980115 - Värnamo kommun

HANDLINGSPLAN FÖR
KRISSITUATIONER VID
VÄRNAMO VUXENUTBILDNING
Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning
grundläggande information, kunskap och beredskap
om hur man kan agera vid krissituationer
_ _______________________ Innehållsförteckning
Akutinstruktion
3
Större olycka inom eller vid skolan, med skadade
eller avlidna studerande och/eller personal
4
Studerande eller personal avlider eller
skadas allvarligt under skoltid
5
Studerande avlider eller skadas allvarligt utanför skoltid
6
Personal avlider eller skadas allvarligt utanför skoltid
7
Suicid eller suicidförsök utanför skoltid
8
Krisbegreppet
9
Funktioner
9
Krisgruppen vid Värnamo Vuxenutbildning
10
Checklista för krissituation
11
Förslag till informationstext till personal
12
Kurator 2015-04-17
2/11
Akutinstruktion
Arbetsplats
Adress
Telefon
Värnamo
Vuxenutbildning
Expovägen 1,
Östboskolan
0370 – 37 70 50
Undvik att själv köra den skadade till sjukhus!
När du larmar, tänk på att uppge följande:





Ditt namn
Varifrån du ringer
Typ av olycka
Antal skadade personer
Typ av skada eller besvär
AKUT
NÖDSITUATION
Ring 112
Hjärtstartare
Förbandslåda
finns i huvudentrén
vid toaletterna
finns i postrummet,
i M-huset och vid
omsorgslärarexpeditionen

LARMA!
Påkalla uppmärksamhet eller ring 112

HJÄLP
den skadade genom L-ABC och HLR + hjärtstartare

STANNA
kvar hos den skadade

LÄGG
den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet

VISA
ambulanspersonal eller polis till rätt plats

INFORMERA
rektor eller annan ansvarig så fort tillfälle ges
EJ AKUTLÄGE
Värnamo sjukhus
Värnamo sjukhus
Previa
Värnamo Taxi
Kurator 2015-04-17
0370 – 69 70 00
0370 – 69 74 00
036 – 31 34 00
0370 – 10 14 7
Växel
Akutmottagningen
Företagshälsovård
Transport
3/11
Större olycka inom eller vid skolan, med
skadade eller avlidna studerande och/eller personal
Den här typen av olyckor drabbar hela skolan och det är troligt att skolans lokala krisgrupp
även kommer att ta hjälp av t.ex. personal från kommunens POSOM-grupp eller andra
resurser.

LARMA!
Påkalla uppmärksamhet eller ring 112

HJÄLP
den skadade genom L-ABC
och HLR + hjärtstartare

STANNA
kvar hos den skadade

LÄGG
den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet

VISA
ambulanspersonal eller polis till rätt plats

MEDDELA rektor eller annan ansvarig så fort tillfälle ges
Hjärtstartare finns
vid toaletterna vid
huvudingången
i A-huset
FORTSATT KRISHANTERING

Kontakta snarast administrationen om larm via 112 gjorts

Rektor underrättas omgående

Krisgruppen sammankallas av rektor eller annan vid rektors frånvaro

Checklistan gås igenom och krisgruppen planerar skolans vidare åtgärder

Om dödsfall konstateras i skolan tillkallas polis, som meddelar anhöriga (gärna
tillsammans med medlem av krisgruppen)

Lärarna informerar berörda klasser - vilket vid en större olycka gäller samtliga
klasser på skolan, oavsett om berörda vuxenstuderande går i klassen eller inte
 informera endast om officiella fakta om händelsen
 informera om skolans vidare åtgärder

Vid dödsfall görs minnesrum tillgängligt för medstuderande och personal

Rektor ansvarar för att berörda lärare och berörd personal får aktivt praktiskt stöd,
psykologiskt stöd och medmänskligt stöd tills läget stabiliserat sig, vilket betyder tät
kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar. Boka gärna in
tider då kontakt ska ske, vilket skapar trygghet

Rektor ansvarar för att uppföljning sker både på kort och lång sikt
Kurator 2015-04-17
4/11
Studerande skadas allvarligt
eller avlider under skoltid

LARMA!
Påkalla uppmärksamhet eller ring 112

HJÄLP
den skadade genom L-ABC
och HLR + hjärtstartare

STANNA
kvar hos den skadade

LÄGG
den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet

VISA
ambulanspersonal eller polis till rätt plats

MEDDELA rektor eller annan ansvarig så fort tillfälle ges
Hjärtstartare finns
vid toaletterna vid
huvudingången
i A-huset
FORTSATT KRISHANTERING

Rektorn underrättas omgående

Informera snarast administrationen om larm via 112 gjorts

Krisgruppen sammankallas av rektor eller annan vid rektors frånvaro

Checklistan gås igenom och krisgruppen planerar skolans vidare åtgärder

Om dödsfall konstateras i skolan tillkallas polis, som meddelar anhöriga det
inträffade (gärna tillsammans med medlem av krisgrupp). Vid skada meddelar
krisgruppen anhöriga

