GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENING

KALLELSE
TILL
GESSIE VILLASTAD
SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS
ÅRSMÖTE
TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00
I
FÖRENINGSHUSET
Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat – för bilagor till dagordning hänvisas till
hemsidan www.gessievillastad.se – detta utav respekt för miljön och föreningens pengar.
Om du önskar utskriven kopia av övriga dokument vänligen kontakta en utav följande
styrelsemedlemmar:
Anette Kyvsgaard, Ringvägen 81 (040 42 02 82)
Andreas Näsström, Rosengången 5 (040 12 99 91)
Stefan Jonasson, Ringvägen 41 B (040 52 00 66)
Med vänliga hälsningar från styrelsen
GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENING
235 93 VELLINGE
Dagordning för årsmöte
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 19.00
i Föreningshuset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mötets öppnande
Fastställande utav dagordning
Godkännande av röstlängd
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid behov
Mötets behörighet
Styrelsens och revisorernas berättelser
Fastställande av resultat och balansräkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedning samt utse sammankallande till densamma
Tid för årsavgiftens inbetalning
Övriga frågor
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Mötet avslutas
Gessie Villastads samfällighetsförening
Underhålls och utvecklingsplan
Del
Åtgärd
Gula huset samt förråd
Gula huset samt förråd
Underhåll (målning, rep. av fasad & div)
Löpande underhåll
Scenen
Tennisbana
Boulebana
Lekplats
Lekplats
Vägar/Asfalt
Vägar/Asfalt
Vägar/Asfalt
Vägar/Asfalt
Allén
Underhåll
Underhåll
Undehåll
Underhåll
Ny sand
Nya trafikskyltar
Reperation av särskilda områden
Underhåll
Nyasfaltering av vägar
Underhålla (beskära östra sidan utav allen)
Buskar/Träd
Träd grönområde
Parkområde allmänt
Båthus
Dagvattenrunnar
Inventarier föreningshus
Pumphus
Svetsa grind + tältställning
Indragning fiber till gula huset
Nyplantering
Avverkning & nyplantering
Underhålla (t.ex slipa och måla, bänkar
osv)
Underhåll
Slamsugning
Allmänt
Slutföra renovering utav fasad
Reparation
Installation
Inflation
Nuvärde…
2%
100%
102% 104% 106% 108% 110% 113% 115%
117%
120%
122%
Underhållskostnader
Likvida medel vid årets slut
Årsavgift
Löpande utgifter
142
792
2000
220
174
876
2300
220
224
973
2500
220
246
1136
2800
225
324
1247
2800
225
430
1335
2800
225
2173
-39
2800
235
2241
-46
2000
240
2281
-28
2000
240
2312
-7
2000
245
2341
11
2000
250
2025
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Summa omräknad kostnad
(nuvärde)
142
33
50
22
78
106
1743
68
40
31
29
Summa kostnad 2015 års pris
142
32
48
21
72
96
1548
59
34
26
24
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
X
X
X
X
X
X
X
X
Kostnad/gång (2015 år pris
och KSEK)
65
5
X
5
X
X
X
X
4
10
10
4
X
1500
32
X
6
18
3
5
13
3
2
20
21
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4113
X
X
X
X
X
Kommentar:
X
4117
X
X
X
X
X
4117
X
4116
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4111
4111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Göres på städdag
4113
4116
4112
4113
4116
Budget för Gessie Villastads Samfällighetsförening 2015
Konto
4011
4110
4111
4112
4113
4114
4116
4117
4120
4121
6050
6110
6310
8400
8500
Kostnader
Inköp förbrukningsvaror
Direkta kostn. Möte
Direkta kostn. Grönområde
Direkta kostnader Inventarier
Direkta kostn. Byggnader
Direkta kostn. Övrigt
Direkta kostn. Gator
Direkta kostnader Tennis/Boul./Fotbollsplan/Lekplats
Arvoden styrelse
Arvode revisorer & administration föreningshus
Direkta kostnader el/vatten/sopor
Kontorsmaterial & administrativa utgifter
Försäkringar / årsavgifter
Räntekostnader
Årskostnader/Bank
Tot. Kostnad
Överskott
Totalt
2013 års utfall 2014 års budget 2014 års utfall 2015 års budget
403,00 kr
1 500,00 kr
970,70 kr
1 500,00 kr
1 573,00 kr
