Krisplan Bosgard

Bosgårdsskolan F-9
Läsåret 14/15
HANDLINGSPLAN
FÖR
KRISBEREDSKAP
Uppdaterad senast 2015-02-12
1
Innehåll:
Handlingsplan för krisberedskap.
När olycka händer i skolan………………………………3
Krisgruppens funktion…………….………………….....3
Viktiga telefonnummer……………………………….....4
Krisgruppen på Bosgårdsskolan F-9…………………….5
Handlingsplan …………………………………………..6
Omedelbara åtgärder ………………………………….6
Tänk på…………………………………………………..6
Ansvar för de olika personalgrupperna
Rektorer:………………………………………………....7
Skolmåltidspersonal: …………………………………..7
Skolassistent:……………………………………………..7
Lärare:…………………………………………………….8
Kurator:…………………………………………………...8
Skolsköterska:………………………………………….....8
Skolpsykolog:……………………………………………..8
Kyrkan:……………………………………………………9
Övriga i krisgruppen:………………………………………9
Krislådan:…………………………………………………..9
Råd för uppföljning: ……………………………………….10
Skolans egna förutsättningar/risker:………………………..10
Korta råd i sorgearbetet:…………………………………….11
2
Vad är en kris?
Definition av chock och kris:
”När något så allvarligt inträffar i mitt liv att mina tidigare erfarenheter och psykiska
resurser inte räcker till”
Om olycka händer i skolan:
1.
Första hjälpen.
2.
Ring ambulans tfn: 112 (ambulans, polis, brandkår)
3.
Underrätta omgående rektor som sammankallar och samordnar.
4.
Ansvarig personal samlar klassen/gruppen som inte får separeras.
5.
Polis eller präst meddelar hemmet. Rektorn eller tf. chef meddelar personalen och
tillkallar tolk om så behövs.
6.
Rektor eller tf. chef sammankallar skolans krisgrupp snarast. Krisgruppen diskuterar
och fastställer fortsatta åtgärder. I övrigt, se BUNs övergripande krisplan som finns på
Vinden och i pappersform i krislådan.
Krisgruppens funktion:
Krisgruppens funktion är i första hand att leda skolans arbete och krishantering i samband
med svåra olyckor eller händelser som på något sätt berör eller påverkar skolans elever
och/eller personal. För att krisgruppen skall fungera krävs kontinuerlig fortbildning samt
möten.
Den person som fått kännedom och kontrollerat de faktiska uppgifterna, om elevs/personals
allvarliga olycka eller annan allvarlig händelse, skall omedelbart kontakta rektor eller tf. chef.
Rektor eller tf. chef beslutar om Krisgruppen eller delar av denna skall samankallas. Rektor
eller tf. chef kontaktar nästa person i Krisgruppens telefonlista, denna kontaktar i sin tur nästa
i krisgruppen telefonkedja. (se inplastade kort till varje person i gruppen)
Beroende på olyckans eller händelsens omfattning och karaktär, bedrivs skolverksamheten
som vanligt tills rektor eller tf. chef meddelat annat.
I krisgruppen bör ingå: Rektor, skolsköterska, kurator, pedagoger, skolassistent samt en
representant från kyrkans organisation och/eller annan personal som har god kännedom om
skolans organisation och situation.
Gruppen sammanträder minst två gånger per termin.
Vid akut krissituation i skolan kan även annan utbildad personal ingå.
Handlingsplanen distribueras till skolpersonalen. Planen skickas också till förvaltningschef
och grundskolechef.
Denna plan skall regelbundet uppdateras.
3
Viktig
Telefon- och kontaktlista för övriga.
Polis/Ambulans/Brandkår
POSOM
Giftinformation
Förvaltningschef BUF
Grundskolechef
Chef barn- och elevhälsa
Sjukvårdsrådgivningen
Kommunens växel
Expeditionen BUF kansli
Socialtjänsten
Socialjouren
Sjukhusets växel
BUP-linjen
BUP Varberg
Jourhavande präst
Kommunhälsans krisnätverk
(chef kontaktar)
Skolskjutsar
Bergkvara Buss
Veddige Buss
Varbergs Taxi
Karl-Gustavs buss
Bua Taxi
Akut 112
114 14 Vid lägen som ej är akuta
Akut 112
0340-69 72 00
Akut 112
08-33 12 31 Dygnet runt, mindre akut
073-35 88 284
0340-88 284
072-23 38 582
0340-88 582
073-07 78 286
1177 (dygnet runt)
0340-88 000
0340-88 285
0340-88 500 kl.9-17 mån.-tors.9-16 fre
Nås genom 112
0340-48 10 00
010-47 61 999 (08.00 - 16.00)
0340-48 24 40
Nås genom 112
070-36 47 605
0340-66 66 01
0340-30 008
0340-16 500
0340-33 322
0340-66 10 25
4
Krisgruppen på Bosgårdsskolan F - 9
Telefon nr:
Titel
Namn
Rektor
Birgitta Therén
0340-69 78 50
073-33 06 066
Rektor
Örjan Johansson
0340-69 78 35
070-62 31 206
Kurator
Susanne Svanström
0340-69 78 38
070-15 12 066
Skolassistent
Skolsköterska 4-9
Sibbarp
Skolsköterska F-3
Spannarp
Susanne Axelsson
073-37 57 031
Liselotte Eklund
0340-69 78 30
073-99 978 36
0340-69 78 36
073-04 94 080
0340-69 78 36
Pedagog 4 - 6
Alie Hatibova
0340-69 78 34
073-34 47 620
Spec.ped.
Gerd Bengtsson
0340-69 78 51
073-07 14 927
Pedagog 7-9
Anna-Kerstin Claesson
0340-69 78 59
0340-67 08 45
073-84 62 735
Pedagog 7-9
Glenn Wahle
0340-69 78 65
0340-84 101
070-62 28 050
Spec.ped.
Ingrid Lorentzson
070-95 83 893
Pedagog F – 3
Birgit Kettisen
Britt-Marie Ahlberg
Sunnanäng+Spannarp
Thomas Grähs
0340-69 78 54
Förskolechef
Förskolechef
Linda Karlsson
Snickerns+Sibbarp
Arbete
Bostad
Mobil
073-68 73 392
073-20 03 366
073-34 624 67
0340-40 781
070-24 33 741
0340-69 78 33
070-37 78 830
0340-69 78 55
076-61 075 33
Kyrkan
Präst
Daniel Nelson
Diakon
Camilla Wallgren
0340-81 704
Exp. 81 700
0340-81 705
Exp. 81 700
070-37 71 071
Aktuell namnlista samt handlingsplan distribueras även till:
Förvaltningschef: Elisabeth Svennerstål-Jonsson
Grundskolechef: Joachim Wadström
5
Krisgruppens handlingsplan
Omedelbara åtgärder:

Kontakta rektor eller tf. chef.

Kontrollerar alla fakta innan några åtgärder sätts igång.

Rektor eller tf. chef sammankallar Krisgruppen för genomgång och fördelning av
arbetsuppgifter om så behövs. (Använd BUNs krisplans checklistor).

Inhämta saklig information

Meddela berörd personal.

Vid elevs försvinnande under verksamhetstid finns checklista nr.6 i BUNs Krisplan. Denna bör
alla ha känna till och följa beroende på om läget är AKUT eller Mindre Akut.

Glöm inte bort att kontakta förskolorna om det behövs.

Lämna därefter tydlig informationen till elever och övrig personal om olyckan eller händelsen
samt var i skolan man kan träffas för att få råd och stöd.

Om det behövs kontakta kyrkan eller annat trossamfund.

Kurator/psykolog bör om så behövs. finnas med för bearbetning

Krisgruppen träffas när så behövs för att stämma av situationen.
Tänk på:
Uppträd lugnt, vänligt men bestämt. Visa vanlig medmänsklig omsorg. Tala klarspråk.
Att personal under den första tiden får det stöd han/hon behöver till sin grupp t.ex. i form av utbildad
person som kan förklara reaktioner.
Håll klassen/gruppen samlad. Lämna inte någon drabbad ensam. Skicka inte hem någon elev utan att
föräldrarna har kontaktats. Kontaktlappar för elever samt personal, skall finnas i pärmar i vilrummet
innanför personalrummet, där även krislådan förvaras. Nya kontaktlappar skall sättas in vid varje
läsårsstart och vid förändringar av klassföreståndare.
Rektor och ansvarig lärare ansvarar för hur kontakten med eventuella anhöriga sköts.
Tala med eleverna om vad som hänt och låt dem prata, var observant på deras reaktioner och behov.
Om det behövs, ordnas en minnesstund i skolan med en tyst minut.
Om dödsfall inträffar under ferier, bör man samla upp så många som möjligt för att informera om det
som hänt och ev. ordna en minnesstund när verksamheten startar upp.
Kondoleans. Finns i krislådan i vilrummet vid personalrummet. Viktigt, tänk på att andra
trosuppfattningar har olika symboler. (se BUNs krisplan 4.4.1)
Flaggregler finns på Sveriges begravningsbyråers förbunds webbplats
htpp://www.ext.begravningar.se/page/55
Tänk på att andra religioner kan vara inblandade, de kan ha ett annat sorgearbete.
Kyrkan ses som en resurs under hela sorgearbetet.
6
Ansvarsområde för de olika personalgrupperna:
Rektor

Informerar elever och personal om vad som har hänt och hur vi planerar det fortsatta arbetet.

Ser till att en tyst minut och en minnesstund anordnas om så behövs.

Endast rektor ansvarar för kontakt med massmedia om så behövs.

Kontaktar Barn och Utbildningsförvaltningen samt kyrkan vid behov.

Håller kontakt med berörd personal och berörda elever. Kontaktar anhöriga tillsammans med
ansvarig lärare vid behov.

Ansvarar för lärarnas/personalens eventuella förändrade arbetsuppgifter.

Ansvarar för att krisgruppen sammanträder minst två gånger varje termin samt uppdaterar
krisplanen kontinuerligt.

Ordnar tolk om så behövs.

Skall vara klassföreståndare behjälplig.
Skolmåltidspersonal

Vid behov ordna enklare förtäring till berörda elever och personal samt övriga som
ingår i krisarbetet.
Skolassistent
 Fungera som ”spindeln i nätet”
 Informera vaktmästare/ansvarig om flaggning (regler finns som bilaga).
 Telefonsamtal angående skolan kopplas direkt till rektor.
 Beställer (om det skall skickas) blommor från skolan.
 Ser till att det finns aktuella klasslistor och personallistor.
 Vid behov vara behjälplig att iordningställa rum för olika typer av samlingar.
 Vid behov hjälpa till att ordna transporter.
 Se till att förtäring beställs och hämtas om så behövs.
7
Lärare
 Ansvarar för att kontaktlistor för varje elev finns tillgängliga och uppdaterade i
vilrummet innanför personalrummet.
 Detta gäller även personalens egna kontaktuppgifter, som skall vara aktuella och
uppdaterade.
 Håll klassen/gruppen samlad. Eleverna skall inte skickas hem utan att föräldrarna har
kontaktats.(Kontaktlistor finns i pärmar i vilrummet innanför personalrummet.)
 Skall tillsammans med rektor ansvara för kontakten med anhöriga.
Kurator

Kontaktar föräldrarna för ev. besök av kurator och skolsköterska.

Beaktar speciella önskemål från anhöriga, utifrån t ex religiös tillhörighet eller
bakgrund.

Vid behov kontakta kyrkan och ordna minnesstund tillsammans med rektorn samt
tillfälle för kamrater att säga adjö.

Vid behov beakta anhörigas önskemål i samband med begravning.

Vid behov ha kontakt med Posomgruppen.

Vid behov ha kontakt med socialtjänsten.

Planera för efterarbete, samtala med grupper/enskilda elever.
Skolsköterska:

Om det behövs, kontakta sjukhuset för saklig information om vad som hänt och den
skadades tillstånd.

Om det behövs, hjälpa kamrater att få möjlighet att besöka den skadade.

Att via ansvarig personal, samla upp elever som mår dåligt.

