Leken i förskolan

Leken i förskolan
Hur leken används för barns lärande
The play in preschool
How the game is used for children’s learning
Karin Ingbråten
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Lärarprogrammet
15p
Examinator: Ann-Britt Enochsson
2015-21-02
Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................................................. 1
Syfte ......................................................................................................................................................... 2
Frågeställningar ................................................................................................................................... 2
Litteraturgenomgång............................................................................................................................... 3
Lekteorin.............................................................................................................................................. 3
Att leka och lära................................................................................................................................... 4
Barns lek .............................................................................................................................................. 4
Vygotskij .............................................................................................................................................. 5
Sensomotorisk lek ............................................................................................................................... 6
Regellek ............................................................................................................................................... 6
Parallellek ............................................................................................................................................ 6
Konstruktionslek .................................................................................................................................. 6
Social förbättring ................................................................................................................................. 6
Språklig utveckling ............................................................................................................................... 7
Motorisk utveckling ............................................................................................................................. 7
Kognitiv utveckling .............................................................................................................................. 8
Barnperspektivet ................................................................................................................................. 8
Förskollärarens roll .............................................................................................................................. 9
Metod .................................................................................................................................................... 10
Urval .................................................................................................................................................. 10
Genomförande .................................................................................................................................. 11
Analys och bearbetning ..................................................................................................................... 11
Validitet och Reliabilitet .................................................................................................................... 11
Etiska förhållningssätt ....................................................................................................................... 12
Resultat.................................................................................................................................................. 13
Hur ser förskollärarna på leken? ....................................................................................................... 13
Leken är viktig.................................................................................................................................... 13
Fri lek ................................................................................................................................................. 13
Planerad lek ....................................................................................................................................... 13
Leken ska vara lustfylld ..................................................................................................................... 13
Hur använder förskollärarna leken för att utveckla barns lärande? ................................................. 14
För att barnen ska lära sig kommunicera och uttrycka känslor ........................................................ 14
Leken används för att stimulera barnens intellektuella utveckling .................................................. 15
Pedagogernas roll som stöttare och vägvisare i barns lekar ............................................................. 15
Att som pedagog ta vara på ögonblick i leken .................................................................................. 15
Interaktion mellan vuxna och barn ................................................................................................... 16
Diskussion .............................................................................................................................................. 17
Metoddiskussion ............................................................................................................................... 18
Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 19
Vidareforskning ................................................................................................................................. 20
Litteraturlista ......................................................................................................................................... 21
Bilaga 1
Bilaga 2
Abstract
The purpose of my thesis is to understand preschool teacher’s perceptions of playing and
learning and how play is used in preschools for developing children’s learning. Through
qualitative interviews with preschool teachers I hope to gain more knowledge about this topic.
The interviews are based on four preschool teacher’s approaches to play and the interviews
have taken place in their workplace because it felt safe to do interviews in their own
environment.
The interviews that I conducted with the preschool teachers gave me their perspectives on the
importance of play for preschool children. I found out that play is important for children's
learning socially and cognitively. Early childhood educators agreed that children learn to wait
for their turn and show empathy in their play. They learn to cooperate and solve conflicts in
different ways. Early childhood educators bring up that free play is important for children,