Lärarna informerar de medstuderande i berörda klasser
 informera endast om officiella fakta om händelsen
 informera om skolans vidare åtgärder

Rektor ansvarar för att berörda lärare och personal får aktivt praktiskt stöd,
psykologiskt stöd och medmänskligt stöd tills läget stabiliserat sig, vilket betyder tät
kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar. Boka gärna in
tider då kontakt ska ske, vilket skapar trygghet

Har den studerande avlidit ansvarar rektor och lärare för omhändertagandet av
dennes personliga tillhörigheter och ser till att dessa överlämnas till anhöriga

Vid dödsfall görs minnesrum tillgängligt för medstuderande och personal

Rektor ansvarar för att uppföljning sker både på kort och lång sikt
Kurator 2015-04-17
5/11
__
Studerande skadas allvarligt
eller avlider efter skoltid_
EJ AKUTLÄGE

Information kommer till skolpersonalens kännedom via anhöriga, räddningstjänst
eller polis

Rektor underrättas snarast

Rektor sammankallar vid behov krisgruppen och planerar skolans vidare åtgärder

Lärare och övrig personal informeras

Lärarna informerar berörd klass:
 informera endast om officiella fakta om händelsen
 informera om skolans vidare åtgärder

Planera för de närmaste dagarnas aktiviteter

Rektor ansvarar för att berörd lärare och berörd personal får aktivt praktiskt stöd,
psykologiskt stöd och medmänskligt stöd tills läget stabiliserat sig, vilket betyder tät
kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar. Boka gärna in
tider då kontakt ska ske, vilket skapar trygghet

Har den studerande avlidit ansvarar rektor och lärare för omhändertagandet av
dennes eventuella personliga tillhörigheter i skolan och överlämnar dessa till
anhöriga.

Rektor ansvarar för uppföljning i samråd med lärare och krisgrupp, och genomför
den
Kurator 2015-04-17
6/11
______
Personal skadas allvarligt
eller avlider utanför skoltid
EJ AKUTLÄGE

Information till skolledning via kollegor, anhöriga, räddningstjänst eller polis

Rektor sammankallar krisgruppen vid behov för att få överblick och för att
samordna vidare insatser

Rektor meddelar nära kollegor personligen om dödsfallet. Även övrig personal på
bör informeras för kännedom

Vid behov informeras berörda studerande
 informera endast om officiella fakta om händelsen
 informera om skolans eventuella vidare åtgärder

Rektor och krisgruppen ansvarar för omhändertagandet av personliga tillhörigheter.
Se alltid till att vara två när denna punkt genomförs. Om det är mer lämpligt att
kollegor bistår rektor i genomförandet denna punkt ska detta uppmuntras

Vid behov kan minnesrum göras tillgängligt för studerande och personal

Rektor ansvar för uppföljning vid behov och genomför den
Kurator 2015-04-17
7/11
Suicid eller suicidförsök utanför skoltid
EJ AKUTLÄGE
Fullbordat suicid

Information till skolledning via anhöriga, räddningstjänst eller polis

Rektor underrättas snarast

Rektor sammankallar vid behov krisgruppen och planerar skolans vidare åtgärder

Lärare och övrig personal informeras

Lärarna och informerar berörd klass med samtycke från anhöriga:
 Informera endast om officiella fakta om händelsen
 Informera om skolans vidare åtgärder

Planera för de närmaste dagarnas aktiviteter

Rektor ser till att berörd personal och eventuella elever och mentorerna till
förolyckade elever både får aktivt praktiskt stöd, psykologiskt stöd och
medmänskligt stöd under hela processen, vilket betyder tät kontakt under de
närmaste dagarna även under helg som passerar innan läget har stabiliserats.
Boka gärna in tider då kontakt ska ske

Rektor och lärare ansvarar för omhändertagandet av den studerandes eventuella
personliga tillhörigheter i skolan och överlämnar dessa till anhöriga

Bestäm ungefärlig tid för uppföljning och genomför den
Suicidförsök
 Ovanstående gäller även vid ett suicidförsök i tillämpliga delar. Det är viktigt att
åtgärder från skolans sida är samstämmiga med den studerandes och eventuella
anhörigas önskemål i sammanhanget. Rektor och krisgruppen gör en bedömning
av vad som bör göras från fall till fall
Kurator 2015-04-17
8/11
_____
Krisbegreppet
En kris eller trauma kan man sägas befinna sig i när man råkat in i en livssituation där ens
tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall bemästra
den aktuella situationen. Man brukar räkna med två slags kriser:

den traumatiska krisen, vilken oftast orsakas av yttre oväntade händelser t.ex. att
drabbas av en förlust av nära anhörig, en kränkning eller katastrof, eller hot om
dem

