Personalinformation nr 4, 2014 Nytillskott i Kranexpressen

Nytillskott i Kranexpressen
Äntligen kom den, Kranexpressens nya mobilkran. I mitten av oktober levererades det nya
tillskott till maskinparken. Det är en Liebherr 130 tonnare som är fullt utrustad med den
senaste tekniken. Kranen är i den storleksklass, som är användbar för många olika typer av
uppdrag. Det blev inte många timmars förevisning av kranen innan den skulle ut på sitt första
jobb.
På bilden ses kranen uppställd med kv. Niagara i bakgrunden, klar för lyft.
Kretslopp och miljö
2
Ledaren: THAGE syns överallt
3
Nya Jobb
3
Nostalgi4
Thages event på Niagara
6
Rapport frpn MB-gruppen
7
PI har spridning ända till Sicilien
10
En julbetraktelse
10
PERSONALINFO12
Konstklubben THAGE13
Anders Anderssosn 60 år
14
Lars Larsson 70 år
15
Ing-Marie Folkesson nollar
15
Arne Jakobsson – 70 år
16
Michael Möller 50 år
16
Christer Mårtensson 50 år
16
Laszlo Bercsenyi 60 år
17
Bent Kaad 65 år
17
Två trotjänare i THAGE
17
Guldklockjubilarer – 25 år i Thage
18
- Göran Oscarsson
18
- Tony Rooth
18
- Lars-Göran Olsson
19
Gott Slut och Gott Nytt År!
19
Hej! - Klas Lundin
20
- Bengt Lind
20
- Leif Larsen Lilja
20
- Veronica Persson
21
- Roger Börjesson
21
- Ola Kristoffersson
21
- Emil Nilsson
21
THAGE KRISTIANSTAD RAPPORTERAR
Ove har ordet
22
Ett par dagar med Anders i lastbilen
23
Håltagningsavdelningen rapporterar
24
Svenska Foder i Åhus - Invigning av råvaruhall 25
Niagara - Malmö Högskola
26
Rapport från THAGE Byggservice Kristianstad 27
Rapport från SjönSjön
28
Niagaras fasad – en följsam kuggrem
29
Bilcentrum i Kristianstad
30
Rapport från Skånemejerier i Kristianstad
31
THAGE MALMÖ-LUND RAPPORTERAR
Jörgen har ordet
32
André har ordet
33
V-huset LTH i Lund
34
Kv Hermod 1 Malmö
35
Rapport från THAGE Byggservice Lund
36
God Jul önskar vi på snickeriet
37
Kv Jöns Petter Borg
38
Byggservice Malmö Lund
38
Byggservice Malmö / Lund
39
THAGE SJÖBO RAPPORTERAR
Joakim har ordet
40
Kv Getingen Veberöd klart
41
Soldattorpet i Ystad
41
Kv Brandstationen Lund
42
Rapport från Byggservice Sjöbo
42
Lägesrapport från Carl Gustafs förskola Malmö 43
Rapport från Bil Bengtsson i Ystad
44
Idrottshall Revingehed
45
Kv Koggen – sista rapporten
46
Ystad Saltsjöbad
47
Rapport från Dalbytvätten
48
KRANEXPRESSEN RAPPORTERAR:
VD Per-Erik har ordet
49
Perstorpsdepån rapporterar
50
Här och där med Kranexpressen
52
Tunggodsavdelningen53
PLÅTEXPRESSEN, ÖSTRA VRAMS SMIDE RAPPORTERAR:
VD Henry har ordet
55
Bilcentrum Kristianstad
56
Arenahotellet57
Vegalyckan i Lund 57
Galleria Boulevard i Kristianstad
57
Rapport från Östra Vrams Smide 58
Kv. Niagara och kv. Hermods - en bildrapport - 59
Påskagänget kv Pinnvången Dalby
60
KRETSLOPP OCH MILJÖ
INNEHÅLL
MYCKET NU
Så kan man sammanfatta perioden
sen förra PI kom ut. Byggbolagen är
nu under samma fana och arbetet
med att integrera ”NEP-delen” och
”August Lundbergsdelen” i kvalitetsoch miljöledningssystemet har påbörjats. Undertecknad och Lars-Erik
Nyström har varit runt på olika
arbetsplatser inom f.d. NEP och
August Lundberg i syfte att skapa oss
en uppfattning om på vilken nivå
dessa delar av THAGE befinner sig
avseende kvalitets- och miljöarbetet.
Och till vår stora glädje har vi
kunnat notera, att man redan idag har
hyfsat bra koll på rutiner och dokumentation m.m. Detta arbete med att
undersöka var lägstanivån är i kvalitets- och miljöarbetet, kommer att
ligga till grund för utformning och
omfattning av kommande utbildning
som alla i THAGE ska gå under vintern
/ våren 2015. Till vår hjälp för att
genomföra densamma kommer vi
anlita Mikael Rappe, som även tidi-
gare har hjälpt THAGE-koncernens
bolag med utbildningar avseende
kvalitets- och miljöledningssystem.
Rappe är bl.a. också involverad i
arbetet med den nya ISO-standarden,
som är planerad att komma under
hösten 2015. Han kommer även att
hjälpa oss med att uppdatera vårt
kvalitets- och miljöledningssystem
till att vara mer processanpassat.
Eller som vi dödliga säger - mer
tydligt och lättförståeligt.
Med detta önskar jag alla en
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR!
Sven N
Redaktionskommitté:
Kontaktperson:
Lars-Eric Nyström
Henrik Sylwan
Ann-Christin Olsson
Marianne Stedt
Uno Stenfeldt
Anders Nilsson
Pia Roth
Dennis Mårtensson
Lars Larsson
Ansvarig utgivare:
Lars Larsson
Utgivningsort
Tollarp
THAGE
PI nr 4-2014
3
THAGE syns överallt
Detta är en vanlig kommentar idag: ”Jag ser
THAGE överallt”. Vad bra, det var precis detta
vi hoppades och önskade. Vi syns på marknaden med vår fyndiga och slående logga.
ning. I samma rapport kunde man läsa, att
byggkonjunkturen i Skåne skulle öka under
2015 med 6 %. Jag önskar verkligen, att den
prognosen håller.
Idag kämpar administrationen med att få
ihop allt internt. De gör ett fantastiskt jobb,
Elisabeth och alla medarbetarna kring
henne. Vi har skyltat upp, annonserat, fått
redaktionell text o.s.v. Det har varit mycket
jobb, men det mesta har gått bra. Vissa problem blir det alltid i något så här stort. Vi
sade att allt skall vara klart till den 1/12, och
det blev så också. THAGE är helt rätt och
viktigt för vår framtid.
Nedgången under denna höst kan måhända
bero på utgången i valet och på regeringsfrågan. Gemene man väntar kanske med att
investera i boendet, då bostadsfrågan skall
ses över samt att Finansinspektionen skall se
över regler för finansieringen. Osäkerhet
skapar stopp i investeringar.
Det finns i nuläget, i slutet av november,
mycket att räkna på. Vår kalkylavdelning gör
ett jättejobb och tar fram mängder av anbud.
Vi hoppas att vi skall kunna få in en del av
dessa före jul- och nyårshelgerna.
VIKANDE I SÖDER
Konjunkturen i byggbranschen har gått ned
mycket här i Skåne under september–
november. Vi hade styrelsemöte den 22/10,
och då fanns en artikel i DI om byggbranschen. Tre län i Sverige har backat i bygg­
svängen under 2014 - Skåne, Öster­götland
och Norrbottens län. Det har varit en uppgång i alla övriga län.
Efterfrågan på anbud har minskat och prisbilden har sjunkit avsevärt. Det är snabba
ryck i byggbranschen - upp och ner. Därmed
är det också svårt att hålla jämn sysselsätt-
NYA JOBB
Bostadsfastighet i Malmö,
Ny vindsvåning, omläggning tak
samt diverse underhållsarbeten åt
Bostadsrättsföreningen Margareta/
Malmö/Lund
GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!
sedan förra utgåvan av PI
Bostadsfastighet Kv Valthornet
i Kristianstad, ombyggnad av
lägenheter åt ABK,
Kristianstadbyggen AB/
Kristianstad
4
THAGE
NOSTALGI
”Minnen, många underbara minnen…”. Kunde bara inte låta bli att förmedla berättelsen
om ett äventyr, ”Jorden runt på 84 timmar”, för fjorton år sedan……
Låt nostalgin flöda………LL
PI nr 4-2014
PI nr 4-2014
THAGE
5
6
PI nr 4-2014
THAGE
THAGES event på Niagara
Lördagen den 18 oktober hade THAGE ett
event på kv. Niagara / Malmö högskola, där
projektet presenterades för ett stort antal
inbjudna gäster – kunder och övriga intressenter med olika beröringspunkter till företaget. Ändamålet var att för en bredare krets
presentera sitt prestigeobjekt samt även, bl.a.
annat genom medverkan av beställarrepresentant och arkitekt, informera om entreprenadformen samverkansentreprenad.
Det blev ett alltigenom lyckat event som
inleddes med ett besök och rundvandring
på arbetsplatsen samt därefter med en samling i annan lokal för information dels från
THAGE själva och dels utförliga informationer av projektledaren Jan Andersson,
Akademiska Hus om ”Samverkans­entre­pre­
nadens fördelar” samt arkitekten bakom
projektet, Robert Jansson från arkiteterna
Lundgaard & Tranberg, som berättade om
tankarna och ideerna i startfasen samt det
goda samarbetet som rått under hela projektets gång.
Det var mycket intressant som förmedlades, och de flesta verkade nöjda med den
utförliga presentationen av projektet.
Efter arbetsplatsbesöket och informationen fortsatte kvällen med intagande av god
mat och dryck och med många skratt på
Glasklart, där informationen hölls.
Per- Åke Isacsson
Vvd
THAGE
PI nr 4-2014
7
Rapport från MB-gruppen på THAGE
MBÖ – FÖRHANDLING KUNSKAPSCENTER
TOLLARP 2014-09-22
Den 22 september, skrevs en ny MBÖ för
MB-verksamheten inom THAGE.
Plädering företaget: Företaget har en
befintlig MBÖ som upphör att gälla och
ersätts av denna.
Plädering Byggnads Skåne: Byggnads önskar en övergångsperiod så att gruppen ges
förutsättningar att tillgodose representation
från ”gamla” NEP och ”gamla” August
Lundbergs. Detta genom utökad MB-grupp
under en övergångsperiod.
Förhandlingsresultat
Utökad representation, fem ordinarie och
tre suppleanter gäller t.o.m. september 2015,
därefter enligt avtal.
Överenskommelsen avser lokalt företag
enligt definition i bilaga C.
MB-gruppen består efter september 2015 av
tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
MB-gruppen äger rätt att förhandla om
ärenden som faller under 11, 12 och 21 §§ i
MBL. Därutöver regleras MB-gruppens man-
dat och arbetsuppgifter i Byggavtalets bilaga
C, ”Företagsanpassad MB-organisation”.
Den närmaste utformningen av rutiner samt
tillämpning av bestämmelserna överenskommes mellan företaget och MB-gruppen.
UVA-MÖTE THAGE SJÖBO FOLKETS PARK 2014-09-29
Vårt första gemensamma UVA-möte efter
sammanslagningen TAB-NEP-August Lund­
bergs ägde rum på anrik mark i Sjöbo, och
från och med nu är det THAGE som gäller.
För närvarande är vi c:a 220 yrkesarbetare
och lärlingar och på detta möte deltog mellan 180-190 st.
Från Byggnads deltog Johan Dahlberg,
Anders Sjögren och Marcus Eriksson.
Info från Marcus Eriksson, Byggnads
Förhandlingsgången med turordningsområde. Verksamhetsområde.
Ny MBÖ tecknad 2014-09-22.
Förhandlingsresultat - se protokoll från
2014-09-22.
Förändring av lönehanteringen för kollektivsidan: fr.o.m. 2015-01-25 betalas lönen ut
via Sjöbokontoret.
Info från företagsledningen
Personalchef Anders Nilsson visade diagram över sysselsättningsläget. Vi behöver
mer arbete på sikt. Vi är nu c:a 220 medarbetare på kollektivsidan. Det planeras att
anställas flera såväl kollektivanställda som
tjänstemän.
VD Anders Andersson visade diagram över
aktuella projekt och respektive arbetsledare,
kalkylkalender och anbudsstock.
Prisbilden har höjts men fortfarande tas
anbud till låga anbudspriser.
Anders presenterade sin affärsidé:
-Certifieringar: ISO 9001 Kvalitet, 14001
Miljö. Arbetsmiljö OHSAS 18001.
-Avfallssortering, Avtal med AkkaFrakt,
Utbildning i Byggarmiljö för samtliga
medarbetare.
-Konfektionering, d.v.s. måttbeställning av
visst material
-Målsättning 2020 – att omsätta 2 miljarder kronor.
Årets julfest kommer att äga rum den 10
december på Kulturkvarteret i Kristianstad
för samtliga THAGE-medarbetare.
Artikeln fortsätter på nästa sida
8
PI nr 4-2014
THAGE
Fortsättning från föreg. sida ”Rapport från MB-gruppen…”
Löneinfo från Andreas Sjögren, Byggnads
Andreas och Johan Dahlberg fortsätter med
ackordsavstämningar som tidigare. Löne­
statistik i pappersform. Information angående begreppet Byggservice.
Val till MB-grupp
Från ”gamla” NEP valdes Lars Brogren till
ordinarie och Mathias Johansson till suppleant.
Från ”gamla” August Lundbergs valdes
Jozsef Hjort till ordinarie och Dan Planensten
till suppleant.
Idag består gruppen av fem ordinarie och
tre suppleanter:
Dan Ohlsson
MB, ordinarie,
sammankallande
Roger Persson
MB, ordinarie
Jonas Björkkvist
MB, ordinarie
Lars Brogren
MB, ordinarie
Jozsef Hjort
MB, ordinarie
Rasmus Karlsson
MB, suppleant
Mathias Johansson MB, suppleant
Dan Planensten
MB, suppleant
Mandattiden för samtliga är
2014-09-30 – 2015-09-30.
