Krisplan Brinkskolan och Brinkens förskola

KRISPLAN
Brinkskolan och Brinkens Förskola
Senaste revidering: HT 2015
Nästa revidering: HT 2016
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehållsförteckning ………………………………………………………………………....1
Organisation…………………………………………………………………………..………2
Intern Kommunikation vid en kris………………………………………………………….3
Uppgifter krisgruppen……………………………………………………………………….4
Telefonlista………………………………………………………………………………....…5
Krisgruppens uppgifter………………………………………………………………………6
Uppgifter som ska finnas till hands vid tillbud……………………………………………..6
Inrymning/utrymningsplan……………………………………………………………….….6
Instruktioner för faktainsamling……………………………………………………..……...6
Larmrutiner……………………………………………………………………………….…..7
Uppgifter som ska finnas på alla avdelningar………………………………………………7
Rutiner vid utflykt……………………………………………………...…………………….7
Barn som inte hämtas………………………………………………………………………...8
Barnens försvinnande………………………………………………………………………..8
Obehöriga på skolan……………………………………………………………………….…9
Alkohol eller drogpåverkan………………………………………………………………….9
Vid våldshandling…………………………………………………………………………9-10
Misshandel/sexuella övergrepp…………………………….…………….…………………10
Mindre allvarliga olyckor under barnens vistelsetid………………………….………..…11
Allvarliga olyckor eller dödsfall ……………………………………………….…....….11-12
Större olycka i skolan med flera elever inblandade…………………………………...12-13
Elev som under fritid blir skadat eller avlider………………………………………….…13
Allvarlig sjukdom eller dödsfall hos ett barns nära anhörig………………...….….....13-14
Bombhot…………………………………………………………………………………..….14
Brand…………………………………….…………….……………………………………..14
Risk för kidnappning…………………………………………………………………….….15
Inbrott………………………………………………………………………………….….…15
Naturkatastrof…………………………………………………………………………….…15
Var finns förbandslådor? Kartor.....................................................................................16-17
1
Organisation
Krisledning 2015-2016
Maria Assarsson
Krisledningsgrupp
Administrativgrupp
Kommunikationsgrupp
1. Maria Assarsson
2. Ulrika Jillvert Hagman
3. Petra Olsson
1. Charlotta Klockare
2. Ingrid Tumba
3. Marie Desmond
1. Ann-Charlotte Lindbäck
2. Katarina Blomkvist
3. Chanett Lyholm
Servicegrupp
1. Jan Wennerström
2. Annika Hansson
3. Martin Oskarsson
Kontaktperson i Täby Kommuns Informationsnätverk:
Namn: Ulrika Jillvert
E-postadress: [email protected]
Arbetsinstruktion
Krisgruppen har till uppgift att:











Fördela ansvaret vid krissituation.
Sätta beredskapslanen i verket.
Utse informationsansvarig.
Inhämta information för att få en övergripande bild av vad som hänt.
Ta de beslut som måste tas för att kunna hantera situationen på bästa sätt.
Fördela resurser.
Organisera information till de som berörs som till föräldrar-anhöriga-övriga skolan.
Undvik ryktesspridning genom att informera hela personalen så snart som möjligt.
Eventuellt informera berörda syskon i verksamheten.
Informera övriga föräldrar.
Organisera myndigheter-media-sjukhus.
2
Intern Kommunikation vid en kris
Mindre allvarlig incident:
Närvarande
Personal
112
Expeditionen/
vårdnadshavare
Resurser
på plats
Skolledning
Allvarliga/livshotande incident:
Närvarande
Personal
112
Resurser på
plats
Skolledningen
Vårdnadshavare
medarbetarna
krisgruppen
Verksamhetschef
kommunchefen
3
Uppgifter krisgruppen
Krisledning
Maria Assarsson
Ulrika Jillvert Hagman
Petra Ohlsson
Administrativa –
gruppen
Charlotta Klockare
Ingrid Tumba
Marie Desmond
Kommunikations –
grupp
Ann-Charlotte Lindbäck
Katarina Blomkvist
Chanett Lyholm
Servicegrupp
Jan Wennerström
Annika Hansson
Martin Oskarsson
*Analysera läget och fatta beslut som situationen kräver.
*Genom uppgifter till den administrativa gruppen säkerställa att
kompletterande uppgifterna inhämtas och presenteras.
*Säkerställa att fattade beslut delges berörda
*Genom uppgifter till kommunikationsgruppen säkerställa att
såväl intern som extern information delges i lämplig och
nödvändig omfattning
*Ansvara för dokumentationen av händelseutvecklingen och
kunna presentera läget fortlöpande (Charlotta Klockare skolledningen, Ingrid Tumba -grundskolan, Marie Desmond –
förskolan).
*Ansvara för inhämtande av kompletterande uppgifterna och
underlägg om vad som händer (Charlotta Klockare -skolledningen,
Ingrid Tumba -grundskolan, Marie Desmond – förskolan).
* Delge berörda personer de beslut som krisledningsgruppen
fattat (v-klass, webben).
*Ansvara för fortlöpande intern information till den egna
personalen (Ann-Charlotte Lindbäck– Lärarna, Katarina Blomkvist –
fritids och assistenter, Chanett Lyholm- Förskolan)
*Ansvara för nödvändigt extern information (Katarina Blomkvist)
*Säkerställa att avdelningar eller enheten har snabb och säker
information (Ann-Charlotte Lindbäck – Lärarna, Katarina
Blomkvist- Fritidsverksamhet och assistenter, Chanett LyholmFörskolan)
*Ansvara för att det finns tekniska förutsättningar för att snabbt
kunna starta upp krisledningsverksamhet.
*Säkerställa funktion och drift av nödvändiga funktioner i avdelade
lokaler.
*Säkerställa övriga nödvändiga funktioner i avdelade lokaler.
*Förse krisledningspersonalen med mat, dryck samt möjlighet att
vila.
4
Telefonlista
Namn
Telefon arbete Telefon hem
Mobiltelefon
Annan telefon
Krisledningsgrupp:
Maria Assarsson
08-55 55 82 01
Ulrika Jillvert Hagman
08-55 55 82 02
Petra Olsson
08-55 55 82 03
Administrativ grupp:
Charlotta Klockare
08-55 55 82 00
Ingrid Tumba
08-55 55 82 19
Marie Desmond
08-55 55 82 09
Kommunikationsgrupp:
Ann-Charlotte Lindbäck 08-55 55 82 00
Katarina Blomkvist
08-55 55 82 00
Chanett Lyholm
08-55 55 82 10
Servicegrupp:
Jan Wennerström
08-55 55 82 12
Annika Hansson
08-55 55 82 10
Martin Oskarsson
08-55 55 82 00
Larm kommer från det övre namnet på listan.
Exempel på larmmeddelande:
Detta är ____________________Brinkskolans krislednings telefonkedja. Det har inträffat
en allvarlig händelse i form av ____________________________________. Detta innebär
att Brinkskolans krisledning snarast skall samlas i ________________________________.
Var god och repetera detta meddelande.
Viktigt: Informera om det är någon på larmlistan som inte svarat!
Meddelandet avslutas med uppmaningen att ringa vidare på larmlistan.
Mottagaren antecknar meddelandet och skickar därefter larmet vidare genom att ringa den
som står näst i tur på listan. Om inte denne svarar så ringer man till nästa person på listan. Om
uppringd person inte känner igen den uppringandes röst skall motringning genomföras, d.v.s.
den uppringda ringer tillbaka för att kontrollera att meddelandet är äkta.
Sista personen på larmlistan ringer till första namnet på listan och bekräftar att larmet gått
genom hela listan och meddelar om det är någon på larmlistan som inte svarat.
5
Krisgruppens uppgifter





Att stötta personal i en krissituation
Att i vissa situationer ge direkt stöd till personal, barn, vårdnadshavare.
Att verka för utbildning av personal när det gäller krisbemötande och krissituationer.
Att redovisa krisplanen varje läsår.
Att årligen aktualisera krisplanen för personalen.
Uppgifter som ska finnas till hands vid tillbud
 Närvarolista. Personalen ansvarar för att den är korrekt.
 Telefonnummer till föräldrarnas arbetsplats skall finnas.
 Telefoner till närstående förutom föräldrarna som kan kontaktas när något har hänt.
 En lista på telefonnummer till personalens anhöriga.
Vid utrymning


