Steve Armfield: Att Förfalla sid 2–3

Nr 6 • NOVEMBER • DECEMBER • 2015
Steve Armfield: Att Förfalla sid 2–3
Inför Julmarknaden se baksidan
INSIDE
Att Förfalla
I am writing this article on Sunday
evening October 11. It’s dark out­
side, and I am alone in the apartment
at Tegnérgatan 4. It’s been a quite
wonderful day. Inspiring worship at Im­
manuel, the privilege of preaching, the
joy of listening to our choir, the feeling
that many pulled together to make it
a service that God blessed with His
favor. Prayers followed with a number
of people, and ten ‘newcomers’ came
to the apartment in the early afternoon,
sharing their lives and hearing about
Immanuel Church. A blessed day.
tropy. ”Förfalla” – happens. Depressing
perhaps, but true.
The truth about me is that I decay.
The tendency of ”förfalla” is all about
me. My heart – I know that it returns to
the wilderness unless it is taken care
of. My body – I look in the mirror and
scream, ”förfalla.” My relationships –
They all need watering, and nurturing
and care. I feel like Paul in Romans 7,
“Oh wretched man that I am who shall
deliver me?”
This is getting depressing – but then I
think of another statement of Paul: “We
do not lose heart. Though outwardly we
are wasting away (”Förfalla” again), yet
inwardly we are being renewed day by
day.” Renewed!! That means restored,
replenished, made new again. That’s
God work. And no matter how old we
get, or how much ”förfalla” works on
our body and soul, God through Christ,
will renew us day by day. I agree with
Max DePree. Our most difficult and
challenging task it to resist entropy, to
fight ”förfalla” of the soul, and to reach
for renewal in Christ.
Tuesday morning I fly to the USA for
two weeks. I will be with my wife, see
some of my family, and reconnect with
many wonderful friends. It will be good.
But in the darkness of this evening (it
seems to be getting dark very early in
Stockholm these October evenings),
I am thinking about something I read.
Max DePree, an outstanding Chris­
tian leader, a superb businessman, an
author, and the chair of the board of
the seminary I attended, a good man
to hear from was asked, “What’s the
most difficult thing that you personally
have to work on?” He replied: “It’s the
interception of entropy.” Entropy? Does
it have to do with football, or chemistry,
or theology or…? As I understand it, it
is a physics based principle that states
“Everything, when left to itself, has a
tendency to deteriorate – everything,
left to itself will wear down.”
”Förfalla.” How can I fight it off? I
can’t, but Christ can. “And we all, who
with unveiled faces contemplate the
Lord’s glory, are being transformed into
His image with ever-increasing glory,
which comes from the Lord, who is the
Spirit.”
2 Corinthians 3:18. An encou­
raging thought on this October night.
Everything: automobiles, houses,
relationships, human bodies. Leave
them uncared for, and they wear down.
I’ve been taught a Swedish word: ”Att
förfalla” – I’m told it means to decay. I
think ”förfalla” is another word for en­
Steve Armfield,
Interim Pastor
Immanuel International
2
INSIDAN
Att Förfalla
Jag skriver detta söndagskvällen den
11 oktober. Det är mörkt ute och jag är
ensam i lägenheten på Tegnérgatan 4.
Det har varit en underbar dag. Inspire­
rande gudstjänst i Immanuel, förmånen
att få predika, glädjen att lyssna till
vår kör, känslan av att många samar­
betade för att skapa en gudstjänst som
Gud välsignade med sin närvaro. Ett
antal människor bad om förbön och tio
”nykomlingar” kom till lägenheten på
eftermiddagen för att höra om Imma­
nuelskyrkan och dela med sig av sina
liv. En välsignad dag.
heter det ”decay”. Jag tror ”förfalla” är
ett annat ord för entropi. Förfallet sker.
Kanske deprimerande, men sant.
Sanningen om mig är att jag förfal­
ler. Tendensen att förfalla finns överallt
omkring mig. Min inre människa – jag
vet att den dör om jag inte tar hand om
den. Min kropp – jag ser mig i spegeln
och ropar ”förfall”. Mina relationer – de
behöver alla tas om hand och vårdas.
