Riktlinjer/rutin

Riktlinjer/rutin
för hantering av miljörelaterade olyckor
i Sävsjö kommun
Antagna av myndighetsnämnden 2015-04-09 § xxx
2
Innehållsförteckning
Innehåll
Innehållsförteckning ............................................................................................. 2
1. Syfte ................................................................................................................ 3
2. Verksamhet – Förutsättningar ..................................................................... 4
2.1 Förutsättningar .................................................................................................. 4
2.2 Personal ............................................................................................................. 4
2.3 Ansvar och arbetsfördelning ............................................................................. 4
2.4 Myndighetsnämnden, miljöfunktionen ............................................................. 5
2.5 Länsstyrelsen tillsynsmyndighet ....................................................................... 5
3. Tillträde till kommunhuset ........................................................................... 6
3.1 Kommunhuset ................................................................................................... 6
4. Skadebegränsning och sanering ................................................................... 6
4.1 Räddningstjänsten ............................................................................................. 6
4.2 Ansvarsfördelning efter räddningsinsats ........................................................... 6
4.3 Restvärdesledare................................................................................................ 6
4.4 Miljöbrott .......................................................................................................... 7
4:5 Saneringsutrustning ........................................................................................... 7
4:6 Uppställningsplats för fordon ............................................................................ 7
4:7 Mottagningsanläggningar för förorenade massor och vatten ............................ 7
4:8 Inför sanering .................................................................................................... 7
5. Kartmaterial .................................................................................................. 8
5:1 Digitala kartor ................................................................................................... 8
5:2 Kompletterande information. ............................................................................ 8
5:3 Känsliga recipienter mark och vatten ................................................................ 8
6. Kemikalieinformation ................................................................................... 8
6:1 Räddningsverkets farligt gods pärmar............................................................... 8
6:2 Kemikalieinspektionen (KEMI) ........................................................................ 8
6:3 Säkerhetsdatablad .............................................................................................. 8
6:4 Säkerhetsrådgivare ............................................................................................ 8
7. Skyddsutrustning m.m. ................................................................................. 9
7:1 Personlig skyddsutrustning ............................................................................... 9
7:2 Smittsamma och radioaktiva ämnen ................................................................. 9
8. Dokumentation, arkivering .......................................................................... 9
8:1 Dokumentation .................................................................................................. 9
8:2 Arkivering ......................................................................................................... 9
9. Bilagor .......................................................................................................... 10
9:1 Bilaga 1 Begär följande av den som meddelar olyckan .................................. 10
9:2 Bilaga 2 Åtgärder vid olycksplatsen ............................................................... 11
9:3 Bilaga 3 Telefonnummer och kontaktpersoner ............................................... 12
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
3
1. Syfte
Vid olyckor och ofrivilliga utsläpp av kemikalier som kan innebära risk för miljöskada skall
detta dokument vara en vägledning för den miljöinspektör som handlägger ärendet.
Riktlinjerna ska vara ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Riktlinjerna ska också vara till
hjälp för övriga på myndighetsförvaltningen som kan komma att beröras av innehållet.
Riktlinjerna bör revideras med jämna mellanrum. Revidering av redaktionell art
delegeras till berörda handläggare.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
4
2. Verksamhet – Förutsättningar
2.1 Förutsättningar
Räddningstjänsten har som rutin att alltid kalla miljö- och byggavdelningen vid en
anmälan eller utryckning om det finns minsta risk för miljöstörning. Miljö- och
byggavdelningen kan också bli kallad till olycksplatsen via SOS-alarm.
Ibland kan en anmälan om en miljöolycka komma från t.ex. den ansvarige eller den
drabbade. Det är då viktigt att alltid kontakta räddningstjänsten.
Vi samarbetar med Räddningstjänsten för att olyckor som riskerar ge miljöskador,
hanteras på bästa sätt. Vi utgör en kompetensresurs för dem så att sanering och andra
skyddsåtgärder vidtas i tillräcklig omfattning.