Informera anhöriga om skolförsäkringen.
Skolpsykolog:
 Bistå krisgruppen.
 Samla berörd personal för bearbetning.
 Ansvara för krisgruppens krisbearbetning.
 Deltar i krisbearbetningen på skolan.
8
Kyrkan:
 Mötesplats och nära samarbete med skolan.
 Kan och ställer gärna upp och informerar om hur man hanterar svåra samtal, både i
personal- och elevgrupper.
Övriga i krisgruppen:
 Bistå berörda klasslärare, elever och föräldrar.
Krislåda:
Krislådan är placerad i lilla rummet innanför personalrummet och skall innehålla:
 Ett ex. av aktuell ”Handlingsplan för krisberedskap” för Bosgårdsskolan F-9 samt
 Barn- och utbildningsnämndens Krisplan.
 Litteratur (”När det krisar i skolan”, Beredd på det ofattbara”, När klassen berörs av
dödsfall”, Att vara ledare vid krissituation”, ”Barn som sörjer”).
 Kondoleansbok
 Ljus och ljusstake samt tändstickor.
 Rökelse
 Duk
 Lugn/stilla musik på media.
 Näsdukar
 Fotoram
 Skolkatalog med bilder och klasslistor.
 Psalmbok
 Bibeln 2
Krislådan innehåll skall ses över 1 gång per läsår av krisgruppen.
9
Råd för uppföljning:
 I alla krissituationer är det viktigt att ha skaffat sig så faktisk information som möjligt
och att informera alla så sakligt som möjligt, för att undvika bl.a. ryktesspridning.
 Klass-/gruppsamtal där man gärna är två personer som leder samtalet.
 Sätt upp förutbestämda regler för hur samtalet skall gå till.
 Var och en som vill, skall få tala till punkt utan att avbrytas.
 Hjälp eleverna att sätta ord på sina känslor.
 Välkomna även individuella samtal.
 Lämna stöd till alla de som är inblandade.
 Observera enskilda elevers reaktion eftersom många andra känslor kan komma fram.
Skolans egna förutsättningar/risker:
 Skolan ligger i ett mindre samhälle Tvååker ca 15 km från centralorten Varberg.
 Skolan har en fördel av att ha närhet till; Vårdcentral, Brandstation och Kyrkan som
finns i samhället. Kyrkan är låst, men öppnas upp enligt överenskommelse om vi
kontaktar dem.
 Skolan har under skoltid tillgång till en stor idrottshall, som kan användas som t.ex.
uppsamlingsplats.
 Det finns en matsal i en fristående byggnad för 150 personer med tillhörande kök, som
kan vara bra att ha.
 En nackdel kan vara att många av våra elever åker skolskjuts och upptagningsområdet
är väldigt stort.
10
Korta råd i sorgearbetet:
"Ett barn kan få kraft att handskas med döden om det får
tröst och kärlek av någon vuxen att dela sorgen med"
Från Stig Jonssons bok "Bro över mörka vatten", där också nedanstående råd finns.
1. Försök inte att trösta.
Ord som "det är inte så farligt" blir till hån i den här situationen.
Det här är det hemskaste som kunde hända. Hjälp barnet att sörja istället för att försöka trösta.
2. Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen
sorg och bestörtning.
3. Lyssna aktivt.
Det finns inga aldrig så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in, bekräfta känslan. Var
delaktig.
4. Sök gärna kroppskontakt.
När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en hand eller kramas. Barn som inte har
ord kan man hålla om bakifrån och låta händerna mötas.
5. Var inte rädd för gråten.
Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man
också känslan. Och då dyker den upp senare, ibland efter många år.
6. Ge hjälp med orden.
Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig sorgen är
faktiskt att klä den i ord. Samtidigt är det ett första steg i en bearbetning som senare kan hjälpa
en vidare.
7. Svik inte.
Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni när som helst är beredd att
fortsätta samtalet.
8. Kom igen.
En sorg av den här storleken är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter hur
det är. Om det inte går att träffas, skriv ett litet kort: "Tack för samtalet senast. Jag tänker på
dig". I och med att ni skriver så finns ju också tanken där. I konkret form dessutom.
9. Ge det tid.
När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han inte hjälpt av att höra "Det där
har jag redan hört". En del av bearbetningen består just av att "älta" det som har skett. När det
är klart upphör upprepningarna av sig själva. Minst ett halvår får ni nog räkna med innan
någon av de inblandade verkligen går vidare.
10. Var dig själv.
Försök inte vara psykolog eller präst om du inte är det. Vi gömmer oss ofta bakom våra
yrkesroller. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller.
11