Jag känner mig som Paulus i Romar­
brevet 7: ”Jag arma människa, vem
skall befria mig?”
Det här blir deprimerande – men så
kommer jag att tänka på ett annat ord
av Paulus: ”Jag ger inte upp. Även om
min yttre människa bryts ner (”förfal­
ler”) förnyas min inre människa dag för
dag.” Förnyas!! Det betyder renoverad,
påfylld, återskapad. Det är Guds verk.
Och hur gamla vi än blir, hur mycket
”förfallet” än verkar i vår kropp och själ,
vill Gud genom Kristus förnya oss dag
för dag. Jag håller med Max DePree.
Det svåraste och mest utmanande för
oss är att hejda entropin, att stå emot
själens ”förfall” och att nå fram till för­
nyelsen i Kristus.
På tisdag morgon flyger jag till USA
för två veckor. Jag kommer att umgås
med min fru, träffa några av mina fa­
miljemedlemmar och återförenas med
många goda vänner. Jag ser fram emot
detta. Men denna mörka kväll (det blir
mörkt mycket tidigt i Stockholm dessa
oktoberkvällar) funderar jag på något
som jag har läst. Max DePree, en ena­
stående kristen ledare, superb affärs­
man, författare och styrelseordförande
på seminariet där jag utbildades – en
bra person att lyssna till – blev tillfrå­
gad: ”Vad är det svåraste du har att
arbeta med på det personliga planet?”
Han svarade ”Det är att hejda entro­
pin.” Entropi? Har det att göra med
fotboll, eller kemi eller teologi, eller…?
Vad jag förstår är det en fysikbaserad
princip som betyder ”Allt som lämnas
åt sig själv har en tendens att försäm­
ras – allt som lämnas åt sig själv bryts
ner.”
”Förfallet” – hur kan jag bekämpa
det? Jag kan inte, men Kristus kan.
”Och alla vi som utan slöja för ansiktet
skådar Herrens härlighet förvandlas till
en och samma avbild; vi förhärligas av
denna härlighet som kommer från Herren, Anden.” 2 Kor. 3:18. En uppmunt­
rande tanke denna oktoberkväll.
Allt: bilar, hus, relationer, våra krop­
par. Om vi låter bli att ta hand om
dem bryts de ner. Jag har lärt mig ett
svenskt ord: ”Att förfalla” – på engelska
Steve Armfield
Vakanspastor
Immanuel International
3
MUSIKAKTUELLT
KAMMARMUSIK
LUNCHMUSIK
Efter konserten serveras
soppa i Kaffestugan till ett
pris av 50 kr.
Söndag 1 november kl 18.00
Måndag 2 november 12.00
Violin- och klavérsonater i en salig
blandning. Nils-Erik Sparf, violin;
Björn Gäfvert, cembalo.
Immanuelskyrkan
Mozart-Sparf-Gäfvert Del I
Klassiska pärlor i Allahelgonatid.
Björn Gäfvert, orgel
Lördag 21 november kl 16.00
Måndag 9 november 12.00
Adolf Fredriks kyrka (Obs platsen!)
Sånger av Mozart, Haydn och
Beethoven.
Margareta Gäfvert, sopran
Björn Gäfvert, piano
Mozart-Sparf-Gäfvert Del II
Lördag 21 november 18.00
Måndag 16 november 12.00
Winter Evening Cafe
Sonater av Domenico Scarlatti.
Björn Gäfvert, cembalo
Live musik with warm winter
drinks & snacks.
På engelska men alla är
välkomna till Caféet på K1.
Tickets 20kr.
Måndag 23 november 12.00
Musik av J S Bach.
Björn Gäfvert, orgel
Tisdag 5 jan kl 22.00
Mässa ”I evig tid”. Musik av Martin Åsander.
Immanuel Nova, instrumentalister
under ledning av Kristina Åkesson.
Jenny Dobers
Onsdag 6 jan kl 15.00
Avslutningskonsert
”Sång gör skillnad”.
Läs mer om Musikfesten på:
equmeniakyrkan.se/musikfest
Sångarförbundets Musikfest
4–6 januari 2016
i Immanuelskyrkan. Det kommer ca 300 körsångare från hela
landet som får möta varandra och olika
körledare och dirigenter.
I samband med detta inbjuds till publika
evenemang i Immanuelskyrkan.
Medverkande:
Musikfestens kör
Orkester Filialen; Björn Gäfvert, orgel
Staffan Liljas, bas
Karin Dahlberg, sopran
Christoffer Holgersson och
Anci Hjulström, dirigenter
Ur repertoaren:
Otto Olsson - Te Deum
satser ur G F Haendels - Messias
(Info om biljettförsäljning kommer.)
Välkommen att vara en del i Musikfest
2016, antingen som konsertbesökare
eller körsångare!
4
AKTUELLT
Oblater från Indien
Samtalsmöte
söndag 6 december
kl 13 i Congressen.
– till hjälp för utsatta
kvinnor
I alla våra gudstjänster använder vi nu
oblater (glutenfria) som är tillverkade inom
ramen för ett socialt projekt i vår sys­
terkyrka i Indien – Hindustani Covenant
Church (HCC). HCC arbetar bl a bland
prostituerade kvinnor i Pune.
Arbetet går ut på att köpa loss kvinnor
för att ge dem en chans till ett bättre liv
och ett annat sätt att försörja sig. När
en kvinna köpts loss hjälper HCC till så
de får ett annat sätt att försörja sig t ex
genom att tillverka oblater.
Tillverkningen sker för hand. Det är dessa
oblater vi nu beslutat att köpa och an­
vända i församlingens alla nattvardsguds­
tjänster. Överskottet av oblatförsäljningen
går till att driva ett dagis för de priostitu­
erade kvinnornas barn.
C-G Ydrefors
Styrelsen inbjuder församlingen till ett
samtalstillfälle med anledning av att
styrelsen beslutat att ta ner Sigfrid Söder­
grens målning i kaffestugan.
Frågan har varit uppe till diskussion under
flera år och har aktualiserats än mer med
anledning av kommande renovering av
kyrktorget och kaffestugan. Beslutet har
föranlett många samtal, skrivelser, brev
och en extern debatt genom tidningen
Sändaren, som även skrev en artikel om
beslutet att ta ner tavlan.
Samtalet inleds med att ge en bakgrund
till Sigfrid Södergrens målning, samt
styrelsens bevekelsegrunder till beslutet.
Därefter ges möjlighet till frågor och kom­
mentarer.
Varmt välkomna,
Marco Helles, ordförande
Immanuelskyrkans
gravplatser
Immanuelskyrkans församling förvaltar
flera gravplatser på Norra Kyrkogården
i Solna och en gravplats på Sandsborgs
kyrkogård i Enskede.
Dessa gravplatser är tillgängliga för
medlemmar i Immanuelskyrkans för­
samling.
För vidare information, kontakta pastor
Claes-Göran Ydrefors, 072-587 50 47
eller diakon Anders Segersson,
070-843 25 75.
Retreat i Immanuelskyrkan
Fredag kväll den 6 november 18–21
till lördag den 7 november 10–18.
Med retreatledaren Ulla Käll.
Läs mer på: immanuel.se/retreat
Frågor? – kontakta Charlotte Höglund
[email protected]
5
K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN D
Med reservation för eventuella ändringar.
Återkommande varje vecka / Frequent Every Week
Tisdagar / Tuesday’s
10.00 WOMEN’S BIBLE STUDY in English (ending 8 dec)
12.30 MOMS IN PRAYER in English (ending 8 dec)
18.00 YOUNG ADULTS BIBLE STUDY in English (ending 15 dec)
Fredagar / Friday’s
18.00 WOMEN’S FELLOWSHIP THROUGH EXERCISE in English (ending 18 dec)
19.00 KOREAN PRAYER MEETING Choong-II Cho (ending 18 dec)
Söndagar / Sunday’s
12.00 KYRKKAFFE VARJE SÖNDAG EFTER GUDSTJÄNSTEN
12.30 YOUNG ADULT BIBLE STUDY in Korean (ending 20 dec)
SKAPARSÖNDAG KL 16.00
Under fyra veckor i november hälsar Skaparsöndag på hos Immanuel 153.
