GUC Krispärm - Östra Göinge kommun

Krispärm
Göinge Utbildningscenters Krispärm, V 1.5
Kathrine Petersson, GUC, 2015-10-29
Innehåll
KRISGRUPP
3
KRISPLAN
4
KRISPLAN ELEV
5
Sidhänvisning
5
Om någon elev mister livet, under skoltid
6
Om någon elev mister livet, utanför skoltid
7
Om elev mister nära anhörig
8
Om elev drabbas av svår sjukdom
9
Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade
10
Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade
11
KRISPLAN PERSONAL
13
Sidhänvisning
13
Om någon personal mister livet, under arbetstid
14
Om någon personal mister livet, utanför arbetstid
15
Om personal mister nära anhörig
16
Om personal drabbas av svår sjukdom
17
Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade
18
Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade
19
NÄR KRISEN INTRÄFFAR
20
Krislåda
20
Filtar
20
Kriscentral
20
Tips till personal
20
HOT OCH VÅLD
21
När en hotsituation inträffar
23
Lagar och föreskrifter som styr
25
DEFINITION AV KRIS, KATASTROF, KRISBEREDSKAP OCH KRISHANTERING
26
VIKTIGA TELEFONNUMMER A – Ö
28
Sida 2 av 28
KRISGRUPP
Namn
Therese Lindecrantz (Rektor)
Pia Svensson (VO)
Anita Boregren (VO)
Kathrine Petersson (Admin)
Jimmy Ek (IT)
Lisbeth Ek (Kurator)
Jennie S. Roos (Syv)
Camilla Hedesand (Skolsköterska)
Telefonnummer skola
044-775 64 06
044-775 64 32
044-775 64 18
044-775 64 30
044-775 64 49
044-775 63 56
044-775 64 12
044-775 65 13
Mobiltelefon
0709-53 64 06
0709-53 64 32
0709-53 64 18
0709-53 64 30
0709-53 64 49
0709-53 63 56
044-775 64 12
044-775 65 13
När krisgruppen ska kontaktas
Alltid vid olyckshändelse, enskild elevs dödsfall, eller om en elev mister nära anhörig, vid hot
och våld. Krisgruppen kan kontaktas om man vill, vid kollegers bortgång och allvarlig
sjukdom. Krisgruppen finns för att underlätta och stödja elever och personal i svåra
situationer. Det är även krisgruppens uppgift att i samspel med skolledningen avgöra hur
informationen skall genomföras för att bland annat motverka missförstånd och
ryktesspridning. Rektorn har det yttersta ansvaret för allt arbete kring krisgruppen.
Uppföljning
När krisgruppen har sammankallats ska en återsamling ske innan man går hem för en
återkoppling av dagen.
När en viss tid förflutit skall hela personalen erbjudas en samling för en uppföljning.
Sida 3 av 28
KRISPLAN
Detta är en plan som beskriver hur vi som arbetar på Göinge Utbildningscenter ska hantera
de krissituationer som kan uppstå på skolan. En nedskriven plan som konkret anger vad som
ska göras vid olika kristillfällen är ett nödvändigt stöd i krisarbetet. I den akuta krisen är vi
utsatta för kraftig stress och har svårt att fatta beslut. Då är det en stor hjälp att ha en redan
utarbetad plan att följa. Det är också av stor vikt att inte fatta några beslut ensam utan alltid
se till att ha rektor (i första hand) att diskutera med innan arbetet startar.
Sida 4 av 28
Krisplan elev
Sidhänvisning
Om någon elev mister livet, under skoltid
6
Om någon elev mister livet, utanför skoltid
7
Om elev mister nära anhörig
8
Om elev drabbas av svår sjukdom
9
Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade
10
Våld och hot på skolan
11
Sida 5 av 28
Om någon elev mister livet, under skoltid
När
Omedelbart
2
Åtgärd
Medicinsk första hjälp.
Tillkalla ambulans (112)
och polis.
Kontakta rektor
Ansvarig
Personal
närvarande
Kommentar
Lämna inte
eleven.
3
Kontakta närmast anhörig
Omedelbart
Polisen/Rektor
Krisgruppen samlas
Omedelbart
Rektor
All personal på skolan
samlas för information om
vad som hänt och vad som
skall göras.
Berörd klass informeras.