Ta med närvarolistan i kapprummet eller listan på avdelningen.
Utrym lokalen genom nödutgångarna och skolan samlas uppe på löparbanan vid
fotbollsplanen. Förskolan samlas på kommunala lekplatsen intill skolgården.
En pedagog först och en pedagog sist.
Vid inrymning
(väderleksförhållanden, händelser på fotbollsplanen/området runt omkring, alkohol- och
drogpåverkade personer, hundar eller annat djur)






Samla barnen
Ta in barnen direkt till varje avdelning och stäng dörrar och fönster.
Kontrollera att alla barn kommit in genom att pricka av på närvarolistan.
Ring polis/ambulans/brandkåren.
Larma ledning.
Invänta vidare direktiv.
Instruktion för faktainsamling
För att göra en kartläggning av krissituationen bör följande frågeställningar besvaras:





Vilka är drabbade?
Vad har hänt?
Hur och när skedde det?
Vilken information har förmedlats?
Hur är situationen nu?
6
Larmrutiner








Ring 112.
Vad är det som hänt?
Hur många är skadade?
Ditt namn?
Vilket nummer du ringer ifrån?
Vilken adress har olyckan skett på?
Kan du lämna vägbeskrivning?
Kan du möta och visa vägen?
Uppgifter som ska finnas vid utrymning på alla avdelningar/klassrum




Larmnummer
Listor med namn, adress och telefonnummer på alla barn, telefonnummer där
vårdnadshavare kan nås.
Listor med namn, adress, och telefonnummer på personal.
Telefonnummer till någon/några anhöriga som kan kontaktas när något har hänt för
både barn och personalen.
Rutiner vid utflykt

Vi meddelar någon på skolan vart vi går och skriver upp på tavlan.

Vi har alltid telefon med oss.

Vi har alltid telefonlistor och första hjälpväska med oss.

Vi följer rutin för utflykt skola/fritids/F-klass/förskola
-Lämnar uppgifter på utflyktsblanketten till expeditionen när ni åker på utflykt.
-Vid utflyter och studiebesök ska det finns minst två (2) vuxna per grupp.
-En vuxen först och en vuxen sist.
-Lämna mobilnummer där ni kan nås.
-Lämna uppgift om vart ni åker, när ni åker och när ni beräknar återkommer.
-Barnen ska räknas innan utflykt, vid samlingar och vid hemfärd.
7
Barn som inte hämtas




Ring föräldern för att få information om var vårdnadshavare kan vara.
Kontakta närmast anhörig om vårdnadshavare inte går att nå.
Kontakta skolledning.
Rektor Maria Assarsson
: 08-55 55 82 01
Bitr.rektor Ulrika Jillvert Hagman : 08-55 55 82 02
Bitr.förskolchef Petra Ohlsson
: 08-55 55 82 03
Kontakta socialtjänsten efter skollednings uppmaning.
Socialjouren Tel: 08-410 200 40
Öppettider: Vardagar 16.30-02.00 / Helger 16.00-02.00
Barns Försvinnande














Ha alltid med mobilen och telefonlistor.
Ordna säkerheten och kontrollräkna övriga i gruppen.
Berätta för en annan pedagog var barnet var före försvinnandet, vad du tänker göra
och vad den andra ska göra. Dela upp arbetet.
Kontakta vårdnadshavare.
Se till att flera vuxna organiserat deltar i letandet. Om barnet bor i närheten bör
vuxen kontrollera vägen hem.
Titta på klockan. Leta inte längre än tio till femton minuter innan du ringer polisen.
Ring 112, och larma.
-När?
-Var?
-Pojke eller flicka?
-Ålder?
-Klädsel?
-Andra kännetecken?
Informera rektor/ förskolechef/ biträdande rektor.
Utse en kontaktperson och kontaktnummer.
Dokumentera händelseförloppet noga: tider, vem du har talat med etc
Sök i närområdet
När/om barn är återfunnet – avrapportera till polisen och anhöriga.
Ta kontakt med vårdnadshavare och gå genom händelsen i lugn och ro.
Tala med barnen på skolan om vad som har hänt, hur vi kan göra så att det inte
händer igen.
8
Obehöriga på skolan/förskolan




Om främmande, okända personer vistas runt skolan eller närmar sig barnen, ska
personalen fråga efter namn och ärende. Detta gäller även större barn samt
ungdomar.
Skolan är inte en allmän plats. Personal har rätt att avvisa obehöriga som vistas i
lokalerna eller skolans område.
För att trygga barnens säkerhet ska polisen tillkallas om inte avvisningen respekteras.
Inrymning.
Alkohol eller drogpåverkan
När en vårdnadshavare, eller någon annan godkänd person, hämtar barn på skola är alkoholeller drogpåverkad. Gör en bedömning av situationen med utgångspunkt för vad som är bäst
för barnet.










