17. Statistik över tillbud, olyckor och sjukfrånvaro

Malmö stad
1 (1)
Serviceförvaltningen
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-11-02
Vår referens
Robert Johansson
Ingenjör
[email protected]
Statistik över tillbud, olyckor och sjukfrånvaro
SN-2015-1793
Sammanfattning
Statistik över olyckor, tillbud och sjukfrånvaro Serviceförvaltningen 2015-01-01 - 2015-09-30
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
•
Tjänsteskrivelse Statistik över tillbud, olyckor och sjukfrånvaro
Rapport Statistik olyckor tillbud och sjukfrånvaro 150101-150930
Beslutsplanering
Servicenämndens arbetsutskott 2015-11-12
Servicenämnden 2015-11-17
Ärendet
Redovisning av statistik enligt fastslagen rutin.
Ansvariga
SIGNERAD
Olof Malmström, HR-chef
Carina Tempel, servicedirektör
Malmö stad
Serviceförvaltningen
Statistik över tillbud, olyckor och sjukfrånvaro
HR-avdelningen 2015-11-03
Avser Serviceförvaltningen från 2015-01-01 till 2015-09-30
Om statistiken
Statistik över olyckor och tillbud hämtas från sammanställda rapporter från
verksamheterna. Statistik över sjukfrånvaro hämtas från Malmö stads statistikverktyg Koll. Primär målgrupp för statistiken är Serviceförvaltningens skyddskommitté. Övriga mottagare är Servicenämnden och Serviceförvaltningens HRkonsulter. Statistiken sammanställs kvartalsvis och visar data för innevarande år.
I årets första rapport görs jämförelse mellan de senaste åren.
Antalet rapporterade händelser Serviceförvaltningen
150101-150930
Totalt 225 rapporter
120
102
100
80
72
73
60
49
36 36
40
20
7
8
2
3
6
9
16
12
4
14
11
4
3
4
0
Allvarlig olycka
Allvarlig tillbud Allvarligt tillbud
Antal av Kvinna
Arbetsjukdom
Antal av Man
Färdolycksfall
Olycka
Antal av Typ av händelse
Kommentar: Förvaltningen har som mål att ha en hög rapporteringsgrad av
tillbud. Rapporteringen av tillbud har ökat men kan bli ännu bättre. Vid tillbud
kan flera personer vara inblandade varav summan av män och kvinnor är större
än antalet händelser.
Tillbud
Kategorier rapporterade händelser totalt Serviceförvaltningen
150101-150930
30
27
27
24
25
20
16
15
15
10
7
5
1
0
16
1
1
1
15
11
9
5
4
1
3
4
2
3
1
1
2
2
Rapporterade händelser avdelning Skolrestauranger, totalt 108
150101-150930
50
46
45
40
37
35
30
25
20
15
11
10
7
6
5
1
0
Allvarlig olycka
Allvarligt tillbud
Arbetsjukdom
Olycka
Färdolycksfall
Tillbud
Kategorier rapporterade händelser avdelning Skolrestauranger
150101-150930
18
16
14
16
14
13
12
12
11
10
10
10
8
6
6
4
4
2
0
2
1
2
1
1
1
Antal rapporterade händelser avdelning
Kommunteknik, totalt 81
150101-150930
35
31
30
28
25
20
15
9
10
6
5
5
2
0
Allvarlig olycka
Allvarlig tillbud
Allvarligt tillbud
Arbetsjukdom
Tillbud
Olycka
Kategorier rapporterade händelser avdelning Kommunteknik
150101-150930
12
11
10
10
8
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
1
0
1
1
4
1
4
3
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
Antal rapporterade händelser avdelning
Kommuntjänster, totalt 22
150101-150930
14
13
12
10
8
6
5
4
3
2
1
0
Arbetsjukdom
Färdolycksfall
Olycka
Tillbud
Kategorier rapporterade händelser avdelning Kommuntjänster
150101-150930
6
5
5
4
3
2
1
0
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
Rapporterade händelser
avdelning centrala funktioner/stab och
Stadsfastigheter, totalt 14
150101-150930
14
12
12
10
8
6
4
2
2
0
Olycka
Tillbud
Kategorier rapporterade händelser avdelning centrala
funktioner/stab och Stadsfastigheter
150101-150930
2,5
2
2
2
2
1,5
1
0,5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Lista allvarliga olyckor
Händelse
Allvarlig olycka
1
Skolrestauranger
Kategori
skada/tillbud
2015-06-03 Person föll
Allvarlig olycka
1
Skolrestauranger
2015-05-25 Annan orsak
1
Kommunteknik
2015-04-17 Kemikalie
Allvarlig olycka
1
Skolrestauranger
Monterade färgspruta men orsakade av misstag få fast locket varpå
färg sprutade i ansiktet och överkropp vilket sved och var smärtsamt
att få bort med aceton
Medarbetaren fastnade med kockrocksärmen i ugnsställningen.
Allvarlig olycka
1
Skolrestauranger
Kommunteknik
2015-03-18 Annan orsak
Stängde bildörren och klämde fingret
2015-03-05 Fysisk
Medarbetaren började få ont i sina armar för c:a 1 år sedan. Värken
Sjukskrivning samt insättning av hjälpmedel.
överbelastning har successivt blivit värre. Orkeslös i högerarmen med värk. Eftersom
det gjort ont i högerarmen har hon arbetat med vänsterarmen och fått
ont även i denna.
2015-02-25 Stick/skärskada Hackade morötter med en kniv, slant med kniven och skar sig i
Medarbetaren gick till skolsystern och fick fingret
tummen.
omlagt.
Allvarlig olycka
Allvarlig olycka
Man Kvinna Affärsområde
1
1
Allvarlig olycka
1
Skolrestauranger
Allvarlig olycka
1
Skolrestauranger
Datum
Orsaker
Åtgärd
Medarbetaren var på väg till arbetet efter besök på vårdcentral. Dagg Halkolycka på väg till arbetet.
gjorde underlaget halt och hon halkade och stukade foten.
Resulterade i sjukskrivning.
När medarbetaren drog diskbacken mot sig var det ett glas som gick 1. Vårdcentral uppsöktes.
sönder. Denna typ av glas får spänningar i sig ibland och spricker med 2. Frågan är lyft uppåt i organisationen.
kraft. Glasbitar kom flygande och det kändes som om medarbetaren
fick glas i ögat. Vårdcenetral uppsöktes. Dagen efter kändes ögat bra.
Utbilda personalen, upprätta rutiner och
instruktioner samt inte utföra denna typen av
arbete framledes.
2015-03-25 Brännskada
1. Se över sortimentet av kläder, om anpassning
kan göras efter den verksamhet som finns på SR
kan göras.
2. Se över om det finns skydd som kan användas vid
hantering av varm mat, typ stekärm.
2015-03-19 Stick/skärskada Medarbetaren skulle tillsammans med en kollega tippa av vatten från Se över att utrustning är hel och ren.
en balja. Baljan föll på medarbetarens underarm, strax ovanför
Medarbetaren remitteras till FHV.
handleden. Baljans kant var vass och rostig och kanten skar upp ett
Undersöka var nya baljor finns på marknaden.
djupt sår vid handleden. Såret rengjordes och plåstrades om men
armen svullnade vilket gjorde ont. Såret var 5 cm långt och hon hade
ont någon vecka efteråt.
Kommentar: Inga nya allvarliga olyckor har inträffat sedan senaste redovisningen.
Vara mer uppmärksam vid dörrstängning av bildörr
Statistik sjukfrånvaro serviceförvaltningen
Sjukfrånvarostatistik 2014 09 - 2015 09 i %
2015
(x) = antal tillsvidareanställda i sep 2015
Serviceförvaltningen (1194)
Sep
Okt
Nov
Dec
0
0
0
0
Kommunteknik (381)
Jan
Genomsnitt
Feb
Mar
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
7,84
6,06
7,94
7,51
6,24
5,88
5,14
5,82
7,24
7,07
-
4,90
5,06
4,80
4,30
4,40
5,20
7,12
6,5
4,3
5,15
6,37
5,41
8,19
7,27
5,82
6,01
5,35
5,55
7,75
6,86
5,02
4,61
4,72
4,80
5,10
Kommuntjänster (292)
6,8
7,12
6,14
6,03
7,84
5,75
6,79
6,7
5,02
5,23
3,61
4,22
4,76
5,94
6,34
3,81
4,36
3,70
3,20
3,60
Skolrestauranger (354)
11,59
12,26
10,42
9,43
11,59
9,08
10,68
9,95
9,02
7,74
7,11
8,34
10,17
9,91
9,43
6,87
7,26
3,60
5,80
5,60
Stadsfastigheter (116)
5,91
4,26
2,36
2,87
4,03
2,51
3,72
3,66
3,28
3,09
3,71
3,47
3,84
3,69
3,70
2,86
2,57
1,30
2,62
Centrala funktioner* (51)
2,37
3,52
2,06
2,48
3,03
0,96
3,15
5,39
3,4
2,54
2,02
4,91
4,76
3,57
2,24
3,19
1,96
4,90 -
Kvinnors sjukfrånvaro
0
0
0
0
10,88
11,67
11,29
10,27
8,85
8,11
7,2
7,69
9,27
9,45
Mäns sjukfrånvaro
0
0
0
0
4,77
5,5
5,54
5,81
4,75
4,58
3,22
4,07
5,34
4,83
1,70
-
* Ledning, HR-avdelning, Kansli, Ekonomi, Kommunikation, Utveckling
13
12
11
10
9
8
Serviceförvaltningen (1194)
7
Kommunteknik (381)
6
Kommuntjänster (292)
5
Skolrestauranger (354)
Stadsfastigheter (116)
4
Centrala funktioner* (51)
3
Kvinnors sjukfrånvaro
2
Mäns sjukfrånvaro
1
0
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Kommentar: Frånvarostatistiken är hämtad ur KOLL, Malmö stads statistikverktyg. Korrekta frånvarouppgifter för serviceförvaltningen totalt gick inte att få
fram förrän januari 2015. Anledningen är att Jobb Malmö hängde kvar under serviceförvaltningen i KOLL fram till december 2014 fastän de lämnade vår organisation redan maj 2014.