which means that children have different roles in the game like when the older kids decide a
little over the younger kids in the game.
Keywords
Play, preschool, preschool teacher
Sammanfattning
Syftet med min uppsats är att förstå förskollärares syn på lek och lärande och hur leken
används i förskolan för att utveckla barns lärande. Genom kvalitativa intervjuer vill jag få
djupare kunskap om förskollärarens syn på lek och lärande.
Mina intervjuer bygger på fyra förskollärares syn på leken och dess betydelse för barns
utveckling. Intervjuerna har skett på förskollärarnas arbetsplats för att göra det så enkelt och
smidigt som möjligt.
Intervjuerna som jag genomförde med förskollärarna gav mig perspektiv på deras kunskap om
leken och dess betydelse för barns utveckling. Jag fick reda på att leken är viktig för barns
lärande både socialt och kognitivt. Förskollärarna var överens om att barn bl.a. lär sig vänta
på sin tur och visa empati i sina lekar. De lär sig också att samarbeta och lösa konflikter på
olika sätt. Förskollärarna tar upp den fria leken och hur viktig den är för barnen. Det innebär
att i den fria leken är inte den vuxne delaktig utan barnen får vara i fred och leka själva utan
någon vuxens direkta inblandning. Barnen har olika roller i den fria leken och det kan t.ex.
innebära att de äldre barnen bestämmer lite över de yngre barnen i leken.
Nyckelord
Lek, förskola. förskollärare
Inledning
Mitt examensarbete tar upp leken i förskolan och hur leken används för att utveckla barns
lärande.
Anledningen till att jag valt att skriva om leken i förskolan är att leken är viktig för barns
lärande och jag vill även få en djupare kunskap om lekens betydelse för barns utveckling.
Leken är en stor del av barnens värld och den har stor betydelse för dem i många situationer.
Jag vill fördjupa mig i ämnet och också få mer kunskap om pedagogens syn på leken i
förskolan.
Det är ett stort område men jag har begränsat mig och vill i första hand ta reda på hur
förskollärare använder leken för att utveckla barns lärande samt undersöka pedagogernas syn
på leken.
I Förskolans läroplan (Skolverket, 2010), står det att verksamheten ska genomföras så att den
stimulerar och utmanar barns lärande och utveckling. Verksamheten ska främja leken,
kreativiteten och det lustfyllda lärandet och ta vara på barnens intresse för att lära och erövra
nya erfarenheter och kunskaper. I leken tränar barnet sin förmåga att kommunicera och lösa
problem.
Verksamheten ska ge barnet möjlighet till lustfyllt lärande och locka till lek i olika former där
barnet får möjlighet att uttrycka känslor och upplevelser. Verksamheten ska ge barnet
möjlighet till fantasi och kreativitet.
I läroplanen står det att barn erövrar sin omvärld i samspel med andra människor där leken ses
som ett uttryckssätt för det gemensamma meningsskapandet. Leken är ett sätt att skaffa sig
kunskaper som barnet har användning av (Skolverket, 2010).
1
Syfte
Syftet är att undersöka vad pedagogerna anser om vad lek är och hur leken används för barns
utveckling och lärande. Genom min undersökning vill jag få djupare kunskap om
förskollärarens syn på lek och lärande. Förskolan är en verksamhet som sätter leken i centrum
därför är det intressant att fördjupa och undersöka förskollärarnas uppfattning om lek. Hur
olika typer av lek används och vilka funktioner olika lekar fyller. Dessutom vill jag få reda på
vilka metoder de använder för att stimulera och utveckla barns lekande och lärande.
Frågeställningar
Hur ser förskollärarna på leken?
Hur använder förskollärarna leken för att utveckla barns lärande?
2
Litteraturgenomgång
I Läroplan för förskolan står det att barn erövrar kunskap genom lek, utforskande och socialt
samspel men även genom att observera, samtala och reflektera. I leken ges barnet stimulans,
fantasi och inlevelse och utvecklar även kommunikationsförmågan samt förmågan att
samarbeta och lösa problem. Leken är viktig och har stor betydelse för barnets utveckling och
lärande (Skolverket, 2010).
Förskolan skall vara rolig och lärorik för alla barn som deltar samt erbjuda barnen en trygg
miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Leken är viktig för barns utveckling och
lärande. I leken utvecklar barnet sin förmåga att kommunicera, samarbeta och lösa problem.
Barn kan i den skapande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och
erfarenheter (Skolverket, 2010).
Lekteorin
Lekteorin innebär att man uppfattar människans estetiska aktiviteter som en utveckling av
vissa sidor av barnets lek. Detta är barnets fria fantasilek där barnet bygger upp världen, gör
den förståelig och tränar sig i att förstå världen genom leken. Genom leken ger barnet uttryck
för sina erfarenheter och svårigheter. Typiskt för leken i alla utvecklingsfaser är att det inte
handlar om något antingen intellektuellt eller känslomässigt, utan att aktiviteten förenar det
intellektuella och det känslomässiga perspektivet inom en social gemenskap (Paulsen, 2006).
Paulsen (2006) hävdar att leken inte är ett tidsfördriv utan att det är en aktivitet i vardagslivet
som är nödvändigt för att vidareutveckla och bevara människans och samhällets hälsa. Han
menar att lek och lärande hänger ihop och inte kan särskiljas. Paulsen (2006) menar att om
barnet ser sin mamma hålla i en docka och tröstar den kommer barnet att lära sig hur detta
objekt behandlas och barnet kommer bli mer och mer oberoende av modern. I sin utveckling
strävar barnet efter att bli oberoende av sin moder.
Det är viktigt att pedagoger ger utrymme för leken, glädjen och nyfikenheten. Det är även
viktigt att pedagogen och barnen samspelar i leken (Paulsen, 2006).
3
Att leka och lära
Barn lär sig mycket av livet, världen och människorna genom att observera omgivningen och
det som händer omkring dem. I kärnfamiljen får barnet sina första bilder av vad mammor och
pappor gör och de lär sig vad som skiljer vuxna från barn och pojkar från flickor. Barnet
observerar personer i sin omgivning och lär sig sedan att ta efter. Detta kallas för
beteendemönster vilket innebär att det är tydliga likheter mellan vuxna och barn i sättet att
vara i olika vardagsituationer. Detta mönster kan finnas kvar när barnen blir vuxna och föras
vidare till nästa generation. Att leka mamma-pappa-barn är en lek för livet och genom denna
lek skapar barnen vardagssituationer som man varit med om. I denna lek tränar man för olika
roller och beteendemönster i vuxenlivet (Wellros, 2007).
Cloward Drown och Christensen (2014) tar också upp rolleken och skriver att genom rollspel,
när barnen går in i olika roller, utvecklas den verbala kommunikationen och samspelet med
andra barn. (Cloward Drown & Christensen, 2014)
Barns lek
När man beskriver barns lekutveckling utgår man oftast från omgivningens materiella
betingelser och barnet går från låtsaslek med objekt till rollek. Lindqvists resultat visar att
barns sökande efter meningsfulla handlingar gynnas av en kulturell kontext vilket innebär att
det inte är föremålen i sig som är viktiga och fångar barnens intresse, utan det är berättelsen
som ger betydelse åt föremålen och handlingarna. När de vuxna gestaltar roller och
handlingar kan barnen kliva in i en lekvärld. När de vuxna gestaltade blev barnen säkra på vad
som var lek och vad som inte var lek. Istället för att tolka barns lek i termer av progression
kan man tolka den som ett möte mellan det yttre och inre, en fantasiprocess där tanke, språk
och kroppsliga utryck sker samtidigt som handling och roll är integrerade (Lindqvist, 1997) .
4
Vygotskij
Vygotskij hävdar att leken är en meningsfylld aktivitet och att syftet är att upprätta den
psykiska jämvikten hos barnet och ge en upplevelse av behärskning av sin omgivning.
Barnets skapande finns redan i leken. Han menar att i leken tolkar barnet sina upplevelser och
ger dem liv. I leken berättar barnet en historia som hör ihop med leken vilket innebär att lek
och berättelse hör ihop (Lindqvist, 1995).
Vygotskij menar att leken har stor betydelse för barns lärande. Han hävdar att barnets lek ofta
är ett resultat av vad de sett och hört från de vuxna och att barnets lek inte är enkel utan det är
en kreativ bearbetning av saker som de har upplevt eller nya intryck de har fått. På så sätt
kombinerar de och skapar en ny verklighet, vilket innebär att hjärnan bearbetar och skapar
nya situationer utifrån tidigare erfarenheter (Lindqvist, 1995).
Vygotskij menar att barn lär sig tillsammans med andra i ett socialt samspel. Han lägger stor
vikt vid begreppet den potentiella (proximala) utvecklingszonen som betyder att om man
sätter ett barn tillsammans med en vuxen eller med ett annat barn som kan mer sker det en
utveckling hos barnet så att det klarar mer än det skulle göra på egen hand. Genom att barnet
får vägledning och stöttning av en mer erfaren person kan det senare klara eller lösa
problemet på egen hand (Vygotskij, 1981).
Olofsson (1999) har en teori om att leken är spontan och frivillig vilket leder det till att det
blir ett sätt för barnet att utrycka sig känslomässigt. Hon menar att lek är både på riktigt och
på låtsas. Lek innebär både närhet och distans. Det man lekt har man upplevt men ändå inte
upplevt, lek är både glädje och på allvar. Leken är ett sätt för barnet att förbereda sig för
vuxenvärlden. Det som är viktigt i leken är processen och inte produkten. Produkten är oftast
helt ointressant för barnet och det är själva processen som är det intressanta (Olofsson, 1999).
Leken är viktig för barns utveckling och lärande och den gör att barnet kan utrycka känslor,
upplevelser och erfarenheter (Lpfö, 98).
När man ska förklara vad lek är brukar man dela in den i olika former och jag kommer att
förklara varje form av lek. De olika formerna av lek som jag kommer att beskriva är följande:
Sensomotorisk lek, regellek, parallell lek, konstruktionslek och social förbättring.
5
Sensomotorisk lek
Sensomotorisk lek är lek som man oftast förknippar med övningslek, Senso betyder sinnen
och motorik betyder hur vi rör oss. Våra sinnen och vår motorik måste samarbeta för att vi ska
kunna utvecklas och uppleva omvärlden. Grunden läggs under våra tre första år. Denna
utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barnet, men en del barn behöver lite
extra stöd i sin utveckling för att få bättre balans, koncentration och känna trygghet i det
sociala samspelet (Evanshaug & Hallén 2001).
Regellek
Regelleken blir allt viktigare för barn ju äldre de blir och här samspelar barnen med varandra
och sätter upp regler för leken som de förhåller sig till. Reglerna som de sätter upp väljs oftast
utifrån barnens behov. Exempel på utomhuslek kan vara att leka i sandlådan (Hallén, 2001).
Parallellek
I denna lek låtsasleker oftast barn oberoende av varandra. De kan sitta bredvid varandra och
leka var för sig men de kan också leka och samspela med varandra. Några exempel på
parallellek är när barnen leker att de matar en docka eller kör bil. I leken bearbetar de olika
upplevelser och här leker barnen det som sker i vardagen som att laga mat, köra buss osv...
Här provar de olika roller, de går in i olika roller vilket innebär att de kan leka själva eller i
samspel med andra (Hallen, 2001).
Konstruktionslek
Exempel på konstruktionslek är när barnet sätter sig och bygger tågbana eller leker med lego.
Det kan även vara när barnet sitter i sandlådan och gör olika kakor med hjälp av olika former
(Grindberg, 2000).
Social förbättring
När barn kommer i samspel med andra försöker de förklara sig och göra så att andra ska förstå
vad de säger eller menar. Det är i leken de utvecklar det kommunikativa och det sociala
samspelet. När barn försöker samspela med andra barn använder de en speciell röst med ett
6
annat tonläge så de förstår varandra. Det är just i rolleken som de utvecklar dessa färdigheter
(Olofsson, 1999).
Olofsson (1999) betonar att i leken lär sig barn mycket, utvecklar sin sociala kompetens samt
lär de sig att vara med andra människor. De lär sig vad som är ok och vad som inte är ok, t.ex.
att man kan bli arg utan att slåss och att man kan lära sig att vänta på sin tur. Att vänta på sin
tur kan innebära att barnen lär sig att man får turas om i olika situationer (Olofsson, 1990).
Även Cloward Drown och Christensen (2014) betonar att barnet genom leken utvecklar sin
sociala kompetens och sociala mognad i interaktion med andra barn. (Drown & Christensen,
(2014)
Språklig utveckling
Genom att utrycka tankar och känslor i samspel med andra utvecklas språket. Med hjälp av
språket gör vi oss förstådda och förstår andra. För att kunna föra en dialog med andra krävs
det att man har ett utvecklat språk och där spelar pedagogen en viktig roll för att stimulera
barnets lek och ge utrymme för samspel och gemenskap (Grindberg, 2000).
Trawick-Smith (2011) skriver att forskare har rapporterat att vuxnas ingripande i leken kan
främja viktiga förmågor hos barnet, vilket alltså kan leda till att öka den sociala, kognitiva och
språkliga utvecklingen. (Trawick-Smith, 2011)
Motorisk utveckling
Grindberg (2000) anser att i leken utvecklar barnet sina motoriska färdigheter, t.ex. att lära sig
lyfta på huvudet, krypa och gå. När man talar om motorisk utveckling innebär det att barn
tillägnar sig olika färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra. Alla barn går
genom dessa processer och utvecklar sin motorik.
Motorisk utveckling hos barn är viktig för att barnet ska kunna förhålla sig till sin omgivning.
Barn behöver träna de olika sinnena som beröringssinnet och rörelsesinnet för att fungera
tillsammans med andra. Barns motoriska utveckling har stor betydelse för den fortsatta
inlärningen och de bör uppmuntras till olika fysiska aktiviteter för att utveckla den motoriska
färdigheten. (Grindberg, 2000).
När barnen leker uppstår det olika reaktioner och känslor hos det enskilda barnet. I leken
försöker barnet få kontroll över sina känslor i olika situationer. En del känslor kan bli jobbiga
7
och svåra att uttrycka och därför är det lättare att bearbeta dem i leken. Ett exempel är att när
barnet känner sig ensam eller ledsen kan barnet få utlopp för dessa känslor i leken (Olofsson,
1999).
Kognitiv utveckling
Olofsson (1999) menar att i leken tränar barnen sin föreställningsförmåga vilket innebär en
uppfattning om inre och yttre händelser som är viktig för att barn ska kunna föreställa sig
saker. Detta är vägen till det abstrakta tänkandet hos barnet. När barnet går in i olika roller i
leken leder detta till att barnet upptäcker olika perspektiv. Barnet lär sig andras olikheter och
upptäcker att andra kan ha andra tankar och åsikter än en själv.
Barn blir leken genom kreativa och aktiva, deras fantasi utvecklas och de kan uttrycka sig på
olika sätt. De lär sig även vara anpassningsbara i leken och att komma med olika idéer och
förslag (Olofsson, 1999).
Cloward Drown och Christensen skriver i sin artikel att en rik och naturlig yttre miljö är
viktig för att stödja barns lek och att barnen i leken utvecklar en bättre kognitiv
förmåga.(Cloward Drown & Christensen, 2014)
Forskning om lek har gjorts på olika sätt och det finns mycket material och forskning att
tillgå. De flesta anser att leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande.
Pedagogens roll i leken och barns perspektiv på lek har även tagits upp i litteraturen
(Tullgren, 2004).
Barnperspektivet
Löfdahl (2004) tar upp att barnperspektivet är beroende av vilken syn vi har på barn och hon
anser att sättet vi ser på barn behöver bli tydligare. Hennes syfte med undersökningen var att
förstå vad barnen leker och vad de leker i leken.
Eftersom synen på barn är föränderlig kan barnperspektivet förskjutas i förhållande till
barnets utveckling samt samhällsutvecklingen. Hon menar att synsättet på barn inte kan vara
konstant utan det är i ständig förändring.
I sin undersökning har hon kommit fram till att barn oftast utvecklar lekens innehåll såväl
socialt, emotionellt som materiellt. Leken kan bli alltmer komplicerad ju längre den pågår.
Barn har olika roller hela tiden både i förskolan och i familjen. De handskas ständigt med
8
dessa maktrelationer. Hon syftar på att just vad gäller maktrelationer behöver vuxna gripa in
och stötta barnen i deras lek. Leken fungerar som ett verktyg för barnen att klara sig i olika
maktrelationer både i samhället, bland kamrater och i familjen.
I leken lär sig barnen om andra människor och sina relationer till andra och blir medvetna om
och utvecklar empati för andra (Löfdahl, 2004).
Förskollärarens roll
Det är viktigt att pedagoger ger utrymme för och stimulerar barns lek för att utveckla deras
lärande. Den vuxne är med och skapar sammanhang så att barnet upplever leken på ett
glädjefyllt och roligt sätt.
Verksamheten ska utformas på ett stimulerande sätt så att barnet leker tillsammans med andra.
Samtidigt bör inte den vuxne kontrollera barnets lek utan observera och stötta vilket leder till
uppmuntran till lek och lärande. Genom att pedagogen observerar får han/hon reda på barnets
tankar och detta leder till positivt lärande. Pedagogens delaktighet leder till att barnet
utvecklas i leken och relationen mellan barnet och pedagogen blir bättre (Samuelsson, 1999).
Samuelsson (1999) anser att pedagogen ska vara som ett verktyg för barnet och vägleda det
genom att visa engagemang och intresse för barnets lek.
9
Metod
Jag valde en kvalitativ forskningsmetod för att få djupare kunskap om förskollärarens syn på
leken och dess betydelse för barns lärande. Anledningen till att jag har valt en kvalitativ
forskningsmetod är att den ger mer detaljerad information vilket gör att man bättre kan förstå
pedagogens inställning och man får fram djupare och mer nyanserade svar på frågorna. Detta
till skillnad från en kvantitativ undersökning där svaren är baserade på korta frågor och som
oftast ger enkla, onyanserade svar. Fördelen med kvalitativa forskningsmetoder som jag
nämnde ovan är att den ger djupare och mer nyanserade svar och den ger intervjuaren
möjlighet att reflektera över svaren medan kvantitativa forskningsmetoder, som exempelvis
enkäter, ger mer kortfattade svar (Patel & Davidsson, 1994).
Urval
Jag har valt att göra intervjuer med fyra utbildade förskollärare som jobbar på samma
förskola. Barnen i gruppen är mellan tre och fem år. Alla fyra pedagogerna har lång erfarenhet
av att jobba i förskolan. Jag valde att intervjua utbildade pedagoger med lång erfarenhet
eftersom jag ville få reda på hur deras tankar kring leken är.
Alla de fyra intervjuade är kvinnor. Det finns tyvärr inte så många män som jobbar på
förskolan.
Lena har jobbat i 31 år med barn i åldrarna 1-6 år och just nu arbetar hon på en avdelning med
barn i åldrarna 3-5 år.
Monica har arbetat i 33 år med barn i åldrarna 3-6 år och för tillfället arbetar hon på en
avdelning med barn i åldrarna 3-6 år.
Agneta har jobbat i 25 år med barn i åldrarna 3-5 år. Just nu jobbar hon på en avdelning med
3-5åringar.
Jessica har jobbat i 30 år med barn i åldrarna 3-6 år. Hon arbetar på en avdelning med barn i
åldrarna 3-6 år.
10
Genomförande
Innan jag skulle börja med intervjuerna skickade jag iväg brev till alla pedagogerna där jag
beskrev vad mitt examensarbete skulle handla om. Jag beskrev mitt syfte och frågeställningar
så att de skulle vara helt införstådda med vad arbetet handlade om. Jag skickade frågorna via
e-post till pedagogerna. Fördelen med att skicka iväg intervjufrågorna i förväg är att
pedagogerna kommer att ha tid på sig att tänka genom dem innan vi ses.
Jag har träffat pedagogerna tidigare vilket är bra eftersom det känns tryggare både för mig och
för dem. Jag försäkrade dem att de kommer vara anonyma i mitt arbete.
De namn jag har använt ovan är fingerade och är alltså inte deras riktiga namn.
Analys och bearbetning
När jag hade gjort klart alla mina intervjuer med förskollärarna bearbetade jag det material jag
hade fått in. Jag lyssnade på de intervjuer som jag hade spelat in och skrev ner vad de hade
sagt. När jag bearbetade materialet utgick jag från mina frågeställningar som undersökningen
handlade om. Jag har utgått från Vygotskijs syn på lekens betydelse i mitt arbete. Han ser
leken som en källa till utveckling av tanke och känsla och säger att i leken möts barnets
känslor och tankar och den yttre världen. Sedan tolkar barnet de olika handlingarna efter sin
egen känsla och förmåga. (Lindqvist, 1996). Jag att letade efter mönster i materialet och
variation som togs upp under intervjun. Jag jämförde även med vad som står i litteraturen som
jag har nämnt i litteraturgenomgången för att lättare förstå det material jag hade samlat in.
Dessa mönster var en grund som jag använde i den skriftliga rapporten (Patel & Davidsson,
1994).
Validitet och Reliabilitet
Reliabilitet innebär undersökningens pålitlighet och validitet innebär att resultatet ger en sann
bild av det som har undersökts (Stukat, 2005). Jag har gjort intervjuer med fyra förskollärare
på en förskola och de beskriver hur de hur de förhåller sig till leken och vad de anser att leken
har för betydelse för barnen.
11
Etiska förhållningssätt
Stukat (2005) skriver om informationskravet som innebär att de som medverkar i
undersökningen ska meddelas vad syftet är med undersökningen och att de får vara anonyma.
Jag har förhållit mig till informationskravet genom att jag skickade ett brev till förskollärarna
om vad jag skulle skriva om samt vad syftet med mitt arbete är. Det finns sammanlagt fyra
punkter som är viktiga att förhålla sig till i samband med undersökningen. Förutom
informationskravet är det följande tre.

Samtyckekravet som innebär att deltagare i en undersökning har rätt att bestämma
över sin medverkan. Jag skickade iväg ett mejl till förskollärarna och talade om att det
var frivilligt att delta i min undersökning och att de alltså kunde avstå från att delta.

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte kan ta del av dem. Jag meddelade förskollärarna att det som de säger
kommer att vara anonymt i undersökningen och att deras namn kommer vara fingerat.
Det är endast jag som har tillgång till ursprungsmaterialet och ingen annan har
möjlighet att lyssna eller på annat sätt ta del av själva intervjuerna.

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är samlade om enskilda personer endast får
användas i forskningssyfte. Innan jag intervjuade förskollärarna talade jag om för dem
att deras svar används i forskningssyfte och inget annat.
12
Resultat
Hur ser förskollärarna på leken?
Förskollärarna är överens om att lek är allt som barnen gör utomhus och inomhus i förskolan.
Leken förekommer i många situationer, t.ex. vid matbordet eller när de tvättar sig i
badrummet.
Leken är viktig
Barn lär sig genom leken och den kan avbrytas för att sedan fortsätta. Monica berättar att hon
låter barnen leka och att hon inte avbryter innan de har lekt klart. Hon fortsätter med att
beskriva att leken är unik. Alla fyra förskollärare tycker att leken är viktig för barns lärande.
Jessica ser positivt på leken eftersom barnet utvecklas och hon anser att allt som barnet gör är
lek, både under den fria tiden och vid bestämda aktiviteter. Hon anser att leken är viktig för
barns lärande. Pedagogerna är eniga om att barn lär sig att bearbeta känslor och erfarenheter
samt att samspela med andra genom leken. En av pedagogerna beskriver att barn lär sig att
samarbeta och att de utvecklar sin fantasi genom leken.
Fri lek
Förskollärarna tar upp den fria leken som mycket viktig för barnen. Fri lek innebär att i den
fria leken är inte den vuxne delaktig utan barnen får vara i fred och leka själva. Barnen har
olika roller i leken. Det kan vara t.ex. vara så att de äldre barnen bestämmer lite över de yngre
barnen i leken.
Planerad lek
Det förekommer också planerad lek i förskolan, men då anser förskollärarna att är det viktigt
att den planeras så att leken engagerar barnen. En förskollärare menar att om leken blir tråkig
kan det leda till att barnen inte kan sitta still utan blir okoncentrerade. För att få barnen att
sitta en längre stund kan man göra olika rörelser och sedan varva ner säger en av
pedagogerna. Jessica tar upp sången som ett exempel. Hon berättar att man kan ha olika saker
som man sjunger om, vilket barnen tycker är roligt och spännande. Eftersom barnen tycker
det är roligt att sjunga kan man föra in något nytt i leken när man sjunger, vilket blir
stimulerande för barns lärande.
Leken ska vara lustfylld
När Agneta planerar berättar hon att leken innehåller mycket bus och det är viktigt att leken är
lustfylld och rolig. Agneta tycker alltså att det är viktigt med lustfyllt lek. Förskollärarna säger
också att det är viktigt att låta barnen leka och inte avbryta och lägga fokus på det barnen gör
13
här och nu samt fånga deras intresse. Alla förskollärare är eniga om att leken ska vara rolig
och lustfylld oavsett om man planerar eller inte det man gör tillsammans med barnen.
Hur använder förskollärarna leken för att utveckla barns lärande?
Förskollärarna hävdar att barnen kan lära sig mycket genom leken och betonar speciellt den
sociala biten, men tar även upp att man kan stimulera barnen intellektuellt och känslomässigt i
leken. Därför använder de sig av leken för att utveckla dessa förmågor hos barnen.
För att barnen ska lära sig kommunicera och uttrycka känslor
Barnen lär sig empati och hjälper varandra om någon ramlar eller gör sig illa. Två av
pedagogerna betonar att barnen också lär sig turtagning och de sociala reglerna i leken.
Enligt förskollärarna lär sig barnen att hantera känslor och lär känna sig själva genom leken.
En av pedagogerna säger att barnen visar empati och ömhet i leken. Monica anser att det är
viktigt med lekar, där barnen får jobba med olika känslor. Detta kan man som pedagog hjälpa
till med genom att läsa böcker som handlar om känslor t.ex. om någon som är ledsen, glad
osv.
Agneta säger att barnen lär sig samspel och social kompetens genom leken. Monica berättar
följande:
”När barnen i vissa situationer hjälper varandra vilket gör att jag som pedagog/vuxen
inte behöver trösta barnet utan de löser situationen själva. Det går snabbare när barnen
löser det själva än om jag kommer fram och försöker lösa det.”
Även Agneta anser att det är viktigt att barnen får arbeta med känslor och att man som
pedagog försöker stimulera barnen utveckling av sina känslor. Man kan ta upp känslor i
konkreta sammanhang t.ex. varför han/hon är ledsen och försöka få barnen att sätta ord på
sina känslor. På detta sätt kan de få en bättre självkännedom och förstå vad som händer när de
blir ledsna eller arga.
Det som förskollärarna är eniga om är att barn som inte har syskon oftast har svårt att
samspela med andra barn vilket leder till att de ibland blir ensamma och har svårt att dela med
sig av sina saker till de andra barnen. Detta är en svårighet för dessa barn eftersom de har
svårt med samarbetet vilket kan bli ett hinder vid vuxen ålder. Därför försöker förskollärarna
stötta dessa barn och på olika sätt få in dem i gruppen.
14
Leken används för att stimulera barnens intellektuella utveckling
Förskollärarna tycker att leken är viktig och att den har stor betydelse för barns lärande.
Genom leken utvecklar barnet sociala och intellektuella kompetenser och är en stor del av
barnets uppväxt. Barn lär sig inte enbart genom verbala uttryck, utan det är genom leken barn
lär sig det mesta. Alla förskollärarna tar upp att leken är viktig för barns lärande och genom
sång, rim och ramsor börjar de tidigt att stimulera barnens lärande på ett lekfullt sätt i tidig
ålder så att barnen har möjlighet att utvecklas språkligt, socialt, motoriskt och musikaliskt.
Pedagogernas roll som stöttare och vägvisare i barns lekar
Förskollärarna är eniga om att det är viktigt att finnas till för barnen när de leker och även om
de inte är delaktiga så är det viktigt att finnas där och stötta barnen i deras lek. Att se varje
barn och hjälpa varje barn individuellt i leken leder till en vidareutveckling hos barnet. Ibland
kan det finnas någon eller några barn som inte är delaktiga i leken. Då är det viktigt att man
som vuxen hjälper dem att blir delaktiga så att några inte hamnar utanför och blir helt
ensamma.
Det som pedagogerna tar upp som en viktig del är tiden. De menar att tiden varje barn får är