Göran Sundholm Huvudskyddsombud
Mandattid till 2017.01
Bengt Nilsson
Ledamot i Bolags­
styrelsen
Mandattid till 2017.01
Marcus Eriksson - Turordningslistor –
Turordningsområden:
Byggservice-Entreprenad. Samtliga är positiva till en lista. Ett exempel på delad turordningslista och vad denna kan innebära togs
upp för diskussion.
Andreas Sjögren: Efterlyste förslag hur
MB-gruppen skall arbeta framåt i tiden.
Medlemmarna hade en del önskemål beträffande:
- Arbetskläder
- Friskvård
- Samma lön för lika arbete
- En turordningslista
- Skyddskommitté
- Ackord på Service
- Arbetsmiljö
- Verktygsvagnar
- Medlemskrav, Byggnads
- Förplägnad: Julbord, grillning, fritt kaffe
- In- och uthyrning maskiner
Ronny Ebbeson, Byggnads: Kommer att
besöka arbetsplatser för att informera om
avtalsförsäkringar. Ronny är projektanställd
på Byggnads fram t.o.m. 2014-11-07.
Önskemål från medlemmarna: Två UVAträffar per år. Fyra Lagbas- och Skydds­
ombudsträffar per år. Önskvärt med arbetsplatsbesök om t ex skydd, studier, information om vad som händer under mellantiden
för våra UVA-träffar. Olika skrifter och
PI-tidningen som informationskälla.
Efter avslutat UVA-möte träffades vi på kontoret i Sjöbo och diskuterade hur vi skall
lägga upp vårt framtida arbete med tanke på
att de ”gamla” bolagen (NEP och August L)
arbetade lite olika och nu gäller det att samköra dessa.
MB-TRÄFF KUNSKAPSCENTER
TOLLARP 2014-10-14
Första träffen där samtliga representerar
THAGE. Först gick gruppen igenom frågor
såsom turordningsområden och turordningslistor.
Tony Rooth från Interna Service informerade om hantering av kläder, skor samt övriga
persedlar. Det gäller att hitta lösningar på
klädhanteringen för THAGE. Det har varit lite
olika system tidigare i de ”gamla” bolagen.
Hur hanterar vi verktygen ute på arbetsplatserna? Verktygsvagn som är personlig eller
att hyra verktyg? Vilket uppdrag har vi
såsom lagbas, skyddsombud, MB, FFM, och
vad innebär det?
Senare under dagen anslöt Lars-Eric Nyström
och Anders Nilsson till gruppen.
Lars-Eric N: Informerade om nya arbeten,
UE-inhyrning och uthyrning av personal.
Olycksfallsrapportering. Antal anställda i
koncernen är 448 st.
Anders N: Informerade om hantering av
kläder, avtal med Groll, checklistor vid
ledighet, permission, kurser, lönehantering,
bl.a. service löneförhandlingar. Målsättning
- klar till årsskiftet. Skyddskommitté.
Dan Ohlsson informerade om frågor och
svar från UVA-mötet i Sjöbo. Se redovisad
text i PI nr 3/14. Vårt huvudskyddsombud
Göran Sundholm behöver mer tid för att
bereda och samordna sin uppgift som HSO.
Det diskuterades kring eventuella sanktionsavgifter som utfaller om företaget missköter
sig angående skyddsarbetet på arbetsplatserna.
Anders Nilsson och Dan Ohlsson skall gå
igenom uppdragslistor från ”gamla” TAB,
NEP och August Lundbergs beträffande lagbasar, skyddsombud, MB-uppdrag och FFM.
TAB är avklarat, men viss komplettering
behövs.
Vi i MB-gruppen vill också göra arbetsplatsbesök och informera om vad som händer
mellan våra UVA-träffar samt att Göran
Sundholm får den tid som behövs för att
bereda sina ärenden, villket kommer att ta
längre tid nu, när vi blivit ett större företag.
Nästa MB-möte äger rum 2015-01-29.
FFM-LAGBAS- OCH
SKYDDSOMBUDSTRÄFF
FULLTOFTA 2014-10-15
Ännu en premiär för vårt nya företag
THAGE. Från arbetsgivarsidan deltog LarsEric Nyström och Anders Nilsson. Från
Byggnads deltog Andreas Sjögren, Robert
Nilsson, Johan Dahlberg och Peter Svensson.
Andreas S: Information om lönesamordnare, prestationslön, hantering, ackordavstämningar, tvister.
Robert N: Information om skyddsfrågor,
anläggning, maskiner, RSO-utbildning.
Peter S: Informerade om RSO, mindre yrkesgrupper, arbetsrätt, tvister, resursperson,
utbildningar.
Johan D: Informerade om lönefrågor, löneförhandlingar, lagbasutbildning, centrala
förhandlingar.
Efter detta delade vi upp oss i två grupper,
skyddsombud och lagbasar.
Skyddsombuden informerades av Robert
THAGE
PI nr 4-2014
Nilsson vad som gäller vid sanktionsavgifter
vid försummelse av arbetsmiljön. Analys
och efteranalys vid hantering av asbest och
vilka kostnader detta medför. Alla byggen
från tiden före 1980 är misstänkta och skall
därför inspekteras en extra gång med efteranalys som asbestföretaget bekostar.
Grupparbete hölls angående företagshälsovården, tillbuds- och olycksfallsrapportering, försäkringsinformatörernas uppgift
och fysik- och psykosociala frågor.
Lars-Eric N: Informerade om kommande
utbildningar i bl.a. kvalitet och arbetsmiljö
som alla ska gå under våren 2015. ”Gamla”
NEP och ”gamla” Aug L har också några
andra utbildningar att genomgå. Dessa har
vi redan genomfört i ”gamla” TAB.
Dan Ohlsson: Informerade om att skyddsombud och huvudskyddsombud får vara
med och påverka projektet redan vid byggstart. Ställningar- att de byggs till ändamålet
och är godkända för att tas i bruk. Det ska
protokollföras att liftar är godkända och
besiktigade. Hur lång tid åt gången man får
arbeta med vibrerande maskiner. Produkt­
blad ska finnas. UE inbjuds till skyddsronder. Skyddsrondsprotokoll återremitteras till
Lars-Eric Nyström.
Vidare informerade Dan om riskanalyser,
krishantering, utrymningsplaner. Dessa
fun­gerar bra på en del ställen och mindre
bra på andra. Uppdateringar av nya maskiner och föreskrifter ”AFSAR”, arbetsplatsbesök.
Skydd och information om vad som händer
i företaget. Städning av bodarna skall göras
varje dag. Tyvärr brister det på vissa arbetsplatser. Att huvudskyddsombudet får tillgång till arbetsskade- och tillbudsrapportering.
Lagbasarna informerades av Andreas
Sjögren, Johan Dahlberg och Anders Nilsson
angående ackordsunderlag, vilka jobb vi
säljer ut, ackordsavstämning, huvudentreprenöransvaret och önskemål om att bjuda
in kalkylchefen till nästa möte.
Båda grupperna återförenades innan lunch
och redovisade sina resultat. Det kunde konstateras, att det hade varit ett lärorikt och bra
möte.
En fråga som diskuterades var om vi ska ha
både lagbas- och skyddsombudsträffar samtidigt eller om vi skall dela på oss. Detta
kommer att framgå längre fram. Vid dagens
möte medverkade 32 av 39 kallade, så man
kan säga att det var god uppslutning.
Vad tyckte deltagarna om mötet och vad kan
vi utveckla vidare:
- Bra utformning av mötet
- En del av programmet ska genomföras
utan att personalchefen medverkar
- Ändamålsenliga lokaler
- Asbestsinformation
- Företagsinformation
-Nya jobb
-Samverkansprojekt- förklara mer ingående
vad detta innebär
-Nya verktyg, material
-Ingen förändring vad gäller möten, båda
parterna tillsammans
- Information om kommande träffar
- Delge erfarenheter
- Information från de olika arbetslagen
-Arbeta med tydliga mål t.ex. uppstartsmöte
- De olika rollerna – lagbasar, skyddsombud,
arbetsledare
-Utarbeta ny Svabesholmsmodell gemensamt
-Öppna dialog med arbetsledning
-Viktigt att utbyta erfarenheter, både bra
och dåliga
- Fackliga nyheter
- Inbjudna gäster – tema
FÖRHANDLING KUNSKAPSCENTER
TOLLARP 2014-11-06
Ärende: Turordningsområde Turordningslistor
Medverkande: Anders Fredriksson BI, LarsEric Nyström och Anders Nilsson från företagsledningen. Marcus Eriksson och Andreas
Sjögren Byggnads. Från THAGE deltog den
ordinarie MB-gruppen
Medlemmarna var överens vid mötet i Sjöbo
2014-09-29 om att en turordningslista för
Byggservice-Entreprenad skall gälla.
Arbetsgivaren vill däremot ha en delad lista
för Entreprenad - Byggservice och ett arbets-
9
område. Vi i MB-gruppen måste ju arbeta
för vad medlemmarna tycker. Vi delade upp
det i enheter såsom medlemmarna såg på
det.
Det första är H o T är arbetsskyldighet långt
hemifrån, delat turordningsområde kan riskera att selektering används vid arbetsbrist.
Det kan bli en Vi- och Dom-känsla.
Möjligheter: Ökad anställningstrygghet
genom en lista, ökad arbetsskyldighet, ökad
kompetens entreprenad – byggservice.
Styrka: Rättvist enligt UVA står bakom, lika
för alla – sist in – först ut. Ett företag inte
flera.
Svagheter: Arbetsskyldighet, flera turordningsområde. Nyanställda på Byggservice
får gå hem först vid arbetsbrist.
Arbetsgivaren pläderade för ett geografiskt
område och en delad lista för Entreprenad
– Byggservice. Kommer vi inte överens
finns det möjlighet att bolagisera
Byggservice.
Anders Fredriksson BI menade att det krävs
en annan typ av kompetens om han/hon ska
ingå i Byggservice gentemot Entreprenad.
MB-gruppen pläderade för en gemensam
turordningslista Entreprenad – Byggservice
och ett arbetsområde. Sedan förde vi fram
de fördelar respektive nackdelar som är
redovisade sedan tidigare.
Förhandlingsläget mellan parterna förblev
låst. Vad som kan komma in i bilden är stupstocken, men än så länge är vi inte där. På
grund av det uppkomna läget ajournerades
mötet. Beslut om ny träff den 19 november
2014 då ordinarie ledamöter i MB-gruppen
kallas samt att Anders Nilsson och Lars-Eric
Nyström deltar från arbetsgivaren.
Vid pennan
Dan Ohlsson
MB-sammankallande THAGE
10
PI nr 4-2014
THAGE
PI har spridning ända till Sicilien
Sicilianarna läser gärna PI. Tänk vilken
spridning denna utmärkta koncerntidning
har. Publikationen är nu t.o.m. internationellt känd och har spridning i Italien,
Danmark, Monaco och Thailand. Tack till Er
som gör PI för ett utmärkt arbete. PI ger ett
mervärde för THAGE -koncernen.
KATTERNA
Och så var det våra katter på Sicilien och
Castellmola, 600 meter över havet. Jag skrev
om dessa i PI 2013/4. Vi skulle hälsa på våra
två svart/vita katter Toni och Tano. Och vi
ville visa artikeln för katternas ägare, vilka
syns på bilden - mamman med barn och
barnbarn. De berättade för oss, att tyvärr
hade Toni och Tano gått bort.
Nero, en stor svart hankatt, var den nye
härskaren. Vi får väl åka och se till honom
nästa år och se så att han mår bra.
THAGE har också ”öppnat filial” i
Castellmola, 600 meter över havet. Det är
mycket jobbigt att gå till jobbet.
PÅ MED HJÄLMEN!
NU KÖR VI!
Anders
En julbetraktelse
Givetvis älskar jag min familj.
Mina barn, mina barnbarn,
min kära hustru, mina syskon,
min far och en massa andra
människor, som jag räknar in i
min stora härliga familj. Något
som aktualiseras speciellt nu
inför julen, när vi alla ska träffas, umgås och ha trevligt.
Ändå är jag ingen julmänniska!
Det handlar för mycket om
månglarnas marknad. Köpa så
många paketer som möjligt.
Och, för att hinna med allt,
måste vi stressa runt så mycket
som tokar. Dessutom, mitt i allt
detta ska alla vara snälla och
trevliga mot varandra.
Ärligt talat gör jag inte så där
väldig mycket jag behöver
skämmas över. Jag menar så där
i det dagliga livet. Jag äter,
sover, älskar och arbetar. Det
blir liksom ingen tid över för
något rövarliv att skämmas
över. Dock hände det häromdagen och det med besked.
Utanför ett av Kristianstads
varuhus stod som vanligt en
hemlös och sålde sin tidning
”Faktum”. En väldigt bra och
läsvärd tidning. Jag byter några
ord med försäljaren, lämnar
femtiolappen, får min tidning
och går vidare.
Halvvägs till bilen med varuvagnen fylld av kassar med mat
i, klipper han till med full
kraft. Rakt i solarplexus kommer smällen. Jag går, fylld av
THAGE
PI nr 4-2014
ångest, vidare med min vagn
bort mot bilen. Lena går först,
sedan kommer jag, och efter
kommer skammen. Hur kunde
jag bete mig på det viset? Jag
som påstår mig vara kristen,
präst, ja till och med kyrkoherde och som dag efter dag predikar, i ord och handling, det
kristna kärleksbudskapet.
Hur i all sin dar kunde jag bara
gå förbi muggen, tiggaren med
de bylsiga kläderna, min medmänniska, utan att ge ett enda
öre av mitt överflöd?
Jag skämdes rejält!
Snabbt vände jag tillbaka och la
en slant i muggen. Inte mitt
sista öre utan en obetydlig del
av mitt överflöd. Du som inte
ger ska inte skämmas. Min
skam är min skam och inte din.