Om du känner att den som hämtar luktar alkohol eller är drogpåverkad. Bjud in personen i
ett avskilt rum tillsamman med en kollega och informera om att det är förbjudet att hämta
barn alkohol-eller drogpåverkan.
Tala om att du kommer att rapportera detta till skolledning.
Förvissa dig om att föräldern och barnet inte ska åka bil hem.
Om du gör bedömningen att barnen utsätts för fara med föräldern ska du hålla kvar barnet.
Kontakta barnets andra vårdnadshavare.
Ring socialkontoret om du inte får tag i någon annan.
Vid hot om våld/hantering av påverkad person
Säkra barnen inomhus, håll ihop gruppen, lås dörrar.
Säkra personalen.
Ring 112 och kontakta ledning.
Vid våldshandling mot barn.







Första hjälp av skolsköterska eller annan personal. Ansvarig följer med till sjukhuset.
Vid behov tillkallas ambulans/polis.
Dokumentera händelsen: vittnen, händelseförlopp och orsak.
Informera skolledningen.
Skolledning informera föräldrar till de inblandade.
Skolledning tar kontakt med skyddsombud och gör en arbetsskada och polisanmälan.
Skolledning gör en bedömning av eventuella stödinsatser.
9
Vid våldshandling mot personal





Sammankalla krisgruppen. Rektorn är ansvarig men kan delegera uppgifter.
Gå igenom det inträffade. Gör en analys av situationen och bedöm riskerna för den
drabbade.
Rektorn beslutar om säkerhetsåtgärder
Gör en polisanmälan om hotet/ våldet är av allvarlig karaktär.
Rektorn kallar de inblandade till samtal så snart som möjligt och beslutar hur
situationen framöver ska hanteras.
Misshandel/övergrepp OBS! Hänvisning till socialtjänstlagen.
Varje misstanke om brott/övergrepp ska följas av en åtgärd. Polisanmälan ska göras vid
misstanke om brott. Socialtjänsten kontaktas vid misstanke övergrepp, våld, hot eller annat
missförhållande där barn riskerar att fara illa. Informera aldrig vårdnadshavare vid
misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp.







Lyssna på barnet(använder barnet uttryck och ord som inte är vanliga för barn i den
åldern?). Låt barnet styra samtalet- förhör inte barnet! Lägg aldrig över ansvaret på
barnet genom att fråga vad det vill att du ska göra.
Iaktta barnets lekar och teckningar. Barn som far illa försöker meddela sig genom att
berätta lite grann. Ta barnets berättelse på allvar.
Anteckna vad barnet berättade, när, var , hur, berättelsen kom. Citera helst barnets
berättelse så att man inte berättar sin egen ”tolkning”.
Gör anmälan till socialnämnden (gäller både personal och föräldrar).
Underrätta inte föräldrarna. En bedömning beträffande hur och när de skall
informeras om innehållet i anmälan göras av socialsekreteraren.
Fortsätt med iakttagelser och med anteckningar.
Förbli barnets trygga vuxenkontakt.
Ditt agerande i inledningsfasen kan vara avgörande för hur utrednings-och
behandlingsmöjligheterna blir för barnet.
10
Mindre allvarliga olyckor under barnens vistelsetid


Ta hand om barnet och skadan.
Ring föräldrarna vid behov.
Allvarliga olyckor eller dödsfall under barnens vistelsetid







Skadad: Första hjälpen av skolsköterska eller annan personal. Ansvarig följer med till
sjukhuset.
Rektor, expeditionen och anhöriga informeras.
Vid dödsfall: anhöriga informeras av polis. Därefter beslutar krisgruppen om vilken
kontakter som skall tas.
Rektor informerar skolans personal om det inträffade.
Rektor underrättar eleverna.
Skolans expedition tar emot frågor från allmänheten och registrerar namn och
ärende.
Flagga vid dödsfall och begravningsdagen
Skada som tas hand om av ambulans/sjukhus.





