Varför vaccinerar vi mot mässling, påssjuka och röda hund. Läget i

Varför vaccinerar vi mot
mässling, påssjuka och röda hund?
Läget i världen?
Göteborg 26 maj 2015
Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
19 mars 2015
Insändare i
Göteborgs-Posten
Komplikationer till mässling
Ca 20% av insjuknade drabbas av komplikationer
Högre risk för komplikationer för små barn, äldre och immunsupprimerade
• Otit
7-9%
• Pneumoni
1-6% virusinducerad / sekundär bakteriell
• Encefalit
1/1000 fall varav 25% får kvarstående men
• SSPE
1/100 000 fall, uppträder sent efter akut sjkd.
• Död
1/1000-1/5000 fall
SSPE – subakut scleroserande panencephalit
Svår progressiv neurologisk sjukdom.
Högre risk om mässling i ålder <2 år,
start 7-10 år efter akut mässling.
2 fall av SSPE i Tyskland 2011,
Barn 6 och 13 år, båda blev smittade
som småbarn
”Var fjärde minut dör ett barn någonstans i världen,
av mässling eller komplikationer av mässling.
400 barn varje dygn…”
Dr Tom Frieden, CDC (TIME 4 febr 2015)
Antal rapporterade fall av mässling i Sverige 1911-2012
”Mässling och röda hund – ett nationellt kunskapsunderlag”
Socialstyrelsen 2014
Mässling i Sverige 2007-2012
Åldersfördelning och vaccinationsstatus
”Mässling och röda hund – ett nationellt kunskapsunderlag”
Socialstyrelsen 2014
Antal rapporterade fall av mässling globalt
oktober 2014 – mars 2015 (6 månader)
5 maj 2015
Vaccinering med mässlingsinnehållande vaccin
till barn globalt (WHO 2013)
Antal rapporterade fall av mässling per månad
i Tyskland 2001 - febr 2015
Utbrott i
Berlin-området
Robert-Koch Institut: Epidemiologisches Bullentin 10/2015 (9 März)
1134 nya mässlingsfall i
Tyskland 1 jan -22 april 2015
Handläggning vid mässling-exposition
Aktuellt PM:
www.vgregion.se/smittskydd
Handläggning vid mässling-exposition
Aktuellt PM:
www.vgregion.se/smittskydd
Handläggning vid mässling-exposition
• Vaccin till icke-immuna exponerade individer inom 72
timmar från exposition
• Om mer än 72 timmar förflutit ge immunglobulin 0.250,5ml/kg dock senast dag 6 efter exposition (max 15ml)
• Barn under 6 månader rekommenderas immunglobulin
efter exposition då MPR-vaccin ej kan ges
Mässlingsskydd inför utlandsresor?
• Vaccination rekommenderas till ovaccinerade barn från 9
månaders ålder samt till vuxna som saknar skydd
• Då maternella antikroppar kan hindra utvecklingen av
immunsvar finns en generell rekommendation om
upprepning av en dos given före 12 månaders ålder
• Överväg dos 2 till dem som är vaccinerade med bara 1 dos
vid resa till område där mässling cirkulerar
• Genombrottsinfektioner förekommer efter en dos!!
Kunskapsunderlag från Socialstyrelsen 2014
www.socialstyrelsen.se
November 2014
Photo: CDC Public Health Image Library
Röda hund (rubella)
Röda hund i Europa jan - dec 2014
6110 fall (96% i Polen)
ECDC, maj 2015
Antal rapporterade fall av röda hund i Sverige 1969-2012
1987-2012
”Mässling och röda hund – ett nationellt kunskapsunderlag”
Socialstyrelsen 2014
Komplikationer till rubella
Risken för fosterskador
90% första 10 veckorna
10-20% vecka 11-16
låg risk efter vecka 20
”Kongenitalt rubella-syndrom”
• Ögonskador (katarakt, glaucom, retinit)
• Hörselskador
• Hjärtfel
• Utvecklingsstörning / mikrocefali / autism
Antal rapporterade fall av kongenital rubella i Sverige,
samt rapporterade fall av röda hund hos gravida
”Mässling och röda hund – ett nationellt kunskapsunderlag”
Socialstyrelsen 2014
Länder med rubella-innehållande vaccin (+planerad start)
i nationella vaccinprogram till barn (WHO 2015)
Bild: Wikimedia Commons
Påssjuka (parotit)
Photo: CDC Public Health Image Library
Påssjuka i Sverige 1997- 2015 (24 maj)
Antal fall
per år
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
År
Data: Folkhälsomyndigheten
Påssjuka i Europa 2008-2012
Antal fall per månad
Påssjuka i Europa 2011
• År 2011 rapporterades 19 061 fall i Europa (55 % lab-verifierade)
• Större utbrott i Belgien, England, Tjeckien och Spanien
• 15-24 år vanligaste åldersgruppen
Komplikationer till påssjuka
•
•
Serös meningit (1-15%)
Orkit, ensidigt
(20-30% postpubertalt).
(Sterilitet ovanligt)
• Pancreatit, mild (4%)
• Encephalit
1-2 / 10 000 fall
Fördelning av genotyper av parotit 2005-2011
Länder med parotit-innehållande vaccin
i nationella vaccinprogram till barn (WHO 2012)