Minnesanteckningar samrådsmöte Väse 2015

Dnr SBN-2014-209
Dpl 80
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN
Minnesanteckningar 2015-04-13
Daniel Nordholm
[email protected]
Minnesanteckningar samrådsmöte Väse
centrum
Dnr SBN-2014- 209
Dpl 80
Datum: onsdag den 8 april 2015
Tid: 18.00
Plats: Väse Skola
Närvarande: Daniel Nordholm
Jenny Karlsson
Miriam Al-Absawi
Bjarne Danielsen
Erik A Nilsson
Charlotte Eckerman
Young-A Kang
Stadsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Atkins (konsult Trafikverket)
Ett hundratals besökare från Väse.
Inledning/Information
Samrådsmötet var ett kombinerat samrådsmöte där Trafikverkets förslag till vägoch järnvägsplan samt kommunens förslag till detaljplan presenterades.
Bjarne inleder mötet. Charlotte beskriver frågor kopplade till ersättning och inlösen
inom ramen för väg- och järnvägsprojektet. Young-A redovisar förslaget och dess
konsekvenser. Daniel redovisar arbetet med detaljplanen, medborgardialogen och
förslag till samrådsförslag avseende detaljplanen.
Diskussion
Nedanstående punkter diskuterades: Svar från Trafikverket (TV) samt Karlstads
kommun (KK) i kursiv stil.
Trafik
Var går bussarna under byggtiden?
TV: det är tänkt att bussarna stannar norr om affären under byggtiden.
Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 13 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213
sid 1 (3)
Dnr SBN-2014-209
Hur kommer trafiken att ledas under byggtiden?
TV: Längs med Torngatan – över järnvägen i en temporär plankorsning –
Hammargatan är det tänkt. Trafikverket håller på att utreda ytterligare en
alternativ lösning som kan påverka boende minder än ovanstående. Detta beräknas
vara klart under mitten av maj då närmare besked kan lämnas om detta.
Kommer järnvägen att ligga i samma nivå som idag?
TV: ja, ingen förändring är planerad på nivån på järnvägen.
Var kommer servicevägarna att gå?
TV: Bjarne redogjorde för var servicevägarna är föreslagna att gå.
Hur gör ni med den tunga trafiken?
TV: tung trafik är i driftskedet tänkt att gå i viadukten (Storgatan). Under
byggtiden kan viss tung trafik behöva ledas söder om järnvägen via anslutande
vägar väster om Väse.
Kommer det att bli nya busshållplatser?
KK/TV: Nya bytespunkter för kollektivtrafiken (busshållplatser) kommer att byggas
någonstans längs med Storgatan i anslutning till centrum, och på båda sidorna
järnvägen.
Teknisk försörjning
Var pumpas vattnet från viadukten?
TV: Vattnet kommer att avledas söderut. En grundvattensänkning är planerad, som
antingen kommer att vara temporär eller permanent. Denna fråga kommer att
utredas vidare och prövas i särskild ordning framöver, och ett nytt samrådsmöte
kommer att hållas för att redovisa förslag till lösning samt diskutera denna
sakfråga.
Övrigt
När är det klart – hur ser tidplanen ut?
TV: Bygget är tänkt att färdigställas under 2016 och trafik löpa på enligt förslaget
från och med 2017. Vissa delar kommer att färdigställas under 2017.
Hur kommer det att bli under byggtiden?
TV: Det kommer att informeras mer längre fram kring praktiska detaljer som berör
boende i Väse när entreprenören är utsedd. Då kommer Trafikverket att kalla till
ett nytt möte där entreprenören är med så att kontakt kan etableras mellan dem och
boende.
Var finns handlingarna?
TV: På trafikverkets hemsida samt kommunens hemsida. Väse framtid kommer att
länka till de båda planerna via Väse framtids hemsida.
Kan inte kommunen köpa ordenshuset som nu är till salu för att bygga en vändplan
för bussar där?
Dpl 80
sid 2 (3)
Dnr SBN-2014-209
KK: Nej, det är inte aktuellt, det kanske vore bättre om huset kunde användas till
något annat. Lösning för vändning av buss studeras vidare någonstans inom
Hammar 1:136 (Vattenfabriken).
Avslutning
Samrådsmötet avslutas och de närvarande informeras åter igen att de ska komma in
med skriftliga synpunkter samt möjligheter ges att ta kontakt med berörda
tjänstemän för ytterligare frågor efter mötet samt under samrådstiden.
Efter presentationen av förslaget och diskussion av ovanstående frågor kunde
närvarande se lite närmare på de olika förslagen och ställa frågor och lämna
synpunkter till närvarande tjänstemän. Härvid fördes inte några formella
anteckningar men viktiga frågor har tagits med i det fortsatta arbetet hos
kommunen och Trafikverket.
Antecknat av Daniel Nordholm, stadsbyggnadsförvaltningen
Dpl 80
sid 3 (3)