ORG 13 Ansökningshanterimgssystem

MOTION 2015
RIKSHEMVÄRNSRÅDET
Beteckning
ORG 13
Sida 1 (2)
Insänd av
Christopher Swanson 492.insatskompaniet
Anskaffa ett ansökningshanteringssystem
Förslag:
Att Rikshemvärnsrådet ska verka för anskaffning av ett system för hantering av ansökningar
som kan användas av hemvärnspersonal.
Motiv:
Inlägg och kommentarer på diverse forum och sociala medier vittnar om att en stor andel av
de intresseanmälningar som görs till Hemvärnet helt enkelt inte tas emot eller tappas bort
under hanteringen. Detta är inte ok, varken ur ett myndighetsperspektiv eller i ljuset av att en
massa människor är beredda att ställa upp för försvaret av Sverige men inte tas om hand. Min
uppfattning är att en stor del av problematiken ligger i de stödsystem, eller rättare sagt
frånvaron av sådana, som hemvärnspersonalen med ansvar för rekrytering använder.
Ansöker man via hemvarnet.se så genereras ett mail som skickas till rekryteringsansvarig på
hemvärnsförbandet, men en kopia kan också gå till utbildningsgruppen. Tar man kontakt på
annat vis registreras inte ansökan hos myndigheten förrän det fysiska kontraktet kommer in
till utbildningsgruppen. Det är tiden fram kontraktet når utbildningsgruppen som är mest
kritisk. Här är det nämligen upp till de enskilda befattningshavarna att bygga upp egna system
för att hålla reda på alla ansökningar. Det är också här det blir fel, mail slarvas bort, papper
försvinner etc. Anledningarna är många, men också fullt mänskliga.
Införskaffar hemvärnet ett digitalt system för ansökningar, likt de många privata system som
finns på marknaden, så hade många av de här problemen försvunnit. Framförallt spårbarhet,
vad befinner sig en ansökan i antagningsprocessen just nu, hade gjort antagningen av ny
hemvärnspersonal mycket säkrare. En förutsättning för ett sådant system är att det ligger
utanför Försvarsmaktens intranät då det ska kunna hanteras hemma hos hemvärnspersonalen.
Fördelarna, förutom att ansökningar inte skulle tappas bort, är många. Exempelvis kan
systemet upptäcka när personer som anses olämpliga att tjänstgöra i Hemvärnet söker till flera
utbildningsgrupper i hopp om att slinka igenom någonstans. Systemet går också att expandera
till Frivilligorganisationerna så att en person som lämnar en intresseanmälan till att bli
specialist finns i systemet från intresseanmälan, via grundutbildning fram till tjänstgöring i
förbandet påbörjas.
Hemvärnsrådets yttrande och beslut:
P7s Hemvärnsråd instämmer med förslagsställaren.
Motionen tillstyrks och skickas till Rikshemvärnstinget.
Rikshemvärnsrådets yttrande:
Motionären tar upp en viktig fråga för att kunna genomföra rekrytering och att kunna följa en
intresserad person genom hela processen till fullt utbildad soldat.
Detta är som motionären beskriver, ett system som idag har utrymme för misstag på olika
nivåer.
Rättssäkerheten borde vara ett ledord och en dimensionerande faktor i dessa frågor.
Motionären belyser ytterligare en viktig parameter, den sökande som inte bedöms som
lämplig ska inte via enskild handläggares misstag kunna bli hemvärnssoldat.
Dessa misstag skulle kunna skada hela hemvärnssystemet rejält.
Ett försök med ett CRM-system ska genomföras under 2015.
Systemet är internetbaserat och kan hanteras utan tillgång på FMAP (Försvarsmakts arbetsplats dator).
Försvarsmaktens planering är att systemet ska vara tillgängligt för verksamheten i slutet av
februari/början av mars 2016.
I CRM kommer det att finnas en tydlig informationsstruktur och kandidathanteringsmodul –
med mål att i slutändan fungera som en kundvårdsdatabas som bland annat har möjlighet att
följa individen igenom dess intressefas och ansökningsförfarande - vilket är vad motionären
efterfrågar.
De som kan bli mottagare av en ansökan kan vara t ex: batch, kompch, CS1.
Det är viktigt att inskaffat system är tillgängligt för många.
Förhoppningen är att detta system ska vara ”vattentätt” och inte tappa bort intressenter och
heller inte släppa igenom oönskade sökande.
Det är ingen mänsklig rättighet att vara hemvärnssoldat.
Rikshemvärnsrådet föreslår:
att motionen bifalles
Rikshemvärnstingets beslut: