Läs Motioner till årsmötet , uppdaterad 151030

Motioner 2015
till
Årsmöte i Kungälvs Motor och Segelbåtssällskap
Motion från
Bengt Olausson
Marianne och Björn Wennerberg
Lars Lindau
Ulla Albrecht
Bengt Olausson
Stefan Kumlin
Jörgen Sjögren
Lennart Claeson
Kjell Nilsson
Owe Lundberg
Bengt Ludvig
Lennart Claesson
Morgan Falck
Kenny Larsson
Christoffer och Matilda Svenning
Ulf Johansson
Jan Alander
Magnus Ivarsson
Monica Hogstam
Lasse Ericson
Owe Lundberg
Arjen Dijkstra
Medlem nr
4237
1757
6360
4593
4237
3021
1781
4182
1574
5125
3624
4182
3155
4811
5579
6580
9
4908
444
6382
5125
1189
Motion nr
1
2
3-5
6
7
8 - 10
11
12
13 - 15
16 - 18
19 - 20
21- 23
24
25
26 - 28
29
30 - 31
32
33
34
35 - 43
44 - 46
Sida
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
20
21
22
24
25
26
27
30
1
-------- Originalmeddelande -------Från: Berit /Bengt <[email protected]>
Datum: 01-09-2015 16:36 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: Husvagnsparkering Barlind.
Hej. Skickar min motion igen då jag inte vet om den förra kom till er.
Huvagnar och husbilar bör få stå närmast vägen. Här bör vi kunna få in ett bra bidrag som
kan reducera våra kostnader för ex.de ny bommarna.
Mvh
Bengt Olausson
A08
Skickat från Samsung Tablet
Syrelsens svar: Intressant, styrelsen jobbar vidare med frågan
2
Till KMS ordinarie årsmöte 2015
Motion om två förändringar av befintliga stadgar
Klubben har idag en omfattande verksamhet och ekonomi. I stadgarna §9 står att
verksamheten granskas av två revisorer. Vi föreslår att stadgarna ändras till att minst en av
dessa skall vara auktoriserad eller godkänd. I vår förening, med en omsättning på ca 7
miljoner och balansomslutning på ca 25 miljoner (föregående bokslut) och med den
omfattande verksamhet som bedrivs, är detta högst befogat. Det är värdefullt både för
styrelsen och medlemmarna att ha en auktoriserad/godkännd revisor som granskar
verksamheten.
Förslag:
§9 Revision
KMS verksamhet granskas av två revisorer, varav minst en skall vara
auktoriserad/godkännd. Dessa
väljs för en tid av ett år. Dessutom väljs två suppleanter
också för en tid av ett år.
Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen i god tid före årsmötet.
I stadgarna §8 regleras styrelse och förvaltning. Där är bl.a. reglerat att fast egendom av
betydelse inte får avyttras. Denna paragraf föreslår vi kompletteras till att gälla även lös
egendom. I dagsläget kanske inte klubben har lös egendom av betydande värde, bryggor
och byggnader antar vi uppfyller kravet för att vara tillbehör till fastighet och byggnad. Detta
kan ju förändras i framtiden och därför anser vi det viktigt att även lös egendom regleras i
denna paragraf.
Förslag:
§8 Styrelse och förvaltning
......
Styrelsen får inte utan medgivande av årsmöte eller extra årsmöte avyttra fast eller lös
egendom av någon betydelse eller upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran.
.........
Kungälv den 2015-09-03
Marianne och Björn Wennerberg medlemsnummer 1757
tel: 0723-959110
mail: [email protected]
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart
3
-------- Originalmeddelande -------Från: Lillen <[email protected]>
Datum: 05-09-2015 12:34 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: Motioner inför årsmötet 2015
Hejsan
tänkte bidra med några motioner inför årsmötet.
Bakgrunden till mina motioner, som samtliga rör kösystemet och båtplatserna, är
följande.
1.Det finns ett stort antal medlemmar och båtägare som står i köpekö och har gjort så i
många år och som även söker 2:a handsplats varje år.
I köpekön händer mycket litet, det är lång kö tid för att kunna köpa en plats. I 2:a
handsfördelningen är det ungefär samma tilldelning år ut och år.
Dock har 2:a hands tilldelningen ökat gentemot försäljningen av båtplatser och gentemot
byteskön.
2.Det finns det ingen tidsbegränsning på hur länge man kan äga sin båtplats utan att äga
en båt, en sådan fanns tidigare, tiden var då 3 år.
Den regeln togs bort då klubben såg en ökad svartuthyrning av platserna. Jag vet inte
när regeln togs bort men jag gissar någon gång sent 70 tal eller tidigt 80 tal? Tidpunkten
är väl inte så viktig egentligen. Kontrollen av detta borde rimligen gå att lösa med
modern teknik.
Det finns ytterligare en dimension i antalet platser som lämnas in för försäljning, och det
är rätten att överlåta en kontrakt till någon annan, syskon, barn, förälder, maka/make,
sambo eller person som man har ingått registrerat partnerskap med. Att man kan
överlåta kontrakt horisontalt (make/maka/sambo/registrerad partner) är fullständigt
självklart, förutsätter att den som ärver kontraktet gör så med krav att bli medlem?
Men att överlåta kontrakt vertikalt (syskon, barn, förälder) tycker jag är mycket märkligt,
det är en klubb, ett fritidsintresse, en livsstil och inte en spekulationsplacering. Har nu
syskon, barn, förälder osv samma intresse så borde det vara rimligt att anta att de själva
har satt upp sig i tex köpekö och med detta då är medlemmar. Var går åldersgränsen för
att ett barn kan ärva ett kontrakt, kan en 14 åring ärva, bara som ett exempel?
3.Det finns inte heller krav eller regel om att man skall lämna sin båtplats till 2:a
handsuthyrning när man som båtplatsägare inte kommer att ha sin båt på sin båtplats
under näst följande säsong, de allra flesta vet detta redan under vintern, naturligtvis
4
finns det några som inte vet att de inte kommer att sin båt sjösatt, pga. av sjukdom eller
andra tråkiga händelser.
Vilket innebär att det finns medlemmar som söker 2:a handsplats men inte får någon
tilldelad till sig och de får söka sig till någon annan hamn för att ha sin båt i vatten. då
ser det mycket konstigt ut när man ser att i hamnen finns det platser där det bevisligen
inte ligger någon båt förtöjd, enklast ser man det att det saknas förtöjningslinor.
Punkterna 1 till 3 är baserat på svar jag har fått av Kristian via mail. En kommentar som
kom upp under mötet på Kvarnkullen var den att det var svårare och svårare att få till
frivilliga insatser vid städdagar och arbetspass osv.
Jag tar mig friheten att koppla detta till möjligheten till att köpa eller hyra andra
handsplats. Var finns incitament att vara närvarande på dessa när man, som det upplevs
inte ger något tillbaka?
Anledningen av merparten av båtägare som söker medlemskap i en båtklubb är, de vill
vara delaktiga i klubbens aktiviteter, känna en gemenskap med andra likasinnade som
har samma intresse, ha sin båt sjösatt och förvarad vintertid på ett säkert sätt, deltaga i
kappseglingar osv osv. eller som det står i stadgarna under paragraf §2, Ändamål och
syfte.
KMS ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att tillvarata båtfolkets
intresse i frågor som rör bl. a fritidsbåthamnar och båtuppläggningsplatser
Vara rådgivande kontaktorgan för lokala myndigheter och organisationer genom
upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet och verka för medlemmarnas
värdiga uppträdande till sjöss och i hamn.
Genom kurser och propaganda höja intresset för navigationsutbildning och sjömanskap
Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.
Motion 1
Med anledning till varför begräsningen på antal år man kan ha äga sin båtplats utan att
äga eller ha sin båt sjösatt togs bort, stor svartuthyrning. Motionerar jag följande:
Man återinför en tidsbegränsning på antal år man kan äga sin båtplats utan att ha sin båt
sjösatt och förtöjd, max antal år satt till 3 år, sedan går platsen till vidareförsäljning.
Styrelsens svar: Tidigare erfarenheter visar på att omsättningen i köp- och andrahandsköer
minskar då 2:a handsuthyrning tidsbegränsas.
5
Motion 2
Jag motionerar om att: En ändring av reglerna för överlåtanden av båtplatskontrakt görs,
att överlåta kontraktet skall endast kunna göras till make/maka/sambo/registrerad
partner.
Att kunna överlåta båtplatskontrakt till syskon, barn, förälder osv skall tas bort.
Styrelsens svar: Styrelsen anser att det är medlemmarnas önskan att kunna överlåta
båtplatsen även till syskon, barn, föräldrar osv.
Motion 3
Jag motionerar följande: För att öka uthyrningen av 2:a handsplatser bör en regel införas
som säger att ALLA platser som inte kommer att nyttjas av respektive båtplatsägare skall
obönhörligen gå till 2:a handsuthyrning. Exakt hur det regelverket skall se ut vet jag inte
men en väg kan vara att samtliga båtplatsägare måste bekräfta innan ett visst datum
ATT de skall nyttja sin båtplats. Eventuellt vite vid underlåtelse av detta tas ut?. Tanken
är i alla fall att samtliga inte använda båtplatser skall nyttjas av medlemmar.
Styrelsens svar: Tanken är god men styrelsen anser att det är svårt att göra detta tvingande
då det ibland finns skäl till att avvakta med att lämna sin plats till andrahandsuthyrning.
Lars “Lillen” Lindau
Medlem 6360
mvh Lillen
0703-571659
Sugen att fiska? kolla www.svenskalag.se/fksf
6
-------- Originalmeddelande -------Från: Ulla Albrecht <[email protected]>
Datum: 07-09-2015 13:27 (GMT+01:00)
Till: [email protected]
Rubrik: Motion
Hej,
Jag vet inte om en motion är rätt väg att gå, men vi har i flera år efterlyst möjlighet att - mot
ersättning - vid behov kunna få hjälp med;
Av- och påmastning och upptagning / sjösättning.
Precis som någon nämnde vid mötet på Kvarnkullen blir vi båtägare inte yngre.
Även om vi har barn som hjälper till kan det ofta behövas en hjälpande hand och det känns
lite osäkert att förlita sig på att någon som kan och har tid befinner sig på plats vid rätt tillfälle.
Med vänliga hälsningar
Ulla Albrecht, E 042, medlemsnummer 4593.
Skickat från min iPad
Styrelsens svar: Klubben kan ej tillhandahålla den här servicen men kanske kan en
medlemspol startas för att kunna få hjälp med sin båt.
7
-------- Originalmeddelande -------Från: Berit /Bengt <[email protected]>
Datum: 08-09-2015 11:58 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: 3 knop
Hej.
Motion : Skyltar på var sida vid inseglingen till södra hamnen med 3 knop önskar jag.
Det kan också var bra om en skylt sattes upp på A-bryggans nock, för de som går ut.
Skriv gärna i bladet att vi tackar alla som är vänliga och håller 3 knop.
Mvh
Bengt Olausson
A08.
Skickat från Samsung Tablet
Styrelsens svar: Ok
8
-------- Originalmeddelande -------Från: Kumlin Stefan <[email protected]>
Datum: 08-09-2015 12:08 (GMT+01:00)
Till: 'Björn Ranås' <[email protected]>
Kopia: "'[email protected]'" <[email protected]>
Rubrik: Motioner inför KMS årsmöte 2015
KMS Nordön motioner:
I egenskap av sammankallande för KMS Underhåll och Förbättrings Kommitté skriver jag nedan
motioner efter förslag från medlemmar.
1 Tydligare uppskyltning av 3 knops regeln vid båda hamninloppen. Gärna i form av farledsskyltar likt
Transportstyrelsen. Åtminstone i södra hamnen är detta ett stort problem för främst de med
båtplatser på R ,S och A-bryggan, eftersom hög fart ofta innebär svallvågor vilket inte bara innebär
obehag utan även sliter på våra pontonbryggor. Dessutom är detta ett säkerhetsproblem, eftersom
många väljer att bada och simma mellan de båda inseglings pontonerna.
Styrelsens svar: Ok
2 Säkerställande av Wifi nätverket i HELA hamnanläggningen, enl. tidigare planerad utbyggnad
vekligen fungerar, vilket flera medlemmar vittnar om att det inte gör.
Styrelsens svar: För att få full täckning i hamnen krävs en omfattande utbyggnad som blir
alldeles för dyrt att genomföra.
3 KMS UFK ansöker om ekonomiska medel för inköp av ca 8 st lämpliga parkbänkar för utplacering
runt hela hamnanläggningen för att uppmuntra flera medlemmar att röra sig i hela
hamnanläggningen för bättre lära känna hela hamnen, utveckla klubbkänslan samt för att underlätta
för spontanmöten.
Styrelsens svar: Om U/F kommitén bygger bänkarna i egen regi kan föreningen bekosta
materialet.
KMS UFK
Sammankallande Stefan Kumlin
9
-------- Originalmeddelande -------Från: Jörgen Sjögren <[email protected]>
Datum: 08-09-2015 21:49 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: Motion : Webbokning för upptagning av båtar.
Hej
Jag vill lägga en motion om webbokning för upptagning av båtar i KMS hamn. (kan även
tillämpas för sjösättning om båten ligger tillgänglig för detta.)
Det är nog flertalet som undertecknad som upplever att det är svårt att komma fram på
telefon under hamnkaptenernas telefontider ( en timma på morgonen och en timma på
eftermiddagen). Ofta är det svårt att ringa på dessa tider då många har jobb och andra
aktiviteter som inte tillåter att lägga en timma på att försöka komma fram på telefon. (om man
nu gör det över huvudtaget)
Som de ser ut idag så tar varje upptagning mellan 20 och 30 minuter (lyft, avspolning samt
transport till vagga) oavsett båt storlek .
Förslaget är att man som båtplats brukare ( första som andrahands plats) loggar in med
medlems nummer, båtplats nummer och sedan väljer en lämplig datum för upptagning från
lediga tider som erbjuds. Man skall också kunna boka om en upptagnings tid om så önskas.
Det blir även en avlastning för hamnkaptenerna som slipper lägga tid för att ta bokningarna
manuellt.
Har hört att andra hamnar i Göteborgs området har web bokning som medlemmarna själva
kan boka tid på och detta fungerar utmärkt.
Jörgen Sjögren
Medlem 1781
Styrelsens svar: Förstudie budgeteras och genomförs under 2016
10
Motion om att en av revisorerna skall vara extern och auktoriserad
Klubben och styrelsen hanterar idag med det stora antalet medlemmar
så stora ekonomiska medel att en av de ordinarie revisorerna skall vara
extern och auktoriserad.
Denne skall komma från en revisionsfirma utan några kopplingar till de
egna revisorerna, styrelsen eller styrelseledamöternas företag.
Lennart Claesson
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart
11
Motion KMS Årsmöte
15-09-13
Efter att ha tagit del av kölistorna för köp och byte av båtplats, samt att vi i klubben har en andrahands
uthyrning som jag anser
är väldig stor och medför en onödig administration. Föreslår jag
följande förändring.
1.Att vi går tillbaka till att man inte kan ha kvar sin båtplats längre än 3 år för andrahands uthyrning.
Styrelsens svar: Tidigare erfarenheter visar på att omsättningen i köp- och andrahandsköer
minskar då 2:a handsuthyrning tidsbegränsas.
2.Att det görs en revidering av kölistor/ byte av båtplats. Underligt att medlemmar har stått i kö i upp till
15 år.
Styrelsens svar: Långa kötider kan tex bero på att man önskar en specifik båtplats i hamnen
vilket gör en revision tveksam.
3.Överlåtelse av båtplats inom familjen bör omprövas .
Styrelsens svar: Styrelsen anser att det är medlemmarnas önskan att kunna överlåta
båtplatsen även till syskon, barn, föräldrar osv.
Jag föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att genomföra ovan nämnda förslag.
Mvh.Kjell Nilsson medlem 1574.
12
Motion angående datanätverket
Det öppna nätet verkar långsamt, särskilt vid bryggorna och fungerar många gånger dåligt.
Är vi anslutna till fibernätet? Hastigheten behöver antagligen ökas för att fler ska kunna
använda detta samtidigt. Det är önskvärt att man kan koppla upp sig på internet när man går
vakt för att kunna serva gästbåtar med information t ex. Om mer information görs tillgänglig
med medlemsinloggning är ökad tillgänglighet också önskvärd. För gästande båtar skulle en
inloggning på gästnätverket vara möjlig mot en avgift.
Förslag: Se över och förbättra nätverket beträffande tillgänglighet, hastighet och trådlös
anslutning. En skrivare på vaktkontoret som är accessbar via HP ePrint eller liknande
fjärruppkoppling vore inte heller fel.
Owe Lundberg
Medlemsnummer 5125
Styrelsens svar: För att få full täckning i hamnen krävs en omfattande utbyggnad som blir
alldeles för dyrt att genomföra.
Motion angående datasystemet
Jag föreslår att en översyn av datasystemet sker så att det blir effektivare, flera kan jobba
mot det samtidigt, styrelsen kan jobba mot det hemifrån och medlemmarna kan administrera
sina angelägenheter efter inloggning.
Owe Lundberg
Medlemsnummer 5125
Styrelsens svar: Förstudie budgeteras och genomförs 2016
Motion angående extra medlemsmöte
§7: Det känns orimligt att det ska behövas 700 medlemmars framställan om extra
medlemsmöte för att få till stånd ett sådant. Skrivningen fungerade säkert bra när klubben
var ung och det inte fanns så många medlemmar. Förslagsvis ändras detta till 200.
Nuvarande skrivning:
Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om en tredjedel av KMS medlemmar
gör framställning härom.
Nytt förslag:
Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om minst 200 av KMS medlemmar gör
framställning härom.
13
Owe Lundberg
Medlemsnummer 5125
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart
Motioner till KMS 2015-09-12
Motion 1 Styrelseuppdrag i KMS
För att styrelsens arbete skall vara effektivt skall sammansättningen på styrelsen väl spegla KMS
medlemmar och hamnens behov på kort och långsikt. Målet måste också vara att fler blir engagerade i
styrelsens arbete, både män och kvinnor. Detta kan vi uppnå genom kortare mandatperioder och färre
omval.
För att medlemmarna skall vilja ta styrelseuppdrag får det inte verka som ett näst intill oändligt
uppdrag. Detta gör att vår styrelse får en mycket större kontaktyta mot medlemmarna. Idag upplever
flera medlemmar att de inte känner till vilka som är med i styrelsen.
Ordföranden som är det tyngsta och mest ansvarsfulla uppdraget skall väljas av varje årsmöte.
Inga poster i styrelsen eller i valberedningen skall få omväljas mer än en period. Totalt två perioder.
Detta kommer att ge mer arbete på valberedningen, med det kommer att ge en avsevärt mer livaktigt
och brett engagemang hos medlemmarna.
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart
Motion 2 Effektivare upphandlingar
Nordöhamnen är i behov av både löpande underhåll och av investeringar. Det löpande underhållet
görs till största delen av våra hamnkaptener.
För att hålla nere kostnaderna skall vi utvidga Underhåll och Förbättringskommittén så att vi slipper se
bildspel med exempel på dåligt underhåll som kan åtgärdas med små insatser. Det är också viktigt att
medlemmar får en tillbaka koppling från kommittén eller av någon i styrelsen när de lämnat in förslag.
Den föreslagna ökade transparensen, med bland annat styrelseprotokoll tillgängliga, skall göra att fler
medlemmar vet om vad som skall göras. Det kan innebära att tips på lämpliga anbudsgivare kan
lämnas in.
Listor på behov och prioriteringar föreslås göra av våra hamnkaptener, som har största och mest
aktuella kunskapen om statusen på anläggningen. Beslut om investeringar tas av styrelsen i samråd
med hamnkaptenerna.
Direktupphandlingar skall endast göras för mindre belopp i undantagsfall. Direktupphandlingar bör inte
ske flera gånger till samma leverantör eller till medlemmars släktingar. Om ett förfrågningsunderlag
ändras eller om ett sidoanbud inlämnats skall övriga anbudsgivare ges möjlighet att lämna på samma
förutsättningar. Det är viktigt att sidoanbud granskas fackmannamässigt innan förnyad upphandling
sker.
Styrelsens svar: Detta regleras i metodhandboken
2015-09-12
Bengt Ludvig,
Medlemsnummer 3624, båtplats E116
Adress
Tjällviksvägen 15
14
442 65 Marstrand
Inrätta arbetsdag på våren
I den presentation som Marcus visade på Kvarnkullen fanns det foto och en
beskrivning av många “små” underhållsjobb som inte blivit gjorda.
Det är en ren arbetsledaruppgift att prioritera det som är viktigast!
Har vi nu för mycket att göra vill jag lägga förslaget att inrätta en arbetsdag varje vår.
ALLA de visade bristerna i presentationen skulle kunna fixas på denna typen av
arbetsdagar.
Vi hade heller inte behövt låta förfallet gå så långt som visades.
Större arbeten skall givetvis även i fortsättningen utföras av proffs såsom
hamnkaptenerna eller entreprenörer.
Under året då brister upptäcks skrivs dessa ner och lämnas till hamnkaptenerna som
bedömmer om de behöver åtgärdas omgående eller kan vänta till arbetsdagen.
Inför arbetsdagen köps material hem och jobbet förbereds.
På arbetsdagen delas gruppen med medlemmar upp med en “erfaren” plus ett antal
medlemmar till varje liten jobbgrupp.
Denna jobbgrupp får till uppgift att lösa det beskrivna problemet.
När jag har föreslaget detta tidigare har jag fått veta att det inte fungerar och att
medlemmarna inte kommer men nu finns det ett stort engagemang för klubben så
varför inte prova det.
Vi har ju uppenbarligen massor som behöver göras.
Det kommer givetvis att kräva en insats från hamnkaptenernas sida men utväxlingen
blir bra eftersom de kan slippa att göra dessa underhållsarbeten.
Vi har också den utmärkta gruppen som bla byggt grillplatser ordnat räcken på
landgångaran mm mm. Vi måste fundera om denna arbetsdag skall genomföras i
regi av denna grupp eller om det är en fristående, extra insats med fokus på
underhåll.
Lennart Claesson
Medlem 4182
15
Styrelsens svar: Förslagsvis ansvarar U/F kommittén för genomförandet av detta
Motion om underhållslista och dess beslut.
Vi måste undvika det som hände i vintras med att vi av styrelsen får höra
att hamnen är i ett uruselt skick samtidigt som styrelsen investerar
många hundratusentals kronor i ett bomsystem.
Viktigt att vi som medlemmar känner att våra pengar används till det som
är viktigast.
Nödvändigt med ökad transparens för att få medlemsengagemang.
Förslag: Styrelsen tar mha hamnkatenerna fram en prioriterad lista med
arbete som föreslås.
-Dessa arbete skall om det är underhållspunkter
kostnadsberäknas och riskuppskattas.
-Är det investeringspunkter skall de givetvis också
kostnadsuppskattas men också beskrivas med för och
nackdelar inkl en återbetalningskalkyl (tex för bomsystemet).
Denna lista skall tas upp för medlemsbeslut på årsmöte och det extra
medlemsmöte som from nu är utlovat.
Fördelen är att alla medlemmar nu kan se och påverka vad som är på
gång.
Den stora osäkerheten när det gäller behov av underhåll pga av
vinterstormar skulle kunna innebära att fokus kan vara på underhåll på
årsmötet där en rejäl buffert avsätts för öväntade haverier.
Sedan skulle huvudämnet kunna vara investeringar på vårmötet när vi
vet hur mycket pengar som vinternstormarna ätit upp.
Lennart Claesson
16
Styrelsens svar: Investeringar presenteras redan ihop med budgeten och framtagande av
underhållsplaner pågår.
Öppna protokoll
För att öka transparensen och engagemanget från medlemmarna vill jag att
protokoll skall vara öppna och tillgängliga för medlemmarna på tex hemsidan.
Det borde vara självklart i en ideell förening där medlemmarna har det högsta
beslutande ansvaret.
Detta gäller årsmötes-, medlems- och styrelseprotokoll.
I de fall punkter som är extra känsliga har diskuterats kan viss information
blankas bort:
-Efter diskussion om anställd personal eller medlemmar kan det
bara stå att diskussioner förekommit om just personal eller
medlemmar.
-När det gäller anbud skall det givetvis inte skrivas om
pengasummor men definitivt om vilka företag som lämnat offert och
viktigast vem som i slutänden fick uppdraget och varför.
Detta är lösbart om vi på hemsidan har möjlighet att logga in som medlemmar.
Här kan tex medlemsnummer användas som användarnamn.
Lösenord kan distribueras och bytas mha KMS-bladet.
Flera av oss har erfarenhet av just ett system likt detta föreslagna i andra
föreningar där det fungerar utmärkt.
Lennart Claesson
Medlem 4182
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart, förstudie
gällande IT/hemsida budgeteras och genomförs 2016.
17
-------- Originalmeddelande -------Från: [email protected]
Datum: 14-09-2015 23:53 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: Motion om förändring och förtydligande av stadgarna paragraf 8
Hej Björn / Kristian !
Här kommer en motion om förändring/förtydligande av paragraf 8
Ser i årsmötesprotokollet för 2013 att en medlem önskade en stående punkt på årsmötena
”styrelsens tankar för nästkommande år”
Denna punkt lämnades utan kommentarer 2013, jag kan inte se att den avslogs ivartfall !
Men redan årsmötet 2014 verkade punkten glömd.
Jag föreslår att den läggs in i stadgarna under paragraf 8 !
Samtidigt föreslår jag att man beskriver/definierar vad som menas med ’förvalta’, så att både
Styrelse och medlemmar har samma förståelse av mandatet !
/Morgan
§8 Styrelse och förvaltning
Styrelsen åläggs, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
 att representera KMS,
 att vara KMS verkställande organ,
 att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet,
 att upprätta berättelse om KMS verksamhet och överlämna densamma till revisorerna
tre veckor före dag för årsmöte,
 att upprätta och på årsmöte redovisa förslag till verksamhetsplan för kommande året, eller åren, där som
planen sträcker sig över flera år.
 att föreslå utgifts- och inkomststat,
 att förvalta KMS medel, anläggningar och övriga tillgångar samt bära ansvar för dess
18
ekonomi, inom ramen för budget antagen av årsmötet,
 att handlägga alla investeringsärenden av någon betydelse inom ramen för budget
antagen av årsmötet,
 att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
 att besluta om avtals- och ordningsföreskrifter för hamnarna.
Styrelsen får inte utan medgivande av årsmöte eller extra möte avyttra fast egendom av
någon betydelse eller upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran.
Med förvalta i ovanstående stycken menas sköta, handha, ha hand om, administrera, förestå.
Styrelsen får inte utan medgivande av årsmöte eller extra möte utvidga, inskränka eller omorganisera
hamnverksamheten.
Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
 ordförande
 vice ordförande
 sekreterare
 vice sekreterare
 kassör samt
 två ordinarie ledamöter, vilka väljs för en tid av två år på så sätt att ordförande och
tre ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte med udda årtal, vice ordförande, kassör och
en ordinarie ledamot väljs vid jämna årtal. Ordföranden, vice ordföranden och kassör
väljs särskilt.
Två suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen inom sig utser övriga funktionärer.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av tre ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Suppleanterna skall kallas till styrelsesammanträde.
Styrelsen skall vid första styrelsemöte efter årsmöte upprätta en förteckning över hur
uppdragen fördelas.