Du gör annat som inte jag gör.
Under ett antal år var jag engagerad i en Brukshundsklubb.
Jag hade en fantastisk schäfer
som lystrade till namnet Fix.
Efter några år konstaterades det
11
att han hade alltför dåliga höfter för att få tävla och jobba
som brukshund. Det var en
tung dag då jag tvingades att
lämna bort honom för att bli
avlivad.
Ett av tusentals träningspass
kunde låta ungefär så här:
- Fy Fix.
- Bra Fix
- Duktig Fix
- Bra Fix
- Duktig Fix
Min uppgift som husse var hela
tiden att korrigera, berömma
och uppmuntra.
Allt i syfte att få en så duktig och glad hund som möjligt.
Hela tiden med ledstjärnan
att beröm ger bra och glada
hundar emedan bannor ger
dåliga och ledsna hundar.
Och tänk så enkelt livet kan
vara. För det är precis likadant
med oss människor.
Beröm och uppmuntran
ger glada och goa människor.
Bannor och dålig kritik ger
ledsna och dystra människor.
En övertygelse jag försöker
praktisera i mitt dagliga värv
som medmänniska.
Så egentligen har vi människor
bara en enda riktigt viktig uppgift. Och det är att få den andre
att växa som människa, i äktenskapet, i vänskapen, i arbetsrelationen.
Julen handlar trots allt om
det djupt mänskliga. Tänk bara
att komma hem på lunchen, få
en kram och två röda rosor i en
vas och ett kort med texten; Du
gör mig glad kompis!
Eller äta en god söndagsmiddag med ett glas vin vid
köksbordet. Lite småprat om
kärleken, omsorgen, vänskapen, kamratskapet och glädjen
över att få vara tillsammans.
GOD JUL PÅ ER ALLA!
Kai
Hjärtligt TACK
TACK
Tack för den trevliga festen
i Malmö och för den fina
25-årspresenten - guldklockan.
h till
TACK till företaget oc
ter
alla mina arbetskamra
min
för uppvaktningen på
födelsedag.
Jubilarerna
Göran Oscarsson
Lars-Göran Olsson
Tony Rooth
Jörgen Knutsson
Bent Kaad
TACK
Hjärtligt tack till
företaget och
mina arbetskamrater
för all uppvaktning på min
60-årsdag.
Ronny Persson
Östra Vrams Smides AB
TACK
Ett stort TACK
THAGEs unga och nybildade Pensionärsklubb vill
rikta ett stort tack till Anders och THAGEkoncernen
för det gångna året och dess sponsring till våra
utflykter och evenemang.
Våra besök under året har varit till Kristianstad
Kulturkvarter och Malmö Högskola med tillhörande
information samt förtäring.
Vi tackar även alla våra medlemmar i pensionärsklubben för det stora intresset och ser fram emot
nya utfärder tillsammans under kommande år.
Ann-Christin Olsson, Åke Krantz och Lennart
Wihlborg
Önskar Er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År !
Ett stort och hjärtligt TACK
för uppvaktningen på min
födelsedag
Ing-Marie Folkesson
PERSONALINFORMATION
PI nr 4-2014
13
Konstklubben THAGE
TACK
Jag vill rikta ett STORT TACK till
THAGE och till Anders för den fina
upplevelsen som jag uppvaktades
med på min födelsedag.
När Du, Anders, nämnde att Du ville
uppvakta mig med en upplevelse,
anade jag, efter vår långvariga
bekantskap, att det skulle vara något
på den gastronomiska kartan.
Jag har vid ett flertal tillfällen haft
nöjet att i Ditt sällskap bevista det
bästa som funnits/finns att uppbringa
för finsmakare. Många äro de högt
ansedda kulinariska inrättningar som
besökts och prövats.
Denna senaste upplevelse som jag och
hustrun fick vara med om, var en av
de absolut bästa.
Den kanske enda upplevelse som kan
mäta sig med densamma är den vi
tillsammans var med om på Restaurant
Endtenfang i Celle mellan klockan 20 och
midnatt söndagen den 15 oktober år
2000 en upplevelse som jag tidigare beskrivit
som gudomlig och oförglömlig och som så
har förblivit.
Men så var och är man ju fortfarande
stjärnbeprydd i Guide Michelin…..
STORT TACK än en gång!
Lars
Inom koncernen finns en konstklubb som startade i slutet
på 1980-talet. Vi har för närvarande c:a etthundra medlemmar.
Utlottning av konstverk sker en gång per år i samband med
årsmötet. Årsmötet och utlottningen äger vanligtvis rum
under mars månad.
Inköp av konst för medlemsavgifterna görs av tre inköpsgrupper, vilka väljs på årsmötet.
Koncernbolagen brukar skänka konstverk/vinster till ett
värde av c:a 30.000 kronor.
Detta innebär, att det lottas ut vinster till ett sammanlagt
värde av c:a 60.000 kronor.
Vid dragningen i mars 2014 lottades tjugosex vinster ut.
Om Du inte har vunnit något under de senaste fem åren,
får du en extra lott vid dragningen.
För att vara med i konstklubben skall Du antingen arbeta i
koncernen eller vara pensionär.
Vill Du bli medlem hör av dig till: Ann-Christin Olsson
tel. 044-311501
eller e-postadress:
[email protected]
14
PI nr 4-2014
PERSONALINFORMATION
Anders Andersson 60 år
Söndagen den 19 oktober fyllde Anders 60
år. Direkt efter THAGEs kundevent den 18 på
företagets pågående prestigeprojekt kv.
Niagara / Malmö Högskola med efterföljande sammankomst på Glasklart i Malmö
gavs det därför också tillfälle att fira högtidsdagen.
Vi fick under kvällen från flera olika
håll höra en del episoder i Ditt "byggarliv",
allt ifrån Stockholmsdebuten på ABV som
bl.a. festfixare, till sammanslagningen av
Dina tre bolag. En lång resa med oerhört
skiftande innehåll.
Verkade som Din far Thage gjorde rätt
när han tillsammans med Gösta Weister på
Österängskolan ledde in Dig på rätt spår att
bli "byggare". Ja vi har mycket att tacka din
far Thage för.
Själv fick jag förmånen att träffa Dig för
första gången år 1985 i samband med invigningen av idrottshallsbygget på flygflottiljen i Kallinge, där jag arbetade som platschef.
Du kom i din Porsche och med en i mitt
tycke alldeles för modern kostym (ja,
”pågen kom ju direkt från Stockholm”). Då
tänkte man - oj, oj, vilken lyxlirare. Men så
fel jag hade. Här fick vi både grovjobbaren
och liraren i samma person. Påminner lite
om en känd Svensk fotbollsspelare som vi
har haft ett projekt till.
Du har alltid haft en klar bild på hur Du
vill att företaget skall fungera. Bygg­kon­junk­
turen var inte den bästa då Du återvände
hem till Tollarp.
Det blev ett stort lass för Dig att dra, då
din far Thage först gick bort i november
1990 och Vd:n Gösta Nilsson i februari
1992.
Nya ideer har aldrig varit främmande
för Dig. Du kämpade på och fick oss alla att
sätta oss i skolbänken för att utbilda oss i
kvalitets- och miljöarbete.
Många höjde på ögonbrynen och menade att "så har vi alltid arbetat". Dock inte
med att noggrant dokumentera alltsammans, vilket var av stor vikt för våra beställare. Detta insåg Du tidigt. Numera är allt
detta en självklarhet och ett utomordentligt
hjälpmedel i vårt dagliga arbete.
”Genombrottet” fick Du i samband med
bygget åt Ericsson Fastigheter i Lund för
mobilverksamhet, idag kallat ”Greenland”
och som numera har Vasakronan som ägare.
Detta projekt hade vi aldrig fått utan Ditt
engagemang och pådrivande arbete med
kvalitets- och miljöfrågor. Det blev riktigt
känslosamt (du vet säkert vad jag menar…..)
när vi fick beställningen uppe hos Ericsson
på Telefonplan i Stockholm.
Och efter detta projektet låg hela den
skånska byggmarknaden framför Dig.
Många projekt och många beslut har
hanterats genom åren. Och med Din envishet, Din effektivitet, Ditt engagemang och
enkla hållning har Du lyckats skapa ett företag som är ”svårslaget” i branchen.
Visst, Du säger ofta när vi träffar kunder
att Du har duktiga medarbetare. Men hos en
chef som skapar ordning och reda vill man
stanna. Ett tydligt bevis på detta är att den
150:e guldklockan för 25 års anställning
delades ut i samband med ditt firande.
Detta är också bevis på att vi, Dina medarbetare, tror på företaget och på vår vision.
Nu kör vi i den nya THAGE - organisationen mot utmaningar och gemensamma
mål.
STORT GRATTIS
från oss alla i THAGE - koncernen.
Per-Åke Isacsson
Vvd
PERSONALINFORMATION
PI nr 4-2014
15
Lars Larsson 70 år
Lars Larsson började i THAGEkoncernen den 29 mars 1965.
Han arbetade som arbetsledare
och platschef under många år.
När vi behövde någon som
tog hand om löner och personalfrågor visade Lars sitt intresse för detta. Han fick då denna
uppgift av far och min företrädare. Jag ärvde sedan denna
lysande personalchef, som
hjälpte mig att utveckla koncernen. Lars höll i vår certifiering
på kvalitetssidan, vilken var
klar 1997 lagom till vårt 50-års
jubileum.
Och år 2000 tog han oss till
miljöcertifiering enligt ISO
14001.
Lars var en självgående och
drivande personalchef och
mycket aktiv i många frågeställningar i koncernen. Han var ett
stort stöd för mig.
Lars var också drivande i vår
tidning PI, och är så fortfarande. Idag är han ansvarig utgivare för denna mycket populära
publikation. PI är bättre än
någonsin och utvecklas ständigt. Vi är snart uppe i 2000
externa läsare. PI är som sagt
mycket omtyckt och viktig i vår
marknadsföring såväl internt
som externt. PI finns nu även på
vår hemsida.
GRATTIS OCH TACK för allt
engagemang i snart 50 år.
Anders
Ing-Marie Folkesson nollar
Ing-Marie fyllde den 25 september ”vis”, en
mycket aktningsvärd ålder. Och speciellt jag själv
har förståelse för den.
Du började här hos oss på THAGE för två och
ett halvt år sedan på ett ettårsvikariat, då Du gick
in för en ledig medarbetare.
Tycke uppstod, och vi bad dig därför jobba
vidare och erbjöd Dig en tillsvidareanställning,
som Du till vår glädje accepterade.
Du är alltid glad och positiv samt duktig i
ekonomi, löner och övrig administration.
Stort GRATTIS i efterhand!
Anders
16
PI nr 4-2014
PERSONALINFORMATION
Arne Jakobsson – 70 år
När THAGE hade träff med sin pensionärsklubb den 2/10 fyllde Arne Jakobsson 70 år.
Magnus Claesson hade påpassligt snappat upp detta från ett par av sina ”gubbar”
på Niagara, vilka tidigare jobbat mycket
tillsammans med Arne, oftast i Lunda­om­
rådet.
Med anledning av detta kunde denne forne
träarbetare hos THAGE överraskas på sin
högtidsdag.
STORT GRATTIS!
Anders
Michael Möller 50 år
Här uppvaktas Michael Möller av Plåt­
expressens VD Henry Svensson. Födelse­
dagen tillbringade Michael med familjen i
London.
GRATTIS säger vi till Michael
Linda H
Christer Mårtensson 50 år
Den 13 november fyllde Du 50
år. En aktningsvärd ålder, då
man fyller ”klok”.
Du började i koncernen
den 9 juni 1982, och Du har
alltså varit här i 32 år redan. Du
har varit Christer Allstens
vapendragare och varit delaktig
i att bygga upp vår betongavdelning. Du måste vara ”lite galen”
som under hans vingar varit
med och utvecklat vårt betongkunnande.
”Christer och Christer” är
ett välkänt begrepp inom
betongvärlden. Och lite galna
måste Ni nog vara, då Ni börjar
gjuta klockan 05.00 på morgonen och slutar vid samma tid
ett dygn senare.
Du har gått från yrkesarbetare via arbetsledare för beton-
gjobb till att idag vara platschef
inom bygg. Just nu är Du platschef för Bilcentrumprojektet i
Kristianstad, en totalentreprenad på c:a 30 MSEK.
På resan inom den ”interna
skolan” har det blivit Betong
klass II och Betong klass I, där
den senare är unik och mycket
svår.
Du är en speciell människa
med en härlig inställning till
livet och till jobbet. Detta lärde
jag mig om Dig 2004, då vi
hade vårt projektarbete om att
tjäna pengar och då vi skapade
den s.k. Svabeholmsmodellen.
Senare var Du med på
Emporia. Vi skulle gjuta på hålbjälklag, 120 000 m2 mitt i
smällkalla vintern. Ditt arbete
och Din inställning gjorde att
Du var kvar på Emporiaprojektet
tillsammans med många övriga
medarbetare i koncernen ända
fram till färdigställandet. Ett
fantastiskt arbete.
Vi önskar Dig allt välmående
och att vi får kämpa många år
ytterligare tillsammans.
Anders
PERSONALINFORMATION
PI nr 4-2014
17
Laszlo Bercsenyi
60 år
Laszlo Bercsenyi på Östra Vrams Smide har fyllt 60 år och uppvaktades inför födelsedagen av företaget och arbetskamraterna.
STORT GRATTIS säger vi till Laszlo.
Mats A
Bent Kaad 65 år
Grattis Bent på den stora dagen. Vi köpte RE-Väla Plåt år 2009.
Du var tillsammans med Roger Ekholm ägare till företaget.
Det har varit roligt att göra affär med Dig. Det har varit ett
givande och ett tagande. Du har glimten i ögat och har ett
pojkaktigt sätt, som är vinnande hos alla. Jag är tacksam för att
jag fått lära känna Dig och önskar Dig lycka till och god hälsa i
framtiden.