Ta hand om barnet och stoppa blodflödet.
Ta hand om skadan om möjligt.
Kontakta rektor/ biträdande rektor.
Ring föräldrarna och be dem hämta eller möta upp.
Ring ambulans- Vi skjutsar inte barn i privata bilar.
Informationen till eleverna.






Samla eleverna i respektive klass, håll klassen samlad under resten av skoldagen och
erbjud elever som vill prata att stanna på skolan.
Berätta så öppet och tydligt som möjligt vad som hänt. Ge eleverna konkreta och
direkta fakta.
Ge god tid till elevernas reaktioner, låt dem berätta om sin tankar och känslor.
Ta närvaro och notera hur eleverna mår, uppgifterna lämnas till krisgruppen som
följer upp.
Läs lämplig bok eller titta på en passande film.
För ÅK F-4: använd gärna papper och färgpennor så att eleverna kan bearbeta det
inträffade genom bilder.
11
Personal som under arbetstid blir skadad eller avlider.







Skadad: Första hjälpen av skolsköterska eller annan personal. Ansvarig följer med till
sjukhuset.
Rektor, expeditionen och anhöriga informeras.
Vid dödsfall: anhöriga informeras av polis. Därefter beslutar krisgruppen om vilka
kontakter som skall tas.
Rektor informerar skolans personal om det inträffade.
Rektor underrättar eleverna.
Skolans expedition tar emot frågor från allmänheten och registrerar namn och
ärende.
Flagga vid dödsfall och begravningsdagen
Större olycka i skolan med flera elever inblandade













Första hjälpen av skolsköterska eller annan personal.
Ambulans och polis tillkallas.
Undervisande lärare och fritidspersonal tar hand om oskadade elever klassvis för
samtal och bearbetning. Se till att ingen avviker p.g.a. psykisk chock.
Kontrollera närvaro och lämna uppgifterna till kontaktperson.
Rektor, biträdande rektor informeras snarast. Vid dödsfall informeras anhöriga av
polis.
Rektor samlar krisgrupp och stödperson (präst, polis, psykolog etc). Rektor fördelar
ansvar, ordnar med information till skolans personal skolans elever samt berättar
vilken information som går/gått ut i media. Tidpunkt för nästa informationstillfälle
meddelas.
Om barnet har syskon i skolan underrättas syskonets klasslärare/arbetslag.
Rektor är medieansvarig. Vid större olycka, mer än 15 personer, ansvarar kommunens
sociala krisgrupp för alla kontakter med media.
Skolans expedition tar emot frågor från allmänheten och registrerar namn och
ärende.
Rektor se till att samtliga föräldrar i den drabbade gruppen informeras (ex. mail,
telefonkedjor, föräldramöte, websida)
Föräldrar som kommer till skolan hänvisas till personalrummet som är bemannat och
där de kan få information/hjälp.
Skolledningen/ skolsköterskan håller kontakt med sjukhus.
Krisgruppen samlas för att planera vidare åtgärder.
12
Den person som kommer först till platsen:
 Säkra den skadade och starta första hjälpen.
 Ring 112.
 Den som bäst känner den skadade följer med i ambulansen.
 Samla övriga gruppen på någon lämplig plats.
 Kontakta skolchefen/ledning som in sin tur tar kontakt med familjen.
 Vid svårare olycka/dödsfall underrättas vårdnadshavare av sjukhus, polis eller präst.
-Frågor som du inte kan/vill svara på hänvisar du till ledningen.
-Låt barnen få tala om sina tanker/upplevelser och känslor.
-Hjälp till om du kan så att både barn och vuxna får den hjälp/tröst/information
de behöver.
-Gå inte hem utan att ha pratat med någon om det som har hänt.
-Undersök möjligheterna till att få handledning
Elev som under fritid blir skadat eller avlider





