Ansökan Kvalificerad Yrkeshögskola för flygtekniker 400

Ansökan
Kvalificerad Yrkeshögskola för flygtekniker 400 yrkeshögskolepoäng
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Gatuadress
Postnummer och postadress
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobiltelefon
E-post
Val i 1:a hand
Sökt studieväg
Ort
Val i 2:a hand
Sökt studieväg
Ort
Val i 3:e hand
Sökt studieväg
Ort
Tidigare utbildning
Gymnasieskola linje/program
Annan gymnasial utbildning
Högskoleutbildning
Annan utbildning
Arbetslivserfarenhet
Sökta YH-Utbildningar
På vilket sätt har du fått information om Flygteknikcenter och utbildningen till flygtekniker?
Underskrift
Datum
Namn
OBSERVERA!
Ansökan skall vara tydligt ifylld. Betygskopior, arbetsgivarintyg samt ett personligt brev som motiverar din ansökan (max ett A4) skall
bifogas. Sista ansökningsdag är 2015-05-15. Ansökan skickas till Klippans Kommun Flygteknikcenter 264 80 Klippan. För vidare
information kontakta studievägledaren telefon: 0435-284 56 eller besök skolans hemsida: www.flygteknik.nu