Samtliga handläggare på miljö finns med som kontaktpersoner på en larmlista som finns
hos SOS alarm.
2.2 Personal
På förvaltningen arbetar cirka tre tjänster med miljötillsynsfrågor. Vid frånvaro av
inspektör ska dennes arbete till viss del täckas upp av de övriga på förvaltningen, främst
då det rör sig om akuta ärenden.
2.3 Ansvar och arbetsfördelning
På myndighetsförvaltningens miljöfunktion är samtliga handläggare och förvaltningschef
uppsatta på en larmlista som finns hos SOS-alarm. Personal som finns på larmlistan har
inte beredskap och tillgänglighet utanför normal arbetstid kan därför inte garanteras.
Under arbetstid fördelas utryckningsansvaret för miljöolyckor enligt följande:
-
Objektsknutna miljöolyckor:
För objektsknutna miljöolyckor gäller att ansvarig tjänsteman för respektive
tillsynsobjekt rycker ut. Om länsstyrelsen (Lst) är tillsynsmyndighet (TM) tas
omedelbar kontakt med länsstyrelsen för samråd.
-
Ej objektsknutna miljöolyckor:
För ej objektsknutna miljöolyckor rycker den miljöinspektör som är på plats eller
den som har lättats att ta sig till platsen just för tillfället ut.
Normalt bör det räcka med att en inspektör rycker ut vid en miljöolycka. Om det finns
behov kan givetvis fler inspektörer åka.
Efter arbetstid kan den som är kontaktperson på larmlistan bli kallad via SOS Alarm.
Om han eller hon inte går att nå kommer Räddningstjänsten (Rtj) eller SOS alarm, vid
behov, att ta kontakt med annan handläggare som står på tur på larmlistan.
Rtj har det primära ansvaret att begränsa ett utsläpp och har goda miljöskyddskunskaper
samt vet hur man skyddar miljön mot diverse utsläpp. Om ett utsläpp kan tänkas
påverka någon av VA-enhetens verksamheter (t ex vattentäkter, spill- och dagvattennät
etc) informerar Rtj eller miljö- och byggavdelningen dessutom VA-chefen eller
jourhavande drifttekniker. I första hand ska VA-jour kontaktas av Rtj.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
5
2.4 Myndighetsnämnden, miljöfunktionen
Den kommunala myndighetsnämnden har tillsyn enligt miljöbalken (MB), vilket innebär
följande:
1. tillsynsansvar, ej operativt ansvar - dvs ska se till att ansvarig
skadevållare/verksamhetsutövare (VU) utför erforderliga åtgärder, tex vad gäller
sanering och avfallshantering;
2. ge råd till räddningsledare angående miljö- och hälsoskyddande åtgärder;
3. egen provtagning av myndighetsförvaltningen kan ibland behövas för att påvisa
vem som är ansvarig samt vid misstanke om miljöbrott. Denna möjlighet ska
endast användas om det är absolut nödvändigt;
4. avgöra när saneringsinsatsen är avslutad;
5. kan få del av värdefull information genom restvärdesledarens och
räddningstjänstens dokumentation;
6. är skyldig att göra anmälan om misstänkt brott (kontakta polis/åklagare) när det
objektivt sett föreligger misstanke om brott;
7. om brott misstänks avgörs med polis vem som tar prover, men polis (allmänna
medel) ska alltid vid misstänkt brott bekosta analyser av tagna prover. Om den
kommunala tillsynsmyndigheten är på plats vid olyckstillfället bör prover
åtminstone tas av den myndigheten, även om de inte analyseras direkt. På så sätt
kan relevanta prover i ett senare skede överlämnas till polisen för analys;
8. ger råd och utför tillsyn ”som vanligt” gentemot förorenare, verksamhetsutövare,
skadedrabbade m.m. vad gäller miljö- och hälsorisker som olyckan kan medföra.
