I FÖRSTA HAND KONTAKTAS ULJ TÅGLEDARE

1(3)
JOURLISTA för UPSALA-LENNA JERNVÄG “LENNAKATTEN”.
Uppdaterad 2015-06-26
Järnvägen på kartan heter Upsala-Lenna Jernväg (ULJ) och drivs av Museiföreningen
Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf). Den övervägande delen av arbetet med UpsalaLenna Jernväg utförs idéellt. Järnvägen sträcker sig från Uppsala Östra station (spår 9 och
10 vid Uppsala resecentrum) till Faringe station via bl.a. Marielund, Länna och Almunge.
Merparten av trafiken på banan är ångloksdragna museitåg som trafikerar banan under
perioden maj-september, men extratåg och arbetståg kan förekomma när som helst, året
runt.
För att underlätta kontakter med myndigheter m.fl. ger vi ut denna jourlista, nu i uppdaterad
utgåva.
Denna lista finns även på Internet på Upsala-Lenna Jernvägs hemsida:
http://www.lennakatten.se.
FÖR DET FÖRSTA: VIKTIGT!
Om någon form av arbete inom eller omedelbart intill järnvägens område
skall utföras, t.ex. grävning dikning, kabeldragning etc., måste alltid
överenskommelse träffas med utsedd funktionär, som också kontaktas
omedelbart innan själva arbetet startas. (I akuta lägen tas kontakt med
tågledaren, se nedan).
För vissa arbeten t.ex. kabel- eller rördragning, skall skriftligt avtal upprättas.
A. I AKUTA lägen (t.ex. felaktigt fälld bom):
I FÖRSTA HAND KONTAKTAS ULJ TÅGLEDARE
Tågledaren kontaktar vid behov lämplig funktionär.
Tågledaren kan nås dygnet runt året runt via mobiltelefon:
070 - 669 70 80
Om svar ej erhålles kan meddelande lämnas på mobilsvar som är kopplat till
personsökare. Tågledaren ringer då upp snarast möjligt.
2(3)
OBSERVERA vad gäller ev. felaktigt fällda bommar: Bomanläggningarna vid ULJ
är försedda med en automatik, som tar upp felaktigt fälld eller kvarliggande bom,
efter ca. 5 minuter.
Detta kan vara värt att beakta då larm idag kommer mycket snabbt bl.a. via
mobiltelefoner. (Skulle en felfällning förekomma som automatiken åtgärdar, är vi
ändå tacksamma för meddelande om det).
B. TRAFIKUPPLYSNING
Trafikupplysning lämnas till allmänheten
- t.o.m. 29/5 samt fr.o.m. 14/9 måndag-fredag kl. 9 – 16.
- under perioden 1/6 – 13/9 varje dag kl. 9 – 16.
telefon 018-13 05 00
C. TELEFONNUMMER TILL STATIONER LÄNGS JÄRNVÄGEN
Stationerna är företrädesvis bemannade trafiktid, under 2015 söndagar under
perioden 7/6 – 13/9, även helgdagarna 6/6 och 20/6, onsdagar, torsdagar och
lördagar 24/6 – 15/8 samt lördagarna 22/8 och 12/9.
Station
Uppsala Östra
Telefon
018-13 05 00
Marielund
Almunge
Faringe
018-36 37 74
0174-205 90
0174-240 10
Bemanning
Trafikupplysningar lämnas till allmänheten,
se B. Trafikupplysning ovan
Bemannad trafiktid
Bemannad trafiktid
Normalt obemannad
D. FÖR ICKE AKUTA ÄRENDEN FINNS FÖLJANDE FUNKTIONÄRER:
Kontakt skall t.ex. alltid tas innan arbete inom eller intill järnvägens område
påbörjas.
Vad gäller signaler, bommar, el och tele.
Namn
Tel.
Markus Nordén
Bost 018-24 06 84
Signalchef
Mobil 0702-72 34 90
Sven Block
Bost 08-716 35 35
Signalingenjör
Mobil 070-696 35 35
Lars-Henrik Eriksson
Bost 018-36 39 16
Signalingenjör
Mobil 0705-36 39 16
Per Wirback
Bost 018-36 36 80
Ledningsmästare
Mobil 070-810 38 87
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vad gäller fordonsfrågor och verksamheten i Faringe
Namn
Tel.
E-post
Rickard Vahlberg
Bost 0706-62 88 52
[email protected]
Maskinchef
Mobil 0733-60 95 10
Robin Högberg
Mobil 0739-31 60 41
[email protected]
Vice maskinchef
3(3)
Vad gäller spår, vägar, fastigheter, VA-ledningar etc.
Namn
Tel.
E-post
Christian Jerrestål
Mobil 070-748 39 91
[email protected]
Banchef
Mats Gustavsson
Mobil
070-762 29 68
[email protected]
Bo Lönnemyr
Mobil
0705-50 94 49
[email protected]
Bengt Karlsson
Mobil
070-653 65 05
[email protected]
Vad gäller trafikering, abonnemang etc.
Namn
Tel.
Anders Ljung
Bost 018-432 04 93
Trafikchef
Mobil 0735-55 48 84
Ruth McKie
Bost
018-25 75 71
Abonnemang
Svante Lindsjö
Bost 018-25 35 18
Personalchef
Mobil 0760-27 71 97
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Frågor, meddelanden etc. kan skickas till föreningen:
E-post
[email protected]
Brev
Museiföreningen
Stockholm-Roslagens Järnvägar
Stationsgatan 11
753 40 UPPSALA
Se även www.lennakatten.se
(Post går även fram under namnet
Upsala-Lenna Jernväg).
Ansvarig för denna jourlista:
Svante Lindsjö
Dimgatan 18
754 31 Uppsala
Med vänlig hälsning från Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, som
driver Upsala-Lenna Jernväg.