Ladda ned produktblad om TRIM Kickstart

TRIM - Kickstart
The Rational IT Model™ (TRIM) är en komplett modell för IT-organisationen och beskriver en enklare
väg till IT Service Management. Den bygger på ramverket ITIL® men har anpassats till svenska
förhållanden och beskriver på ett enkelt sätt hur helheten i IT Service Management fungerar. Modellen
visar hur de olika delarna inom IT-organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på
funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.
Vi tror att ITIL® kan hjälpa oss att bli mer effektiva,
men vart ska vi börja någonstans och behöver vi
verkligen hela ITIL®?
TRIM Kickstart är precis vad det låter som, ett snabbt
sätt att reda ut dessa frågor och komma igång med
resan mot service management. Under två dagar går
vi tillsammans igenom de olika delarna som finns i
ITIL böckerna och för varje del så leder vår instruktör
er igenom ett arbete där ni själva får fundera över hur
ni arbetar idag och om det finns något som behöver
förbättras.
Vi kombinerar utbildning med konkret arbete under hela workshopen så att ni direkt kan koppla teorin
mot den verklighet som finns hos er. Efter att alla delar har arbetats igenom så konkretiserar och
prioriterar vi tillsammans alla aktiviteter som kommit fram under arbetet.
De aktiviteter som bedöms som viktigast tar vi vidare för att definiera konkreta produkt- och effektmål
som kan användas i ett eventuellt projektdirektiv. Slutprodukten av workshopen blir en rapport som
visar ert nuläge, de viktigaste förbättringsaktiviteterna inklusive förväntade effekter samt en
uppskattning av tidsåtgång för genomförande. Dessutom har ni ökat på er kompetens om ITIL® och IT
Service Management.
Aim 4 Knowledge AB
[email protected]
www.aim4knowledge.com
TRIM - Kickstart
Innehåll/Genomförande
Förarbete
Några veckor innan workshopen träffas vi för att gå igenom vilket mål ni har med workshopen och
om det finns några speciella förutsättningar som vi ska ta hänsyn till. Detta möte ger även
workshopledaren en chans att sätta sig in i er situation med syftet att göra workshopen så bra som
möjligt.
Workshop dag 1






Grunderna i IT Service Management och TRIM
Begrepp inom ITIL och TRIM
Genomgång av den strategiske nivån i TRIM:
o Strategifasen med ingående processer
Grupparbete och GAP analys av strategifasen
Genomgång av den Taktiska nivån i TRIM del 1:
o Relationsfasen med ingående processer
Grupparbete och GAP analys av relationsfasen
Workshop dag 2








Genomgång av den Taktiska nivån i TRIM del 2:
o Överlämningsfasen med ingående processer
Grupparbete och GAP analys av överlämning
Genomgång av den operativa nivån i TRIM:
o Service desk, teknisk drift och applikationsdrift
o Driftsfasen med ingående processer
Grupparbete och GAP analys av drift
Förtydligande av aktiviteter
Prioritering
Framtagning av produkt- och effektmål
Summering av workshopen
Genomgång
Efter workshopen sätter workshopledaren ihop en rapport som summerar allt som kom fram under
workshopen. I rapporten läggs även till en tidsuppskattning och ett rekommenderat förfaringssätt för
genomförandet av aktiviteterna baserat på vår erfarenhet.
När rapporten är klar träffas vi igen för att tillsammans gå igenom resultatet och svara på eventuella
frågor och funderingar.
Aim 4 Knowledge AB
[email protected]
www.aim4knowledge.com