Sammanfattning av workshop 3, den 20

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3
Samt förslag från tidigare workshops
Den 20 november 2007 genomfördes den sista workshopen i en serie av tre i projektet ”Från Dunkers till Hamntorget”. Denna
sista gång var det så dags att skapa konkreta lösningar i form av detaljplaner för tomten som löper från Dunkers Kulturhus till
Hamntorgets kaj.
Varje grupp fick en karta över tomten att arbeta med,
och blev instruerade att anta rollen som stadsplanerare.
Uppdraget var att skapa en detaljplan som uppfyller de
behov som identifierades under workshop 2, samt tar
till vara på resultaten från workshop 1. Varje deltagare
uppmanades därför att representera de arbetsgrupper
man tidigare deltagit i. Frågan som ställdes var helt
enkelt: Vad gör vi med tomten från Dunkers till
Hamntorget?
Deltagarna fick rita konkreta planer med till exempel
byggnader, träd och gångvägar. Alla lösningsförslag
kommer att scannas in och utgöra underlag för
stadsbyggnadsnämnden inriktningsbeslut i början av
2008. Förutom förslag från denna medborgardialog,
kommer även lösningsförslag som inlämnats via
projektets utställning och hemsida utgöra del av
underlaget.
Materialet från denna medborgardialog kommer även
att utgöra underlag för en vidareutveckling av den
utställning som under hösten 2007 har visats på olika
platser i Helsingborg. Stadsbyggnadsförvaltningen
kommer därför att göra ett antal detaljplaner som är
baserade på de kartor som deltagarna producerat. Efter
årsskiftet 2007/2008 kommer utställningen att
kompletteras med dessa detaljplaner, och här finns en
sista möjlighet för helsingborgarna att lämna
synpunkter på den framtida utvecklingen av sin stad.
De engagerade deltagarna tog fram inte mindre än 22
olika lösningsförslag för den aktuella tomten. Dessa innehåller en uppsjö unika förslag. Det finns dock en enande
faktor för alla förslagen. Alla grupper har varit eniga om att den centrala hamntomten ska vara en mötesplats,
fylld av aktiviteter med stor bredd som riktar sig till hela stadens befolkning.
Ångfärjestationen
Alla lösningsförslag utom ett betonar att Ångfärjestationen ska bevaras och upprustas. Några vill riva de
tillbyggda delarna av huset till förmån för andra lösningar, andra vill istället bygga ut färjestationen för att ge
utrymme till fler och nya verksamheter. De verksamheter som deltagarna skulle vilja se i den upprustade
Ångfärjestationen är ett museum (till exempel om byggnadens och platsens historia, gränser och integration,
resande och järnvägar), konserter och klubbar i The Tivolis regi, ett allaktivitetshus eller en kreativ verkstad samt
slutligen även turistinformation och ett vandrarhem i tågvagnar placerade längs perrongerna.
Park och grönska
De flesta lösningar inkluderar minst ett större grönområde eller parkanläggning, där man gärna ser ett tema, som
exempelvis en fantasipark, vattenpark, fransk park eller en Folkets park. Nästan lika viktigt är det att skapa ett
sammanhängande promenadstråk längs hela kajkanten. Detta stråk kan även knyta samman Norra Hamnen med
Knutpunkten. Gångvägen
ska vara upplyst med
grönska och bänkar, vilka
gärna ska vara uppvärmda.
Några vill gärna se en allé
någonstans i området. En
dryg fjärdedel av
lösningsförslagen lyfter
också fram någon form av
växthus som önskvärt, för
att kunna njuta av
växtlighet året om. Tre
lösningsförslag innehåller
ett akvarium i området, som
antingen kan placeras i
hamnbassängen eller till
och med under jord. Några
vill också ha fontäner eller
vattenspeglar i parken.
Någon föreslår också
trappor ned till vattnet.
En tredjedel av lösningarna innehåller en lekplats, både för barn och vuxna. Nästan lika många vill se en
skatepark. Andra förslag för området är boulebana, bollplan, isbana, samt flytande bryggor.
Musik och kultur
Så många som två tredjedelar av förslagen innehåller en utomhusscen med möjlighet till konserter, filmvisning,
teater och liknande kulturarrangemang. Denna scen kan vara mobil eller stationär. Någon menar också att denna
scen ska flyta i hamnbassängen, och en person vill till och med cementera hamnbassängen mellan Hamntorget
och Parapeten för att bygga scenen där. Andra förslag efterlyser en utedansbana, en amfiteater och ett speaker's
corner.
Saluhall och shopping
Mer än hälften av lösningsförslagen tycker att en saluhall ska byggas, de flesta tycker att man ska göra detta
genom att glasa in den nuvarande perrongdelen av Ångfärjestationen. Några vill dessutom ha torghandel på
Hamntorget istället för nuvarande parkeringsplats.
Utsikt och öppenhet
Som betonats i tidigare workshops vill många att de öppna vyerna i stadens centrum bevaras. I lösningsförslagen
lyfts särskilt behovet av att bevara sikten från Kärnan mot havet utmed Badhusgatans riktning.