2 000,00 kr
2 224,00 kr
4 500,00 kr
92 758,00 kr
98 000,00 kr
98 886,50 kr
170 000,00 kr
11 431,80 kr
7 000,00 kr
5 386,75 kr
3 000,00 kr
34 133,00 kr
115 000,00 kr
97 303,70 kr
32 000,00 kr
2 545,00 kr
3 000,00 kr
3 452,00 kr
1 500,00 kr
63 548,00 kr
37 000,00 kr
36 632,00 kr
30 000,00 kr
25 798,00 kr
14 000,00 kr
4 292,00 kr
10 000,00 kr
8 000,00 kr
8 000,00 kr
8 000,00 kr
8 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
3 000,00 kr
20 947,00 kr
22 000,00 kr
19 498,00 kr
22 000,00 kr
1 302,00 kr
1 500,00 kr
1 672,00 kr
11 000,00 kr
7 353,75 kr
8 500,00 kr
7 413,75 kr
8 500,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
1 456,00 kr
1 500,00 kr
1 453,00 kr
1 500,00 kr
274 248,55 kr
322 000,00 kr
290 184,40 kr
306 500,00 kr
120 779,60 kr
35 350,00 kr
72 990,60 kr
52 850,00 kr
395 028,15 kr
357 350,00 kr
363 175,00 kr
359 350,00 kr
Konto
1388
3900
3988
3987
8300
3986
Intäkter
Övriga fordringar
Årsavgifter
Intäkt lokal, Fritidsverksamhet, Arrende
Kommunala bidrag
Ränteintäkter
Återbetalning
Tot. Intäkt
2013 års utfall 2014 års budget 2014 års utfall 2015 års budget
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
308 000,00 kr
308 000,00 kr
308 000,00 kr
308 000,00 kr
17 072,15 kr
13 000,00 kr
16 200,00 kr
15 000,00 kr
63 480,00 kr
26 350,00 kr
26 350,00 kr
26 350,00 kr
6 476,00 kr
10 000,00 kr
12 625,00 kr
10 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
395 028,15 kr
357 350,00 kr
363 175,00 kr
359 350,00 kr
Kommentarer
Årsmöte och städdagar
Skötsel grönområde + Arborist Allen + nya träd/buskar
Enl underhållsplanen
Snörörjning plus div enl underhållsplanen,
Enl underhållsplan
Utdrag från Lantmäteriet, plus inköp av ekonomi system
Framställningar från styrelsen (frågor att behandla från årsmötet 2014)
På årsmöte 2015 kommer nedanstående punkter att tas upp under ”punkt 11, Framställningar från
styrelsen”:
Allén/grönområdet samt övriga träd: Beskärning
Motion till Gessievillastads samfällighetsförening.
Vi tycker att bortagandet av anslagstavlan som var uppsatt vid infarten är mycket dåligt.
Som det är nu så tror vi att det är mycket lite personer som tar sig till föreningshuset/busskuren för
att läsa eventuella meddelande.
Så avsikten med denna motion är att vi hoppas på en nyare och modernare anslagstavla med
belysning, liknande tavlan över området, och att denna blir uppsatt vid sidan av områdestavlan.
Med vänlig hälsning
Kent o Siv Bransvall
Motion!
From:Familjen Sylvegård ([email protected])
Sent: Sunday, February 22, 2015 8:05:38 PM
To: [email protected] ([email protected])
Hejsan !
Vi är en familj som vill lägga in en motion ang det "gula" huset. Vi tycker det är mycket viktigt att vi får
behålla våra ungdomar kvar här i Gessie, så länge som möjligt!
På detta visset kan dom tex få hyra huset o ha fester där, men då tycker vi att vi måste förlänga tiden
till kl 02,00 på helgerna.
Det är ju inte många ungdomar el vuxna som vill ha fest som slutar tidigare.
Vi tycker även att vi kan hyra ut "gula" huset till andra som bor utanför Gessie, om inte våra egna
medlemmar har bokat huset.
Vi kan till och med höja priset o få på detta visset in betydligt mer pengar så vi kan underhålla
huset.
Ser fram emot ett positivt svar.
Med vänliga hälsningar
Familjen Sylvegård
Violgången 3
Fullmakt
Styrelsen vill uppmärksamma samtliga ägare till fastigheten att enligt gällande
rätt måste en fullmakt ställas ut för fastigheter med två eller flera ägare, för det
fall att inte samtliga ägare närvarar vid årsstämman. Man har endast möjlighet
att representera en person med en fullmakt. Ingen får som ombud företräda
mer än en person.
Fullmakt
Härmed intygas att undertecknad överlåter sin röstandel till delägaren av
fastighet Gessie _________.
Ort och datum:
_________________________________
Underskrift:
_________________________________
Namnförtydligande:
_________________________________