checklista posom

Flik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Innehållsförteckning
Telefonlistor
Adress, kontaktuppgifter och kartor
Information om POSOM
Stab och ledningsgrupp
Information till resurspersoner
Checklistor
Ledningsplan för extraordinära händelser,
Stenungsunds kommun
Flik 3
INFORMATION OM POSOM
REPRESENTANTER POSOM STENUNGSUND
LEDNINGSRUM POSOM
UPPDRAGET
KOMMUNIKATION MED ALLMÄNHETEN OCH MEDIA
BAKGRUND TILL POSOM
POSOM IDAG
BEGREPP – EXTRA ORDINÄR HÄNDELSE ELLER ALLVARLIG HÄNDELSE?
VAD ÄR EN EXTRA ORDINÄR HÄNDELSE?
INFORMATION OM POSOM
Representanter POSOM Stenungsund
POSOM i Stenungsund bygger på en samverkan mellan olika verksamhetsområden. I
ledningsgruppen ingår representanter ifrån:








Backa läkarhusgruppen Stenungsund
Polis
Psykiatri
Räddningstjänst
Sektor Socialtjänst
Sektor Utbildning
Stenungsunds industri
Svenska Kyrkan
Några representanter ifrån ledningsgruppen ingår i POSOM Stab. I POSOM finns också
resurspersoner vars deltagande aktiveras av POSOM ledningsgrupp.
Ledningsrum POSOM
POSOM har sina ordinarie möten och samlas också vid en allvarlig händelse i
konferensrummet Lanternan. Rummet är beläget på andra våningen i kommunhuset i Sektor
Socialtjänst korridor. I rummet finns pärmar med information att använda vid en allvarlig
händelse, här finns också reflexvästar som skall användas om POSOM åker till en olycksplats,
stödcentrum etc.
Uppdraget
När en allvarlig händelse inträffar måste samhällets resurser organiseras, ledas och användas
på särskilt sätt. POSOM, som är en samverkan mellan olika verksamheter, har till uppdrag att
organisera och tillhandahålla olika former av stöd de till människor som berörs av händelsen.
De människor som berörs av den allvarliga händelsen kan oftast få adekvat stöd genom sitt
vanliga nätverk. Detta kan dock, speciellt vid stora olyckor och katastrofer, behöva
kompletteras med speciella stöd- och hjälpinsatser som då organiseras av POSOM.
Stödet kan exempelvis bestå av att upprätta stödcentrum och/eller informationscentrum, de
kan bestå av att hjälpa människor med praktiska bestyr som att ringa telefonsamtal eller att
finnas till hands som en medmänniska.
Syftet med POSOMs instanser är att förebygga psykisk ohälsa för de människor, som på olika
sätt, berörs av den allvarliga händelsen.
När en olycka inträffar tar sjukvården hand om de människor som är fysiskt skadade.
POSOMs uppgift är att ta hand om de människor som på annat sätt, direkt eller indirekt,
drabbas av händelsen.
POSOM kan aktiveras när samhällets ordinarie resurser i en viss situation inte är tillräcklig
eller inte tillgänglig.
Kommunikation med allmänheten och media
I de fall POSOM behöver nå ut till allmänheten med information görs detta via kommunens
Krisledningsgrupp. Vid de tillfällen då kommunens Krisledning inte är aktiverad kontaktas
kommunens kommunikatör. Det är viktigt att POSOM utser en person som hanterar kontakt
med Krisledningsgruppen alternativt kommunikatören.
För att sända ut ”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA) via radio och tv kontakta
kommunens säkerhetssamordnare och/eller Räddningstjänsten. För mer information hänvisas
till Ledningsplan för extraordinära händelser, flik 7.
Bakgrund till POSOM
Kunskapen om betydelsen av stöd i olika former i samband med allvarliga händelser, har en
relativt kort historia i Sverige. Det beror på att vi under många år varit förskonade från
naturkatastrofer och andra allvarliga händelser. Den händelse som utgjorde en vändpunkt var
den bussolycka som inträffade i Norge 1988, och som ledde till att tolv skolbarn och fyra
vuxna från Stockholmsområdet miste livet. Erfarenheten från den händelsen ledde senare till
att Socialstyrelsen publicerade allmänna råd om Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid
stora olyckor och katastrofer (rådet upphävdes 2009).
POSOM idag
Behovet av stödinsatser vid en allvarlig händelse beror på vad som inträffat. Kommunen har
bland annat ansvar för att lindra konsekvenserna genom att ge allmänmäskligt stöd,
information, tillhanda hålla mat, skydd och stöd till ensamma barn och utsatta grupper med
fler.
Erfarenheter från hantering av inträffade allvarliga händelser och från forskning har gett bättre
kunskap om psykologiska och sociala konsekvenser av allvarliga händelser och om hur
bemötande och stöd bör utformas för att underlätta drabbades och närståendes återhämtning.
En utgångspunkt vid planering av krisstöd är att bemötande och stödinsatser måste anpassas
efter situationen och personen så att individens egna resurser stärks. Med resurser menas såväl
individens egna resurser som resurser i form av personliga nätverk.
Begrepp – Extra ordinär händelse eller allvarlig händelse?
Kriser och katastrofer kan beskrivas på olika sätt. I lag om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXO) används
begreppet extraordinära händelser. I Socialstyrelsens termbank inkluderas extraordinär
händelse i begreppet allvarlig händelse som är en samlingsterm för händelser som är så
omfattande eller allvarliga att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt
sätt. Begreppen används synonymt med varandra.
Vad är en extra ordinär händelse?
I lagen definieras extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala och
som medför, eller riskerar medföra, en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
därför kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett ladsting (1 kap. 4 § LXO).
Det som skiljer en extraordinär händelse från andra händelser är dess stora omfattning, att
händelseförloppet är snabbt och svårt att överblicka och att viktiga samhällsfunktioner redan
drabbats eller riskerar att drabbas av allvarliga störningar
Extraordinära händelser är större händelser som hotar liv, hälsa, miljö eller egendom. Det kan
till exempel röra sig om en större översvämning, ett ras, omfattande snöoväder eller större
skogsbrand där exempelvis bebyggelse hotas.
Informationen på denna sida är hämtad ur Krisberedskap inom socialtjänstens område,
Socialstyrelsen 2009.
Flik 4
STAB OCH LEDNINGSGRUPP
POSOMS LEDNINGSRUM OCH TELEFONNUMMER
LEDNINGSGRUPPENS UPPGIFT
AKTIVERING AV RESURSPERSONER
VAD HÄNDER EFTER AVSLUTAD INSATS?
ADRESSER TILL DELTAGANDE VERKSAMHETER I POSOM
STAB OCH LEDNINGSGRUPP
POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser i en viss situation inte är tillräckliga eller
tillgängliga. POSOM kan endast aktiveras av kommunens högsta ledning eller
Räddningstjänst. POSOMs stab sätter då igång och leder POSOM-arbetet beroende på
situation, använd checklistor som finns under flik 6 i POSOM-pärm.
Staben skall informera sig om händelsen samt göra en bedömning om vad POSOM kan bidra
med för hjälp. Utifrån denna bedömning kan staben kalla in hela eller delar av POSOMs
ledningsgrupp. Det är därefter ledningsgruppen som avgör om POSOMs resurspersoner skall
aktiveras.
POSOMs ledningsrum och telefonnummer
Konferensrummet Lanternan i kommunhuset (våning två, korridoren för Sektor Socialtjänst)
är POSOMs ledningsrum. I Lanternan finns en fast telefon med nummer 0303-, numret
används endast för intern kommunikation inom POSOM och lämnas ej ut.
Ledningsgrupps uppgift är att:

Planera och leda insatser och fördela uppgifter inom dessa insatser

Aktivera POSOMs resurspersoner

Vid behov upprätta stöd- och/eller informationscentrum, särskild checklista finns för
upprättande av detta under flik 6 i POSOM-pärm

Samverka med berörda organisationer

Ansvara för att den egna organisationen utbildas

Ha kunskaper om psykiska reaktioner och emotionell första hjälpen

Erbjuda stöd till enskilda individer och familjer
Aktivering av resurspersoner
 Ledningsgruppen bör snabbt förbereda sig på vad man skall informera resurspersoner om
på telefonen så att de får en möjlighet att snabbt fokusera på de kommande
arbetsuppgifterna

Storleken på olyckan styr behovet av antal resurspersoner, vid mindre än tio skadade finns
det anledning att fundera över om det kanske räcker med ledningsgruppen

I de fall olyckan berör hela orten eller kommunen krävs en större personalstyrka för att
genomföra adekvata åtgärder

Kom ihåg att upplysa resurspersonerna om vem de skall anmäla sig till när de anländer till
aviserad plats

När resurspersonerna anländer till den plats man anvisat så indelas de i grupper och får
arbetsuppgifter från ledningsgruppen. Det är viktigt att ledningsgruppen bestämt vem som
skall göra vad

Någon i ledningsgruppen bör ansvara för att resurspersonernas arbetsmiljö
uppmärksammas så att uttröttad personal får möjlighet att vila och eventuellt behov av
stöd

Om en olycka inträffar på annan ort kan det bli aktuellt att aktivera resurspersonerna för
att exempelvis kontakta anhöriga eller ge stöd till vårdcentralerna i att ta hand om
drabbade anhöriga
Vad händer efter avslutad insats?
Det är ledningsgruppen som avgör när en insats är avslutad. Senast två dagar efter en avslutad
insats skall all personal som deltagit insatsen erbjudas stöd och hjälp med att bearbeta sina
upplevelser. Vilka stöd- och hjälpinsatser som behöver vidas är beroende av person och
situation. I ledningsgruppen planeras för genomförande av efter- och uppföljningsarbetet på
kort respektive lång sikt. Vid ett sådant möte bör också utses ansvarig för dokumentation och
utvärderingsarbete av de insatser som gjorts. En lämplig utgångspunkt för planering av det
konkreta efter- och uppföljningsarbetet är de förteckningar som gjorts på olycksplats,
stöd/informationscentrum etc över drabbade och andra berörda. I detta ingår ett undersökande
moment avseende vilka insatser som har gjorts/kommer att göras för de människor som
drabbats och vars första och kanske viktigaste kontakt varit med akutsjukvården.
Adresser till deltagande verksamheter i POSOM
Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund
0303-73 00 00
www.stenungsund.se
Svenska kyrkan
Kristinedalsvägen 2
444 47 Stenungsund
0303-66 000
www.svenskakyrkan.se/stenungsund
Backa Läkarhusgruppen Stenungsund
Strandvägen 23 D
444 31 Stenungsund
0303-37 38 00
www.blhg.se/vardcentraler/stenungsund
Industrin Akzo Nobel
Stenunge Allé 3
444 85 Stenungsund
Polisen
Västanvindsgatan 4
444 30 Stenungsund
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen
Vårdcentralen Stenungsund (2:a våningen)
Stenungs torg
444 30 Stenungsund
www.vgregion.se
Flik 5
INFORMATION TILL RESURSPERSON
RESURSPERSONENS UPPDRAG VID EN ALLVARLIG HÄNDELSE
RÅD TILL RESURSPERON
VANLIGA REAKTIONER/KÄNSLOR HOS DEN DRABBADE
HUR KAN JAG HJÄLPA DEN SOM DRABBATS?
NÄR DU MÖTER DRABBADE FÖRSÖK DÅ ATT ANTECKNA:
SOM RESUSRPERSON SKA DU:
INFORMATION TILL RESURSPERSON
Resurspersonens uppdrag vid en allvarlig händelse
Det är POSOMs ledningsgrupp som vid en allvarlig händelse kallar in POSOMs
resurspersoner. Beroende på händelsen som inträffat kan behoven av stöd- och hjälp variera.
Det är ledningsgruppen som leder arbetet och beslutar vad som ska göras. Insatserna måste
utmärkas av flexibilitet och anpassning efter omständigheterna. Drabbade behöver i första
hand socialt och praktiskt stöd för att underlätta återgången till normalitet.
Råd till resursperson
När vi är med om en onormal händelse är det naturligt att reagera. På vilket sätt och hur
mycket vi reagerar varierar mellan olika människor.
Vanliga reaktioner/känslor hos den drabbade
Känsla av overklighet ”det händer inte mig, inte nu”, ”det känns så fel” är vanliga
kommentarer.
Rubbad tidsuppfattning, allt från att tiden står still till att allt går väldigt fort.
Avstängda känslor, många känner inte igen sina egna reaktioner, ”så här brukar jag inte
känna, är det något fel på mig?”, man kanske inte känner igen sig själv och förstår inte sina
egna reaktioner.
En vanlig upplevelse är att den traumatiska händelsen spelas upp, om och om igen, som en
inre film.
Vanliga fysiska reaktioner är yrsel, hjärtklappning, illamående, frysningar och att man
behöver gå på toaletten oftare.
Hur kan jag hjälpa den som drabbats?
Tala om vem du är och varifrån du kommer (stödperson från kommunens krisgrupp). Hjälpen
är ett erbjudande.
De fyra H:na
 Håll om – om det känns rätt
 Håll tyst – låt den drabbade tala
 Häll i – gärna varm dryck, ofta är vatten ett bra alternativ
 Håll ut – var uthållig i kontakten
Vid en allvarlig händelse kan ditt uppdrag som resursperson vara att stödja de drabbade
genom att:
 Bidra till att lugna - Det kan handla om smärtlindring, tydlig information om vad
som görs, begränsa intryck, reducera stress. Försök att inte trösta, ord som ”det är inte
så farligt”, ”jag förstår hur du känner” känns ofta fel för den drabbade.
Var närvarande, ha ögonkontakt, var inte rädd för tystnaden. Låt den drabbade
bestämma nivån och tempot på samtalet, var inte drivande, ett alltför påträngande krav
på att man ska bearbeta händelsen emotionellt kan störa den spontana återhämtningen.