9. kan – om den kommunala tillsynstaxan medger det – ta ut avgift av ansvarig
förorenare/verksamhetsutövare (om sådan finns) för nedlagd tillsynstid och
eventuella andra kostnader
2.5 Länsstyrelsen tillsynsmyndighet
I vissa fall är länsstyrelsen tillsynsmyndighet över anläggningen vid vilken det
skett ett utsläpp, eller över ett objekt/område som skadats eller riskerar att skadas.
Kontakt behöver då ofta ske med länsstyrelsen.
1. kan behöva kontaktas i egenskap av tillsynsmyndighet över anläggningen där
utsläpp skett eller över området/objektet som skadats eller riskerar att skadas av
utsläppet, exempel:
Vid olycka på en s.k. A- eller B-anläggning eller med s.k. ”förelagt” eller
”frivilligt” tillstånd enligt miljöbalken, om inte tillsynen delegerats till den
kommunala nämnden.
2. kan behöva tillkallas om djur är inblandade i olyckan (länsveterinär).
3. har förteckning över anläggningar som har tillstånd att ta emot oljeförorenad jord.
4. kan ha täckdikeskartor, användbara vid spårning av utsläpp.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
6
3. Tillträde till kommunhuset
3.1 Kommunhuset
Kommunhuset är låst 16.30 – 08.00 och larmat nattetid (22.00 – 06.00).
För tillträde ring SOS Alarm på nr 036-36 50 30 eller 0771-505100 och begär
fastighetsavdelningens beredskapsorganisation i Sävsjö, de avlarmar och öppnar
byggnaden eller ring fastighetsavdelningens jour på nr 070-52 32 531.
4. Skadebegränsning och sanering
Beställ inga åtgärder själv!
Är det ett akut läge så är det Räddningstjänsten som har att åtgärda risk för miljöeller hälsoskada.
4.1 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har det inledande ansvaret att begränsa ett eventuellt utsläpp och har
möjlighet att rekvirera fordon och utrustning som behövs för den inledande
räddningsinsatsen.
Räddningstjänsten beslutar i samråd med miljö- och bygg när händelsen övergår från en
räddningsinsats till en efterföljande sanering.
4.2 Ansvarsfördelning efter räddningsinsats
Ansvaret för vidare spridningsbegränsning/sanering faller då på verksamhetsutövaren
(VU). När VU har identifierats skall räddningstjänsten i samråd med tillsynsmyndigheten
omedelbart kontakta VU och dess försäkringsbolag för att snabbt komma till beslut om
kommande ansvarsfördelning och sanering.
Miljö- och bygg skall aldrig ta på sig några kostnader för vare sig sanering eller
provtagning. Miljö- och bygg kan dock vara behjälplig vid eventuell provtagning. Miljöoch bygg bör ej heller ta på sig rollen som saneringsansvarig/ kontrollant då de i detta
fall skall agera som tillsynsmyndighet och ställa krav på VU att vidta åtgärder.
4.3 Restvärdesledare
Försäkringsbranschens restvärdesledare alt. miljörestvärdesledare ska omgående
kontaktas av räddningstjänsten om försäkringsbolaget inte går att nå eller är okänd.
Saneringsansvarig/kontrollant utses av VU och/eller dess försäkringsbolag i samråd med
tillsynsmyndigheten.
Om det rör sig om ett utländskt företag/transportör ska försäkringsbranschens
restvärdesledare alt miljörestvärdesledare omgående kontaktas av räddningstjänsten.
Dessa har till uppdrag att ansvara för, samordna och bekosta bärgning,
skadebegränsning, sanering mm till dess företagets försäkringsbolag kunnat kontaktas.
Samma förhållande gäller när chaufför eller annan ansvarig person/företag inte går att få
tag på (ex personskada, smitning).
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
7
Tillsynsmyndigheten beslutar om när en sanering skall anses vara slutförd.
4.4 Miljöbrott
Om man misstänker brottslig verksamhet skall alltid polisen kontaktas så att deras
miljöbrottsutredare kan komma och säkra bevis, inleda förhör mm (vakthavande befäl,
114 14).