Låt eleverna få god tid att
prata om vad som har
hänt.
Samtliga klasser
informeras
Inom en timme
Skolledning och
krisgrupp.
Polisen/
Personligen
Samling i
personalrummet
Personalrummet
4
5
Inom den första
timmen.
Skolledning,
krisgrupp. Ev.
mentor
Krisgruppen finns
som resurs.
Inom de första
timmarna.
Undervisande
lärare.
Kom ihåg elever
och personal som
inte är
närvarande.
Krispärmen.
8
Flaggning
Krisgrupp
9
Kontakt med massmedia
Efter
information till
elever och
personal
Vid behov.
10
Den avlidne elevens
närmast anhörig kontaktas
och får ta del av vad skolan
gör.
Minnesstund
1
6
7
11
12
Begravning, kamrater och
personal kan deltaga vid
begravningen.
Sida 6 av 28
Omedelbart
Rektor
Endast rektor
pratar med
massmedia.
Mentor, rektor
och någon från
krisgruppen.
Efter någon dag.
Krisgruppen
Öppen för alla.
Krisgruppen
Rådgör med
närmsta
kontaktperson.
Om någon elev mister livet, utanför skoltid
7
Åtgärd
Den som får
informationen om
ett dödsfall
informerar rektorn.
Krisgruppen
sammankallas.
Kontakt med den
avlidnes närmsta
anhörig.
All personal på
skolan samlas för
information.
Berörd klass
informeras.
Samtliga klasser
informeras.
Flaggning
8
Minnesstund.
9
Kontakt med den
avlidnes närmsta
anhörig.
1
2
3
4
5
6
Sida 7 av 28
När
Omedelbart
Ansvarig
Omedelbart
Rektor
I nära
anslutning.
Rektor
Inom de första
timmarna.
Rektor
Inom de första
timmarna.
Efter
information till
elever och
personal.
Efter någon dag.
Återkommande
kommentar
Personalrummet
Rektor/skolledning
mentor.
Mentor/undervisande
lärare.
Krisgrupp
Krisgruppen/Rektor
Mentor
Dialog med dem
avlidnes
föräldrar. Öppen
för alla.
Om elev mister nära anhörig
1
2
Åtgärd
Rektor informeras
Samråd med eleven om hur klassen
ska informeras.
Ansvarig
Mentor
Mentor
3
Samtal med den drabbade eleven.
Mentor och
skolsköterska.
Sida 8 av 28
kommentar
Krisgruppens resurser
utnyttjas vid behov.
Tänk på respekten
och integriteten för
den drabbade
familjen.
(handlingsplan skall
upprättas)
Om elev drabbas av svår sjukdom
1
Åtgärd
Samtal med föräldrar och elev om
vad som skall informeras.
Ansvarig
Mentor
2
3
Skolledningen informeras
Krisgruppen informeras.
Mentor
Mentor
4
Berörd personal informeras.
5
Informera klassen.
Prata om sjukdomen. Ge utrymme
för frågor.
Mentor och
skolsköterska.
Mentor
Sida 9 av 28
Kommentar
Vid behov kan
behandlande läkare
medverka.
Krisgruppens resurser
utnyttjas vid behov.
Krisgruppens resurser
utnyttjas vid behov.
Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Åtgärd
Medicinsk första hjälp.
Larma 112.
Kontakta
skolledning/rektor
Information om olyckan
till anhöriga.
Krisgruppen samlas
Lista upprättas över
vilka som var med vid
olyckan och var de
befinner sig.
All personal på skolan
samlas för kort
information om vad som
har hänt och vad som
skall göras
Kontakt med massmedia
Om inte annat beslutas
är 114 samlingsplats för
anhöriga och
ickeskadade.
Berörda klasser
informeras. Låt eleverna
få god tid på sig att
prata om vad som har
hänt.
Samtliga klasser
informeras. Låt eleverna
få god tid att prata om
vad som har hänt.
Sida 10 av 28
När
Omedelbart
Omedelbart
Omdelbart
Ansvarig
Personal
närvarande
Personal
närvarande.
kommentar
Lämna inte de
skadade.
Rektor/skolledning
Samling
personalrummet.
Lista vid utflykt
har lämnats på
exp. före avfärd.
Krisgruppen och
Rektor
Inom den
första timmen
Rektor/skolledning
och krisgrupp.
Vid behov
Rektor
Personalrummet
Krisgruppen
Inom de första
timmarna.
Krisgruppen och
berörda lärare.
Inom de första
timmarna.
Mentor
Krisgruppen finns
som resurs
Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade
Åtgärd
Tillkalla vid behov
ambulans och polis (112)
Kontakta
rektor/skolledning. I
väntan på polis försök att
skydda den /de angripna,
men försök inte med
våld hålla kvar
angriparen
Kontakta nära anhörig.
Den angripne
bestämmer med
rektor/skolledning om en
polisanmälan skall göras
Kontakt med massmedia
När
Omedelbart
Ansvarig
Personal
Omedelbart
Personal
Omedelbart
Omedelbart
Rektor/skolledning
Rektor/skolledning
Vid behov.
Rektor
6
Vid behov ska någon
följa med den/ de
angripna hem.
Så snart som
möjligt.
Rektor/
skolledning/
mentor, kollega
7
Information till samtlig
personal på skolan om
vad som har hänt.
Berörda klasser
informeras. Låt eleverna
få god tid att prata om
vad som har hänt.
Kontakta
arbetsmiljöverket.
Stöd en snabb återgång
till skolan/arbetet.
Inom de första
timmarna.
Rektor/skolledning
Inom de första
timmarna.
Mentor
Så snart som
möjligt.
Så snart som
möjligt.
Rektor/skolledning
1
2
3
4
5
8
9
10
Sida 11 av 28
kommentar
Lämna inte den
/de angripna
Ta inga
personliga
risker.
Är
personen/erna
ensamboende är
det extra viktigt
att någon håller
kontakten
Sal 114
Krisgruppen
finns som
resurs.
Rektor/skolledning
Möjlighet till viss
avlastning i
skolan/arbetet
under någon tid.
…fortsättning nästa sida
11
12
Uppföljning med jämna
mellanrum.
Hjälp och stöd före,
under och efter en ev.
rättegång.
Sida 12 av 28
Så snart som
möjligt.
Vid behov
Rektor/skolledning
Rektor/skolledning,
mentor, kollega
Följ upp
sjukfrånvaron.
Krisgruppen
finns som
resurs.
Sidhänvisning
Om någon personal mister livet, under arbetstid
14
Om någon elev mister livet, utanför skoltid
15
Om personal mister nära anhörig
16
Om personal drabbas av svår sjukdom
17
Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade
18
Våld och hot på skolan
19
Sida 13 av 28
Om någon personal mister livet, under arbetstid
När
Omedelbart
2
3
Åtgärd
Medicinsk första hjälp.
Tillkalla ambulans (112)
och polis
Kontakta rektor
Kontakta närmsta anhörig.
Ansvarig
Personal
närvarande
Kommentar
Lämna inte
personen.
Omedelbart
Omedelbart
Polisen/Rektor
Krisgruppen samlas
Omedelbart
Rektor
All personal på skolan
samlas för information om
vad som hänt och vad som
skall göras.
Berörd klass informeras.
Låt eleverna få god tid att
prata om vad som har
hänt.
Samtliga klasser
informeras
Inom en timme
Rektor och
krisgrupp.
Polisen/
Personligen
Samling i
personalrummet
Personalrummet
4
5
Inom den första
timmen.
Skolledning,
krisgrupp. Ev.
mentor
Krisgruppen finns
som resurs.
Inom de första
timmarna.
Undervisande
lärare.
Kom ihåg elever
och personal som
inte är
närvarande.
Se tips i ”När
krisen inträffar” i
pärmen
8
Flaggning
Krisgrupp
9
10
Kontakt med massmedia
Nära anhörig kontaktas
och får ta del av vad
skolan gör.
Minnesstund
Kontakt med den avlidnes
familj
Efter information
till elever och
personal
Vid behov.
1
6
7
11
12
Sida 14 av 28
Efter någon dag.
Återkommande
Rektor
Rektor och
någon från
krisgruppen.
Krisgruppen
Rektor
Öppen för alla
Om någon personal mister livet, utanför arbetstid
Ågärd
Den som får
informationen om ett
dödsfall informerar
rektorn.
Krisgruppen
sammankallas.
All personal på skolan
samlas för
information.
Berörd klass
informeras.
Samtliga klasser
informeras.
När
Omedelbart
Ansvarig
kommentar
Omedelbart
Rektor
Inom de första
timmarna.
Rektor
Telefonkedja
Ansv: MaP
Personalrummet
6
Flaggning
7
Kontakt med den
avlidnes familj.
Minnesstund.
Kontakt med den
avlidnes familj
Efter
information till
elever och
personal.
I nära
anslutning.
Efter någon dag.
Återkommande
1
2
3
4
5
8
9
Sida 15 av 28
Vid första
kontakt med
eleverna
Rektor/skolledning
mentor.
Mentor/undervisande Kom ihåg elever
lärare.
och personal
som inte är
närvarande.
Se tips i ”När
krisen inträffar” i
pärmen
Krisgrupp
Rektor
Krisgruppen.
Rektor
Öppen för alla
Om personal mister nära anhörig
Ansvarig
kommentar
1
2
Åtgärd
Rektor informeras
Samråd med den drabbade om hur
övriga personalen ska informeras.
Rektor.
3
Samtal med den drabbade.
Rektor.
Krisgruppens resurser
utnyttjas vid behov.
Tänk på respekten
och integriteten för
den drabbade
familjen.
Ta hjälp av
krisgruppen
Sida 16 av 28
Om personal drabbas av svår sjukdom
1
2
3
4
Åtgärd
Samtal med berörd person
om vad som skall
informeras.
Krisgruppen informeras
Berörda klasser informeras.
När
Kontakt med den sjuke och
dennes familj.
Regelbundet
Sida 17 av 28
Ansvarig
Rektor
Rektor
Mentor
Rektor
Kommentar
Krisgruppens
resurser utnyttjas
vid behov.
Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Åtgärd
Medicinsk första hjälp.
Larma 112.
Kontakta
skolledning/rektor
Krisgruppen samlas
Lista upprättas över
vilka som var med vid
olyckan och var de
befinner sig.
Information om olyckan
till anhöriga.
All personal på skolan
samlas för kort
information om vad som
har hänt och vad som
skall göras
Kontakt med massmedia
Om inte annat beslutas
är 114 samlingsplats för
anhöriga och
ickeskadade.
Berörda klasser
informeras. Låt eleverna
få god tid på sig att
prata om vad som har
hänt.
Samtliga klasser
informeras. Låt eleverna
få god tid att prata om
vad som har hänt.
Sida 18 av 28
När
Omedelbart
Omedelbart
Omdelbart
Ansvarig
Personal
närvarande
Personal
närvarande.
Rektor/skolledning
kommentar
Lämna inte de
skadade.
Samling
personalrummet.
Krisgruppen och
Rektor
Inom den
första timmen
Rektor/skolledning
och krisgrupp.
Vid behov
Rektor
Personalrummet
Krisgruppen
Inom de första
timmarna.
Krisgruppen och
berörda lärare.
Inom de första
timmarna.
Mentor
Krisgruppen finns
som resurs
Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade
Åtgärd
Tillkalla vid behov
ambulans och polis (112)
Kontakta
rektor/skolledning. I
väntan på polis försök att
skydda den /de angripna,
men försök inte med
våld hålla kvar
angriparen
Kontakta nära anhörig.
Den angripne
bestämmer med
rektor/skolledning om en
polisanmälan skall göras
Kontakt med massmedia
När
Omedelbart
Ansvarig
Personal
Omedelbart
Personal
Omedelbart
Omedelbart
Rektor/skolledning
Rektor/skolledning
Vid behov.
Rektor
6
Vid behov ska någon
följa med den/ de
angripna hem.
Så snart som
möjligt.
Rektor/
skolledning/
mentor, kollega
7
Information till samtlig
personal på skolan om
vad som har hänt.
Berörda klasser
informeras. Låt eleverna
få god tid att prata om
vad som har hänt.
Kontakta
arbetsmiljöverket.
Stöd en snabb återgång
till skolan/arbetet.
Inom de första
timmarna.
Rektor/skolledning
Inom de första
timmarna.
Mentor
Så snart som
möjligt.
Så snart som
möjligt.
Rektor/skolledning
1
2
3
4
5
8
9
10
Sida 19 av 28
kommentar
Lämna inte den
/de angripna
Ta inga
personliga
risker.
Är
personen/erna
ensamboende är
det extra viktigt
att någon håller
kontakten
Sal 114
Krisgruppen
finns som
resurs.
Rektor/skolledning
Möjlighet till viss
avlastning i
skolan/arbetet
under någon tid.
…fortsättning nästa sida
11
12
Uppföljning med jämna
mellanrum.
Hjälp och stöd före,
under och efter en ev.
rättegång.
Sida 20 av 28
Så snart som
möjligt.
Vid behov
Rektor/skolledning
Rektor/skolledning,
mentor, kollega
Följ upp
sjukfrånvaron.
Krisgruppen
finns som
resurs.
När krisen inträffar
Krislåda
Finns i skolsköterskans vilorum och innehåller bl.a. ljus, ljusstakar, tändstickor, vit duk,
diktsamling, lugn musik på CD, kondoleanspapper, vas, minnesbok, ram till foto och
förteckning över Göinge Utbildningscenters krisgrupp.
Ansvarig: Krisgruppen
Filtar
Finns i skolsköterskans vilorum
Ansvarig: Skolsköterskan
Kriscentral
Samlingsplats och kriscentral skall vara receptionen samt personalrummet.
Receptionen används för samling av information.
Vid utrymning samlas krisgruppen i Folkets hus Sibbhult.
Tips till personal
Här finns några tips som kan användas om ni skall informera elever i lektionsmiljö.


Låt eleverna prata om det inträffade
Vill ingen prata så dela ut tomma papper och låt eleverna skriva/rita av sig
Sida 21 av 28
Hot och våld
Antalet anmälda arbetsskador på grund av hot eller våld har ökat i hela samhället och
förekommer mer eller mindre i alla yrkeskategorier. För Göinge Utbildningscenter (GUC) är
varje medarbetares säkerhet viktig och vi arbetar därför med förebyggande åtgärder för en
positiv och trygg arbetsmiljö där hot- och våldssituationer inte ska förekomma.
Syfte

Att arbetet organiseras så att risker för hot och våld så långt som möjligt förebyggs.

Att skapa handlingsberedskap vid hot- och våldsituationer.

Att medarbetare som utsatts för våld eller hot om våld snabbt ska få hjälp och stöd
för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.
Definition
Risk för hot och våld kan förekomma genom uppgifter som ska utföras och/eller vid vissa
situationer i arbetet. Uppfattningen om vad som är verkliga hot- och våldssituationer kan
skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper och medarbetare. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter
räknas ”allt från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon” som hot eller våld
(AFS 1993:2). Både hot och våld kan innebära lidande, och kan ge både fysiska och psykiska
skador. Hot kan innebära chockupplevelser och stressreaktioner. Individens reaktioner beror
på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd på det inträffade, om man var
ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare.
Arbetsgivarens ansvar
Ledaren ska i samverkan med medarbetare genomföra riskinventering. Likaså att informera
och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet samt hur dessa kan förebyggas eller
undvikas. Ledaren ansvarar också för att nyanställda, vikarier, timanställda och studerande
får information och introduktion.
Ledaren ska dokumentera och följa upp alla händelser som innehåller hot och våld.
Sida 22 av 28
Medarbetarens ansvar
Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda. Varje
medarbetare är skyldig att följa de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen och har
ansvar för att bidra till att skapa en god arbetsmiljö.
Förebyggande åtgärder
Det viktigaste är att arbeta förebyggande för att bemöta och hantera olika former av hotoch våldssituationer. Såväl medarbetare som elever ska kunna känna sig trygga.
Arbetsplatsens regler och rutiner ska följas. Ett konsekvent handlande skapar trygghet.
Utbildning och information
Medarbetare som riskerar att utsättas för hot och våld ska genomgå särskild utbildning. De
ska få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett säkert och tryggt sätt.
Riskinventering
Ledaren ska på varje arbetsplats inventera, utreda och bedöma de risker för våld eller hot
om våld som kan finnas på arbetsplatsen i dess helhet och för enskilda arbetssituationer.
Risken avgör vilka åtgärder och särskilda regler som behövs. Åtgärderna förs in i
"Handlingsplan och riskbedömning".
Särskilda regler
Ensamarbete
Arbetsuppgifter som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får inte utföras som
ensamarbete. För t ex arbete på kvälls- och nattetid bör särskilda regler utarbetas.
Sida 23 av 28
När en hotsituation inträffar
Det går inte helt att undvika hot- och våldssituationer. I en akut situation med hög stressnivå
för alla inblandade parter är det viktigt att ha inlärda lokala rutiner. Riskera aldrig din egen
hälsa och säkerhet om det uppstår en hot- eller våldssituation.
Om en akut situation skulle uppstå – Tänk på detta!
1. Försök behålla lugnet!
2. Försök ta reda på vad den hotfulle verkligen vill!
3. Håll dig på behörigt avstånd!
4. Ta hotet på allvar!
5. Skapa andrum för att vinna tid!
6. Hota inte själv!
7. Håll dig till sakfrågan!
8. Undvik vinnare/förlorare-situation där den hotande får känslan av förlorare!
9. Försök påkalla kollegernas uppmärksamhet!
10. Vid en våldsituation ska polis tillkallas direkt!
Vid övriga hot- och våldsituationer
1. Om du som medarbetare drabbas – informera närmsta ledare. Finns fara för liv och
hälsa ska du kontakta polisen omedelbart, ring 112.
2. Närmsta ledare avgör tillsammans med den drabbade om polisanmälan ska göras.
Vid osäkerhet kontakta säkerhetsansvarig.
3. Informera säkerhetsansvarig snarast.
4. Närmsta ledare ansvarar för att medarbetare som blivit utsatt inte lämnas ensam de
första timmarna efter händelsen och kontakt tas med stödresurs via
företagshälsovården.
5. Närmsta ledare/säkerhetsansvarig informerar övriga medarbetare om händelsen,
detta görs tillsammans med rektor.
6. Vid ett allvarligare tillbud eller allvarlig skada ansvarar närmsta
ledare/säkerhetsansvarig för att anmälan görs till Arbetsmiljöverket.
7. Närmsta ledare gör tillsammans med företagshälsovården bedömningen om vidare
åtgärder som t ex samtalsstöd, behandlingsinsatser eller vilka arbetsuppgifter och
vilken mängd arbete som den drabbade ska utföra under tiden som närmast följer
efter händelsen.
8. Säkerhetsansvarig tar initiativ till och ansvarar för att händelsen utvärderas och
dokumenteras för att motverka att liknande händelser sker igen.
9. Alla tillbud/skador ska dokumenteras.
Sida 24 av 28
Akut omhändertagande
En medarbetare som utsatts för allvarligt hot eller våld får inte lämnas ensam det närmaste
dygnet efter händelsen. Ordna gärna ett nätverk arbetskamrater emellan. Det är bra att ha
en arbetskamrat att ringa under kommande kvällar och nätter. Även anhöriga kan behöva ett
krisomhändertagande. Mer information finns i AFS 1999:7 "Första hjälpen och krisstöd"
nedan.
Dokumentation
Varje arbetsplats ska ha rutiner för riskinventering, handlingsplan och uppföljning samt för
att rapportera och följa upp alla tillbud och händelser med inslag av hot och våld. Ledaren
har ansvaret och skyddsombuden ska vara delaktiga i arbetet.
Riskbedömning/Handlingsplan ska dokumenteras och finnas tillgänglig på arbetsplatsen,
samt redovisas och diskuteras i skyddskommittén.
Tillbud, olyckor och arbetsskador rapporteras enligt särskild rutin.
Lagar och föreskrifter som styr
AFS 1993:2 Våld och hot
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 1996:1 Minderåriga
AFS 1982:3 Ensamarbete
AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, med ändring 2003:4, 2008:15
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning
SFS 1977:1160 AML
SFS 1962:700 Brottsbalken
Sida 25 av 28
Definition av kris, katastrof, krisberedskap och krishantering
Kriser och katastrofer
Situationer då människor känner stort behov av hjälpinsatser och krishantering, då många
har svårt att orientera sig efter det som inträffat. Livsvillkor som man tar för givet kan
dramatiskt och plötsligt ha ryckts undan. Händelser som kan leda till sådana kris- eller
katastrofsituationer kan vara: olyckor, hot, våld/terror, personliga tragedier, konflikter och
förändringskriser.
Kris
En kris är ett temporärt tillstånd av kaos och desorganisation. Det kan även kännetecknas
som oförmåga att hantera situationen som uppstått. Kriser kan också uppkomma då flera
problem uppstår och som måste lösas samtidig. Därför är det bra att i en krisplan ha prioritet
av kriser. Prio 1 = Som är livshotande eller kan bli livshotande, Prio 2= Under uppsikt, Prio 3=
Avvaktan, medveten om krisen men väntar med beredskap.
Katastrof
Innebär att samhällets resurser inte är tillräckliga för att skydda och rädda liv, egendom och
miljö och därmed extraordinära insatser och samordnade insatser nödvändiga. En katastrof
är något som rör många människor, till exempel en olycka där många skadas eller
omkommer.
Krisberedskap
Det viktigaste arbetet för att kunna hantera en krissituation grundläggs redan innan en
händelse inträffar. Detta förberedande arbete kan vara utbildning av personal samt
tydliggöra ledningens ansvar.
Krishantering
Målet med krishantering är att det ska vara som en emotionell första hjälp för den
krisdrabbade individen. Detta kan med andra ord beskrivas som ett praktiskt utövande av
psykologisk skadebegränsning. Krishantering handlar om att våga vara medmänniska, att
välja att vara närvarande och att göra vad man kan för någon annan när hans eller hennes liv
gått sönder. Hur människan hanterar en kris är väldigt individuellt och utgången beror helt
på individens personliga egenskaper, psykologiska tillstånd, fysiska kapacitet och personens
dagsform
Sida 26 av 28
Krisförlopp
Har fyra naturliga faser som överlappar och avlöser varandra utan skarpa gränser. Dessa är
chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. De fyra olika
faserna har alla sitt karakteristiska innehåll och behandlande av problem. Oavsett vad det är
för kris går alla igenom dessa faser. Vissa människor kan gå igenom krisfaserna på tre
sekunder, medan det för andra kan ta flera år, bland annat beroende på den utlösande
händelsens dimension.
Chockfasen varar från ett kort ögonblick till ett par dygn. Under chockfasen avskärmar sig
individen från verkligheten. Den drabbade kan till det yttre verka välordnad men under ytan
råder kaos. En del personer kan under denna fas uppträda mycket avvikande, genom att
skrika, riva sina kläder eller ligga helt tyst och orörlig så att de verkar paralyserade så kallad
affektiv stupa. Personer som drabbats av chockfasen bör snarast tas därifrån. För att lyckas
med detta ska man inge trygghet och på ett mjukt sätt hjälpa den drabbade.
Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen. Reaktionsfasen startar
då den drabbade börjar inse vad som hänt eller ska hända, efter att ha försökt förtränga
situationen. Det slående under denna fas är den drabbades försök att finna någon mening i
den kaotiska situationen. Frågor som ”varför” kan upprepas konstant.
Bearbetningsfasen är att individen återigen börjar blicka framåt, istället för att som tidigare
varit totalt upptagen av traumat och det förgångna. Olika så kallade försvarsmekanismer
avtar allt mer och för personer med kroppsskada eller kronisk sjukdom fungerar
bearbetningsfasen som en prövotid för att lära sig att leva med sitt handikapp.
Nyorienteringsfasen är denna fas som individen lever i det förgångna som ett ärr som alltid
kommer att finnas kvar men det förgångna behöver inte hindra livskontakten. Individen har
funnit nya intressen och nya relationer.
Sida 27 av 28
VIKTIGA TELEFONNUMMER A – Ö
AKUT
112
AIDS- JOUREN
020 - 78 44 40
ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUNDET
08 - 506 282 00
BRIS
0200 - 230 230
BROTTS OFFER JOUREN
0200 - 21 20 19
FAMILJERÅDGIVNING Kristianstad
044 - 13 40 40
FOLKETS HUS SIBBHULT (alt. lokal)
044 - 48 126
GIFTINFORMATION
08 - 33 12 31
JOURHAVANDE KOMPIS
020 - 222 444
JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA
0771-900 800
JOURHAVANDE PRÄST
112
KVINNOJOUREN Kristianstad
044 - 21 30 13
RÄDDNINGSTJÄNSTEN Kristianstad
044 – 200 400
POLIS
114 14
POSOMGRUPP (Psykiskt och socialt omhändertagande)
044 - 775 00 00 (kommunväxeln)
UNGDOMSMOTTAGNING Kristianstad
044 - 309 05 90
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN VÄXEL
044 - 775 60 00
Sida 28 av 28