Förstärka de drabbades känsla av säkerhet och trygghet - Ett grundläggande
behov är att få vara tillsammans med de personer som skapar trygghet och om möjligt
skapa närhet till viktiga personer i livet. Miljön behöver göras så trygg som möjligt,
minimera den stress som skapas av det som påminner om det inträffade. Försök att
stärka känslan av att den drabbade nu är omhändertagen.

Stärka känslan av självtillit och tillit till samhällets förmåga - Det är av avgörande
betydelse att människor känner att det har kunskap och förmåga att ta sig igenom de
svårigheter och problem de står inför. Det kan exempelvis vara att berätta hur
drabbade tas om hand, att de nu är på sjukhus etc. Bidra till en upplevelse att den svåra
händelsen nu är avslutad.

Stärka samhörigheten - Socialt stöd är den enskilt största friskhetsfaktorn som vi
idag känner till efter svåra händelser som olyckor och katastrofer. Allt som möjliggör
kontakt och närhet mellan den drabbade individen och familj, vänner eller andra
betydelsefulla personer, skall göras.

Stärka den drabbades känsla av hopp - Svåra händelser och trauman kan påverka
synen på att världen är trygg, god och förutsägbar. Genom att aktivera människor och
involvera dem i beslutsfattande och planerade åtgärder främjas känslan av tillhörighet
och hopp.
Ge fakta om du har det, var ärlig, omformulera eller försköna inte sanningen.
Praktiska insatser, finns en anhörig skadad på annat ställe t ex sjukhus, ta reda på fakta. Hjälp
kan behövas med att kontakta anhörig/vän eller andra akuta arbetsuppgifter som kan vara av
stor vikt för den drabbade t ex att informera förskola, skydda från media, mat och dryck och
eventuellt husrum.
När du möter drabbade försök få reda på och anteckna:

Vem är den drabbade?

Försök få uppgifter om anhöriga och hur de kan nås

Förolyckade/saknade anhöriga?

Skadade anhöriga?

Anteckna namn och telefonnummer till de personer som du haft kontakt med. Detta för att
i ett senare skede aktivt kunna erbjuda samtal för de som önskar.
Det finns särskilda blanketter som kan användas för att anteckna ovanstående, blanketterna
tillhandhas av POSOM ledningsgrupp och finns under flik 6 i POSOM-pärmen.
Som resursperson ska du:

