta del av utvärderingen och tar informationen till
dagens protokoll.
§ 19
Aktuell rapport BREC, flyktingstatistik m.m. – Dick Qvarnström
Sverige och Tyskland är fortfarande de största mottagländerna av flyktingar men
prognosen visar på ett lägre flyktingmottagande framöver. De flesta flyktingar som
kommer är fortfarande från Syrien. Statistiken på flyktingmottagagandet har hittills
plockats fram manuellt men kommer till hösten att ske automatiskt.
Aktuell bemanningssituation BREC
Grundbemanningen har utökats från 9 till 11 flyktingsamordnare från juni 2015.
Under semesterveckorna 27-32 kommer Boråskontoret ha huvudansvaret för
verksamheten. Tre flyktingsamordnare kommer att vara i tjänst och kommer att
bemanna de övriga kommunerna vid behov samt en halvdag/vecka.
Rådet vill ha ett förtydligande vad ”vid behov” innebär. De vill också ha en
utvärderinga av hur sommaren har fungerat på mötet i september. Verksamhetschef
Hans Johansson tar med frågan hur sommarbemanningen fungerat till
beredningsgruppen.
2 (4)
PROTOKOLL
Boråsregionens Etableringsråd
Sammanträdesdag
2015-05-26
Ökad efterfrågan av BREC service
Avvecklandet av Lotsar inom (AF) Arbetsförmedlingen har påverkat
flyktingsamordnarna då de har fått frågor om service som Lotsarna förut gjorde
eller svarade på. Det är ansvarig myndighets som ansvarar för att hjälpa till vid t.ex.
ifyllnad av en blankett. Rådet tycker det är viktigt att vi vägleder flyktingar rätt om
de har frågor som berör andra myndigheter område.
Samhällsorienteringen
Rekryteringen har pågått under våren och BREC har nu 15 timanställda inom
samhällsorienteringen. BREC vill utöka den lokala närvaron ute i
medlemskommunerna.
Bosättningsprojektet, kort redogörelse aktuellt läge
Bosättningsprojektets slutrapport till Länsstyrelsen ska vara klar här i maj.
Enhetschef Dick Qvarnström påtalar att det finns medel att söka från Länsstyrelsen
angående ”Insatser som syftar till att underlätta bosättningen och väsentligt öka
kommunernas beredskap och mottagningskapacitet 2015-2016”. Svårt för de
enskilda kommunerna att ansöka om pengar då kostnaden för dem blir många
gånger högre än vad de sökta medlen ger tillbaka. Verksamhetschef Hans
Johansson, enhetschef Dick Qvarnström och flyktingsamordnarna får uppdrag att
titta på en idé vad medlen skulle kunna användas till vid en gemensam ansökan.
Hans Johansson samråder med de övriga kommunerna.
Beslut
Rådet vill ha ett förtydligande vad bemanningen ”vid behov” innebär under semesterveckorna. De
vill också ha en utvärderinga av hur sommaren har fungerat på mötet i september.
BREC har uppdraget att ge information och vägleda så personerna hamnar hos rätt myndighet,
men ska givetvis inte ta över andras myndigheters ansvar. Kan man utöka informationen om olika
myndigheternas ansvar på samhällorienteringen?
Verksamhetschef Hans Johansson, enhetschef Dick Qvarnström och flyktingsamordnarna får
uppdrag att titta på en idé till ev. ansökan till Länsstyrelsen.
§ 20
Information Arbetsförmedlingen – Steve Svantesson
Sektionschef Steve Svantesson berättade om de olika stegen inom
etableringsuppdraget. Han redogjorde också för hur statistiken ser ut när det gäller
ålder, språk, utbildning och yrke. Steve Svantesson skickar ut statistiken till rådets
medlemmar.
Vårgårda kommun kommer att placeras under AF i Alingsås från och med 1
september.
3 (4)
PROTOKOLL
Boråsregionens Etableringsråd
Sammanträdesdag
2015-05-26
Hur gör vi för att höja kvaliteten på SFI? Kan vi tillsammans utveckla SFI med en
yrkesinriktad del? Jonny Carlsson (C) på Sjuhärads kommunalförbund tar med sig
frågan hur AF och kommunerna kan tillsammans utveckla och höja kvalitén.
Beslut
Sektionschef Steve Svantesson och enhetschef Dick Qvarnströmser ser över hur man samordnar
när AF placeras under Alingsås.
Rådets medlemmar tar med sig informationen till sina kommuner och Jonny Carlsson (C) på
Sjuhärads kommunalförbund tar med sig frågan hur kommunerna kan tillsammans med AF
utveckla och höja kvalitén på SFI.
§ 21
Övriga frågor
Nästa möte den 15 september.
Vid protokollet
Lars-Åke Johansson
Ordförande
Margareta Udén Hoff
Sekreterare
4 (4)