Vi kommer att tala om breven i Nya Testamentet och efter gudstjänsterna
blir det pingisfika.
NOVEMBER
Tisdag 3 november
13.00 TISDAGSTRÄFF
När fördomar hindrar förståelse och
utveckling. / Marco Helles
15.00 BÖN
Söndag 1 november
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
The Church That Won The Pennant.
Fredag 6 november
18.15 FREDA Tonårssamling
Steve Armfield
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Var inte rädd!
Lördag 7 november
Claes-Göran Ydrefors. Vox Immanuel.
Björn Gäfvert.
15.00 Skaparsöndag Trumensemble
Andakt 11.40–12.00
12–14 LUNCH I GEMENSKAP
Söndag 8 november
11.00 WORSHIP in Korean
Ulla Marie Gunner
11.00 WORSHIP in English
Laughing all the Way. / Steve Armfield
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Förlåtelse utan gräns.
16.00 SKAPARSÖNDAG
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Aposteln Paulus Instagramkonto Del 1.
Från håglöshet till hängivenhet.
Charlotte Höglund
18.00 KAMMARMUSIK se sidan 4
Anna Berndes, Karin Mannervik.
Immanuel Nova. Martin Åsander.
15.00 Barngymnastik
Måndag 2 november
12.00 LUNCHMUSIK se sidan 4
6
A R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K
16.00 SKAPARSÖNDAG
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Aposteln Paulus Instagramkonto Del 3.
Från distans till närhet. /Jacob Molander
Aposteln Paulus Instagramkonto Del 2.
Från förgänglighet till beständighet.
Måndag 16 november
Linus Brengesjö
12.00 LUNCHMUSIK se sidan 4
18.00 KONSERT
Tisdag 17 november
Vox Immanuel och Missionskyrkans
kör från Uppsala framför bl.a Rutters
Requiem tillsammans med instrumenten­
semble. Marie Alexis, sopran. Dirigenter
Birgitta Orrefur och Elisabeth Edström.
13.00 TISDAGSTRÄFF
En chefredaktörs perspektiv.
Tove Lifvendal
15.00 BÖN
Måndag 9 november
Onsdag 18 november
12.00 LUNCHMUSIK se sidan 4
18.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Om ny konstitution med stadgar
och församlingsordning.
Tisdag 10 november
13.00 TISDAGSTRÄFF
Proteiner. / Sophia Hober, professor
Fredag 20 november
18.15 FREDA Tonårssamling
på KTH, berättar om sin forskning kring
livets byggstenar.
Lördag 21 november
18.00 WINTER EVENING CAFE
Fredag 13 november
Se sidan 4.
18.00 DIGGING DEEPER Ages 15–18
Söndag 22 november
Lördag 14 november
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
Giving our Best to the Best.
15.00 KONSERT Sånger för livet.
Anders Ekborg och Anders Andersson
samt ett hundratal körsångare. För mer
info se: www.lakarmissionen.se (klicka
på loggan Sånger för Livet längst ner på
sidan).
Steve Armfield
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Jord att leva på. En gudstjänst i anslut­
ning till Kyrkornas Globala vecka.
Medverkan av Mr Samsuddoha, klimatex­
pert från Bangladesh och Petter Jacob­
son, Diakonia.
Claes-Göran Ydrefors. Anders Segers­
son. Immanuel Brass. Björn Gäfvert.
Söndag 15 november
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
Getting the Most Out of Life.
Steve Armfield
14.00 TRO&LJUS
11.00 GUDSTJÄNST
Våga tro att det omöjliga är möjligt.
13.00 Skaparsöndag Musikklubb
15.00 Skaparsöndag Trumensemble
15.00 Barngymnastik
Niklas Piensoho. Ulla Marie Gunner.
Björn Gäfvert.
Installation av diakon Camilla Mattebo.
Medverkan Jenny Dobers, regional
kyrkoledare.
16.00 SKAPARSÖNDAG
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Aposteln Paulus Instagramkonto Del 4.
Från övertygelse till handling.
12.45 SAMTAL
Tobias Frelin
med Niklas Piensoho i kyrksalen.
Måndag 23 november
Eviga värden– nödvändig förändring.
16.00 SKAPARSÖNDAG
12.00 LUNCHMUSIK se sidan 4
7
>
K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN D
Tisdag 24 november
Musikskolans elevkonserter
under december
13.00 TISDAGSTRÄFF
Musikalisk salong. / Ingrid Fernström
och Lena Kästel bjuder på ett romans­
program med nordiska kvinnliga tonsät­
tare.
Ons 2, tors 3, fre 4 december
18.00 ELEVKONSERT
Musikskolan Immanuel, Klavérinstitutet
Fredag 27 november
18.00 DIGGING DEEPER Ages 15–18
18.15 FREDA Tonårssamling
Tisdag 8 december
Lördag 28 november
med Musikskolans fiolelever
10.00 JULMARKNAD se baksidan
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Tuletrion sjunger in advent.
Tisdag 8, måndag 14 december
18.00 ELEVKONSERT
18.00 ELEVKONSERT
med Musikskolans sångelever
Annelie Korsfeldt, Margareta Gäfvert och
Kristina Åkesson.
Torsdag 10 december
13.00 KONSERT
18.00 ELEVKONSERT
med Immanuel Gospel
med piano, flöjt och gitarr
Söndag 29 november
Första advent
Lördag 5 december
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
All Things Were Made By Him.
13.00 LÖRDAGSGUDSTJÄNST
med nattvard i kapellet
Anders Segersson
Steve Armfield
15.00 OCH 18.00 JULKONSERT
11.00 GUDSTJÄNST
GEMENSAM MED 153
Ett nådens år.
med Immanuel Gospel
Söndag 6 december
Ulla Marie Gunner. Claes-Göran Ydrefors.
Agneta Selander. Vox Immanuel, Imma­
nuel Nova och barnkören. Stråkar och
trumpet.
Andra advent
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
The Word was Light.
11.00 SKAPARSÖNDAG
Steve Armfield
15.00 Barngymnastik
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST med
barn och föräldrar från Skaparsöndag.
En stor grupp musiker. Fredrik Jonsson,
Camilla Mattebo, Martin Åsander.
18.00 ADVENTSKONSERT
Immanuel Nova och Tuletrion framför
Adventsmusik. Björn Gäfvert
Måndag 30 november
13.00 SAMTALSMÖTE
13.00 STICKCAFÉ
Se info på sidan 5
15.00 Barngymnastik
DECEMBER
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Ulla Marie Gunner.
Tisdag 1 december
18.00 MUSIK I ADVENT
13.00 TISDAGSTRÄFF
Den sanna historien om Fröken Friman.
med musik av Ingemar Braennstroem.
Den kung vi väntar.
Eva Kaiser berättar den rafflande histo­
rien om vad som hände i verkligeheten.
Vox Immanuel, instrumentalensemble,
Anders Andersson, sång. Stina Ekbladh,
textläsning. Dirigent, Kristina Åkesson.
15.00 BÖN
8
För inf
A R I U M K A LEN DA R I U M K A LEN DA R I U M K A
LENorDA
matR
ionI U M K
JU
om
LiG
se: juli EMENSKAP
gemen
skap.s
e
11.00 GUDSTJÄNST
Tisdag 8 december
13.00 TISDAGSTRÄFF
Hur gick det sen?
Hur skall detta ske?
Journalisten, statsvetaren Anders Mell­
bourn och Dan Svanell, konsult och råd­
givare samtalar ett drygt år efter valet.
Claes-Göran Ydrefors,
Görel Byström-Janarv. Agneta Selander.
Elisabeth Edström. Sångkvartett från
musikskolan Immanuel.
Fredag 11 december
Torsdag 24 december Julafton
18.00 DIGGING DEEPER Ages 15–18
18.15 FREDA Tonårssamling
11.00 CHRISTMAS EVE SERVICE
The Word Became Flesh./ Steve Armfield
11.00 JULMUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 13 december
Julkrubba med julens musik och sånger.
Barn och vuxna musicerar under ledning
av Peter Eriksson. Ulla Marie Gunner.
Tredje advent
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST
Christmas Play, presented by our children
and youth.
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Bana väg för Herren. / Anna Berndes,
Eréne Mossberg. Anders Segersson. Björn
Gäfvert. Ensemble ur Immanuel Big Band.
14.00 TRO&LJUS
15.00 Barngymnastik
i Engelbrektskyrkan
Medverkan av Tobias Frelin.
Fredag 25 december Juldagen
18.00 JULDAGSKONSERT
Magnus Helmner, sång, gitarr; Klara Sva­
nell, sång; Robert Öberg, gitarr, mandolin;
Robert Ivansson, kontrabas.
Lördag 26 december Annandag Jul
16.00 GUDSTJÄNST IMMANUEL 153
Hur har Gud berört oss under hösten?
11.00 GUDSTJÄNST
Julens psalmer och sånger i arran­
gemang av Sir David Willcocks.
Vi delar tankar och reflexioner.
Charlotte Höglund och Jacob Molander.
Anna Berndes. Vox Immanuel.
Margareta och Björn Gäfvert.
18.00 ALLSÅNGSKONSERT
Kom och gör din röst hörd tillsammans
med julsångarna och Immanuel Brass.
Lucia på besök.
Söndag 27 december
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST
Smått som stort.
Tisdag 15 december
13.00 TISDAGSTRÄFF
Julens sånger. / Roland Forsberg guidar
Anna Berndes, Anders Segersson.
Håkan Martinsson.
oss bland julsångernas textförfattare och
kompositörer.
Torsdag 31 december Nyårsafton
15.00 BÖN
16.00 NYÅRSBÖN Claes-Göran Ydrefors
Onsdag 16 december
och Martin Åsander.
13.00 BABYKONSERT
Söndag 3 januari
Söndag 20 december
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Guds hus – ett bönens hus.
Fjärde advent
11.00 WORSHIP in Korean
11.00 WORSHIP in English
The Word Came Home. / Steve Armfield
Claes-Göran Ydrefors. Björn Gäfvert.
9
FÖRSAMLINGSNYTT
BARNVÄLSIGNELSE
DOP
Celine Waringa Munene
* 17 juli 2014
dotter till Lydia Kahara
och Joseph Munene
Immanuelskyrkan 29 mars 2015
Döpta 6 sep 2015, Kärsögården
Ellen Claassen
Benjamin Ghavidel Rostami
Emma Gotting
Edvin Nordling
Oscar Nordling
Axel Kelechi Ofor
* 18 mars 2014
son till Evelyn Smith och Kenneth Ofor
Immanuelskyrkan 31 maj 2015
Nomi Gerda Kristina Åsander
* 16 mars 2015
dotter till Martin och Jessica Åsander
Immanuelskyrkan, 18 sep 2015
Misha Chilapally
* 16 juli 2015
dotter till Suhita Dontamala
och Ananth Reddy Chilapally
Immanuelskyrkan 30 aug 2015
Dishan Nyoike-Nyori
* 15 mars 2015
son till David Nyori-Nyoike
och Dorothy Nyokabi-Nyori
Immanuelskyrkan, 4 okt 2015
Vilhelmina Ava Mari Björck
* 8 mars 2015
dotter till Linda och Oscar Björck
Immanuelskyrkan 6 sep 2015
TILL GUDS VILA
Gudrun Samuelson
Nockeby Backe 8C, 168 40 Bromma
* 15 april 1930 † 25 aug 2015
VIGSEL
Folke Ström
Ekliden Villarp, 330 17 Rydaholm
* 26 juni 1922 † 15 sep 2015
Karin Jenefeldt & Patrik Liljekvist
Vaxholm 6 juni 2015
NYA MEDLEMMAR
Malin Hansson & Erik Rosenberg
Piteå Kyrka 18 juli 2015
Erik Andersson
Becksjudarvägen 37 lgh 1303
131 36 Nacka
tel 0760-44 69 15
Brenda Msechu & Eric Ogutu
Immanuelskyrkan 10 okt 2015
Mariam Mutumba
Långbrodalsvägen 93
125 32 Älvsjö
tel 0739-98 40 90
HÖGTIDSDAGAR
Kaari Solja
Thomas Hartman
Kenneth Sahlin
Hans Selén
Irma Boström
Lars-Erik Pekkari
Monica Helles
Birgitta Lorentzi
Myoung-Han Kim
Mark Tatlow
80 år 7 nov
70 år 20 nov
70 år 22 nov
85 år 27 nov
95 år 2 dec
75 år 3 dec
60 år 5 dec
80 år 9 dec
80 år 18 dec
60 år 29 dec
Priscilla Adjei-Darko
Forskarbacken 3 - 1002
114 15 Stockholm
tel 0735-17 08 43
Judith Dahlin
Birgittavägen 23
177 35 Järfälla
tel 0762-03 65 08
10
Gladys Mengeng Muluh
Domarebacken 12
145 77 Norsborg
tel 0700-67 58 40
INSAMLADE MEDEL
Immanuelskyrkans församling
januari – september 2015
Terry Azeta
Domarebacken 12
145 77 Norsborg
tel 0760-99 19 81
Utfall
Veckooffer och
kollekter
Övriga gåvor
Victoria Akpotu
Drakflygargatan 3
128 36 Skarpnäck
tel 0733-45 96 90
Kollektomaten
Kyrkoavgift
Budget
1 243 299 1 469 997
748 377
716 256
43 397
78 750
623 853
600 012
Summa: 2 658 926 2 865 015
NY ADRESS
Då det är ovanligt många som till detta
nummer informerat om ny adress kan vi
inte ta med alla.
Därför väljer vi att här få önska alla som
flyttat trivsel och Guds välsignelse på sina
nya adresser.
KONTAKT
E-post: [email protected]
Kontaktuppgifterna kommer inte i varje nummer pga platsbrist vissa perioder.
PASTORER / PASTORS
Steve Armfield, pastor
(English speaking) 08-587 503 07
Ulla Marie Gunner
församlings­föreståndare
08–587 503 04, 073-048 27 60
Claes-Göran Ydrefors, pastor
08-587 503 09, 072-587 50 47
Cho, Choong-Il, pastor
(Korean speaking)
08-587 503 08, 08-792 04 39
Anna Berndes, pastor
08-587 503 02, 070-267 51 60
DIAKONER
Tobias Frelin, pastor
08-587 503 14
Anders Segersson, diakon
08–587 503 20, 070–843 25 75
Charlotte Höglund, pastor
Immanuel 153, tjled 50% ht -15
08–587 503 58
Agneta Selander, diakon
08–587 503 24, 076-886 60 82
Jacob Molander, vik pastor
Immanuel 153, 08-587 503 17
Camilla Mattebo, diakon
08-587 503 22, 070-587 54 06 11
Tidningen Immanuel produ­ceras av
Immanuelskyrkans församling.
Ulla Marie Gunner är ansvarig utgivare.
Vill du få tidningen Immanuel kan du
mejla [email protected]
Nu närmar sig årets
Julmarknad
lördag 28 november 10.00–14.30 – och vi behöver
skänkta saker, varor och praktisk hjälp.
Till julmarknaden tar vi gärna emot:
• din senast lästa bok, DVD eller ljudbok
• hemlagad husmanskost, hembakat bröd, saft, sylt, konserver o.d.
• konfekt och julgodis • stickat, virkat, sytt och snickrat
• gamla och fina saker • begagnade men hela leksaker och kompletta spel
• vinster till lotterier (även kontanter!) • saker till Loppis • second hand med en
inriktning på barnkläder
Mer utförlig information finns vid infodisken i kyrkan.
Sammankallande: Ove Andersson, tel 070-914 00 17
Telefon: 08–587 503 00 • Fax: 08–587 503 30
E-post: [email protected]
Kungstensgatan 17, Box 6588, 113 83 Stockholm
Bankgiro: 181-0936 • Plusgiro: 44 93-3
Swish: 1234183224
För mer information besök: www.immanuel.se
Blogg: www.immanuel.se/blogg
https://sv-se.facebook.com/Immanuelskyrkan