Alltid lämna ditt namn och telefonnummer till de personer som du har kontakt med i
akutskedet så att dessa kan ta kontakt senare.
Flik 6
CHECKLISTOR
CHECKLISTA POSOM
EXEMPEL LÄGESTABLÅ/LÄGESBILD
POSOM ÖVERLÄMNINGSRAPPORT
CHECKLISTA UPPRÄTTA STÖD- OCH/ELLER INFORMATONSCENTER
BLANKETT KONTAKTINFORMATION
BLANKETT SAKNAD ANHÖRIG
CHECKLISTA POSOM
Ledningsgruppen
Har alla i ledningsgruppen kontaktats?
Dokumentation/information
Vem är dokumentationsansvarig? Dokumentera all mottagen information – när, var och
från vem. Dokumentera också all information som lämnas vidare – när, var och till vem?
Skriv överlämningsrapport vid byte av dokumentationsansvarig i ledningsgruppen.
Vem ansvarar för att upprätta och uppdatera tidslinje (lägestablå/lägesbild) på tavla där
ledningsgruppen är lokaliserad? Exempel på lägestablå/lägesbild finns under flik 6 i POSOMpärmen.
Vem ansvarar för kontakt med kommunens Krisledningsgrupp och/eller kommunikatör?
Händelsens omfattning
Var är olycksplatsen?
Vad vet vi med säkerhet har hänt?
Vem eller vilka har det drabbat? Barn?
Vad är känt om de skadades tillstånd?
Kan det finnas döda?
Vilka åtgärder (egna och andras) är redan vidtagna med anledning av det som hänt? Ta
kontakt med exempelvis skolan, sjukhus och vårdcentral, andra POSOM-grupper. Försäkra er
om att ni inte utför dubbla insatser/åtgärder.
Vilka behov finns som POSOM kan hjälpa till med?
Vem har störst kunskaper om de drabbade och/eller erfarenhet av situationen?
Hänvisa till polisen när det gäller akut information som ledningsgruppen saknar.
Olycksplatsen
Finns det anledning för en eller två i gruppen att åka direkt till olycksplatsen?
OBS! Rådgör med Räddningstjänsten först! Undvik att vara i vägen för räddningsarbetet.
Fatta beslut
Har vi tillräcklig information för att få klart för oss vilken omfattning händelsen har?
Om tiden är knapp – kan vi fatta bra beslut baserade på den information vi införskaffat?
Finns behov av att upprätta stöd- och/eller informationscenter? Så nära olycksplatsen som
möjligt. Finns kommunal byggnad i närheten?
Ska vi kalla in resurspersoner?
Ska vi kalla in tolkar?
Information om beslut
Vad och när ska information ut? Av vem? Kontakt med kommunens kommunikatör?
Har vi inrättat inkommande och utgående telefonlinjer?
Är Krisledningsgruppen informerad?
Är kommunens växel informerad?
Behöver ni snabbt nå ut med information till allmänheten? OBS! Om så är fallet – ta
kontakt med kommunens Krisledningsgrupp och /eller kommunikatör som hanterar
media.
Kommer de att ske en presskonferens där POSOM ska delta?
Resurspersoner
Till vilken plats ska resurspersonerna?
Vem ringer in resurspersonerna? Kom ihåg att meddela resurspersonerna vart de ska och
vem de ska anmäla sig till när de anländer till anvisad plats.
Vem ansvarar för samordningen av resurspersonerna på platsen och fördelar
arbetsuppgifterna? Glöm ej att ta med reflexvästar som finns i Lanternan.
Har alla mobiltelefon, penna och block? Kommunens växel tillhandahar några extra
mobiltelefoner med kontantkort.
Vem planerar för växling av resurspersoner på upprättat center?
Vem planerar distribution av mat och dryck till resurspersonerna?
Kontakt ledningsgrupp – samordnare av resurspersoner
Vem ansvarar för kontakten mellan ledningsgruppen och samordnare för resurspersoner?
Ledningsgruppen ansvarar för att resurspersonerna informeras om läget/situationen ungefär
varannan timma, denna information lämnas via samordnaren.
Övrigt
Vem ansvarar för att växling av personer i ledningsgruppen?
Behöver vi anordna nattlogi för någon?
Behöver någon ur ledningsgruppen ansvarar för samordning av tältsängar, filtar, dryck,
mat, första hjälpen kit, vatten etc?
Krävs det akut ekonomisk hjälp?
Kan ekonomichef ansvara för utanordning av kontanter? Om inte, hur löser vi då
betalning av mat och andra inköp?
Avslutad insats
Vem ansvarar för att avstämning sker med resurspersoner efter avslutad insats? Senast två
dagar efter avslutad insats ska all personal som deltagit i insatsen erbjudas stöd och hjälp med
att bearbeta sina upplevelser.
Vem ansvarar för att insatsen utväderas i samband med att den avslutas?
Krisberedskap
Lägestablå/lägesfönster
Typ av händelse/objekt
Vilken är händelsen/objektet?
Inriktning av verksamheten
Vilken är den huvudsakliga
inriktningen just nu?