viktig. Det är alltså viktigt att ge barnen tid till att leka och inte avbryta utan att man som
pedagog låter dem fortsätta sina lekar. En av pedagogerna beskriver att det också är viktigt att
det finns material av olika sorter och former tillgängliga för barnen och att pedagogen är där
som vägvisare för barnen. Hon säger att även om man som vuxen inte är med i leken kan man
vara som ett stöd vid sidan av.
Att som pedagog ta vara på ögonblick i leken
Lena däremot planerar inte alls in leken utan hon tycker det är viktigare att ta vara på barnens
spontanitet och utgår från barnens intresse istället. Hon fångar det som barnet håller på med
här och nu. Hon utrycker vidare:” jag kan gå in direkt i barnens lek när de t.ex. sitter i
sandlådan och grejar och då stöttar och vägleder jag barnen i ögonblicket, ” säger hon.
Monica tycker att det viktiga är att låta barnen leka och att man som vuxen är tillgänglig om
det skulle behövas. Dessutom har barnen mycket att ge den vuxne, vilket man kanske inte
inser på från början, säger Monica. Som vuxen ger man, men samtidigt får man mycket
tillbaka från barnen. Hon tycker det är viktigt att utgå från barnens intressen och erfarenheter
och försöka utveckla dessa ännu mer.
15
Interaktion mellan vuxna och barn
Monica berättar att barn imiterar den vuxne vad hon/han gör och lär sig tillsammans med
andra. Förskollärarna tar upp olika lekar som t.ex. rollek, sensomotorisk lek, regellek som jag
har tagit upp i litteraturgenomgången. Förskollärarna tog upp att rolleken är en populär lek
som barnen tycker om och leker mycket. I intervjusvaren bildade jag en egen uppfattning att
på den förskolan som jag gjorde intervjuerna så lekte barnen mycket och de lekte mest
mamma- pappa-barn. Barn imiterar vad andra gör och provar olika roller. Barnen ser vad
andra barn och vuxna gör och sedan gör de det till sitt eget. De ser vad som händer och sker i
förskolan och hemmet därefter gör de det till sina egna lekar. Förskollärarna går ibland in och
deltar i rolleken.
Förskollärarna tog också upp att när de gör något, t.ex. när barnen ser att de matar något barn
då tar barnen efter och kanske matar sina dockor. De går in i olika roller och provar. När
barnen leker vardagshändelser kallas det för låtsaslek och exempel på låtsaslek är att barnen
leker att de kör tåg, åker buss eller kör bil.
Förskollärarna betonar att det är viktigt att det man gör med barnen ska vara roligt och att de
får prova och öva och på så sätt utvecklas deras lärande. Barnet lär sig genom att få göra och
prova vilket leder till att barnet bildar egen uppfattning och börja koppla ihop saker med
varandra och börjar förstå innebörden i det de gör och lär sig nya samband. Där kan
förskollärarna ibland gå in och ge förslag på nya aktiviteter och ta fram nytt material som
stimulerar till nya lekar och nya kunskaper.
I den sensomotoriska leken tog förskollärarna upp att barnen utför fysiska aktiviteter som t.ex.
jaga varandra eller hoppa. I den sensomotoriska leken utvecklar barnen rörelser och motoriska
färdigheter. Även här kan förskollärarna ibland gå in och ge förslag på nya aktiviteter och
själva delta i barnens lek.
I regellekar är det viktigt att lära sig att följa redan uppgjorda regler. De lekar som tillhör
regelleken är t.ex. utelekar och olika kortspel. Även här anser pedagogerna att vuxna är
viktiga för att barnen ska utveckla sin förmåga för att följa regler och att de ska förstå att man
inte får fuska.
16
Diskussion
I mitt urval av litteratur har jag valt böcker som handlar om leken och lärandet. Det har inte
varit så svårt att hitta böcker och material om det utan det finns mycket information och
böcker som är skrivna om leken detta. Jag har bl.a. använt mig av Paulsens lekteori som har
blivit betydelsefull och viktig för förskolan. Dessutom har jag använt mig av Olofssons
lekteori som på ett enkelt sätt beskriver leken, samt en doktorsavhandling och vetenskapliga
artiklar av två olika författare (Tullgren, 2003; Cloward Drown & Christensen, 2014;
Trewick, 2011).
När jag jämför vad pedagogerna säger med vad olika teoretiker anser om lekens betydelse
finns det många uttalanden från förskollärarna som stämmer överens med vad som står i olika
avhandlingar om leken och dess betydelse. Agneta säger t.ex. att barnen lär sig samspel och
social kompetens genom leken. Tullgren (2003) skriver i sin doktorsavhandling ” att leken ses
som en viktig del av barns lärande och att den i läroplanen (SOU 1997:157) beskrivs som ett
sätt för personalen att skaffa sig kunskaper om barns lärande. Cloward Drown och
Christensen skriver (2014) att genom leken utvecklar barnet sin sociala kompetens och sociala
mognad i interaktion med andra barn.
Monica berättar att barnen i vissa situationer hjälper varandra utan att den vuxne pedagogen
behöver gripa in och stötta eller trösta, och att barnen löser situationen själva. Hon anser
t.o.m. att barnen löser problemen snabbare om inte den vuxne lägger sig i. Barnen lär sig
empati och hjälper varandra om någon ramlar eller gör sig illa, säger en av förskollärarna.
Detta stämmer överens med vad Cloward Drown och Christensen tagit upp i sin artikel. Där
skriver de att en rik och naturlig yttre miljö är viktig för att stödja barns lek och att barnen i
leken utvecklar en bättre kognitiv förmåga, sociala färdigheter och högre emotionell
intelligens Clowerd Drown & Christensen, 2011).
Lena berättar hur hon förhåller sig till barnens spontana lek och att hon försöker fånga det
som barnet håller på med i situationen. Hon uttrycker vidare att hon går direkt in i barnens lek
när de t.ex. sitter i sandlådan och leker och att hon då stöttar och vägleder barnen. Detta kan
jämföras med vad Trawick-Smith skriver (2011). Där tar han upp att forskare har rapporterat
att vuxnas ingripande i leken kan främja särskilda lekförmågor, vilket kan leda till att öka den
sociala, kognitiva och språkliga utvecklingen. (Trawick- Smith, 2011)
Två av pedagogerna betonar att barnen lär sig turtagning och sociala regler i leken. Detta har
också stöd i litteraturen, där Olofsson (1990) betonar vikten av att barnen förstår leksignaler
17
och att leken är på låtsas, att turtagande är viktigt och att det inte alltid är ens egen tur utan att
barnen måste turas om.
Förskollärarna tar också upp att rolleken är en populär lek som barnen tycker om och leker
mycket. Framför allt leker de mamma- pappa-barn. De imiterar vad andra gör och provar
olika roller. Barnen ser vad andra barn och vuxna gör och sedan gör de det till sitt eget. De ser
vad som händer och sker i förskolan och hemmet därefter gör de det till sina egna lekar. På så
sätt utvecklar de samspelet med varandra i gruppen. Cloward Drown och Christensen (2014)