Anders
Två trotjänare i THAGE
På träffen med THAGE-pensionärer
hamnade jag på samma bild som
två profiler i THAGEs historia. Einar
Molin är 90 år och en mycket elegant herre. Lika snabb i hjärnan
och i kommentaren som i fornstora dar. När jag började i THAGE
för 28 år sedan var Einar platschef.
Han började sin bana på företaget
den 1 augusti 1968 och pensionerades den 30 april 1989.
Viggo Elofsson jobbade hos oss
i 42 år mellan 1962-11-05 och
2010-10-04. Viggo har varit mångsysslare - från kranförare till chef
för vår Byggservice i Kristianstad.
Vi har fortfarande mycket kontakt,
och Viggo är idag ordförande i vår
konstklubb på THAGE. Viggo är en
varm människa, och det är alltid
mycket skratt där han drar fram.
Anders
18
PI nr 4-2014
PERSONALINFORMATION
Guldklockjubilarer – 25 år i Thage
Vår största tillgång i koncernen är våra medarbetare och deras lojalitet. Detta är den
viktigaste faktorn till vår framgång.
Trotjänare som bär THAGE - andan vidare till
nya medarbetare och som stannar kvar så att
vi får den höga kompetens som vi har.
Fram till och med 2014 har vi delat ut
150 guldklockor i koncernen. För mig är det
en av årets höjdpunkter att få dela ut dessa.
I år valde vi att göra det då vi visade Malmö
Högskola (Kv. Niagara) och berättade om
denna samverkansentreprenad.
Anders
Göran Oscarsson
Göran är andreman på THAGEs
Håltagningsavdelning, som
Per-Åke Strömbäck startat upp
och fortfarande leder.
Göran är en fantastisk medarbetare med hög servicegrad.
Han ställer upp helger, kvällar
och semestrar då detta krävs av
våra kunder. Rent och snyggt
Tony Rooth
Tony Rooth är en av dem som
tillhör andra generationens
guldklockjubilarer. Tonys far
Hans var mobilkranförare i
koncernen och fick också guldklocka (1994).
Tony är chef för vår Interna
Serviceavdelning i Tollarp. Han
har hand om bodar, containrar,
byggmaskiner och transporter.
Han ger god service till våra
byggen precis som avdelningen
heter.
Tony är omtyckt av alla, och
han fixar allt. Platschefer och
arbetsledare ringer bara Tony sedan fixar han resten.
TACK!
Anders
håller han också omkring sig,
och det enda spår kunden ser av
honom är ett hål. Allt är urstädat och borrkärnor borttransporterade.
TACK för Dina goda insatser!
Anders
PERSONALINFORMATION
PI nr 4-2014
19
Lars-Göran Olsson
Lars-Göran Olsson, ”Lego”
kallad, är finsnickare på
THAGEs avdelning i Lund. Han
jobbar på Berne Anderssons
avdelning med försäkringsskador. Det är mycket inbrottskador. ”Lego” hanterar även
maskinerna på vårt snickeri.
Det kan se hemskt ut vid en
inbrottsskada, men sedan
”Lego” varit där med sin hantverksskicklighet och återställt,
syns det inte att det varit inbrott.
TACK!
Anders
Gott Slut och Gott Nytt År!
År 2014 närmar sig sitt slut - ett nytt år och
nya möjligheter väntar. Med slutet på året
kommer det årliga nyårslöftet. Hur är det för
dig? Skall du avge nyårslöfte, och vad är i så
fall syftet? Enligt Wikipedia är ett nyårslöfte
följande:
”Ett löfte som avläggs av en individ på
nyårsafton som ett sätt att förändra sin livsstil åt ett håll som ses som positivt. Namnet
kommer ifrån det faktum att dessa löften
oftast sätts i effekt på nyårsdagen och kvarstår tills målet har uppnåtts, även om många
löften förblir ouppnådda och relativt ofta
bryts en kort tid efter att de satts.”
Värt att nämna är att många pizzabagare
har som mest att göra nyårsdagen……..
Vad är det då som gör att vissa klarar
hålla sina löften och andra bryter gång på
gång?
Och vad kan man göra för att nå framgång? Previas psykolog Katarina Karringer
menar att faktum är att vi människor är
ganska bra på att sätta upp mål och förbereda oss på att klara av saker. Dock finns det
ett vanligt problem, som hindrar oss i att
göra långsiktiga beteendeförändringar. Vi
lägger nämligen mycket krut vid det som
kommer före beteendet, alltså förberedelserna, när det egentligen är så, att det som
kommer efter beteendet, alltså belöningen,
är det som motiverar oss allra mest. Allra
bästa motivationen får vi av belö-ningar,
som är viktiga för oss och som kommer
direkt efter vi utfört beteendet. Så efter att
du har gjort något som är i linje med ditt
nyårslöfte – belöna dig själv! Ge dig en klapp
på axeln, säg några peppande ord och unna
dig att göra något du tycker om (men helst
inte något som tar dig längre ifrån målet...).
Ett annat gott råd är att sätta rimliga
krav. I stället för att ha som nyårslöfte att
utesluta saker- prova lova att lägga till något.
Att lova äta grönsaker varje dag känns lättare
än att sluta äta godis, eller hur? Att lova äta
godis bara lördagar är troligen också mer
rimligt än att vara helt utan.
En av åtta svenskar sägs avge nyårslöfte.
Enligt SIFO kommer 80 % av dom inte klara
att hålla sina löften, men hela 20 % kommer
att lyckas. Värt att notera är att så mycket
som 80% av vår motivation att göra en beteendeförändring styrs faktiskt av det vi uppnår med beteendet, medan endast 20% styrs
av förberedelserna. Kan detta hänga ihop
med SIFOs siffror om vilka som klarar av att
hålla sina löften, månntro? Har skaran på
20% förstått och tillämpat vikten av belöning? Testa du också!
Slutligen: Försök byta ut hårda ord som
”löfte” mot det lite mjukare: ”önska”. Prova
därför gärna läsa hela texten igen, men byt
nu ut ordet nyårslöftelöfte mot nyårsön-
skan... Att lova är svårt men att önska är
lätt...
GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!
Martina
20
PI nr 4-2014
PERSONALINFORMATION
Hej!
Jag heter Klas Lundin och är sedan den
13/11 anställd som projektansvarig på
Plåtexpressen i Helsingborg.
Kommer från Södertälje, där jag var
delägare i Liab Plåtbyggarna AB. Flyttade till
Skåne, Ängelholm 2006 (kärleken). Sedan
dess har jag arbetat på Lindab som filialchef
och säljare i Helsingborg. Och på Bjarnes
System med infästning av plan plåt (bandtäckning) m.m.
På fritiden blir det mycket husbilsåkande runt om i Skåne samt gärna ner till
Medelhavet.
Klas
Hej!
Jag heter Bengt Lind och är 57 år. Jag har just
fått anställning på Plåtexpressen i Malmö
som projekledare/arbetsledare.
Min plåtkarriär började 1973 på BPA i
Helsingborg. 1987 köpte jag och två kollegor
ett företag i Klippan som heter AB Br. Hjorts
Plåtslageri. 2011 såldes företaget och året
efter började jag på Helsingborgs Byggplåt
som arbetsledare. Och nu är jag här på
Plåtexpressen.
Hej!
Jag heter Leif Larsen Lilja och är 47 år.
Många av er minns mig säkert från min
tidigare anställning hos Thage Anderssons.
Jag bor precis som tidigare i Eslöv tillsammans med min familj, som består av
min fru Susann, min son André och min
dotter Amanda.
Jag har nu, efter några år inom den
kommunala verksamheten, där jag jobbat
som byggprojektledare samt även under en
kortare tid som byggnadsinspektör, återvänt
till Thage Anderssons, eller THAGE som det
heter i dag.
Tanken är att jag i första hand ska hålla till
på serviceavdelningen i Lund, där jag ska
försöka att avlasta Jörgen Knutsson så gott
det går.
Jag vill passa på att ta tillfället i akt och
önska er alla en
GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR
Leif Larsen Lilja
Mina fritidsintressen är två dvärgsschnauserhundar samt golf. Att vandra i skogen
med hundarna är ett måste ibland. Det är
avkoppling.
Det känns kul med lite nya utmaningar
- så väl mött alla!
Bengt
PERSONALINFORMATION
PI nr 4-2014
21
Hej!
Jag heter Veronica Persson och är 33 år. Jag
bor utanför Höllviken, men hoppes inom
kort att kunna bosätta mig i Lundaområdet.
Jag är utbildad byggnadsingenjör och
kommer närmast från Mätcenter, där jag
jobbade som mätingenjör/mätkonsult. Och
det var härigenom och i detta arbete som jag
blev stationerad på kv. Niagara i Malmö, där
jag fick jobba tillsammans med THAGE. Det
var en fantastiskt rolig och lärorik tid med
ett härligt gäng. Så när jag sedan kände, att
jag ville ta ett steg vidare och utvecklas och
Hej!
få arbetsuppgifter inom hela byggprocessen,
blev jag oerhört glad att jag fick möjligheten
att komma till THAGE som arbetsledare.
Jag är en mycket aktiv person, och på
fritiden tycker jag om att träna. Jag springer,
tränar styrka och tar långa promenader. Jag
är en riktig friluftsmänniska och trivs bäst
med att vara ute i naturen.
Veronica
Hej!
Hejsan!
Ola Kristoffersson, 38 år och bor utanför
Dalby med fru och två töser. Från och med
den 1 oktober gick jag över till att bli arbetsledare på heltid på THAGEs Byggservice­
vdelning i Lund.
Jag har jobbat som servicesnickare /
arbetsledare i 4,5 år i företaget. Innan jag
började på August Lundbergs jobbade jag på
bl.a. Veidekke och Nimab.
Ola
Jag heter Roger Börjesson och är 41 år. Jag
bor på en liten gård i Rydsgård med min fru
Susanne och våra två söner, Emil 10 år och
Edwin 3 år.
Jag har jobbat som murare på NEP sedan
1995 och har nu fått chansen att ta klivet
vidare till arbetsledare. Min utmaning blir
att arbetsleda på Akelius i Malmö, vilket blir
en väldigt spännande utmaning.
På fritiden blir det mycket fotboll med
mina söner och så lite renovering på vårt
hus.
Roger B
Jag heter Emil Nilsson och är 30 år. Jag bor
i Kristianstad med min sambo. Jag började
på THAGE i Kristianstad i mitten av oktober
som projektingenjör. Innan dess var jag på
Skanska i Malmö i två år.
Mina fritidsintressen består av renovering av vårt hus i Västra Vram och fotografering.
Det känns väldigt spännande att få vara
en del av THAGE och jag hoppas på många
spännande projekt framöver!
Emil
THAGE
KRISTIANSTAD
rapporterar
Ove har ordet:
Detta blir första gången, som jag presenterar
mig som avdelningschef för Kristianstad i
PI. Ett ärofyllt uppdrag och som känns som
en naturlig övergång från min tidigare produktionschefsroll, som jag ”ärvde” efter
Lennart Wihlborg hösten 2012.
Tänk vad tiden går - snart 10 år på företaget men endast ett par månader i det nya
THAGE. Sammanslagningen känns helt rätt.
Man märker det redan och man får höra
många positiva kommentarer om densamma. Plötsligt finns vi ”överallt”… och det är
bara början.
Inom THAGE är vi nu tre avdelningar och
Kristianstad är en av dem. Inom Kristi­an­
stadsavdelningen arbetar Christer Allsten
och jag själv som arbetschefer i projekten,
och vi tillsammans har åtta arbetsledare/
platschefer som vi ansvarar för. Tillsammans
med de andra två avdelningarna i Sjöbo och
Malmö/Lund kommer vi att kunna ta och
bemästra de flesta projekt, som finns på
marknaden, då vi samarbetar mellan avdelningarna. Vi är Vi!
Pågående projekt för oss just nu är bl.a.
Östra kommunhuset, Bilcentrum och
Kristianstad Mejeri i Kristianstad. Rätts­
centrum i Malmö är också ett pågående
projekt, som löper på bra för att avslutas
under första halvåret 2015. Rinkaby Rör i
Malmö är ett annat projekt vi haft en tid och
där en hel del underhållsarbeten kunnat
bedrivas i väntan på bygglovet. Det projektet
kommer att pågå preliminärt till semestern
2015.
Vi har också Arrangemangshallen i
Bromölla, som är planerad att startas upp
2015 för att avslutas i mitten av 2016.
Dessutom har vi även fått ett nytt projekt,
kv. Valtornet i Kristianstad, där ABK är
beställare. Det kommer att utföras som en
totalentreprenad och pågå till början av år
2016.
Kalkylavdelningen är fullt sysselsatt
med att räkna på nya projekt, så jag hoppas
kunna rapportera om fler nya spännande
projekt för avdelningen även i nästa PI.
Ove Hagström
THAGE / Kristianstad
PI nr 4-2014
23
Ett par dagar med Anders i lastbilen
Med Östra Vrams Smide på Tollarps omlastningsstation.
Montering Decra-hall i Hässleholm.
Lastbilen sedd från kv. Niagaras tak.
Montering skärmtak på kv. Niagara.
Tveksamma lastmetoder. Sett i trafikvimlet.
Transport åt Östra Vrams Smide, Tollarp.
Upplyftning av elcentraler på Skånemejerier
Kristianstad.
Anders G
24
PI nr 4-2014
THAGE / Kristianstad
Håltagningsavdelningen rapporterar
Här kommer ett litet axplock av vad
THAGE:s Håltagningsavdelning har sysslat med under hösten. Som man kan se,
har arbetet varierat ganska mycket.
VI på Håltagningsavdelningen ser fram
emot många nya och spännande utmaningar samt önskar alla PI-läsare en
GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR
Vid tangentbordet
Göran Oscarsson.
Henrik Andersson sågar i lecavägg för ny port vid
Tvättanstalten i Kristianstad.
Delar av håltagningsavdelningen har
med utmärkt assistans av Kjell Olssons
Entreprenad i Tollarp under hösten
anlagt nya stenkistor för dagvatten vid
kontoret i Tollarp.
Johan Andersson river betongvägg runt en damm
vid en villa i Åhus. Beställare är Wanstadius
Trädgård AB i Tollarp.
Henrik Andersson har hittat en behaglig arbetsställning när han borrar för ventilationskanaler åt
en ny frisör, som ska öppna salong i Kristianstad.
THAGE / Kristianstad
PI nr 4-2014
Fredrik Svensson borrar hål
för nya ventiler i Tomelilla åt
THAGE Byggserviceavdelning i
Sjöbo.
Johan Andersson slipar
betonggolv.
25
Henrik Andersson schaktar för ett nytt lyftbord på Flextrus i Lund medan
Joakim Mårtensson dirigerar. Beställare är THAGE Byggservice i Lund.
Svenska Foder i Åhus – Invigning av
råvaruhall –
Torsdagen den 13novenber var det invigning för THAGEs projekt åt Svenska Foder i
Åhus. Vi, Matthias och Andreas Byström,
var på plats och uppvaktade och önskade
lycka till med den nya anläggningen. Både
VD Johan Nordenblad och fabrikschef PerOla Johnsson var mycket nöjda med vårt
arbete och tackade för gott samarbete.
Matthias B
Bild: Bosse Nilsson Kristianstadsbladet
26
THAGE / Kristianstad
PI nr 4-2014
Niagara - Malmö Högskola
Intensiv, intensivt - trodde att det skulle
lugna sig lite, skulle varit så?!
Är för närvarande c:a 120-130 medarbetare ute på bygget varje dag, och trotts detta
känns det hyfsat bra, för det är nämligen
elektriker, elektriker och åter elektriker.
Överallt dessa elektriker. Detta är nu ingen
nyhet, då vi vetat att det skulle bli så här
sedan byggstart. Det är alltid ”elbitarna”
som kommer på sluttampen.
NÄSTAN KLARA
Övriga installatörer såsom VS-, vent- och
sprinklermontörer har i stort avvecklat.
Själva har vi c:a tjugo man som håller på
med sakvaror, dörrar, lister och inredning.
De sista bitarna av trottoarerna gjuts nu i
veckan. Vi kommer inte vara helt färdiga till
jul men näst intill.
MONTAGEARBETEN
nu under december och fortgå under januari, huset överlämnas till Akademiska Hus
den 27 februari, vilka sedan lämnar över till
Malmö Högskola den 1 april.
Vi på Niagara vill önska alla en
SKÖN JUL- OCH NYÅRSHELG!
Magnus C
Det mesta som pågår invändigt är montering
av partier, flexväggar, mattläggning, målning och undertaksmontage.
Utvändigt pågår det sista markarbetet
och Gert och Robin N monterar skärmtaken.
STICKER UT
Det är och har varit ett trevligt bygge att vara
delaktig i, något som sticker ut och som
kommer att märkas (märks) i Malmös stadsbild. Vi har haft en hel del studiebesök på
plats och fler kommer. Alla är imponerade
av arkitekturen och även våra hantverkares
skicklighet - det är nämligen fantastisk
finish på ytor m.m.
ÖVERLÄMNING
Tanken är att provningar skall komma igång
THAGE / Kristianstad
PI nr 4-2014
27
Rapport från
THAGE Byggservice Kristianstad
I Kristianstad renoverar vi lägenheter åt Jacob AgardhTwetman, som vi har arbetat tillsammans med under
många år. Vi har även bytt fönster på innergården och gjort
renoveringar i källarvåningen i hans fastighet
Här är vi på Starka:s elementfabrik i Kristianstad och gjuter nya plintar samt förstärker de befintliga
pelarna. Det skall monteras upp en ny traversbana, som är 38 meter. På bilden ses Stefan Svensson.
Nils-Åke Hedvall
28
PI nr 4-2014
THAGE / Kristianstad
Rapport från SjönSjön
Som jag tidigare rapporterat, så
är THAGEs projekt vid SjönSjön
åt Akademiska Hus fördelat på
fyra olika delprojekt: soldäck,
brygga, slip och utsiktshylla.
Därutöver har S-Schakt gjort
stora förändringar på kullarna
runtomkring.
Vårt arbete med slipen är så
gott som färdigt. Det enda som
återstår är belysningen. På soldäcket håller vi på med kompletteringar med bänkar, räcken och belysning. Utsiktshyllan
är också nästan färdig.
Jag måste berömma Per
Slip med bänkar
Bengtsson, Andreas Hansson
och smederna för deras tålamod och yrkesskicklighet. Utan
överdrift kan man säga, att det
behövts geringssågats alla gradmarkeringar (se bilden). Väldigt
mycket jobb men ett otroligt
häftigt resultat. På bryggorna
håller smederna (Ö Vrams
Stålstommen till bryggorna.
Smide) på med att färdigställa
stommen, så att vi kan lägga
trall och bygga bänkar. Som det
ser ut i dagsläget, hoppas vi, att
vi är färdiga i mitten på december.
Matthias
Utsiktshyllan.....
Utsiktshyllan i närbild
THAGE / Kristianstad
PI nr 4-2014
29
Niagaras fasad – en följsam kuggrem
skulle avspegla funktionen som är dynamisk och ungdomlig.
Byggnadens form var också en utmaning – hur kan fasadbeklädnaden följa med
runt i alla in- och utåtgående radier?
Detta ledde oss in på tanken om kedjor
och kugghjul, som både kan ha en markant
profilering och samtidigt följa de olika
avrundningarna. Vi såg fasadbanden som
spännband som håller ihop de tre byggnadskropparna. Bilden av en drivrem – eller
kuggrem – blev en inspiration i arbetet med
att utveckla fasaden, och alla har sedan dess
omtalat fasadbanden som kuggremmarna.
Bild Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Redan från starten av arbetet med projektet hade vi
två viktiga utgångspunkter för fasaden: den skulle
avspegla platsen i den litet råa hamnmiljön och den
Bild Lundgaard & Tranberg Arkitekter
A/S
Bild Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Robert Janson
Arkitekt MAA
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Pilestræde 10-3, 1112 København K
30
PI nr 4-2014
THAGE / Kristianstad
Bilcentrum i Kristianstad
I skrivande stund har vi nyss pålat klart plattan till Audihallen och kommit igång med
arbetena efter ett uppehåll orsakat av att
man fick dra om de yttre Va-ledningarna
och förlägga dessa under plattan. Vi hann
bara påla hälften av plattan och forma isolera och armera 1 tredjedel, innan vi fick ett
stopp på c:a tre veckor.
Under stoppet har killarna varit och
hjälpt Nisse H på Starka med att armera plintar till traverser.
AUDIHALLEN
Audihallens platta är på drygt 1500 kvadratmeter och omfattar bilhall (c:a 960 kvm),
verkstad (c:a 550 kvm) samt dessutom en
övervåning på c:a 500 kvm.
Grundläggningen är en dubbelarmerad
betongpålplatta på mark med voter och cellplastisolering.
Överbyggnaden består av en stålstomme, sandwichelement klädda med plåt
enligt Audis anvisningar samt plåttak med
isolering och duk. Valvet består av HDFplattor.
Arbetet med plattan är i full gång nu och
den beräknas gjutas i två etapper och vara
klar lite före julhelgen, om vädret är med oss.
TILLBYGGNAD
Vi gör också en tillbyggnad till den befintliga bilhallen, som kallas ”Begagnathallen”
och som bland annat skall inrymma Seatförsäljningen. Denna tillbyggnad är på c:a
Fick ta ut kontorsstolen så jag hade koll på gjutningen.
Gjutning av Begagnathallsplattan. Jossa, Peter och Markus.
1150 kvadratmeter och utgöres av en stålpålplatta på mark med voter samt i övrigt utförande lik ”Adiplattan” Överbyggnaden är en
stålstomme beklädd medsandwich-element,
plåttak, isolering och duk. Utvändigt skall
den kläs med sinusplåt.
Just nu pågår taktäckningen och vecka
49 börjar fönsterpartierna att monteras. Vår
förhoppning är att huset är tätt under vecka
50. Det enda invändiga arbete vi själva har
att utföra är en innervägg samt inklädnad av
pelare. I övrigt är det ue-arbeten.
DECRA-HALLAR
hallar, en i Kri­stianstad och en på Bil­cen­
trums anläggning i Hässleholm. Detta är
Bilbe­siktningshallar på c:a 170 kvm vardera.
De består av platta på mark, sandwichelement, plåt- och papptak samt har en del
innerväggar runt pentry, toaletter, omklädnadsrum och undercentral. I Kri­stian­stads­
hallen håller vi på med målningsarbeten på
fönster och portar, och under nästa vecka
fortsätter vi med detsamma i Hässleholm,
som ligger c:a en vecka senare i tidsplaneringen.
Vi håller också på med två så kallade Decra-
Gjutning av Decraplatta i Kristianstad. Ola och Patrik.
Christer M
THAGE / Kristianstad
PI nr 4-2014
Plåt och smide i full gång på Decra i Kristianstad.
31
Taktäckarna har börjat på Decra Kristianstad.
Rapport från Skånemejerier i Kristianstad
Färdiggjutna fundament för tankar…….
Indunstarlokal från ovan.
På vårt projekt åt Skånemejerier
på Kristianstads Mejeri har v nu
rest indunstar-hallen. Taket är
pappat och installationerna
pågår för fullt. Utanför har vi
gjutit fyra fundament till nya
tankar. Dessa är nu resta och
rymmer 50 respektive 200 m3
och har en högsta höjd på c:a
20 meter.. Fundamenten är
runda och väl förankrade med
bottenplatta och väggar c:a 3m
under mark.
TRÅNGT
Utvändigt pågår plåtslageriarbeten för fullt på krön och
skärmtak. Inne i hallen huserar
fyra elektriker, en rörmontör,
sex processinstallatörer samt
för närvarande tre medarbetare
(Andreas, Niklas och Samuel)
från THAGE, allt detta på en yta
om c:a 9 x 11m. Men vi har ett
bra samarbete och arbetet flyter
på fint. Våra grabbars arbete
består förnärvarande av gipsbeklädnad i elrum, ställningbyggnad åt UE samt lite övriga kompletteringar. Kommande vecka
(v47) ska vi påbörja arbetet med
en tvättplatta utanför byggnaden. Den skall vara utrustad
med dubbla rännor. En yttre för
dagvatten och en inre, som tar
hand om det som tankbilarna
spiller ut när de kommer och
fyller på (mjölk).
Vi hoppas på leverans av
dörrar och fönster före julhelgen, så att vi kan färdigställa
smygar m.m. Om allt går som
det ska kommer i alla fall fabriken att provstartas före julhelgen.
GOD JUL
ALLA PI LÄSARE
Önskar
B1 (Matthias)
B2 (Andreas)
B3 (Samuel) och
Niklas
…….och på dessa monterades
dessa tankar av annan entreprenör.
THAGE
MALMÖ-LUND
rapporterar
Jörgen har ordet:
ARBETSMILJÖ
Nu har THAGE varit igång sedan en tid, och
det blir tydligare och tydligare vilka fördelar
det innebär, även för oss på Byggservice. Vi
har blivit en hyfsat stor aktör på marknaden
med kontor i Kristianstad, Sjöbo, Lund och
Malmö och med en omsättning på c:a 130
mkr. Allt har väl inte riktigt landat när det
gäller sammanslagningen, men ha tålamod
- vi löser det.
Arbetsmiljön är något vi ska bli certifierade
i. Men certifieringen är inte det viktigaste,
utan det är att ingen ska behöva riskera att
bli skadad på jobbet eller skada andra. Detta
är en viktig fråga, framför allt efter den
senaste tidens händelser man kunnat ta del
av i medier. Det är lätt att man ”bara ska”
och så slarvas det med skyddet.
Arbetsmiljöfrågor är också ett konkurrensmedel, då många av våra beställare
trycker mycket på just arbetsmiljön. Det är
viktigt att samtliga i organisationen hjälps åt
med detta så att vi kan ha fortsatt säkra
arbetsplatser.
SYSSELSÄTTNING
Sysselsättningen är god och vi har även gjort
en del nyanställningar under hösten. Det är
ju så med byggservice, att det blir aldrig
någon riktig lågkonjunktur. Byggnader
måste ju underhållas, anpassas för annan
verksamhet m.m., och det är där vi är
behjälpliga. Sen kan det ju naturligtvis skifta
ganska snabbt från ”vi skulle behöva lite
mer jobb” till ”panik”
Önskar er alla en riktigt
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR
EKONOMI
Prisbilden är fortfarande låg, och ska vi vara
med och konkurrera enbart med priset, är
det tufft. Då är det kul när kunder inte bara
tar hänsyn till priset utan vad det är vi levererar. Tack vare vårt Engagemang, Effektivitet
och Enkelhet får kunden ett mervärde.
Jörgen Knutsson
THAGE / Malmö
PI nr 4-2014
33
André har ordet:
sättningar för medvetna val hos våra medarbetare samt snabbare och effektivare integration för nyanställda genom att erbjuda en
tydlig och nedtecknad struktur att arbeta
efter.
ning, slutbesiktning och åtgärdande av
besiktningsanmärkningar innan kunden
flyttar in? Jag tror att det webbaserade reklamationssystemet som gäller under garantitiden kommer tas emot på ett bra sätt av våra
kunder.
URVAL-KALKYL-INKÖP-AVSTÄMNING. Vilka bygg­­­­-
NYCKLAR
Det finns för närvarande mycket att räkna, på
men priserna är fortfarande förhållandevis
låga - marginalerna är små, när vi lämnar
anbud. Hur kan vi då bli mer effektiva, ekonomiska och attraktiva? Vilka nycklar har vi
och vilka kan vi behöva för att gå framåt,
vilka nycklar passar THAGE? Några tankar
om det.
nadstyper skall vi främst räkna på? Skall vi
satsa på GE eller TE? Allt detta kräver analys
av redan uppförda projekt och en plan för
hur vi skall gå vidare. Kan vi genom framtagande av mer detaljerade nyckeltal på olika
byggnadstyper och dess inneboende byggdelar ta fram pricksäkra priser och därmed
lämna fler anbud, fler anbud innebär väl
fler projekt? Hur blir kalkylerna mer lika
varandra rent strukturmässigt oavsett på
vilken avdelning de skapas och hur underlättar vi skapandet av produktionskalkyl och
ackordsunderlag i de lyckosamma skeden
där vi faktiskt ror hem ett projekt? Hur
säkerställer vi att ”Ätor” successivt överenskommes om och betalas ut av våra kunder?