Rektor informerar personalen. Krisgruppen ansvarar för att försöka samla alla
personal till gemensam information innan barnen tas emot. Vilken information kan
ges till barnen?
Information av privat karaktär bör inte föras vidare förrän familjen gett sitt tillstånd.
Skydda barnen från journalistar och hänvisa till krisgruppen.
Information till barnen ges av personalen eller av någon annan som känner barnen
väl.
Krisgruppen samlas för att planera vidare åtgärder.
Flagga vid dödsfall och på begravningsdagen.
Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall hos ett barns nära anhörig






Det är viktigt med en tidig information från hemmet om sjukdom/dödsfall.
Ta dig tid att visa barnet uppmärksamhet kring det som händer. Prata med anhöriga
om hur barnet mår.
Informera, det förhindrar spekulationer. Med vårdnadshavares medgivande kan vi
informera övrig personal, barn, föräldrar.
Om nära anhörig dör:
Ge barn i kris omsorg och uppmärksamhet.
Informera barnen om det som har hänt och om den naturliga sorgereaktionen.
Läs någon bra bok som handlar om förlust av en kär person (titta i krislådan).
13
Nära anhörig till elev blir skadat eller avlider



Den som har kännedom om händelsen kontaktar skolledning.
Informera de närmast berörda i skolan efter samråd med familjen.
Var observant gentemot det drabbade eleven.
Att tänka på tiden efter dödsfallet.





Var uppmärksam på eleverna. Reaktionerna kan komma vid senare tillfälle.
Den avlidne elevens närmaste vänner bör särskilt uppmärksammas.
Aptitlöshet, nedstämdhet och trötthet kan vara tecken på att en elev mår dåligt.
Kontakta krisgruppen som i sin tur kan tillkalla experthjälp.
Lärarna behöver eventuellt också stöd, erbjud samtal hos företagshälsovård.
Vid bombhot







Ta hotet på allvar.
Utrymma lokalen. Ta med brandlistan.
Ring 112
Kontakta skolledningen.
Dokumentera händelsen noga och lämna till skolledningen.
Skolledningen avgör om eller hur personalen/elever informeras.
Avvakta information från räddningstjänsten.
Vid brand
 Vid mindre brand släck själv. I annat fall ring 112.
 Hela skolan utryms vid larm.
 Påbörja omedelbar utrymning. Stäng fönster och dörrar men lås inte.

Undervisande lärare ser till att alla eleverna lämnar lokalerna. Följ utrymningsplanen. De
vuxna lämnar lokalerna sist.

Närvarokontroll görs omedelbart vid samlingspunkten av undervisandelärare som
prickar av eleverna och lämnar listan till skoladministratören. Se till att ingen avviker.
När utrymning sker på en rast ska läraren som ska har lektionen efter rasten pricka av
sina elever.
Om någon saknas meddelar skolledningen eller skoladministratören/brandkåren.


14
Risk för kidnappning eller vid kidnappning








Vårdnadshavaren ska styrka att hon/han är ensam vårdnadshavare eller att
besöksförbud gäller.
Föreligger risk för kidnappning gör upp en handlingsplan tillsammans med
vårdnadshavare hur ni bor agera om något händer. Handlingsplanen bör innehålla:
namn, personnummer, foto eller signalement på den misstänkte personen, trolig
destination, elevens namn, personnummer, foto eller signalement.
All personal ska veta vilka personer som får hämta eleven.
Föreligger polisanmält hot om kidnappning gäller sekretess mot den andre föräldern,
om hon/han är skäligen misstänkt.
I händelse av kidnappning ring 112.
Kontakta vårdnadshavaren som ska göra en anmälan till polisen.
Kontakta Arlandapolisen och faxa fotot på eleven, signalement på eleven och
förövaren och upplysningar av intresse för ärendet. 114 14
Informera skolledningen
Vid inbrott



Gå inte in i lokalen.
Samla barn ute
Kontakta ledning och invänta vidare direktiv.
Vid naturkatastrof (snökaos)/ internationell katastrof/ allvarlig händelse





Ring vårdnadshavare för att få information om var vårdnadshavare kan vara.
Kontakta närmast anhörig.
Kontakta ledning.
Samla alla barn på skolan som inte kan hämtas.
Lägg upp en gemensam plan.
Var finns förbandslådor
15
Här finns förbandslådor plan 1
16
Här finns förbandslådor plan 2
17