tar upp att genom rollspel, när barnen går in i olika roller, utvecklas den verbala
kommunikationen och samspelet med andra barn.
Monica anser att det är viktigt att utgå från barnens intressen och erfarenheter och försöka
utveckla dessa ännu mer. Detta kan jämföras med vad Vygotskij skriver om den proximala
zonen, där man ska utgå från barnets nivå men ligga strax ovanför den för att utveckla barnets
förmåga på bästa sätt. Jag valde också Vygotskijs teori för att han tar upp fantasi och
kreativitet förutom teorin om den proximala utvecklingszonen. Dessa termer passade bra på
det som jag fick ut av intervjuerna.
En av pedagogerna ansåg att det var viktigt att ha material av olika sorter och former
tillgängliga för barnen och betonade att pedagogen var där som vägvisare för barnen utan att
för den skull vara med och delta i leken. Detta kan kopplas till Samuelsson (1999) som tar
upp att pedagogen ska vara som ett verktyg för barnet och vara vägledande genom att visa
engagemang och intresse för barnets lek. Cloward Drown och Christensen (2014) har också
betonat vikten av fantasieggande material och en stimulerande, naturlig miljö.
Metoddiskussion
Jag har valt att göra intervjuer med fyra kvinnliga förskollärare som har 30 års erfarenhet. De
har olika erfarenheter och olika tankesätt vilket är intressant. Förskollärarna har jobbat med
barn i åldrarna 3-6 år. Just i dessa åldrar händer det mycket med barnen och det är lätt att följa
deras lek. Deras arbetsplats är fördelad i sex avdelningar. Tre av förskollärarna jobbade på
samma avdelning och den sista jobbade på en annan avdelning i samma förskola. Jag valde ut
dem eftersom de har lång erfarenhet och mycket kunskap. Jag tog kontakt med förskollärarna
innan jag skickade iväg ett brev.
18
Jag informerade dem om att de kommer vara anonyma i mitt arbete och att jag spelar in
intervjuerna på band som ett hjälpmedel för mig i mitt fortsatta skrivande. Varje intervju tog
30-40 minuter och intervjuerna skedde på deras arbetsplats.
Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod för att få djupare kunskap om
förskollärarnas syn på leken samt hur de använder den vid lärande. Att pedagogerna är tydliga
i sina svar har stor betydelse för att jag ska förstå hur och i vilka situationer de använder leken
för att utveckla barns lärande. Jag hade även velat ta med observationer av hur pedagogerna
använder leken i olika situationer, men valde att avstå eftersom mitt fokus låg på kvalitativa
intervjuer.
Att göra intervjufrågor var inte heller så lätt. Jag tycker att intervjuerna gick bra trots att jag
inte har gjort intervjuer på det här sättet förut. Jag fick ut mycket av intervjuerna men hade
velat att förskollärarna kunde svara utförligare på vissa frågor. I slutändan fick jag ut mycket
av intervjuerna i mitt arbete med att söka svar på mina frågeställningar. Det gick även bra att
spela in på band. Efteråt tog det mycket tid att sammanställa vad de hade sagt. Slutligen vill
jag påpeka att i det stora hela gick intervjuerna bra.
Resultatdiskussion
I mina slutsatser har jag kommit fram till att leken är viktig och ska vara rolig. Barnen leker
mest rollek som mamma-pappa-barn och går in i olika roller när de leker. Barn lär sig
kommunikation och att uttrycka sig genom leken.
Lärande sker i de flesta situationer både inomhus och utomhus, t.ex. när de sitter i sandlådan
eller i dockvrån när förskollärarna planerar leken i verksamheten. För att det ska ske ett
lärande måste leken vara rolig och barnen få prova på många olika saker. Barnen lär sig
imitera vad de vuxna och vad andra barn gör.
I intervjun med förskollärarna kom jag fram till att de lägger betoningen på att leken ska vara
lustfylld, spännande och rolig. Det är viktigt att som förskollärare vägleda barnen och det gör
de genom att först observera dem. Genom att den vuxne sitter och observerar barnen kan de
sedan vägleda och utveckla barnens lek genom att utgå från deras intresse och erfarenheter.
19
Genom att pedagogen utgår från barnens intresse och erfarenheter i sitt arbete väcks det nya
idéer hos barnen som leder till ett utvecklat lärande. Förskollärarna tar upp att de inte går in i
leken om barnen inte vill utan observerar och vägleder men om dem sedan blir inbjudna i
leken av barnen går det bra att gå in i den. Viktigt är att inte avbryta barnens lek och gå in i
den hur som helst, utan att istället sitta vid sidan och lyssna. De styr inte barnens lek utan är
med och stöttar istället.
Förskollärarna arbetar utifrån där barnet befinner sig sedan utvecklar det som ligger i den
proximala utvecklingszonen. Barnen lär sig att lösa problem både individuellt och i samspel
med andra.
Vidareforskning
Det som jag skulle tycka vara intressant att forska vidare på är barn som har
kommunikationssvårigheter och svårigheter i sitt samspel med andra. Får de vara med och
påverka leken? I så fall hur och får de vara med och leka eller befinna sig i leken? Får dessa
barn vara fria att välja sin roll eller är det pedagogerna som bestämmer och väljer detta åt
dem?
Jag tror det är viktigt vilken roll barnet har i gruppen och hur stark den är. Det skulle vara
intressant att forska vidare på.
20
Litteraturlista
Cloward Drown, K.K. & Christensen, K. M. (2014). Dramatic play affordances of natural and
manufactured outdoor settings for preschool-aged children. Children, Youth and
Environments, 24(2), 53-77.
Evenshaug, O. & Hallén, D. (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur.
Grindberg, A. (2000). Små barns utevistelse – naturorientering, lek och rörelse. Stockholm:
Liber.
Knutsdotter Olofsson, B. (1990). I lekens värld. Stockholm: Liber.
Knutsdotter Olofsson, B. (1999). Lek för livet. Stockholm: HLS förlag.
Lindqvist, G. (1995). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur.
Lindqvist, G. (1997) . Små barns lek. Lund: Studentlitteratur.
Löfdahl, A. (2004). Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll. Lund:
Studentlitteratur.
Patel, R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Paulsen, B. (2006). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket.
Stukat, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.
Trawick-Smith, J & Dziurgot, T. (2011). Good-fit’ teacher–child play interactions and the
subsequent autonomous play of preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 26,
110-123.
Tullgren, C. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Malmö:
Malmö högskola.
Wellros, S. (2007). Språk, kultur och social identitet. Stockholm: Liber.
Vygotskij, L. S. (1981). Psykologi och dialektik- En antologi i urval av Lars-Christer Hydén.
Stockholm: Nordstedt & Söner.
21
Bilaga 1
Intervjufrågor

Hur många år har du arbetat?

Med vilka åldersgrupp har du arbetat med?

Hur definierar du begreppet lek?

Lär sig barn genom lek?

Om svaret är ja, vad lär sig barnen genom leken?

När du planerar en aktivitet, tänker du använda leken som en metod?

Hur använder du leken för barns lärande?

Vad är din roll som pedagog i barnens lek?

Är vuxna med i leken?
22
Bilaga 2
Hejsan!
Mitt namn är Karin och jag går sista terminen på förskollärarutbildningen. Jag ska skriva mitt
examensarbete om leken och syftet med arbetet är att jag vill få djupare kunskap om vad
förskollärarna ser på leken och hur ni använder leken för att utveckla barns lärande.
Det jag är mest intresserade av och vill lägga fokus på är vad ni har åsikter och kunskap om
leken. För att uppnå mitt syfte med undersökningen kommer den att spelas in på band
tillsammans med er om detta är ok för er del?
Mina frågeställningar lyder följande:

Hur ser förskolläraren på leken?

Hur använder förskolläraren leken för att utveckla barns lärande?
Jag kan ge er den säkerheten att ni kommer vara anonyma i mitt examensarbete och själva
intervjun kommer att ta ca 40 minuter. Det skulle uppskattas om ni kunde ställa upp på några
intervjufrågor som handlar om leken.
Hälsningar
Karin Ingbråten
23