livs- eller utvecklingskrisen, vilken kan uppkomma som en följd av att man befinner
sig i olika faser i livet
Värnamo Vuxenutbildnings krishanteringsplan hanterar främst traumatiska kriser, vilka kan
beröra både studerande och personal vid vuxenutbildningen.
_Funktioner och ansvarsområde
Räddningstjänsten: Akut: SOS alarm 112
Leder arbetet vid en större olyckshändelse eller krissituation
Polisen:
Akut: SOS alarm 112
Ej akut:
114 14
Meddelar anhöriga dödsbud, eventuellt tillsammans med
krisgruppsrepresentant
Rektor:
Leder krisarbetet lokalt, under räddningstjänsten om den är
involverad, sammankallar krisgruppen
Krisgruppen:
Bistår rektor i krisledningsarbetet efter behov
Lärarna:
De självklara ledarna i klassen vid en kris, samarbetar med rektor
och krisgruppen
POSOM-gruppen:
Nås via 070 – 652 94 91 eller 070 – 554 94 79
Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid större olyckor eller
katastrofer och leds av PKL-gruppen(Psykologisk KrisLedning) och
i vissa fall av räddningstjänsten
Sorgegruppen:
0370 - 69 78 75
Administreras via sjukhusprästen/sjukhuskyrkan Värnamo sjukhus
Kurator 2015-04-17
9/11
____Krisgruppen vid Värnamo Vuxenutbildning
OBS! Där riktnummer inte är angett gäller 0370-.
Namn
Titel
Telefon arbete
Magnus Flink
Områdeschef
37 73 38
Tobias Hörnqvist
Rektor
37 70 52
Kerstin Hammar
Administratör
37 70 50
Karmen Granat
Administratör
37 70 51
Gudrun Mikaelsson
Huvudskyddsombud
0702-512851
Göran Johansson
Studie- & yrkesvägledare
37 70 32
Karin Sjögren
Studie- & yrkesvägledare
37 70 53
Anette Olsson
Studie- & yrkesvägledare
37 70 32
Stefan Hedenborg
Kurator
37 70 54
Kurator 2015-04-17
10/11
____ Checklista för krissituation
Jag tar ledarfunktionen tills vidare
och går igenom checklistan:
……..….……………………………………………… …………….
Datum:
……….………………………………………………….……..…….
Tid:
………..………………………………………………………..…….
TYP AV HÄNDELSE:
…………………………………………………………..
Utförare

Vilka myndigheter skall underrättas?
Räddningstjänsten
POSOM
Polisen
Socialtjänsten
Arbetsmiljöverket

Vilken personal skall kallas in?
Lärare 1
…………………………….
Lärare 2
…………………………….
Lärare 3
…………………………….
Magnus Flink, områdeschef
Tobias Hörnqvist, rektor
Gudrun Mikaelsson, huvudskyddsombud
Kerstin Hammar, administratör
Karmen Granat, administratör
Karin Sjögren, studie- & yrkesvägledare
Göran Johansson, studie- & yrkesvägledare
Anette Olsson, studie- & yrkesvägledare
Stefan Hedenborg, kurator

Vilka övriga kontakter skall tas?
Anhöriga (vid tagna kontakter med anhöriga ska berörd
JA
Utfört
NEJ
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
personal snarast meddelas att dessa kontakter tagits)

Klassen
Övriga elever
Undervisande lärare
Övriga lärare
Övrig personal
Media
Personalavdelningen, Värnamo kommun
Företagshälsovården
Barn- och utbildningsförvaltningen
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Uppföljningar med personalen
1
Datum…………………..
2
Datum…………………..
……………………………….
……………………………….
Kurator 2015-04-17
11/11
___Förslag på informationstext till personal
Ansvarig lärare, undervisande lärare och annan direkt berörd personal kontaktas
personligen i första hand, och om det inte är möjligt, i andra hand via telefon.
Övrig personal bör också meddelas om möjligt före nästa skoldag (även under helg vid
behov). Det är bättre att få information på detta sätt än via media eller från andra
studerande vid nästa lektionstillfälle. Översiktlig information kan ges via e-post till personal
som ej närvarar vid informationstillfällen.
Nedan ges ett förslag på utformning av en information till personalen:
Till personalen på Värnamo vuxenutbildning för kännedom
I helgen omkom NN i en trafikolycka. NN studerade på XX i klass KK.
Alla undervisande lärare och andra direkt berörda bland personalen är underrättade.
Flaggan kommer att vara hissad på halv stång i morgon.
Ytterligare information kommer att ges i morgon den dd/mm, klockan tt:mm i LL-lokalen,
och klockan tt.mm i samma lokal.
Önskar du prata med någon innan dess kan du vända dig till rektor, administrationen
eller kurator.
Rektor
Kurator 2015-04-17
12/11