Projektavstämningar har framförallt tre
målsättningar, de skall vara: användarvänliga, träffsäkra och nyckeltalsbefrämjande.
Hur vidareutvecklar vi detta på ett gemensamt och strukturerat sätt?
MEDARBETARSAMTALEN. Det vilar ett tungt
ansvar på alla medarbetare att hjälpa till på
bästa sätt, att dra sitt strå till stacken så att
säga. Det vilar också ett tungt ansvar på alla
chefer att vara lyhörda för medarbetare med
drivkraft, idéer, ansvarskänsla, arbetskapacitet och välvillighet. Att släppa fram medarbetare som vågar se saker och ting ur andra
perspektiv och som har fallenheten att
arbeta för gruppen samt vara lojala mot
företaget.
MEDVETNA VAL. Detta är ju egentligen essensen av våra ISO-certifikat. Varför gör vi på
ett speciellt sätt och vad kan vi göra bättre?
Att kontinuerligt utveckla, justera och komplettera Svabesholmsagendan utifrån de värderingar vi har genom THAGE-andan och
genom de yttre krav och önskemål som i
olika tider ställs på oss som byggentreprenör. Genom mallar, arbetsprocesser och
erfarenhetsåterföring behöver vi inte uppfinna hjulet igen. Vi skapar helt enkelt förut-
ENTREPRENADFORMER. Hur arbetar vi som
mest professionellt i GE respektive TE? Vid
TE bör vi t.ex. skapa en mer detaljerad mall
för gränsdragningslista mellan projektörerna och konsulterna samt en mall för projekteringstidplan som sedan modifieras utifrån
projektets byggnadstyp samt utifrån hur
mycket handlingar som finns framtagna,
när vi tar över. Hur blir vi mer attraktiva för
kunderna så att de väljer den mer ekonomiska modellen samverkansentreprenad?
Och då menar jag ekonomiskt fördelaktigt
både för kunden och för THAGE.
KUNDERNAS FÖRTROENDE. Detta är en nog så
viktig nyckel, inga kunder inget THAGE. Våra
kunder skall uppleva att THAGE verkligen
uppfyller de värdeord som vi tagit fram.
Kvalitet och ansvarskänsla är av stor vikt
under både entreprenadtid som garantitid.
Hur säkerställs att THAGE och UE i varje projekt har erforderlig tid för samordnad prov-
ARENOR. Hur möts vi på bästa sätt för utbyte
av idéer och skapande av gemensamma mål
och strategier? Idag har vi t.ex. ledningsmöten, ledningens genomgång, inköpsråd,
ekonomiråd, avfallsforum, arbetsledarträffar, veckoplaneringsmöten m.m. Finns det
andra mötesformer eller skall vi arbeta
vidare med och istället utveckla de arenor
som vi redan har?
Ja, det var några tankar om nycklar - en
hel del har vi redan och de skall vi vidareutveckla och några skall vi gemensamt finna i
den tid som kommer.
V-HUSET
Den 1 december flyttar Lunds Universitet in
i lokalerna på V-husets etapp 1. Det har varit
en tuff slutspurt med besiktningar och samordnad provning. Bitarna verkar dock falla
väl på plats. Tack till alla duktiga medarbetare som visat ansvarskänsla och bidragit till
den höga kvalitetsnivån. Snart är det dags
för planeringen av etapp 2, som startar upp
efter juluppehållet.
KV. HERMOD
Stommen är snart uppe, och just nu arbetar
vi med att få fram detaljritningar samt skapa
gränsdragningar mellan alla leverantörer i
t.ex. fasaden. Det är också en hel del arbete
med hyresgästanpassningar (HGA) till vår
beställare Midroc. Fasadarbete, yttertak och
stomkompletteringar är näst på tur. Det
framgår klart att vårt duktiga ”järngäng”
törstar efter nya arbetsmoment att sätta tänderna i.
Önskar alla medarbetare och
arbetskamrater en riktigt
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR!
André Ilvemark
34
PI nr 4-2014
THAGE / Malmö
V-huset LTH i Lund
Samordnad provning och slutbesiktning
pågår nu för fullt. Vi är i princip klara med
våra kontraktsarbeten, och väntar nu bara
på dörrar, som tilläggsbeställts. Vi är inte
längre så många kvar på bygget, och de
flesta hålls sysselsatta på tredje etappen.
Etapp tre omfattar ombyggnad till
arbetsrum och konferensrum, pentry med
mera. Slutdatum för etappen är satt till den
1 februari 2015, vilket betyder att produktionstempot måsta vara högt.
Vi räknar med att få hålla igång under
alla mellandagar i helgerna för att hinna bli
färdiga till utsatt slutdatum.
Trapphus plan 2.
Jens har fixat så att vi slipper frysa på bygget.
Besiktningarna har gått br,a och vi har precis avslutet en mycket lärorik glasbesiktning, där det dök upp många frågetecken
samt även tillfällen att ifrågasätta beprövade
tillvägagångssätt. Idag har vi sex man igång
på etapp 3 och fyra man på etapp 1.
Universitetet flyttar in den 1 december
och vi håller på med de sista finjusteringarna och slutstädningen före överlämnandet. Etapp 2 får vi påbörja först efter årsskiftet, eftersom man under december
månad skall flytta över sin verksamhet till
de lokaler som vi nyss färdigställt.
Förhoppningsvis kan vi påbörja lättare riv-
ningsarbeten i etapp 2 redan under december, då delar av fastigheten redan tömts.
Vi är mycket nöjda och stolta över slutresultatet och finishen på etapp 1 och vi
tror och hoppas att såväl Lunds Universitet
som vår beställare Akademiska Hus är lika
nöjda som vi.
Hälsningar
Alf
Benjamin
Fredrik
Vy över apparathallen.
Schakt där studenterna kan se vad som finns i huset.
Korridor plan 2.
THAGE / Malmö
PI nr 4-2014
35
Kv Hermod 1 Malmö
Återfyllnaden runt huset är klar
och klätterställning har monterats.
Stommontaget går i rasande fart.
Hej alla PI-läsare! Tiden har åter
gått fort. I skrivande stund har
vi nått upp till plan 5 med
stomarbetena, vilket är helt
fantastiskt, då vi enligt tidplan
skulle vara i startgroparna för
plan 4. Att vi är c:a två veckor
före tidplan beror till stora
delar på Jonas från Starka och
Rickard från Östra Vram. Dessa
"gubbar" har styrt och ställt
med sina egna och våra killar,
vilket gett detta fantastiska
resultat.
Som vi tidigare har skrivit i
PI var grundläggningen komplicerad, och vi hade dessutom
kort utförandetid. Detta gjorde
oss alla lite oroliga över hur det
skulle gå, när stommontaget
påbörjades. Men OJ, OJ,OJ - så
bra det gått!
kommer vi fira Lucia i ett av
fläktrummen.
I mitten av november började
en del installatörer i garage
samt på plan 1 och strax före
jul kommer vi ha alla installatörer på plats. Och även fasadmurning skall ha kommit
igång.
planera och lägga beställningar
i god tid. Tyvärr är det så illa,
att vi på arbetsplatsen får göra
ritningar över lösningar, som
sedan tas om hand av respektive projektör för diverse kontrollberäkningar. Det bästa med
detta är att vi inte behöver
kontrollera att materialet är
Breeam-godkänt, för det gör vi
innan förslag lämnas (tur att
Niklas är på plats).
BYGGHANDLINGAR
TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Även fast bygget går fantastiskt
bra, har vi det kämpigt med att
få fram handlingar, så att vi kan
Avsaknaden av handlingar
beror till viss del på att det
pågår förhandlingar med både
ALLA INSTALLATÖRE PÅ
PLATS
UTFACKNINGSVÄGGAR
I skrivande stund pågår även
montage av utfackningsväggar
samt en del innerväggar med
paraply (Eslövs-modellen) och
div. provisoriska tätningar med
plast och Hakitec. Den provisoriska tätningen är ett måste, då
det blåser fruktansvärt här ute i
Hylle. Vi hoppas därför att det
milda vädret håller i sig ett bra
tag ytterligare.
Ett STORT TACK till alla
FANTASTISKA ”byggubbar”
som har varit på plats under
hösten.
TIDIG JULKLAPP
Vi skulle ha påbörjat fläktrummen efter julhelgen, men det
struntar vi i och börjar redan
den 3 december. Så jag får min
julklapp i form av ett styck
fläktrum. Så om allt stämmer,
kontrakterade hyresgäster och
eventuella nya hyresgäster, som
har rätt att göra tillägg/förändringar ända fram till 2014-1231.
Vi på Kv Hermod önskar alla
EN JUL OCH NYÅR!
Montage av utfackningsväggar har på börjats på de nedre planen.
Göran/Niklas/Mattias
36
PI nr 4-2014
THAGE / Lund
Rapport från THAGE Byggservice Lund
På Byggservice i Lund har vi fullt upp
hela hösten/vintern med ”alla” översvämningsskador i bl.a. Malmö och
Lomma. Jörgen Larsson har haft mycket extrapersonal igång för att hinna
med.
Slutligen -
STORT GRATTIS
till alla som klarade nya körkort för
släp.
Berne Andersson
Projektchef/Byggservice
Anders ” Munken” Larsson har gjort ett ”provisorisk härbärge” till försäkringstagaren under tiden
vi bygger nytt.
En av våra sista containers går iväg för blästring
och målning till THAGE-röd. Mattias har skött
transporten.
Brandskada Domarevägen 11i Löddeköpinge. Endast ytterväggarna stod kvar efter rivningen. Anders, Peter och Niklas är full gång med återuppbyggandet.
THAGE / Lund
PI nr 4-2014
Takarbete och fogning fasad på Tinghögsvägen 12 i Lund - Niklas, David och Dan.
God Jul önskar vi på snickeriet
Nu är det dags igen. Julen kommer alltid
”lite för tidigt”. Så känns det i alla fall, när
man har mycket att stå i och många kunder,
som vill ha sina saker innan jul.
Men vi är glada att vi har mycket att
göra, så klart! Just nu är vi i slutfasen med
Tetra Pak´s styrelserum, mitt uppe i bänkskivorna och lite annat till Niagara samt har
påbörjat ett antal entrépartier till Akelius.
Därutöver har vi som vanligt en hel del
mindre uppdrag såväl internt som externt.
Det snurrar på helt enkelt.
Ha nu en
snart!
RIKTIGT SKÖN JUL så ses vi
Michael B
37
38
PI nr 4-2014
THAGE / Lund
Kv Jöns Petter Borg
Med en månad kvar till slutbesiktning har vi
nu det mesta på plats. Golvläggning med
textilmattor har påbörjats, alla glaspartier
har snart monterats och diverse kompletteringar görs här och där. Externa installatörer, som drar fram nätverk, larm, hi-fi, sätter låsbeslagning m.m. har kört igång med
sitt montage och samarbetet funkar bra.
I fläktrummet är ventilationen uppe,
medan rör- och elmontörerna jobbar på
med sina installationer. Plåtexpressen klär in
fasaden med plåtkassetter.
GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
önskar
Johan Svensson
Leif Larsen Lilja
Byggservice Malmö Lund
Under tiden efter byggsemestern har vi haft
och har många olika projekt igång. På BMC
håller vi på med ett fasadjobb. Murarna
Joakim och Thomas har lagt i nya tegelbalkar på B-huset och håller nu på att fräsa
fogar på D-huset. Vi hoppas att vi har vädret
på vår sida, så att vi hinner göra klart så
mycket som möjligt, innan vintern kommer.
Våra kontakter från Akade­miska Hus är
Katarina Tofteräng och Jan-Erik Wyggert. Vi
har även fått hjälp av konstruktör Thomas
Gustavsson och Niklas Martinsson har hjälpt
oss att få rätt färg på tegel och bruk.
THAGE / Lund
PI nr 4-2014
39
VASAKRONAN
Åt Vasakronan har vi haft många såväl stora
som små projekt, bl.a. Vasakronans nya
kontor, som just är klart. Möblerna är på
väg, och inflyttningen sker den 8/12
Just nu håller vi på med en ombyggnad
på första planet i ”vinge 3B”, som vi ska
vara klara med den 25/1-2015. Våra kontakter från Vasakronan är Anna Stenkil,
Greger Nilsson, Katarina Lindeberg och
Tony Larsson.
GREENLAND
Vi har byggt nya omklädningsrum och en
ny datahall åt Sony på Greenland.
Detta har varit lite speciellt, eftersom
det har byggs i befintliga skyddsrum.
Våra kontakter från ISS är Catarina
Arup och Anders Svensson samt från Sony
Niklas Israelsson och Björn Siberger.
ERICSSON
Åt Ericsson har vi precis gjort klart en del
ombyggnader. I ”vinge 3” på andra planet
har vi byggt nya konferensrum och i
”vinge 4” på fjärde planet har vi installerat
fläktluftkylare.
Och vi håller just på med återställningsjobb på Delta 3. Där ska vi bland
annat demontera stålbalkar och pelare som
har förstärkt bjälklaget, eftersom där har
stått tunga kassaskåp. Vi har tagit in hjälp
från Kranexpressen, så det blir Lars och
Nisse som kommer att fixa detta. Vår kontakt på Ericsson är Oskar Svärd från Coor.
QLIKVIEW
På QlikView har vi färdigställt några jobb
och ska påbörja en ny ombyggnad under
vecka 48. Våra kontakter här är Helena
Gernersson och Peter Nilsson.
