2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan

2015-09-15
Krisplan för Furulunds enhet Furan
Steg 1 (omedelbara åtgärder)

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig kontaktas annan rektor i
teamet.

Förvaltningschef och Säkerhetssamordnaren kontaktas

Rektor meddelar berörd personal

Rektor ansvarar för all kontakt med media

Rektor fördelar arbetsuppgifter
- utse ansvarig för dokumentation under det akuta händelseförloppet
- utse person/er som ger kort saklig återkommande information till personal och barn
- utse person som finns vid telefon (om möjligt stäng av en linje för ingående samtal)
Steg 2
Handlingsplan vid akut krissituation:

Personal, anhöriga, elever, föräldrar och andra verksamheter där det finns syskon som skall
kontaktas

Beroende på omständigheterna kontaktas även Trygghetsteamet

Ange tid och plats för att samla personal, barn och föräldrar

Utse personer som är ansvariga för samlingar

Ange hur möjligheter att ordna enskilda samtal ska arrangeras

Planera praktiska åtgärder, t.ex. öppettider, omhändertagande (ingen skall behöva komma hem
ensam), förtäring.

Tänk på rast och vila för krisgruppen och annan berörd personal.

Tänk på att informera alla att skolans område inte är en offentlig plats.
Steg 3

Sammankalla krisgruppen för att planera det fortsatta arbetet med krishanteringen
1
Ansvarsfördelning
Förvaltningschef
Ekonomi, långsiktig planering, massmediakontakter, kontakt med POSOM,
information till Utbildningsförvaltningen.
Rektor
Sammankallande av krisgrupp.
Mediakontakt
Leda och fatta viktiga beslut för att barn, föräldrar och personal tas om hand.
Schemaändringar etc.
Vaktmästare
Resursperson i praktiska frågor.
Flaggning, skyltning, lokal, parkering, avspärrning, transporter mm
Administratör
Sköter dokumentation, personuppgifter på barn, anhöriga och personal,
slussar telefonförfrågningar till rätt person. Hämtar krislådan och förbereder
inför ev. minnesstund.
Skolsköterska
Enskilda samtal med barn, anhöriga och personal. Vid olycka kontakta
sjukhus för att få saklig information om olyckan och de skadade.
Skolpsykolog
Kurator
Enskilda samtal och ev. samtal i grupp med barn, anhöriga och personal.
Vid behov ha kontakt med socialtjänsten.
Specialpedagog
Ansvarsområde utefter aktuell krissituation
Pedagogisk personal
Ansvarsområde utefter aktuell krissituation
Tänk på att:

All kontakt med media skall ske via förvaltningsledningen

Personal sammanför barn/elever med sin anhörig

Anhöriga som är direkt berörda samlas på egen plats

Meddela all personal t.ex. städ-,kökspersonal, tjänstlediga och sjukfrånvarade

Återgå alltid till ”sambandscentralen” när ert uppdrag är slutfört
2
Åtgärder vid dödsbud
Vid olyckor är det polis, som tillsammans med präst söker upp närmast anhörig för att lämna dödsbudet.
Polisen kan föreslå att rektor eller annan personal är med och lämnar budet.
Det är viktigt för anhöriga och arbetskamrater att det inte förflyter lång tid från det att dödsfallet
inträffade till dess att informationen lämnas till berörda.
Först informeras anhöriga, därefter nära arbetskamrater som inte varit närvarande. Tänk också på att
informera personer som är bortresta eller sjukfrånvarande.
Beroende på omständigheterna: rektor i samverkan med krisgruppen ansvarar för att en minnesstund
arrangeras, att kondoleansblommor överlämnas till de anhöriga, att deltagande i begravning förbereds,
att sätta in en dödsannons i tidningen, att de överlevande efter en olycka besöks etc.
Tänk på att:
 Samla grupperna och se till att inget barn är ensamt. Ansvarig vuxen får inte lämna sin grupp

Se till att vara så många vuxna som möjligt med berörda barn, ring efter föräldrarna

Tala med barnen, hjälp dem att sätta ord på sina känslor och ge utrymme för
reaktioner på det inträffade

Ljus, blomma, ev. fotografi på ett centralt placerat bord(använd krislådan)

