ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING

ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING
Upplysningar För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs ett samtycke från hyresvärden. Handläggningstiden är ca 4 veckor från det att en komplett ansökan
kommit in till hyresvärden. Uthyrning i andra hans utan samtycke från hyresvärden kan utgöra grund för uppsägning. Detsamma gäller om samtycke
eller tillstånd grundats på oriktiga uppgifter. OBS! andrahandshyresgästen får inte automatiskt anspråk på lägenheten när nämnda period är över.
Förstahands- Namn
hyresgäst(er)
Personnr
Namn
Personnr
Telefon dagtid
kvällstid
mobil
E-postadress
Adress under uthyrningen
Lägenhetens- Gatuadress
adress
Lägenhetstyp (antal rum & kök/kokvrå)
Postnr
Ort
Postnr
Ort
Yta (kvm ca)
Lägenhetsnr
Ansökan/
Jag/vi ansöker härmed om att få hyra ut min/vår lägenhet i andra hand till nedan förslagen hyresgäst
Skälen
för ansökan
under tiden fr.o.m
t.o.m
Skälen för ansökan är följande:
Föreslagen Namn
andrahandshyresgäst
Gatuadress
Personnr
Postnr
Telefon dagtid
kvällstid
mobil
Den föreslagna andrahandshyresgästens nuvarande hyresvärds namn
Telefon
Boende sedan
Nuvarande hyra
Antal rum
Annan referenspeson
Till stöd för
ansökan
Ort
Telefon
Arbetsgivarintyg
Studieintyg
Annan handling
Kopia av upprättat hyresavtal med den föreslagna andrahandshyresgästen bifogas (obligatoriskt)
Oåterkallelig fullmakt för
att företräda mig/oss i alla ärende
beträffande lägenheten bifogas i original.
Underskrift
Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna
Ort/datum
Ort/datum
Förstahandshyresgäst
Jag medger att sökandes hyresvärd får lämna och inhämta referenser om mig.
Förselagen andrahandshyresgäst
Förstahandshyresgäst
Lifras
noteringar
Kontroll av hyresvärd
Litos 040-94 65 40
Övriga noteringar
Godkänd
Ej godkänd
Lifra L&B i Malmö AB
Postadress o. Säte
Föreningsgatan 22
211 52 MALMÖ
Telefon/Telefax
040-33 08 60
040-97 43 50
E-mail/Internet
[email protected]
www.lifra.se
Organisationsnummer
556383-0115