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart
19
Från: Kenny Larsson <[email protected]>
Ämne: Motion till Årsmötet
Datum: 14 september 2015 10:57:56 CEST
Till: "[email protected]" <[email protected]>
Hej Marcus!
Kommer här med ett förslag för att dra mitt strå till stacken och kanske på följande sätt hålla
kostnaderna nere för medlemmarna.
Det finns ett stort antal pensionärer i klubben, de flästa av dessa har säkert en dator.
Med densamma skulle vi kunna hjälpa till med att avlasta hamnkaptenerna med telefonsamtal om
sjösättning och upptagning.
Alla som vill hjälpa till skulle få en vaktlista för tjänsgöring en dag/år, där det framgår tel-nr och
mailadress. På KMS hemsida skall finnas en länk till ett exel-dokument (förslag) där alla uppgifter kan
noteras för att hamnkaptenerna skall få all info de behöver. Den som tjänstgör en viss dag (förslag
mellan 8.00 - 20.00) får en inloggningskod så att han endast kan notera de uppgifter som lämnas
denna dag, kan således inte peta i tidigare noteringar och efter denna dag är inloggningskoden borta.
Givetvis skall formuläret utformas så att hamnkaptenerna får svar på alla de frågor som är
nödvändiga.
Skulle vara intressant om du ville efter mötet ville gå ut med en förfrågan för att se hur många som
skulle vara intresserade av detta och för att göra det mera intressant är om du kan uppskatta sparade
kostnader med denna frivilliga insatts.
Mvh
Kenny Larsson
medlem 4811
Styrelsens svar: Administratör som skall avlasta hamnkaptener och ge utökad service till
medlemmar är budgeterad för 2016
20
-------- Originalmeddelande -------Från: familjen Svenning <[email protected]>
Datum: 15-09-2015 18:47 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: Fwd: Kms
Hej
Här kommer 3 motioner från Christoffer och Matilda Svenning G105.
Med vänlig hälsning Christoffer
Kms
Motion 1 Frilägg parkeringsplatser sommartid.
Belägg kvarstående båtvagnar/kärror som upptar parkeringsutrymme med en "sommaravgift"
för att motivera båtägare att byta till bockar/stöttor.
Styrelsens svar: Intressant, styrelsen jobbar vidare med frågan
Motion 2 Administration.
Minska tid som anställd personal administrerar bokning av upptagningstid. Inför
"självbokning" via internet. Se och jämför med hur andra klubbar löser det. Exempelvis
Myggenäs.
Styrelsens svar: Förstudie budgeterad och genomförs 2016
Motion 3 Administration
Minska tid som anställd personal administrerar båtplats-kö. Korta köerna och minska faktisk
administration genom att begränsa tiden som båtplatsinnehavare får lämna sin plats till
andrahandsuthyrning till fem år.
Styrelsens svar: Tidigare erfarenheter visar på att omsättningen i köp- och andrahandsköer
minskar då 2:a handsuthyrning tidsbegränsas.
21
-------- Originalmeddelande -------Från: JOHANSSON Ulf1 <[email protected]>
Datum: 16-09-2015 15:08 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Rubrik: Motion till årsmötet 2015
Hej,
Jag försökte att skicka detta igår men då var inte adresserna giltiga men skickade till
[email protected] hoppas att det går bra ändå.
Jag Ulf johansson medlemsnummer 6580 båtplats G021 vill lägga en motion till årsmötet
2015 ang. andrahandsplatser. För att få lite mer engagemang och intresse av alla som hyr i
andra hand så föreslår jag att man endast få hyra ut sin plats till andrahandsplats i 3 år sen
så får man lämna tillbaka denna till klubben som ger den till den som står i turordning. Som
det är idag så tror jag att dom som har förstahandskontrakt inte lägger så mycket energi i
klubben och alla som hyr andrahandsplats inte häller lägger så mycket energi för du vet ju
inte om du får plats nästa år. Som det ser ut idag så finns det ingen seglarskola för det är
svårt att få folk att ställa upp men det är kanske inte så konstigt för unga familjer mm har ju
svårt att få båtplats och kanske inte vågar köpa båt pga. dom långa köer som är i båtklubbar.
Hur kul är det att göra iordning sin båtplats och ta dit sina barn och barnbarn när man inte vet
om man har sin båtplats kommande år? Har varit på en del tillställningar som tex.
Midsommarfirande, klubbafton mm. men har inte sett så mycket unga familjer med barn. Vet
inte om jag har rätt men det är iallafall mina tankar.
Ulf johansson
2015-09-15
Styrelsens svar: Tidigare erfarenheter visar på att omsättningen i köp- och andrahandsköer
minskar då 2:a handsuthyrning tidsbegränsas.
22
----Ursprungligt meddelande---Från : [email protected]
Datum : 2015-09-11 - 17:51 (UTC)
Till : [email protected]
Ämne : Vi behöver fler mastskjul!
Hej,
I takt med att våra båtar generellt har blivit större sedan hamnen byggdes har också längden
på masterna ökat. Detta innebär att den, i varje fall i södra hamnen, ursprungliga tanken att
korta master skulle läggas ”efter varandra” inte längre fungerar. I stort sett alla master är nu
längre än halva maskskjulslängden. Detta leder till att man måste masta av redan i
september för att vara säker på att få en plats för masten. De allt större båtarna leder ju till
att masterna också blir tjockare vilket innebär att det får plats färre på samma hyllplan.
Jag ligger i södra hamnen och när jag förra året mastade av någon gång i oktober så var det
fullt i södra hamnens mastskjul. Jag gick över till norra hamnen för att se om det var bättre
där, tvärtom. Master hängde i taket och låg på golvet!
Jag föreslår därför att vi bygger ytterligare mastskjul både i södra och norra hamnen!
:)br/jan alander
Plats D17 medlnr 9
0733-331262
Styrelsens svar: Utbyggnad av mastskjul i norra hamnen är budgeterad. I södra hamnen är
utrymmena tillräckliga
23
----Ursprungligt meddelande---Från : [email protected]
Datum : 2015-09-11 - 18:00 (UTC)
Till : [email protected]
Ämne : Placering sugpumpstation
Den första placeringen av sugpumpstationen (på piren där man går in, med tilläggsplats på
bägge sidor) i södra hamnen var mcket bättr än inne vid mastkranen. Eftersom jag inte har
bogpropeller går jag ogärna in till mastkranen när vinden ligger kring syd vilket ju är ganska
vanligt, det är för knepigt att ta sig ut igen.
Stationen i norra hamnen är ju lättare vid sydlig vind men utrymmet för att vända där inne är
begränsat, det vet jag eftersom jag ibland brukade använda den mastkranen när den var
längst.
Om vi skall använda stationerna så måste det ju vara lätt att ta sig till och från, annars är det
enklare att öppna kranen långt från land.
Jag föreslår därför att södra hamnen får ytterligare en station vid det som en gång kallades
servicbryggan mot vägbanken, väster om förråden på Barlind. Dät är det lätt att lägga till och
loss vid sydlig vind. Lämplg plats i norra hamnen har jag inte funderat över.
:)br/jan alander
Plats D17 medlnr 9
0733-331262
Styrelsens svar: Tekniskt svårt och mycket dyrt att genomföra
24
-------- Originalmeddelande -------Från: camilla <[email protected]>
Datum: 08-09-2015 18:05 (GMT+01:00)
Till: [email protected], [email protected]
Kopia: [email protected]
Rubrik: motion
Här kommer en motion om mastkranen.
Idag för man betala för att använda:
Medlemmar / Ej medlemmar
Sjösättning från kajen 150 / 400 kr
Sjösättning med truck 400 / 700 kr
Mastkran
0 / 100kr
Trailerramp 50 kr gången.
Förslag till en avgift för att använda mastkranen.
Ev, 250 kr för medlemmar och 350 för Ej medlemmar.
Magnus Ivarsson
Medlnr 4908
25
Motion från 2014 som enligt årsmötet skulle prövas igen
Motion till KMS årsmöte angående föreningens sektioner och kommittéer.
KMS har ett antal sektioner och kommittéer med medlemmar, som lägger ner ett
stort ideellt arbete till glädje ror alla medlemmar. Sektionerna är alla styrda av
föreningens stadgar och skall finnas, medan kommitteena är mera fria och kan
inrättas när föreningens medlemmar finner det lämpligt. Enligt stadgarna skall en
sektion innehålla 5 ordinarie ledamöter och 2-5 suppleanter. De sektioner, som
skall finnas enligt stadgarna är en sjösättnings-och upptagningssektion, en
ungdomssektion, en tävlingssektion samt en sektion för Fästningsholmen. En av
sektionerna, som drar ett tungt och viktigt lass är sjösättnings- och
upptagningssektionen. För mig är det lite märkligt att årsmötet väljer ordinarie och
suppleanter i denna sektion när alla jobbar lika mycket. För att ändra på det
förhållandet krävs en ändring förenings stadgar..
Jag föreslår årsmötet besluta
att föreningens stadgar ändras så att varje sektion bör innehålla minst 5
ledamöter.
Romelanda
5 augusti 2014
Monica Hogstam
Styrelsens svar: Allmän översyn av stadgar pågår och presenteras när detta är klart
26
34. Motion till ändring av stadgar för KMS Nordön Mitt förslag gäller i §5 Beslutande organ, där är det viktigt att man ändrar för att säkerhetställa att styrelen inte kan ta beslut som är av större omfattning. Texten lyder så här i dag §5 Beslutande organ KMS beslutande organ är 
Årsmöte 
Extra möte 
Styrelsen 
Av årsmötet eller styrelsen valda sektioner, utskott och kommittér Mitt förslag är följande §5 Beslutande organ 
Årsmöte 
Extra möte Lasse Ericson Medlemsnummer 6382 27
Motionerna 35-43 från Owe Lundberg, 5125
35. Motion angående försäljning av hamnen Uttalande på styrelsens informationsmöte: Nuvarande stadgar säkerställer att hamnen inte kan säljas utan att 3/4 medlemmarna godkänner detta vid två årsmöten. Det finns ingen sådan skrivning. Det som står och ska beslutas med tre fjärdedels majoritet handlar bara om klubbens upplösning i §15, inte om hamnen. Beträffande hamnen finns detta i §8: Styrelsen får inte utan medgivande av årsmöte eller extra möte avyttra fast egendom av någon betydelse eller upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran. Det krävs alltså bara ett möte. Föslag till tillägg av ovanstående i §8: Styrelsen får inte avyttra fastighet eller arrendera ut hamnverksamheten utan beslut fattat med tre fjärdedels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 36. Motion angående inträdesavgift §3: är det så att ny medlem betalar inträdesavgift + årets medlemsavgift? Jag tolkar det så men det känns lite otydligt. Skulle kunna var så att det är inträdesavgift tillika årsavgift. Nuvarande skrivning: Vid inträde i KMS erläggs gällande inträdesavgift, som är lika med årsavgiften, och den erläggs när helst man begär inträde under verksamhetsåret. Förslag till ny skrivning: Vid inträde i KMS erläggs gällande inträdesavgift, tillika årsavgift, och den erläggs när helst man begär inträde under verksamhetsåret. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 28
37. Motion angående medlemsmöte I §7 i stadgarna används ordet sammanträde och även ordet möte för samma sak. Jag föreslår att ordet medlemsmöte används för detta ändamål. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 38. Motion angående sektionsledamot i styrelsen §11: En ledamot av varje sektionsstyrelse bör vara ledamot av styrelsen. Känns oklart hur detta ska fungera. Skall styrelsen utökas med en från varje sektion eller måste valet enligt §8 göras så att 4 ledamöter kommer från sektionsstyrelser? I §11 listas 4 sektionsstyrelser. Jag föreslår att ovanstående mening i §11 stryks. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 39. Motion angående överlåtelse av båtplats Det är rimligt att båtplatsinnehavare kan överlåta båtplatsavtalet inom familjen med vissa begränsningar. Nuvarande skrivning i Avtals‐ och ordningsföreskrifter för KMS klubbhamn Nordön är dock för vida enligt min åsikt. I §1, 7:e stycket bör förälder och syskon strykas. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 40. Motion om båtplatsägande Jag ser i båtplatslistan att det finns flera ägare till en del båtplatser. Det ska inte gå att överlåta platser till någon annan genom att fler står som ägare till båtplatsen. Jag föreslår att Avtals‐ och ordningsföreskrifter för KMS klubbhamn Nordön ändras så att bara en person kan vara ägare till en båtplats. Följande text föreslås som tillägg till §1 i ovanstående: Endast en person kan vara båtplatsinnehavare. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 41. Motion om förslagslådor Jag föreslår att förslagslådor sätts upp på ett antal strategiska ställen så att förslag till reparationer och förbättringar lättare kan framföras. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 29
42. Motion om medlemskap Jag ser i medlemsförteckningen att det finns medlemsnummer som har flera namn registrerade. Jag föreslår att §3 i stadgarna förtydligas så att medlemskap endast gäller en person, särskilt med tanke på skrivningen i §7: Medlem äger vid sammanträdet en röst. Detta gäller även juniormedlem. Röstning med fullmakt medges ej. Nuvarande skrivning: Medlemskap kan erhållas efter till styrelsen ställd ansökan med fullständiga uppgifter om namn, adress samt data om eventuell båt. Förslag till ny skrivning: Medlemskap kan erhållas efter till styrelsen ställd ansökan med fullständiga uppgifter om namn, adress samt data om eventuell båt. Medlemskap kan ej delas mellan flera personer. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 43. Motion om sopcontainrar Utomstående kommer och lastar säckvis med sopor i våra containrar. Jag föreslår därför att de stora luckorna förses med lås och nyckeln förvaras på hamnkontoret så att medlemmar vid särskilda behov kan låna den. Owe Lundberg Medlemsnummer 5125 30
44. Motion under paragraf 8, Styrelsemöten
Hej
Mitt förslag är att styrelsen har minst 10 protokoll- förda möten per år, en per månad. ( utom i
Juni och Juli)
Protokollet kan publiceras på hemsidan.
Målet är att:
Öka engagemanget i KMS verksamhet och löpande fånga upp medlemmars tänkbara
synpunkter och eventuella förslag.
Arjen Dijkstra
Medlem 1189
45. Motion: Hur kan vi öka intäkterna för KMS
Att minska utgifter för KMS skall inte hindra oss från att fundera över tänkbara nya
inkomstkällor. Nedan några exempel, det finns säkert många fler.
Möjlighet 1:
Uthyrning av dagplatser för husbilar och husvagnar.( på Barlind ?)
Kodlås på toa dörrar som på Marstrand för att minimera åverkan och onödig grovstädning.
Anm. Hamnkaptenerna och vakthavande personal blir ibland konfronterade med mist sagt
"sviniga förhållanden."
Medlemmarna kan få en egen kod om så behövs. Kodlås bör kunna hindra oönskade
besökare.
Möjlighet 2.
Hittills har sommar- anställningar gått till medlemmars barn som klarar ålders kravet.
KMS betalar lönerna.
Kungälvs kommun anställer och avlönar varje sommar, sommar- jobbande ungdomar.
Detta borde vara en möjlig diskussionspunkt med Kungälvs Kommun.
Möjlighet 3.
En snabb internet anslutning behöver kanske inte vara gratis?
Fler möjligheter bör finnas, en "brainstorm" i denna fråga bör ge resultat.
Arjen Dijkstra
Medlem 1189
31
46. Motion om stadgeändring under paragraf 8: Etiska normer för KMS
KMS bör vara ett sällskap med transparanta rutiner och i form av en platt organisation var
alla viktiga beslut förankras på bred front på årsmöten.
För att förbättra sällskapets verksamhet föreslår jag att en kommitté bildas som åtar sig att
utarbeta etiska normer. (eller policy)
Dessa normer skall vara en grundplåt och vägledande för den dagliga verksamheten.
.
Många verksamhetsområden berörs av etiska normer för företag och föreningar.
Exempel :
Hur skall vi hantera organisationsförändringar.
Hur skall vi agera mot våra underleverantörer.
Hur ser vår personal-policy ut. Utbildningsfrågor bör ingå som en självklar del.
Hur kan vi uppnå ett rättvist och transparant båtkö-system.
Fler punkter berörs av etiska normer som kan beskrivas i en policy om man så vill, nyckelordet är: transparens.
Målet med att definiera etiska normer (eller policys) är att svara mot de förväntningar, som
jag tror de flesta medlemmar har på ett modernt fungerande sällskap.
Även om detta idag inte står på pränt.
Arjen Dijkstra
Medlem 1189