Bilaga Projekt 1

ELAB
Malmö 2013-12-10
VD Petrus Larsson
ION
Trastgatan 12
331 01 Värnamo
Hejsan,
Med hänvisning till vårt telefonsamtal den 9 december vill jag härmed meddela att ELAB kan erbjuda sig
att tillverka och sälja 1 000 styrsystemen av märket XC-800-ROP, till ION för ett pris av 10 000 kr per
enhet exklusive moms (dvs. totalt tio miljoner kr exklusive moms). Jag bifogar en teknisk beskrivning
avseende de efterfrågade produkterna (se bilaga). Så vitt jag kan förstå av vårt samtal uppfyller våra
styrsystem mer än väl de krav ni ställer. Enligt vår produktionschef föreligger heller inga som helst problem
med att tillgodose era önskemål om leverans den 20 maj 2014. För försäljningen gäller annars sedvanliga
villkor.
Jag ser fram emot att höra från er
Med vänlig hälsning
Ulla Johansson
VD för ELAB
Adress
Telefon
Bangiro
Organisationsnummer
Momsreg nr
ELAB
040-98 98 98
9898-8989
11 22 33 – 44 55
SE0101010220
Ögatan 12
214 32 Malmö
ION
Värnamo 2013-12-18
VD Ulla Johansson
ELAB
Ögatan 12
214 32 Malmö
Hejsan Ulla,
Med hänvisning den offert som du å ELAB:s vägnar skickade till mig 2013-12-10 vill jag för ION:s räkning
meddela att vi godtar ert anbud. Vi önskar således beställa 1 000 styrsystem av märket XC-800-ROP från
Er till det offererade priset av 10 000 kr per enhet. Priset gäller exklusive moms. Styrsystemen ska motsvara
den tekniska beskrivning som medföljde den tidigare nämnda offerten som du skickade till mig. Leverans
ska ske 2014-05-20.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Med vänlig hälsning
Petrus Larsson
VD ION
OBS! För övrigt ber vi er att uppmärksamma att ION i fortsättningen tillämpar köplagen i alla sina affärskontakter.
Adress
Telefon
Bangiro
Organisationsnummer
Momsreg nr
ION
0370-12 36 45
2345-9876
90 19 50 – 6767
SE482704970
Trastgatan 12
331 01 Värnamo
ION
Värnamo 2014-05-14
VD Ulla Johansson
ELAB
Ögatan 12
214 32 Malmö
Reklamation
I egenskap av VD för ION och med anledning av att ELAB genom er VD Ulla Johansson låtit ION få veta
att ELAB inte på avtalad tid kommer att kunna uppfylla sitt åtagande i enlighet med avtal ingånget mellan
ELAB och ION avseende leverans av 1 000 styrsystem av märket XC-800-ROP vill jag härmed meddela
följande.
Med anledning av det inträffade önskar ION att få häva det avtal som ingåtts mellan ELAB och ION. Då
Lyftet AB visat sig kunna tillhandahålla styrsystem som i prestanda motsvarar de system som beställts från
ELAB till ett pris av 14 000 kr (exklusive moms) per enhet, kräver ION att ELAB kompenserar ION för
prisskillnaden mellan det pris ELAB offererat om 10 000 kr per enhet och det pris Lyftet AB kan erbjuda.
Sammantaget innebär detta att ION önskar erhålla 4 miljoner kronor i skadestånd från ELAB.
För den händelse att hävning inte kommer ifråga kräver ION att ELAB till ION utger ett skadestånd
motsvarande den förlust man hade gjort till följd av att leveransen då kommit att ske den 17 juli istället för
som avtalat den 20 maj. Förlusten skulle i detta fall ha uppgått till 2 800 000 kronor och hade avsett dels
dröjsmålsvite motsvarande 1 000 000 SEK, som ION, enligt avtal med sin tyska kund, Heidelberger Linhof,
hade tvingats utge om inte man inte levererat i tid, dels 1 800 000 kr som belöper på andra utgifter som i
sådant fall inte hade kunnat undvikas såsom kostnader till följd av avbokning av transport (enligt avtalet
med Heidelberger Linhof skulle ION stå för transporten till Tyskland) samt löner till de anställda som helt
hade stått utan arbetsuppgifter under den tid man då hade tvingats invänta leveransen från ELAB.
Vi emotser snarast er reaktion på våra krav.
Med vänlig hälsning
Pontus Larsson
VD ION
Adress
Telefon
Bangiro
Organisationsnummer
Momsreg nr
ION
0370-12 36 45
2345-9876
90 19 50 – 6767
SE482704970
Trastgatan 12
331 01 Värnamo