4:5 Saneringsutrustning
Saneringsutrustning (uppsamlande, begränsande) tillhandahålls av räddningstjänsten
och/eller av den saneringsfirma som på uppdrag av VU eller dess försäkringsbolag tar
över efter räddningstjänsten vid ett eventuellt saneringsförfarande.
Provtagningsmateriel (provtagningsutrustning, flaskor samt särskilt provtagningskit,
gröna lådor) finns på myndighetsförvaltningen. Även VA-enheten har
provtagningsmaterial på Djupadal.
Provtagningsutrustning kan även rekvireras/hämtas från anlitat laboratorium.
Miljö- och bygg har två gröna lådor i ”skrubben med kylskåpen” som innehåller
provutrustning för provtagning i mark respektive vätska. Provtagningsutrustningen är
mycket väl förpackad på grund av den långa hållbarhetstiden. Manual och beskrivning
finns på förpackningarna i lådorna. Proverna ska skickas till Sveriges kriminaltekniska
laboratorium, Linköping, för analys.
För spårning och kontroll av utsläpp till spill- och dagvattennät bör det alltid finnas
utrustning för öppning av brunnslock i bilen. Myndighetsförvaltningen och Tekniska
kontoret har tillgång till personal och tyngre utrustning s k brunnslockslyftare om
brunnslocken sitter väldigt hårt. Fungerande ficklampa, kraftig skruvmejsel/kofot och
handskar är också en förutsättning för att kontroll i brunnar skall kunna ske.
Vid sanering av byggnad kan räddningstjänsten och t.ex. OCAB, tel: 020-620040, vara
till hjälp för provtagning och sedan hur saneringen ska genomföras.
4:6 Uppställningsplats för fordon
Läckande fordon - hänvisas till Flishults avfallsanläggning.
Uppställning/övernattning - fordon med farligt gods – ingen hänvisning finns.
4:7 Mottagningsanläggningar för förorenade massor och vatten
Flishult
Mindre mängder oljeförorenade jordmassor hänvisas till t.ex. Flishults avfallsanläggning
klass1-deponin.
Avfallskemi Sydost AB (Flishult)
Oljeförorenat vatten hänvisas till t ex Avfallskemi Sydost AB (Flishult). Större mängder
förorenade jordmassor och vatten får bedömas från fall till fall och hänvisas till annan
anläggning beroende på förorening och mängd.
4:8 Inför sanering
Inför sanering ska anmälan i vanliga fall ske i förväg till myndighetsförvaltningen. Den
del av avhjälpandet som sker inom ramen för räddningsinsatsen behöver inte anmälas på
detta sätt. Räddningsledaren avgör vilka akuta åtgärder som måste göras. För åtgärder
efter avslutad räddningsinsats gäller anmälningsplikten. Ofta är de fortsatta insatserna
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
8
brådskande och tillsynsmyndigheten bör då medge att avhjälpandet startar
snabbare än föreskrivna 6 veckor. Genomförda akuta åtgärder bör så långt möjligt
beskrivas i efterhand.
5. Kartmaterial
5:1 Digitala kartor
I ArcReader finns skikt för vattentäkter, vattenskyddsområden, känsliga recipienter och
mark.
Kartan ska uppdateras så snart behov uppstår. Meddela karta-/GIS chef om vilka
uppdateringar som behövs.
5:2 Kompletterande information.
Om tillgång till digital karta saknas finns mappar om vattenskyddsområden i ”lådarkivet”
på miljö- och bygg.
5:3 Känsliga recipienter mark och vatten
Särskild försiktighet och snabba insatser skall vidtas vid en eventuell miljöolycka inom
dessa områden.
6. Kemikalieinformation
6:1 Räddningsverkets farligt gods pärmar
Räddningsverkets farligt gods-pärmar (röda) med tillhörande skyddsblad finns på
myndighetsförvaltningen i gamla ”scanningrummet” i bokhyllan. I skyddsbladen
redovisas olika ämnens kemiska- och fysikaliska egenskaper samt dess potentiella hälsooch miljöskadlighet. Dessa finns även hos Rtj. Via Rtj finns även tillgång till digitala
farligt gods-pärmar hos SOS.
6:2 Kemikalieinspektionen (KEMI)
På KemI:s hemsida, www.kemi.se, finns PRIO- och begränsningsdatabasen som kan ge
vägledning vid bedömning av olika kemiska ämnens miljö- och hälsoskyddseffekter.
6:3 Säkerhetsdatablad
Varuinformation/säkerhetsdatablad för olika kemiska ämnen och sammansatta kemiska
produkter går ofta att hitta på de olika leverantörernas/tillverkarnas hemsidor på
internet.
6:4 Säkerhetsrådgivare
Företag som transporterar farligt gods i viss volym/mängd skall ha en säkerhetsrådgivare
knuten till sin organisation. Denna person kan/bör kontaktas för vägledning vid
bedömning av olika kemiska ämnens miljö- och hälsoskyddseffekter.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
9
7. Skyddsutrustning m.m.
7:1 Personlig skyddsutrustning
Gå aldrig in i en byggnad eller ett område där finns risk för brand, explosion, ras eller
område med pågående utsläpp. Avvakta tills dess att räddningstjänsten har stoppat
läckaget, säkrat området och gett anvisningar om under vilka förutsättningar som
området får beträdas
Tänk på att alltid använda personlig skyddsutrustning som regnställ, stövlar, gummerade
handskar, hjälm och skyddsglasögon. Andningsskydd (multifilter) finns att låna av Rtj när
du beträder ett område där ett kemikalieutsläpp har skett.
Hjälm, skyddsglasögon, stövlar, handskar och hjälm finns på miljö- och
byggavdelningen. Har skyddsutrustningen blivit nedsölad med okänd kemikalie skall du
genast ta dig ut ur området och skyddsutrustningen skall omedelbart tas av.
Skyddsutrustningen bör sedan hanteras som farligt avfall. Om kemikalien är känd kan
sanering ske utifrån ämnets inneboende egenskaper och skyddsutrustningen
återanvändas. Ta med varma kläder och ha gärna ett extra ombyte med dig. Tänk på
handhygienen!
7:2 Smittsamma ämnen
Vid misstanke om att smittsamt ämne är involverat vid ett utsläpp så skall omedelbar
kontakt tas med smittskyddsläkaren (biologiska ämnen, 036-322334, 070-5450654).
Påbörja genast undersökning vilka som kan ha varit i kontakt med smittoämnet eller
smittad person, utrustning etc. Ta hjälp av polis för att förhindra obehöriga att komma in
i området. Polisen bör även bistå med personal för att förhindra personer som misstänks
ha blivit exponerade för smittämnet att lämna området annat än till särskild anvisad
uppsamlingsplats. Myndighetsförvaltningens personal får inte gå in i området förrän
räddningstjänsten eller annan ackrediterad personal säkrat området/smittokällan och
smittsanering skett av exponerat område, utrustning, skyddsutrustning, kläder etc.
Om personer/personal misstänks ha blivit smittade skall dessa tas till
uppsamlingsplats/isoleras och snarast möjligt komma under medicinsk behandling.
Tillämpa hellre fälla än fria. Meddela sjukhuset i förväg så att rätt vårdavdelning väljs för
att minimera riskerna för smittspridning i väntrum etc. Transport till sjukhus skall ske
med ambulans eller med eget fordon. Fordonen skall saneras innan de får tas i bruk igen.
Allmänna kommunikationsmedel får inte användas.
8. Dokumentation, arkivering
8:1 Dokumentation
Var noga med att dokumentera händelsen (skriftligt och foto). Berörda personer,
telefonnummer, ansvarsområde och överenskomna åtgärder är speciellt viktigt att
notera.
Alla anmälningar registreras i accessdatabasen ”Anmälan”. Här kan även bilder bifogas.
8:2 Arkivering
Dokumentationen arkiveras sedan i fastighetsarkivet.