Flaggning

Visa omsorg om de anhöriga, ev lämna blommor
Respektera alltid de anhörigas önskemål.
De anhöriga skall alltid tillfrågas om de önskar att arbetskamrater och/ eller berörda
elever skall delta i begravningen
Flaggning
Flaggning på halv stång äger rum den dag dödsfallet inträffat, efter att anhöriga informerats.
Om dödsfallet inträffat efter arbetsdagens slut skall eleverna om möjligt mötas av flaggan på halv stång
dagen därpå.
Flaggning äger också rum på dagen för jordfästningen.
Lokal
I det fall en händelse uppstår som kräver att en lokal hålls öppen med möjlighet till kondoleanser eller
bara för att träffas för att prata om det som hänt, finns det förutom skolan möjlighet att låna lokal av
Svenska kyrkans församlingshem.
3
Uppföljning

Rektor ansvarar för att gruppsamtal genomförs kring det inträffade.

Rektor ansvarar för att kontakten med anhöriga upprätthålls.

Rektor ansvarar för att krisarbete utvärderas utifrån vad som har gjorts och vad som ev.
behöver göras ytterligare.
Allmänt gäller följande:

Alla grupper som lämnar skola/förskola skall alltid lägga kvar en lista på vilka barn och vuxna
som lämnat verksamheten. Listan skall finnas väl synlig i klassrum/på avdelning.

Listor med föräldrars telefonnummer ska tas med vid utflykter.

Krisplanen gås igenom vid en apt/personalträff varje år.
Krispärm

Listor över alla barn med telefonnummer hem och till föräldrars arbetsplatser
(och andra som ofta ser till barnen)

Listor med telefonnummer till personalens anhöriga
Krislåda
I en särskild låda samlar krisgruppen på varje enhet in material som dikter, CD, levande ljus, tändstickor,
duk etc. för att kunna användas vid krisarbetet.
Krissituation:
En händelse eller situation av sådan art att den normala verksamheten och
de resurser som finns för att möta och bemästra situationen inte är
tillräckliga. (t.ex. dödsfall, olyckor)
Katastrofsituation:
En händelse inträffar som gör att man inte längre kan bedriva sin verksamhet
4
Krisgrupp Furulunds enhet Furan 2015/2016
arbetet
hem
Björn Söderqvist Ceder
Leif Engdahl
Sandra Brandt
rektor Furan
rektor Lunden
Förskolechef Furulund
792 9934 ,0709-93 13 54 031-12 99 18
792 1634, 0709-93 11 17 031-83 24 92
792 1520 ,0709-93 13 51
Jessica Våring
Ingela Aldén
administratör Lunden
administratör Furan
792 9958, 0761-40 17 21 0722-16 62 14
792 1540, 0761-40 15 37 0768-93 38 97
Clara Egedal
Victoria Bräcke
kurator
skolpsykolog
792 1412, 0709-93 14 12
792 1354, 0709-93 14 90
Pia Slungare
Mikael Wallanger
skolsköterska
specialpedagog
792 1527, 0709-93 13 52
792 9895, 0703-83 17 92
Niclas Lundberg
Anneli Hansson
skyddsombud
skyddsombud
792 9939, 0704-17 43 12 031-44 98 24
792 9938, 0761-10 87 70
Sven-Erik Nord
vaktmästare
792 1525, 0709-93 13 57
Utökad krisgrupp(Trygghetsteamet)
Mikael Malm
Alicia Johansson
F-1 Björnbäret
Åk 3
792 9939, 0736-22 19 52 031-707 81 88
792 9936, 0702-36 45 84
Andreas Helleberg
Daniel Samuelsson
F-1 Hallonet
Åk 5
792 9937, 0738-53 57 74
792 1543, 0766-32 15 85
Maria Skölderud Bartilson Åk 4
792 9938, 0704-96 04 11
Resurspersoner att tillkalla vid behov
Partilles Kommuns växel
Förvaltningschef Karl-Olof Petersson
Säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson
792 1000
792 1297, 0709-93 12 97
0768-22 67 86
POSOM(Kommunens centrala krisgrupp)
0709-93 10 26
Furulundkyrkans exp Svenska kyrkan
Polis
Polismyndigheten vid anmälan, tips, frågor
Östra Sjukhuset akutmottagning
031-340 42 30
SOS 112
114 14
031-342 10 00
Tolk
.
BUP Partille kommun
Räddningstjänstens växel
-----------------031-343 93 60
031-335 26 00
Ungdomsmottagningen Partille kommun
BRIS
BRIS vuxentelefon om barn
010-473 34 20
116 111
077-150 50 50
5