ÖVRIGT
Det är Affe och Dennis som ser till att jobben åt Newsec i Malmö och Lund blir bra
utförda.
På ICA i Södra Sandby har vi fått ett
renoveringsjobb, där vår kontakt är Charlotte
Benndorf Lövenhjelm.
Och i Malmö har vi ett ombyggnadsjobb
åt Tarsiers Studios (datorspelsutvecklare)
där vår kontakt är Håkan Forsell och Rikard
Gustafsson.
På Caroli City har Lars och Dirk gjort ett bra
jobb och våra kontakter där är Ola Sörensen
och Tommy Olsson.
Ola och Tommy hjälper även till på
Wihlborgs Fastig­heter, där det pågår en del
om­­byggnader. Beställare här är Kent Holm,
Anders Grönvall. Peter Granqvist, Lindhart
Karls­son m.fl.
Vi har också en del servicejobb åt
Swedbank samt Spar­banken Skåne
Ett STORT TACK till alla som varit
delaktiga i de här projekten.
Kenneth Andersson
Byggservice
Malmö / Lund
Två glada ”gubbar” bygger garage i Staffanstorp.
Benny Ebbesson
THAGE
SJÖBO
rapporterar
Joakim har ordet:
dock fortfarande gott om jobb att räkna på,
vilket så småningom kommer att innebära
att både priserna och sysselsättningen går
upp. Den senaste barometern från konjunkturinstitutet, som publicerades den 29 oktober i år, visar att den så kallade konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsbranschen steg med 1,5 enheter för oktober och
ligger nu nära 7 enheter över det historiska
genomsnittet. Totalt för näringslivet var
ökningen 3,5 enheter. Byggföretagen har
också rapporterat in att de ser mer positivt
på orderstockens storlek i oktober månad
jämfört med tidigare. Allt detta ser jag som
positiva tecken på att konjunkturen är på
väg uppåt och jag bedömer, att när vi är
igenom vintern, kommer vi att ha fullt upp,
och vår orderstock kommer överträffa alla
förväntningar.
När denna text skrivs är det ungefär två
veckor sedann den tragiska byggolyckan i
Hjorthagen, Stockholm inträffade. Två personer fick sätta livet till och en blev allvarligt
skadad. Jag hörde nyheten på morgonen, när
jag var på väg till jobbet och gick därefter
med en obehagskänsla resten av dagen.
Detta ska inte behöva inträffa. Ingen ska
behöva riskera sitt liv på sin arbetsplats. I
Sverige har vi de senaste decennierna blivit
mycket bättre, generellt sett, på arbetsmiljön. 1983 dog totalt 180 personer i arbetsplatsolyckor och 30 år senare, alltså 2013,
var siffran nere på 33. Av de 33 stod byggbranschen för 7. Vi har med andra ord blivit
mycket bättre på att aktivt arbeta med vår
arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser, men
vi kan aldrig vara helt nöjda förrän olycksstatistiken är nere på noll.
ALDRIG TUMMA PÅ SÄKERHETEN
Arbetsmiljöverket slår på den stora trumman och inför sanktionsavgifter för byggföretag som inte uppfyller normer och be­­
stämmelser. Givetvis kommer vi att se till att
följa alla regler och rekommendationer från
Arbetsmiljöverket. Både BI och Byggnads
jobbar aktivt med förbättringar inom området. Allt detta är bra och nödvändigt, men
jag tror ändå att det viktigaste av allt för att
undvika olyckor är, att varje medarbetare är
sin egen kontrollant. Att vi aktar oss för att
bli ”hemmablinda”. Så att om vi ser några
brister med ställningar, skyddsräcken eller
något annat, så måste vi säga ifrån och
naturligtvis åtgärda felet eller bristen med
en gång. Det får aldrig bli så att vi tummar
på säkerheten för att vi är stressade eller för
att vi har en snäv tidplan som måste hållas.
Detta är lätt att säga men kanske inte alltid
lika lätt att leva upp till. Vi måste tillsammans hjälpa varandra att bli mer uppmärksamma. Ingen ska behöva känna oro över
sin egen säkerhet när man går till jobbet.
PRESSAT
Jag har nu i lite drygt ett år trott att konjunkturen i byggbranschen skulle vända uppåt.
Det har inte riktigt inträffat än.
Anbudspriserna håller sig på en nivå som är
mycket under det man önskar sig. Det finns
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Joakim
THAGE / Sjöbo
PI nr 4-2014
41
Kv Getingen Veberöd klart
Kv. Getingen är besiktigat och klart för inflyttning. Hyresgästerna
fick sina nycklar den 28 november.
Håkan N
En ny merit att lägga till i sitt CV får Roger Malmborg och Bengt Johansson,
eftersom montaget av bullerplanket föll på deras lott.
Innergården blir säkert en mysig samlingsplats för de boende nu när buskar,
träd, bänkar och trädgårdsplattor är på plats.
Soldattorpet i Ystad
Som vi berättade i förra numret av PI skulle
vi renovera och bygga till på Soldattorpet i
Ystad. Det är med stor glädje som vi åtar oss
detta projekt, eftersom det bytt ägare och
övergått i privat ägo.
Det är nu ett par år sedan, som vi gjorde
en genomgripande renovering efter en
brand. De nya ägarna vill naturligtvis ändra
på en hel del, eftersom byggnaden var
anpassad för caféverksamhet.
Bland annat bygger vi nu ett rejält
garage och en väl tilltagen byggnad med
vardagsrum och orangeri. Trevligt är att
också ibland komma på projekt med lite
exklusivare material.
Vi återkommer med mera bilder och
referat från arbetsplatsen i nästa nummer av
PI.
Byggservice Sjöbo
US
42
PI nr 4-2014
THAGE / Sjöbo
Kv Brandstationen Lund
Nu har äntligen gjutningarna kommit igång,
och första etappen av källarplattan har nyss
blivit klar. Andra etappen är på gång samtidigt som formarna för källarväggarna har
anlänt och monteringen av dessa har påbörjats.
SANERINGSARBETE
Markarbetena är bra framme trots att man
även har fått sanera en brunn (oljeavskiljare)
från tiden då här fanns en brandstation på
tomten. Detta har dragit ut på tiden en
aning, eftersom provtagningar har behövt
göras vid ett flertal tillfällen innan det gavs
klartecken att inte behöva sanera mera.
Här har vi hela byggarbetsplatsen
Gropen har därefter kunnat återfyllas, och
detta innebär, att vi äntligen har kunnat
förbereda för kran nummer två, som är planerad att ha sitt fundament inom detta
område.
TRÅNG ARBETSPLATS
Vi kommer att bygga på näst intill hela tomten och byggarbetsplatsen. Detta medför, att
det är väldigt ont om plats för materialförvaring och ställplats. Manskapsbodarna är
bra placerade, men materialcontainrarna
behöver flyttas inom kort. Placeringen kommer att bli på plattan till ett traktorgarage
som skall rivas samt byggas upp på nytt.
Men detta bygge gör vi tidigast om c:a ett år.
HÖSTMÖRKER
Tobbe och Rickard.
Vi håller tummarna för att vintern väntar
länge med att visa sig. Mycket gjutningsarbete ligger framför oss och är noggrant
Tobbe, Rickard och Anton.
inplanerat. Hösten är i alla fall med besked
kommen. Mörkret märks och alla löv som
faller får vi ”snällt” ta hand om innan vi
gjuter.
Veronica
Rapport från Byggservice Sjöbo
Nu har även vi på serviceavdelningen ”drabbats” av det allt
mer ökande regelverket. Idag
har vi suttit och insupit nya och
gamla regler en hel eftermiddag. Naturligtvis är andemeningen god - alla ska ju komma
hem från jobbet utan skador
och helst utan alltför många
krämpor den dagen det är dags
att övergå till ”statlig tjänst”,
d.v.s. pensionera sig.
Det är ju mycket bra att samla
både tjänstemän och yrkesarbetare, och inte minst att det
också finns representanter för
THAGE / Sjöbo
PI nr 4-2014
Stegar är inte tillåtet
Jonas A och Mats F.
43
Koncentrerade åhörare.
MB-gruppen närvarande, som
kan hålla ett ”lyssnande öra”
på dem som för talan i detta
regelverk.
Egentligen har vi inte tid
att vara ifrån arbetsplatsen en
hel eftermiddag, men syftet är
ju gott. Utbildning och information är ju alltid bra - ingen
kan ju ta ifrån dig det du en
gång lärt dig.
Nu får vi hoppas att det ger
effekt så att alla klarar sig från
olyckor och tillbud i framtiden.
Förvarning om vad i övrigt
är i antågande delgavs också de
närvarande, bl.a. det nya uppgraderade miljömålet att
endast 10 procent av avfallet
från byggarbetsplatserna skall
gå som blandat avfall.
Vi på Byggservice
MB-gruppens talesman.
Lägesrapport från
Carl Gustafs förskola Malmö
Huset är nu tätt, vilket betyder att tak och
fönster är på plats. Uttorkning pågår för att
bl.a. kunna flytspackla och för att målaren
ska kunna komma igång med sitt jobb.
Tack vare den globala uppvärmningen
(?) så är vi också igång med fasadmurningen
(+10 grad i skrivande stund).
Madakön
Underentreprenörerna häng­er med (el, vs
och vent.) och målaren är på ingång, så vad
mer att begära i nuläget.
Grillningsdags. Bejer grillar (eller röker?)
hamburgare.
Alla låter sig väl smaka
Thommy Björk
44
PI nr 4-2014
THAGE / Sjöbo
Rapport från Bil Bengtsson i Ystad
Rickard, Björn och Bengt Lind, Plåtexpressen.
Nu börjar det bli väldigt tajt om
tid. Vi skriver nu vecka 46, och
en storhelg närmar sig med en
katastrofal hastighet. Särskilt för
våra underentreprenörer, som
nära nog trampar på varandra,
är det hetsigt, och detsamma
gäller de sidoentreprenörer, som
beställaren själv ”regerar med”.
MÅLNINGSARBETE
Målarna har börjat och målar
där de kommer åt. Christoffer
håller på med att täta proviso-
Icopal gör takjobbet.
”Stoffe” arbetar.
riskt så gott det nu går, så att
man kan börja få lite varmt och
torrt. På taket gör Rickard klart
alla sarger för att ligga före både
Icopal som lägger papp och
plåtslagaren som ska plåta dem.
VERKSTADSDELEN
Inne i den nya verkstadsdelen
gör man i ordning för en mediestation till varje mekaniker.
Den ska innehålla allt av de
medier som en modern bil
behöver som t.ex. olja för
Björn, Malte J från Östra Vram och beställareombud.
Björn och Christoffer byter tankar.
THAGE / Sjöbo
PI nr 4-2014
45
motor och växellåda såväl som kylvätska
o.s.v. - tillsammans åtta olika komponenter.
UTVÄNDIGA ARBETEN
Utvändigt gräver Färsbygdens Gräv. Och
visst, de jämnar även marken efter sig.
Det är skönt att sluttiden är framflyttad
till vecka 5 2014. ”Fast men egentligen hade
vi nog behövt ännu mera tid”, säger platschefen Björn Andersson.
För närvarande samsas nitton ”knegare”
på de antal kvadratmeter som står till förfogande.
Vi önskar alla en skön helg nu då det
strax står jul i almanackan.
GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
US
Färsbygdens Gräv fixar de utvändiga jobben.
Idrottshall Revingehed
På idrottshallen har arbetet nu kommit så
pass långt att det är montagearbeten för UE
som gäller. I gymmet håller el- och rörinstallatörerna på med sina montage och på
andra planet skall el börja sitt montage då
dessa rader skrivs (i mitten av november).
Under vecka 47 började markentreprenören med att återställa marken runt huset,
och vi hoppas att detta skall kunna vara klart
innan det blir alldeles för kallt.
För vår egen del plockar vi ner ställning
och de sista gipsskivebitarna kommer på
plats i dagarna. Under vecka 49 drar vi igång
med kakel och klinker, ett arbete som
sträcker sig några dagar in på det nya året.
Inredningen monterades i andra halvan
av november och efter detta kommer jobbet
med dörrar, lister och sakvaror att påbörjas.
Vi önskar er alla en
GOD OCH TREVLIG
JUL- OCH NYÅRSHELG
Magnus
”den starke”
46
PI nr 4-2014
THAGE / Sjöbo
Kv Koggen – sista rapporten
När ni läser dessa rader har vi lämnat Västra
Hamnen och kv. Koggen för nya uppdrag.
Slutmötet gick bra, och vi fick entreprenaden godkänd.
Inflyttningen skulle bli en aning kao-
tisk. Vi hade fått besked om att densamma
skulle äga rum fredagen den 31 oktober. Vi
planerade därför att göra de sista justeringarna samt den sista avtorkningen av golven
torsdagen den 30. Men det hade blivit något
THAGE / Sjöbo
PI nr 4-2014
missförstånd i kommunikationen, så de första flyttlassen kom redan klockan 09.00 den
30. Jag var själv ej på plats denna dag, så det
blev Emilia som fick lösa problemet, och
efter vad jag fått mig rapporterat, skötte hon
det alldeles utmärkt.
Vi har även hjälpt flera av MKB:s hyresgäster ett par timmar vardera med att montera upp lite olika saker i lägenheterna.
Jag vill slutligen passa på att tacka alla som
har varit involverade i projektet kv. Koggen
och alla i THAGE-koncernen en riktigt
GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR
Vid tangenterna
Tommy A
Ystad Saltsjöbad
Arbetet här nere på ”Saltan” börjar lida mot
sitt slut, och det som är kvar handlar nästan
uteslutande om stensättningar samt beklädnad av pooler. Alla poolerna samt utrymme
vid sidan av dessa skall kläs med oregelbunden offerdalskiffer, vilket innebär, att man
får stå och såga till varenda platta för att få
det och passa.
Alla jobbar på så vi kan ta julbadet
i poolen.
GOD JUL
önskar vi på Saltsjöbaden.
Johan M
Rolf vill inte vara med på bild, men vedfacken blev fina.