Nya byggnader
Cirka hälften av kartorna visar en modern byggnad i stil med Norra hamnens bebyggelse lokaliserad på den norra
delen av torget. Denna byggnad föreslås bland annat husera en mötesplats med en uppsjö av möjligheter till
konst, kultur, musik, sport, lek och spel. Andra förslag på innehållet i denna byggnad är ett museum, en
experimentverkstad men även caféer, bostäder, butiker. Ett sådant allaktivitetshus förekommer i inte mindre än
nio lösningsförslag.
Fyra lösningförslag innehåller ett kongresscenter, tre kartor föreslår ett hotell, några vill också ha bostadshus och
vandrarhem, samt kontor och konsthall. Två förslag som skiljer sig från mängden är en ”multikyrka” som ska
fungera som ett hus för alla religioner samt ”Hollyborg”, ett center för media och film.
Äta och umgås
Restauranger, pubar och caféer med uteserveringar är något som mer än hälften av lösningsförslagen innehåller.
Någon tycker att dessa även kan placeras på båtar i hamnbassängen.
Trafik och parkering
Föregående workshops har
visat tydliga önskemål om
att minska trafiken i centrala
Helsingborg.
Lösningsförslagen omfattar
så väl underjordiska
parkeringsgarage som
minskade parkeringsytor
ovan jord. Ett förslag är
också att bygga ett
parkeringshus på den norra
delen av tomten, ett annat
är att skapa nya
parkeringsplatser med större
inslag av grönska. Nya
förslag på kommunikationer
är spårtaxi och smalspårig
järnväg från Hamntorget till
Knutpunkten.
Parapeten
Några ritningar trycker på en förbindelse mellan Hamntorget och Parapeten, antingen i form av en bro eller en
färja. Tidigare workshops har även visat att helsingborgarna önskar café och fler aktiviteter ute på piren.
Sundstorget
De två tidigare workshoparna har visat att också Sundstorget är ett område i behov av utveckling. Föreslagna
lösningar för detta torg är isbana vintertid, torgmarknad sommartid, ett Speaker's corner samt vidareutvecklat
kulturutbud kopplat till Dunkers kulturhus.
Övriga synpunkter
I utvecklingen av tomten betonar
några förslag behovet av att
bevara såväl Sjöfartsmonumentet
som Bernadottestenen. Två
lösningsförslag vill bevara den
Gröna paviljongen med
glasskiosk. Tidigare workshops
har lyft behovet av offentliga
toaletter, vilket också ett
lösningsförslag tagit fasta på.
Sociala relationer
Under hela medborgardialogen har sociala
frågor kommit upp i diskussionerna. En
sidovinst med denna dialogprocess har varit
mötet mellan olika grupper som normalt inte
kommer i samtal. Under dessa samtal har
vikten av att planera staden för att främja
goda sociala relationer framkommit. Flera
menar att det är viktigare att bygga på dessa
relationer än att fokusera på den fysiska
miljön. Deltagarna vill skapa en känsla av
förnyelse genom att möjliggöra möten och
därigenom skapa ökad förståelse mellan
olika grupper.
Övrig stadsplanering
Karteringsmetoden som användes i denna
dialog har begränsat diskussionen genom att
sätta geografiska ramar. Flera deltagare har
lämnat synpunkter på denna begränsning
och efterlyst möjligheten att få samtala om
hela Helsingborg. Under medborgardialogen
har ett antal förslag gällande planeringen i
resten av staden också kommit fram. Dessa
förslag listas nedan:
•
Shoppingcenter öster om Rådhuset.
•
Rekreationscenter väster om
Rådhuset.
•
Gågata från norr till söder
(Kullagatan och vidare).
•
Kongresscenter och hotell bakom
Knutpunkten.
•
Vandrarhem bakom Knutpunkten.
•
Samordna all färjetrafik vid Knutpunkten.
•
Bilfri innerstad med fler gågator.
•
Parkeringshus söder om Knutpunkten.
•
Gräv ner järnvägen.
•
Återinför spårvagnar på Drottninggatan/Järnvägsgatan.
•
Rondell vid Rådhuset (runt statyn).
•
Ta bort parkeringen på Trädgårdsgatan och plantera fler blommor, samt minska antalet buskar.
•
Eventby mitt i centrum.
•
Spa- och konferensanläggning i Södra Hamnen.
•
Bygga tunnel mellan Södra Hamnen och Parapeten
•
Bygg konferenscentrum i Södra Hamnen.
•
Tänk på klimatförändringarna vid utvecklingen av hamnområdet, då havsytan kommer att höjas. Bättre
förbindelser mellan centrum och Olympia.
•
Höghus vid Sundspärlan.
•
Belysning vid Kärnan
•
Hissar till Kärnan.
•
Utveckla området kring Kärnan
•
Äventyrsbad vid Gröningen.
•
Bygg ut Tropical Beach med hopptorn och äventyrsbad.
•
Utveckla Kallbadhuset
•
Kanalbåtar.
•
Hundlekplats.
•
Turning torso.
•
Oktoberfest
•
Göra havet mer tillgängligt.