Linköping - Jernhusen

Dokumenttyp
Verksamhetsområde
Trafiksäkerhetsinstruktion
Jernhusens
järnvägsverksamhet
Version
Sid
1 (4)
Upprättad av
Beslutas av
Giltigt fr o m
Kristina Blomqvist,
08 – 402 84 75, [email protected]
CTFI, Maria Denize
2015-09-16
Lokal instruktion och vägledning
Jernhusens Infrastruktur
LINKÖPING
© Jernhusen AB (publ)
Dokumentnamn
Version
Sid
Lokal instruktion och vägledning
2.1
2 (4)
LINKÖPING
1.
Introduktion
Detta dokument är en komplettering till trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Jernhusens
infrastruktur, och beskriver lokala förhållanden i Linköping. Jernhusens interna fastighetsnummer
är 3028.
Kontaktperson för anläggningen är depåchef Annika Ahl, tfn: 08-440 14 85.
2.
Särskilda instruktioner
2.1.1.
Beskrivning av infrastrukturen
Instruktionen omfattar anläggningen i Linköping, och samtliga spår är sidospår på driftplatsen
Linköping.
Anläggningen består av sidospår och gränsar mot Trafikverkets infrastrukturförvaltning vid
Trafikverkets växlar 421 och 428.
Anläggningen är elektrifierad.
2.1.2.
Största tillåtna hastighet (sth)
Vid färd inne i byggnad är sth 5 km/h.
På vändskivorna får hastigheten inte överstiga 2 km/h.
2.1.3.
Största tillåtna axellast
Största tillåtna axellast utomhus är 22,5 ton.
Största tillåtna axellast inomhus är 21,5 ton.
2.1.4.
Åkning på fotsteg
P.g.a. klämrisk är det ej tillåtet att åka på fordons fotsteg inne i byggnaderna.
2.1.5.
Frånkopplingsbar kontaktledning
Kontaktledningen på spår 1 kan göras spänningslös för arbete på fordon inne i verkstaden.
Ljustavlor i form av elspärrtavlor finns på spår 1 utanför byggnaden i norr och söder. De lyser rött
när kontaktledningen är frånkopplad.
Betydelse av tänd elspärrtavla är ”stopp” för fordon med uppfälld strömavtagare.
Ljustavlan söder om byggnaden är placerad i kontaktledningsstolpe 41D. Ljustavlan norr om
byggnaden är placerad i kontaktledningsstolpe 38C.
2.1.6.
Samordning vid växling och depåtjänst
Euromaints produktionsledare: tfn 0760 – 020 992.
© Jernhusen AB (publ)
Dokumentnamn
Version
Sid
Lokal instruktion och vägledning
2.1
3 (4)
LINKÖPING
3.
Översikt över spåranläggningen
3.1.
Områdesöversikt
Lokverkstad
3.2.
Spåröversikt
Grön linje markerar Jernhusens infrastruktur.
Växlar markeras med nummer i grå cirkel. Gulmarkerade växlar är Trafikverkets anslutningsväxlar.
© Jernhusen AB (publ)
Dokumentnamn
Version
Sid
Lokal instruktion och vägledning
2.1
4 (4)
LINKÖPING
Larmning i händelse av olycka/tillbud på
Jernhusens järnvägsanläggning:
4.
I händelse av inträffad olycka eller tillbud ska infrastrukturförvaltaren larmas. Detta görs genom att
kontakta larmmottagare hos Jernhusens Kundservice:

Larmnummer: 0771-11 10 11

Vid behov av omedelbar nödfrånkoppling av kontaktledningsanläggning kontaktas direkt
Trafikverkets driftledning, tfn: 011-25 23 99.
Det är av största vikt att den som larmar uppger om händelsen är allvarlig (döda eller skadade
personer eller stora materiella skador).
Anm: Järnvägsföretaget ska även i förekommande fall larma allmänna räddningsinstanser,
samt i händelse av utsläpp larma respektive kommunalt miljökontor.
Jernhusen utser i egenskap av infrastrukturförvaltare olycksplatsansvarig (OPA) för olycksplatsen.
För denna uppgift har överenskommelse träffats med entreprenör som på Jernhusens uppdrag
inhämtar röjningsmedgivanden och lämnar röjningstillstånd.
På olycksplatsen råder röjningsförbud till dess att OPA lämnat röjningstillstånd.
Fel på spåranläggningen, anmälan
5.
Den som upptäcker ett fel på infrastrukturen ska anmäla detta till Jernhusens Kundservice:

Felavhjälpning: 0771-11 10 11
6.
Arbete på spåranläggning och elanläggning
6.1.
Kontaktperson för arbeten
Spårförvaltare vid Jernhusen, Pierre Sundström, tfn 026-455 29 63.
Elförvaltare vid Jernhusen, Michael Rönnerfjäll, tfn 060-620 10 95.
6.2.
Arbetens godkännande och avslut
Arbeten ska planeras så att arbetsplan kan godkännas av infrastrukturförvaltaren i god tid innan
start. Arbetsplanen godkännas av Jernhusens spårförvaltare.
Avslutsanmälan för arbeten lämnas till spårförvaltaren eller till annan utpekad person som
spårförvaltaren meddelat i godkännandet.
Det åligger den som ska utföra arbeten att innan arbetet startar ta kontakt med berörda
verksamhetsutövare för överenskommelse, om det tänkta arbetet påverkar kapaciteten inom eller
invid spårområdet. Om dessa inte går att nå får arbetet ändå påbörjas.
6.2.1.
Direktplanerade arbeten
För direktplanerade arbeten för akut felavhjälpning har entreprenören infrastrukturförvaltarens
mandat att godkänna start- och sluttid med gränspunkter.
© Jernhusen AB (publ)