Är skadan objektsknuten sorteras dokumentationen in under respektive företagsmapp i
arkivet. Bilder sparas i en mappen ”Bilder” som ligger under G/Miljö.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
10
9. Bilagor
9:1 Bilaga 1 Begär följande av den som meddelar olyckan
1. Tidpunkt;
2. Skadehändelse och olycka;
3. Vilken typ av kemikalie har kommit ut, mängder;
4. Vägbeskrivning till olycksplatsen;
5. Vilka försiktighetsåtgärder måste vidtas innan man kör fram till platsen
(skyddsutrustning);
6. Vilka skyddsåtgärder har vidtagits;
7. Har Tekniska kontorets jour kontaktats?
8. Personer som kan kontaktas samt deras telefonnummer;
9. Personer vid olycksplatsen;
10.Om det är Räddningstjänsten som ringer, be dem stanna kvar på platsen tills dess du
kommit dit.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
11
9:2 Bilaga 2 Åtgärder vid olycksplatsen
1. Ta kontakt med ansvarig inom Räddningstjänsten eller Polisen;
2. Ta ev kontakt med Tekniska förvaltningens jourverksamhet om olyckan kan
beröra kommunala anläggningar, VA-ledning, dagvattennät etc. Om olyckan har
ägt rum i vattenskyddsområde kontaktas vattenverkets jourhavande personal.
3. Om olyckan kommer få stora konsekvenser för samhället eller om den påverkar
många människor ska kontakt tas med kommunens krisledningsorganisation.
4. Om kemikalien på ett akut sätt kan förorena yt- eller grundvatten måste
närliggande ytvattendrag och vattentäkter skyddas genom insatser av
Räddningstjänsten;
5. Ta kontakt med den som vållat olyckan eller den som företräder honom.
6. Be Räddningstjänsten ta kontakt med restvärdesledare alternativ ta själv kontakt
med denne.
7. Informera närboende och massmedia om det behövs. Räddningstjänsten och
Myndighetsnämnden har båda ansvar. Bestäm vem som har
informationsansvaret.
8. Ta vattenprov eller markprov om det kan finnas behov för analys. Diskutera med
analyslaboratoriet om analysparametrar och provhantering.
9. Om olyckan kan komma att påverka miljökontorets verksamhet i stor omfattning
kan kontorets krisledningsplan behöva aktiveras. Om man misstänker att så är
fallet ska man diskutera det med förvaltningschefen eller någon av
enhetscheferna.
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun
12
9:3 Bilaga 3 Telefonnummer och kontaktpersoner
Larmnummer mm:
Rtj – brådskande fall
Rtj – icke brådskande fall
Dagtid
112
0382-15550
Övrig tid
112
112
SOS Alarm
Länsstyrelsen (Tjänsteman
i beredskap)
VAKA (dricksvatten)
Smittskyddsläkare, Peter
Iveroth
Kontaktas via SOSalarm
020-30 20 30
036-32 23 34,
0705-45 06 54
Gator/Vägar/VA jour
Fastigheter i Sävsjö jour
Övrig kommunal personal
0734-43 38 80
070-523 25 31
Se intern telefonlista
0734-43 38 80
070-523 25 31
Sävsjö vattenverk
Vrigstad vattenverk
Stockaryds vattenverk
Rörviks vattenverk
0382
0382
0382
0382
0734-43
0734-43
0734-43
0734-43
036-36 50 30 / 0771-50 51 00
-
100
305
205
213
47
82
85
25
38
38
38
38
80
80
80
80
Ledningsanvisning akut:
Telia/Skanova
E.ON
Savman
Sävsjö Energi
Eltel
Networks
Dagtid
020-55 00 22 (020-50 50 50)
020-88 00 22 /020-22 24 24
0382-18 18 00 / 0706-25 18 60
0382-155 12 / 0706-48 27 56
0761-09 09 88 / 08-585 377 22
Se även: www.ledningskollen.se
Lägg in alla telefonnummer på jobbtelefonen
Riktlinjer – för hantering av miljörelaterade olyckor i Sävsjö kommun