Så här skall det se ut när det är klart.
Anders älskar sin vinkelslip - funderar på att köpa en sådan privat.
Jimmy har satt väggen på golvet?
47
48
PI nr 4-2014
THAGE / Sjöbo
Rapport från Dalbytvätten
Självtvättbås
I skrivande stund är vi så långt
komna, att tvättentreprenören
ska börja provköra tvättanläggningen. Men resan hit har varit
en krokig väg. Uteblivna handlingar och ändrade förutsättningar har gjort att byggtiden
förlängts med tre månader. Vill
därför tacka alla våra UE för era
insatser, och att ni har kunnat
planera om och ställa upp på
alla dessa förskjutningar i tidplanen, som det blivit.
Nu väntas en period med
Maskintvätthall
provningar och testkörningar,
innan det är dags för oss lämna
över Dalbytvätten till beställaren, Bil-Bengtsson, i början på
december.
Slutligen vill jag önska alla en
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
Per Jonasson
Ett glatt gäng från sommarens gjutningar.
En stålstomme på väg att resas.
Här skuras det innan ytan brinner i solens vassa strålar.
KRANEXPRESSEN
rapporterar
VD Per-Erik har ordet:
I skrivande stund har novembermörkret
lägrat sig över landet. Kranexpressen har
under hösten haft bra med jobb och många
spännande uppdrag. Vi har haft en hel del
uppdrag åt nya kunder runt om i södra
Sverige, ett förtroende som är extra glädjande.
SÄKERHETEN VIKTIG
Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är
med ett brett säkerhetstänkande för vår del i
Kranexpressen. Varje dag utför våra medarbetare uppdrag,som kräver noga förberedelser och planering för att uppdraget ska bli så
säkert som möjligt. Nu ska vi ta ännu ett steg
i arbetet för en säker arbetsmiljö. Vi har
inlett arbetet med att lyfta arbetsmiljöfrågorna i vårt verksamhetssystem. Målsätt­
ning­en är att få vårt arbetsmiljöarbete certifierat. Parallellt med arbetsmiljöarbetet
kommer vi även att styra upp vårt arbetssätt
för ökat miljöfokus. Hållbarhetsfrågorna är
en viktig del av företagets framtid och
utveckling.
UPPÅT
Tidigare har prognoserna för södra Sverige
inte pekat uppåt i motsats till stora delar av
övriga landet, som har och har haft bra drag
inom byggbranschen. Glädjande nog kan vi
nu även se, att prognoserna pekar på ett ökat
byggande i södra Sverige, vilket gynnar
kranbranschen. Hur snabbt vi kan se en
ökad efterfrågan på lyfttjänster återstår att
se, men bedömningen är att under nästa år
2015 kommer aktiviteterna att öka. Inför
vintern har vi flera projekt inbokade i orderboken och vi jobbar dagligen med att söka
nya uppdrag och sälja in nya beställningar.
NY MOBILKRAN
Äntligen kom den, vår nya mobilkran. I mitten av oktober levererades vårt nya tillskott
till maskinparken. Det är en Liebherr 130
tonnare som är fullt utrustad med den
senaste tekniken. Kranen är i den storleksklass, som är användbar för många olika
typer av uppdrag. Det blev inte många timmars åskådande av kranen innan den skulle
ut på sitt första jobb.
ÖKNING I VÄST
I södra Sverige är det framförallt på västsi-
TACK FÖR FÖRTROENDET
dan, som vi ser att efterfrågan ökar. Här är
det allt fler små och stora byggprojekt som
drar igång. Ett av de större och mer omskrivna byggprojekten är ESS i Lund. ESS ska bli
en sameuropeisk forskningsanläggning,
som kommer att användas av forskare inom
olika vetenskapsgrenar. Runt denna anläggning i norra delen av Lund kommer en helt
ny stadsdel att byggas under de kommande
åren. Som flera av er känner till, har
Kranexpressen sin depå just intill ESSanläggningen. Här arbetar vi självklart för
att Kranexpressen ska vara en leverantör till
flera av projekten i området. Vi har redan
genomfört några uppdrag här och ser fram
emot en lång period av byggnation och
spännande lyftuppdrag för vår del.
Ett tack till alla kunder och intressenter för
ert förtroende och kom ihåg, att när det är
något tungt, stort, högt eller svårhanterligt
som ska lyftas, monteras, demonteras eller
transporteras så är ni alltid välkommen att
kontakta Kranexpressen.
Det går nu snabbt mot jul och ett nytt år
så därför passar jag på att önska alla läsare
en
GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR
Per-Erik
KRANEXPRESSEN
LYFT LUREN
SÅ LYFTER VI RESTEN
50
PI nr 4-2014
KRANEXPRESSEN
Perstorpsdepån rapporterar
Ett litet axplock från Kranexpressens
verksamhet i nordvästra hörnet av Skåne.
Perstorpsdepån
Thorild Sandström
Syns man inte finns man inte!!
Tungt - Trångt - Högt - Långt = LYFT LUREN SÅ LYFTER VI RESTEN!!
Vindkraftsbyggen på gång.
KRANEXPRESSEN
PI nr 4-2014
Tillbyggnad av hästboxar med prefab väggar i Helsingborg. 10 grader varmt
och solen visade sig under detta montage i mitten av november. Härligt!!
Respektingivande fyrbent reklampelare.
Gäststuga fix
och färdig lyfts
in på tomten
till den gamla
möllan.
I Helsingborgs trånga gamla mysiga kvarter jibbar vi på en av våra smidiga citykranar, detta för att kunna
lyfta ut ställningsmaterial från innergården på detta charmiga hyreshus.
Det gäller att ta vara på utrymmet. Det är ofta vi ställs inför väldigt begränsade uppställnings-platser. Här lyfter
vi in på baksidan av detta femvåningshus.Till sin hjälp har kranföraren en kamera i toppen av kranbommen och en
lyftledare med com-radio .
51
52
PI nr 4-2014
KRANEXPRESSEN
Här och där med Kranexpressen
Robin Nander styr kranen med säker hand vid lyft åt Östra Vrams smeder i Ystad på byggprojektet:
THAGE bygger åt Bil Bengtsson.
En glad maskinist, Johnny Holst, lyfter åt
Plåtexpressen vid Bilcentrums tillbyggnad i
Kristianstad.
Kranexpressens senaste maskininvestering:
En Liebherr 130 tons mobilkran.
KRANEXPRESSEN
PI nr 4-2014
53
Här är det Kranexpressens maskinist Håkan Liedberg, som är i
full produktion i Växjö och lyfter åt Värends Entreprenad AB.
Per-Erik
Tunggodsavdelningen
Flyttar – transporterar – monterar
Montering av en datastyrd
travers med hjälp av två
teleskoplastare åt Svenska
Foder i Åhus hamn.
Fortsatt arbete med
traversen…
… snart på plats…
… nu ska den bara förankras…
Bilderna fortsätter på nästa sida
54
PI nr 4-2014
KRANEXPRESSEN
Fortsättning från föregående sida ”Tunggodsavdelningen‚”
Lastbilen lastad inför morgondagens
körning.
..sådär ja...
Lyft av plattmaskin på STARKA i
Kistianstad.
Maskindelen måste läggas ner för att
kunna tas ut genom porten.
Det går smidigt med 2 mobilkranar.....
Lyft av tanken.
Henrik H
Transport av tank.
PLÅTEXPRESSEN
ÖSTRA VRAMS SMIDE
rapporterar
VD Henry har ordet:
SYSSELSÄTTNING OCH ORDERLÄGE
har fullt upp på de flesta fronter och en stor
orderstock, räknar vi på flera objekt som
skall starta under våren 2015.
Vi kan konstatera att samtliga avdelningar i
Plåtexpressen har fullt upp att göra en bra bit
in på nya året, och orderstocken är större än
någonsin.
INVESTERINGAR
Östra Vrams Smide, malmöavdelningen, har
nu fått sin nya truck. Utöver kompletteringar av bilparken enligt plan, är inga nyinvesteringar aktuella.
I Östra Vrams Smide behöver vi nya projet
omkring årsskiftet.
ÅRSBOKSLUTET 2014.08.31
Sammantaget har plåt- och smidesverksamheterna för helåret nått ett positivt resultat,
men betydligt under budget. Det är
Plåtexpressens obalans i sysselsättningen
under våren och försommaren, som satt
spår i bokslutet. Genomgång av bokslutet
kommer att ske vid julträffen.
PERSONAL
På kv. Glasvasen i Malmö har vi ett samarbetsprojekt med STARKA, där Östra Vrams
Smide monterar stålstommen och STARKA
lägger upp betongelementen. På objektet har
vi tre man sysselsatta och vi räknar med att
bli klara till jul. Ett annat av Östra Vrams
större projekt är monteringen av stommen
på kv. Hermod i Malmö åt THAGE.
ANBUDSRÄKNING
Det finns mycket att räkna på och trots att vi
Vi har nyanställt två arbetsledare, Klas
Lundin med placering i Helsingborg och
Bengt Lind med placering i Malmö.
Presentation av dem sker på annat ställe i
tidningen. VÄLKOMNA I GÄNGET säger vi.
TACK för året som gått
GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
Henry
56
PLÅTEXPRESSEN
PI nr 4-2014
ÖSTRA VRAMS SMIDE
Bilcentrum
Kristianstad
På Bilcentrum i Kristianstad pågår plåtmontaget för fullt. I
beställningen ingår att plåta två Decra-hallar, en i Kristianstad
och en i Hässleholm, en ”begagnathall” och försäljningshall
med verkstad för Audibilar.
Takplåten och fasadelementen levereras av Lindab.
Plåtarbetena går bra, men vi går nu mot kallare tider och hoppas på en mild vinter!!.
Jag kan konstatera, att jag har nog
aldrig under mina tjugo år som
plåtslagare/arbetsledare varit med
om att man lägger takplåt på
denna korta tid som man gjort på
”begagnathallen”.
BRA jobbat killar.
HSy
PLÅTEXPRESSEN
PI nr 4-2014
Arenahotellet
Hyllie fortsätter att växa. Här
ser ni Percy Nilssons prisvänliga hotell med 295 rum fördelat
på tre huskroppar.
Vi har monterat fläktrum i
sandwichelement och gjort traditionellt plåtslageri som krön,
ståndskivor m.m. samt monterat en kassettfasad på innergården.
ÖSTRA VRAMS SMIDE
57
Vegalyckan
i Lund
Beställare Otto Magnusson AB.
Nikolaj Demkov
Galleria Boulevard
i Kristianstad
På Galleria Boulevard i Kristianstad pågår
montering av eloxerad aluminium i 3 mm
tjocklek i kulör GU103 Guld.
Mellan hus A och B har Alcubond rostfri Look monterats på hattprofiler med ett
mycket bra resultat.
Peab är vår beställare och platschefen
Björn Svensson ”jagar på oss med blåslampa”. Och vi försöker hålla takten så
bra det bara går.
HSY
Plåtarbetet är i full gång på Vegalyckan i
Lund, vårt projekt åt Serneke Bygg.
Byggnaden kommer att innehålla etthundratio studentlägenheter och en
skola för tvåhundrasextio elever.
På bilden ser vi hur jag hjälper Patrik
"Palle" Hansson måtta medan Anders
"Dollar" Hillgren räknar på hur mycket
”lovor” dom tjänar. Själva plåtandet
utförs utanför bilden av Anders brorson
Philip "Lärlingsjävel" Hillgren. Vid byggets slut hösten 2015 har totalt lite mer
än 3000 kvm tak täckts med plåt av
denna supertrio.
TACK pojkar för ett ypperligt arbete
hitintills.
Johan Gebert
58
PLÅTEXPRESSEN
PI nr 4-2014
ÖSTRA VRAMS SMIDE
Rapport från Östra Vrams Smide
Det skall vara ”naturlikt” att arbeta på Östra Vrams Smide i
Tollarp, mitt i naturen. Här ett rådjur på besök.
Pågående montage av ”Decra-hallen” i Kristianstad. I vårt åtagande ingår bl.a. stålstom-
mar till två “Decra-hallar”, en i Hässleholm och en i Kristianstad. Det skall även byggas en
begagnat hall och en “Audi-hall” i Kristianstad. Arbetet utför vi åt THAGE.
Några bilder från projektet ”LTH-sjöarna i Lund”.
Mats A
PLÅTEXPRESSEN
PI nr 4-2014
ÖSTRA VRAMS SMIDE
59
Kv. Niagara och kv. Hermods
- en bildrapport -
Stefan och Tapio är på kv.
Niagara och monterar sista
delen av räcket på takplan.
På kv. Hermods är vi nu uppe
på plan 4 i stomresningen.
Jonas och Evert monterar pelare.
Inhyrda svetsare färdigsvetsar den monterade stommen, som levererats av SWT.
Rickard Strandberg
B
PORTO BETALT
BOX 515, 291 25 KRISTIANSTAD
SVERIGE
Påskagänget
kv Pinnvången Dalby
Chalie, Dan och Emma.
På kv. Pinnvången i Dalby plåtas det för fullt.
Förskolan Påskagänget för etthundrafyrtio
barn ska stå klar i februari. Det är NCC som
håller i taktpinnen och takten är hög, så pass
hög så vi har fem plåtare på plats. På bilden
ser vi Charlie "Fack­
pampen" Håkansson,
Dan "Roadracing" Olofs­
son och Emma
"Fyrabarnsmamman" Torge­man. Två andra
”krigare” har vi längre bort på taket, Khalil
"Special-dealen" Rahme och Kurt "Dans­
mannen" Pålsson. Kurt, som den gamla
plåträv han är, tar sitt ansvar att lära de
yngre allt från vals till fals.
Vårt arbete ska vara klart i mitten av december, så när detta kommer i tryck är vi förhoppningsvis klara. Så TACK ni tappra plåtkrigare.
Johan Gebert
PS: Varför heter det Dalby? Det är ju en höjd!!
/Johan "Förvirrad Stockholmare" Gebert.