Buss kolliderat med tåg
Hjälpa drabbade och
Ucklumsvägen/Nösnäsområdet chockade. Personella
och materiella resurser
Trend
- Hur ser trenden ut? Expanderar, oförändrad, avtar
Resurser motsvarande
Vilka resurser är engagerade just nu,
hur länge kommer detta behov att
kvarstå samt förändringar över tid?
Fler drabbade och chockade
söker hjälp på kriscenter
Kristinedalskyrkan
POSOM
Ledningsgrupp är aktiv.
Resurspersoner 14 st. är
aktiva och 20 st.
behöver kallas in.
Tolkhjälp på väg
Tidpunkt
Från vilken tidpunkt gäller
informationen?
2015-05-11 kl.11.00
Lägesbild och lägesuppföljning
Tidslinje för att dokumentera krisarbetet och skapa en samlad lägesbild om det inträffade och
olyckans utveckling
08.00
10.00
12.00
18.00
Olycka
Fakta
Linjebuss kolliderat
med tåg
Ucklumsvägen/
Nösnäsområdet
Fler resurspersoner
kallas in
14.00
20.00
Presskonferens
Många skadade, Antagande
Lägeskarta/ritad
bild
chockade
och döda.
Stort
samverkansbehov
16.00
POSOM ÖVERLÄMNINGSRAPPORT
Denna rapport ska fyllas i vid växling av dokumentationsansvarig i
ledningsgruppen.
Dokumentationsansvarig:
Datum och klockslag då dokumentationen påbörjades:
Datum och klockslag för överlämning av dokumentationen:
Ny dokumentationsansvarig:
Vilka ur POSOMs ledningsgrupp har arbetat under ovanstående tid?
Vilka resurspersoner har arbetat under ovanstående tid?
Händelserapport:
CHECKLISTA FÖR ATT UPPRÄTTA STÖDOCH/ELLER INFORMATONSCENTER
När en allvarlig händelse inträffar har POSOM i uppdrag att organisera och tillhandahålla
olika former av stöd till de människor som på olika sätt berörs av händelsen. Vid
exempelvis en olycka är det sjukvårdens uppgift att ta hand om de människor som är fysiskt
skadade. POSOMs uppgift är att ta hand om de människor som på annat sätt, direkt eller
indirekt, berörs av händelsen. Detta kan exempelvis ske genom att man öppnar upp en lokal
dit människor kan vända sig för att få stöd eller/och för att få information.
Ledningsgruppen för POSOM utser en samordnare för stöd- och/eller informationscentret.
Denne ansvarar för samordning av arbetet och fördelning av arbetsuppgifter på centret.
Samordnaren ansvarar för att ge inledande information till resurspersonerna på plats.
Ledningsgruppen ansvarar för att kontinuerligt informera utsedd samordnare vid centret om nya
uppgifter. Samordnaren ansvarar för att information från ledningsgruppen vidarebefordras till
resurspersonerna på plats. Ledningsgruppen ansvarar för att växling av personal sker vid centret
samt att de personer som finns på plats får mat och dryck.
De som kommer att ta emot drabbade på centret bör om möjligt få tid att förbereda sig.
Alla ska ha en mobil samt penna och anteckningsblock (kommunens växel tillhandhar
några extra mobiltelefoner med kontantkort).
Resurspersoner och ledningsgrupp ska bära reflexväst märkta POSOM, dessa finns i
POSOMs ledningsrum Lanternan.
Om möjligt är det bra att utse någon som ansvarig för att dokumentera händelser av vikt
vid centret. Dokumentera också vilka resurspersoner som varit i arbete och under vilka tider.
På centret ska finnas tydlig information till besökare med aktuella kontaktuppgifter till
sjukhus, polis etc, exempelvis på blädderblock eller whiteboardtavla.
Placera blankett för kontaktinformation synligt i centret för besökare.
Ska blankett för saknad anhörig användas? Ska särskild person ansvara för blanketten?
Beroende på vad som inträffat kan en gruppindelning av de som besöker centret vara bra:

Dela upp anhöriga i mindre grupper om 2-4 personer

Dela upp övriga drabbade i grupper om 2-4 personer

De drabbade som eventuellt har döda anhöriga får en ”egen” resursperson
Behövs ansvarig för att anskaffa mat, dryck, annat material?
Behövs en ansvarig för eventuella kontakter med anhöriga?
Behövs en ansvarig för eventuella kontakter med sjukhus, polis etc?
Behövs en ansvarig för att ta hand om barn på centret?
Vem ansvarar för avstämning vid växling av personal?
BLANKETT KONTAKTINFORMATION
Fyll i denna blankett om du önskar bli kontaktad av POSOM
Namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Övriga uppgifter:
BLANKETT SAKNAD ANHÖRIG
Uppgifter om anmälaren:
Namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Uppgifter om den saknade:
Namn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postadress:
Telefonnummer:
Övriga uppgifter: