Remiss: Vision, övergripande mål och hand

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Ingela Möller
0480-450885
2015-09-16
SN 2015/0327.02.10
Socialnämnden
Remiss: Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta bilagda förslag till remissvar och överlämna
denna till kultur- och fritidsnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Socialnämnden har fått en inbjudan från kultur- och fritidsnämnden att lämna
synpunkter/remiss på förslag till ”Vision, övergripande mål och handlingsplan
för Skälby”.
Ingela Möller
Avdelningschef
Bilagor
1 Remissunderlag
2 Förslag till remissvar
Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare
Tel 0480-45 00 00 vx │ [email protected]
Cecilia Frid
Förvaltningschef
Dnr KFN 2014/0209
Vision, övergripande mål och
handlingsplan för Skälby
Vision:
Skälby, den naturliga mötesplatsen.
Övergripande mål:
Mötesplatsen:

Fler gemensamma årliga arrangemang för att
ytterligare visa på mångfalden, vad området
har att erbjuda till allmänheten.
Föreningslivet:

Utveckla och öka samverkan mellan
föreningarna och dess verksamheter.
Varumärket:

Tydliggöra områdets identitet, dess signum, karaktär, värden och potential.
Besöksmålet:



Antalet besökare ska öka för att stärka Skälby som Kalmars naturliga
mötesplats.
Lyfta områdets attraktionsvärde.
Antalet åretruntverksamheter ska öka.
Området:


Byggnaderna ska användas som verksamhetslokaler i så stor utsträckning som
möjligt.
Bra tillgänglighet.
Skälbys historia
Skälby gård var en gång Gustav Vasas personliga egendom, 1534 gav han bort gården
till sin ståthållare Jacob Smålänning. Från 1600-talet fram till 1800-talet användes
gården främst som landshövdingeresidens.
Den vita herrgården byggdes 1785 och de röda flyglarna 1839, men långt innan dess
har det bedrivits jordbruk på Skälby. 1844 anlades en park med kastanjer, pyramidpopplar och jasminhäckar samt en lång almallé som kom att förbinda Kalmars norra
och södra infarter, landsvägarna Timmermansgatan och Södra vägen. Till Skälby gård
hörde flera torp som gett namn åt några av Kalmars stadsdelar bl.a. Norrlidstorpet,
Oxhagstorpet samt Funkabotorpet.
När Ölandsbron skulle byggas i slutet på 60-talet och början på 70-talet lades
jordbruket ner.
En mängd föreningar delar idag på de olika byggnaderna. 4H:s närvaro på området
sedan 1973 har räddat flera ängar från att växa igen och har bevarat områdets
karaktär som lantbruk, om än i liten skala.
I dag är området Kalmars mest besökta rekreationsområde.
Skälby ligger centralt placerat och är lättillgängligt var man än bor i kommunen.
2
På Skälby finns ett stort antal föreningar etablerade.
Området erbjuder stora områden med fria grönytor och skogsområden på båda sidor
E22.
Samverkan
Sedan 2002 har Skälbygruppen funnits. Gruppen träffas 3 – 4 gånger/år, och
diskuterar gemensamma frågor som rör området och dess utveckling. Från och med
2014 består gruppen av en tjänstemannagrupp med representanter från
samhällsbyggnads-kontoret, kultur- och fritids-, barn- och ungdoms-, social- och
serviceförvaltningen samt anställda representanter från 4H, Studiefrämjandet, Kalmar
djurhem samt Friskis & Svettis.
Utöver Skälbygruppen finns det även en verksamhetsgrupp, där
representanter från samtliga verksamheter på området bjuds in till arbets- och
informationsmöten.
För att möjliggöra en samverkan finns en koordinator vars främsta arbetsuppgifter är
att vara kontaktperson och förmedlande länk till kommunens förvaltningar,
föreningar och organisationer som är verksamma på Skälby. Att vara sammanhållande för arbetsgrupperna, Skälbygruppen samt den ideella gruppen och som ser
Skälby i ett helhetsperpektiv.
Handlingsplan:
Mötesplatsen
Gemensamma arrangemang
(KFN)
Fler allmänna arrangemang såsom Valborg, midsommar, Skälbydagen, julmarknad
och nationaldagsfirande. Områdets verksamheter är drivande i arrangemangen.
Prio 1.
Skälbyträdgården
Studiefrämjandets treåriga projekt om en tillgänglighetsanpassad åretruntverksamhet
”Skälbyträdgården – en trädgård för alla sinnen” stöds av Allmänna arvsfonden.
Trädgården blir belägen på grönytan söder om växthusen, väster om den nya
äppelodlingen. Projekttiden är slut 2018, verksamheten fortsätter därefter att
utvecklas i regi av Studiefrämjandet och i samverkan med flera verksamheter på
området.
Startade våren 2015.
Utomhusscen
(SBN, SFN och KFN)
Utomhusscen för teater och musik med huvudmålgrupp barn och familjer, belägen
på stora gräsplanen söder om huvudbyggnaden.
Prio 2.
Föreningslivet
Traditioner
(KFN)
Idag arrangeras Valborgsmässofirande, midsommarfirande, Skälbydagen och
julmarknad. Dessa arrangemang ska förstärkas genom bredare samarbeten. Viktigt
med fler för området gemensamma arrangemang för att förtydliga områdets unika
karaktär och historia.
Prio 1.
3
Egna och gemensamma verksamhetslokaler
(SFN och KFN)
En av förutsättningarna för att Skälbyområdet ska kunna utvecklas på ett gynnsamt
sätt är att utnyttja lokalerna på ett bättre sätt. Lokalytor ska inte behöva stå tomma
utan kunna användas av flera olika verksamheter vid olika tider. Det är efterfrågan på
lokaler dagtid, kvällstid och helger. Effektivt utnyttjande av lokaler för föreningslivet
är en del av lösningen till detta.
Prio 1.
Varumärket
Namn och logotype
(KFN, DK och KS)
Skälby, Skälby gård, Skälby kungsgård eller Skälby kungsladugård är de namn som
området benämns med. Arbetsgruppen föreslår ett gemensamt namn för området, att
en gemensam logotype tas fram, som binder samman området och dess
verksamheter, det är nödvändig för områdets identitet.
Prio 1.
Marknadsföring
(KFN, DK och KS)
Skälby är idag synonymt med 4H för flertalet Kalmarbor, området behöver
marknadsföras för fler värden och verksamheter som kan förknippas med Skälby.
Bästa marknadsföringen är positiva personliga upplevelser som förs vidare genom
personliga kontakter, men det räcker inte. All tänkbar form av marknadsföring lokalt
i kommunen och i ett länsperspektiv är av stor betydelse för Skälby.
Prio 1.
Skyltar
(SBN och SFN)
Synliggöra Skälby så att det går att hitta dit genom ytterligare skyltning från
tillfartsvägarna. Tydlig skyltning för parkering. Skyltar på området som hänvisar till
olika form av service. Skyltning som beskriver historien av byggnader och platser
inom Skälby. Informationsskyltar på kulturhistoriskt intressanta byggnader tas fram.
Prio 1
Gemensamma anslagstavlor
(SBN och KFN)
En av marknadsföringsåtgärderna är gemensamma anslagstavlor på området för att
kunna få information om vad som händer på Skälby. Placera på strategiska platser
som är väl synliga.
Prio 1
Hemsida
(KFN och KS)
Synliggöra Skälby via en hemsida som har en enkel sökväg. Med uppgifter om vad
som händer på området, som är lättnavigerad och som ständigt uppdateras, vilket gör
sidan aktuell, intressant och välbesökt.
Prio 1.
Besöksmålet
Inriktning natur, kultur samt lek och rörelse
Inriktningen för Skälby behöver förtydligas, den ”röda tråden” ska synas. Tidigare
har utbudet spretat, det bör läggas fast i en tydligare riktning
4
Natur
Friluftsliv och rekreation
Området erbjuder stora områden med fria grönytor, skogsområden på båda sidor
E22. Förutsättningar finns att mitt i staden erbjuda en mängd verksamhet i skog och
natur.
Fågelliv
(SFN)
Iordningställa befintliga dammar för att kunna locka fler vildfåglar till området.
Tillverka och sätta upp fågelholkar för att ge bra förutsättningar för småfåglar på
området.
Prio 1.
Växthus
(SFN)
Växthusen kan bli mer tillgängliga för fler målgrupper och bör få ett tydligt uppdrag
kring rehabiliteringsfrågor. Önskemål finns att återinföra fjärilar till fjärilshuset.
Prio 2.
4 H-gården
Skälbys 4H gård är en gränsöverskridande mötesplats där besökare får kunskap om
djur, natur och kultur samt ger barn och ungdomar en innehållsrik fritid i form av
friluftsliv, djur och social gemenskap.
Kultur
Museum/utställning
(KFN)
För att bevara och lyfta fram historien kring Skälby är olika utställningar och muséer
bra exempel. Verksamheterna kan vara tillfälliga eller varaktiga.
Prio 2.
Skälbys historia
(KFN)
Det finns massor av material som bör tas om hand från privatpersoner,
länsmuséet, hembygdsförening med flera, detta behöver sammanställas och
dokumenteras på olika sätt. Historien om Skälby kan på olika sätt förmedlas till
besökarna via guidningar, föreläsningar, skådespel, skyltar, skrifter med mera. Arbetet
kan ske på många sätt, exempelvis i projektform, kanske i samarbete med Kalmar
läns museum, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, teaterföreningar med
flera. Den kultur- och gårdsmiljö som finns på Skälby ska tas tillvara samt lyfta upp
traditioner och historia.
Prio 1.
Guidningar
(KFN)
För att sprida kunskap om Skälbys historia är guidningar på området ett mycket bra
sätt att förmedla detta på. Det kan ske via personal på Skälby, hembygdsföreningar,
Kalmar läns museum eller privatpersoner. Det går att bygga upp guidningarna efter
olika teman, olika tidsperioder, genom skådespel, variationerna är stora.
Prio 1.
Hantverkare och konstnärer
(SFN och KFN)
Skälby med sin bakgrund behöver stärka sin historik med genuina hantverkare. Idag
finns smeden på området, men skulle behöva kompletteras med garvare, skomakare,
snickare, hovslagare med mera.
Området behöver förstärka sin kulturella och historiska profil, konstnärer av olika
slag är också hantverkare som arbetar med olika material och tekniker, keramik, tyg,
5
foto, metall med mera. Tänkbara placeringar kan vara vinkeln till Röda ladan,
sädesmagasinet, nedervåningen på logen.
Prio 1.
Handelsbod
(SFN och KFN)
Plats där försäljning av i första hand varor som produceras på området, grönsaker,
frukt, bakverk, souvenirer av olika slag som har koppling till området. En del av
boden kan vara ett museum för att visa hur det såg ut för 100 år sedan. Tänkbar
placering kan vara Röda ladan, vinkel till Röda ladan, 4H-längan.
Prio 2.
Lek och rörelse
Samlingsplats för rörelse/lekplats
(SBN, SFN och KFN)
Kontinuerlig vidareutveckling av området kring lekplatsen på stora gräsplanen söder
om huvudbyggnaden. Där det ska finnas spontanidrottsmöjligheter för vardagsidrott,
lek och samlingsplats för rörelse. Platsen ska vara generationsöverskridande och
genussmart.
Prio 1
Utomhusgym
(SBN, SFN och KFN)
Kontinuerlig vidareutveckling av utomhusgymmet. Friskis & Svettis vill förlägga mer
av sin utomhusverksamhet till området, då är en utbyggnad av gymmet en del av
detta.
Prio 1.
Vattenlek
(SBN och SFN)
En grund damm med rinnande vatten och utedusch där småbarn kan plaska och
vuxna kan svalka sina fötter. Placering på stora gräsplanen söder om huvudbyggnaden i första hand, alternativ placering är området kring växthusen.
Prio 2.
Kojbyggeplats
(SBN)
Anvisat område och material där barn kan bygga kojor under sommarhalvåret. När
säsongen är slut rivs kojorna för att kunna starta om kommande säsong.
Prio 1
Isbana
(SBN)
Konstfrusen isbana för allmänhetens åkning på fria tider. Tänkbar placering på
nuvarande cirkusplatsen eller annan central plan placering på området.
Innan banan är konstfrusen kan man iordningställa för vanlig naturis med spolning
vid lämpliga vinterförhållanden.
Prio 2.
Pulkabacke
(SBN)
Iordningställande av pulkabacken i Brukshagen, samt belysning.
Prio 1.
6
Området
Byggnader
(SFN och KFN)
Det finns ett flertal byggnader på Skälby som används för lite och det finns flera
byggnader som används som förråd. Den röda tråden ska avspegla sig även i
lokalupplåtelser. Vid ombyggnation öppnas stora möjligheter till bättre
lokalutnyttjande och ett betydligt större utbud av verksamheter som gör Skälby mer
attraktivt som besöksmål och mötesplats.
Stora fria grönytor
(SBN och SFN)
Att bevara de fria grönytorna ska finnas med i planeringen vid ombyggnationer och
utveckling av Skälby, nu och i framtiden. Generös utplacering av soffor, bord och
anordningar för grillplatser.
Promenadväg, löparslinga och ridväg
(SBN och SFN)
Upprustningen är påbörjad i vissa områden av Skälby, men fler områden behöver
åtgärdas. På vissa ställen behöver det röjas en del sly. Underlag väljs för att underlätta
framkomlighet för barnvagnar, rullstolar och rullatorer.
Kring hela området, även på andra sidan E22, finns mycket varierad terräng som är
lämplig för anläggning av löparslingor. Både promenadvägar och stigar används och
förstärks med lämpligt underlag för att skapa varierade slingor. Belysningen utmed
promenadvägarna behöver utökas.
Prio 1.
Ytterligare entré, söder
(SBN och SFN)
Skapa en ny entré för att använda området bättre och ordna fler parkeringsplatser,
samt minska biltrafiken inne på området.
Prio 1
Cirkusplats
(SBN och SFN)
Ny placering på området, nuvarande plats är för begränsad och inkräktar på
cykelvägar och verksamheter. Värdet är stort att ha en cirkusplats på området.
Ärendet behöver projekteras och undersökas grundligt innan en flytt till ny placering
kan genomföras.
Prio 2.
Långsiktiga planer för Skälbyområdet
Övernattning
Det finns behov av övernattning till lågpris i Kalmar, dels för privatpersoner, men
även för grupper, framförallt ungdomar, som vistas i området för olika typer av
tävlingar eller läger. En sådan verksamhet skulle kunna drivas av förening eller
organisation som är etablerad på Skälby. Tänkbar placering kan vara sädesmagasinet.
Frågan behöver utredas grundligt, både behovsmässigt och driftsmässigt.
Prio 3
Kursgård, större möten
En kursgård, konferensanläggning eller möjlighet till större möten är något som idag
inte finns på området, men som är eftersökt med det lantliga men centrala läget i
Kalmar. Tänkbara placeringar kan vara vindsvåningen i huvudbyggnaden, Röda ladan
eller i sädesmagasinet. Frågan behöver utredas ytterligare.
Prio 3
7
Café och restaurang
Skälby är ett stort besöksmål under hela året, det finns underlag för fler
försäljningsställen av måltider av olika slag. Idag är 4H:s café det enda
försäljningsstället på området. Etablering av kompletterande verksamhet är
prioriterat. Tänkbar placering kan vara huvudbyggnaden, Röda ladan, nedervåningen
av logen eller Sädesmagasinet. Frågan behöver utredas grundligt, både behovsmässigt
och driftsmässigt
Prio 3
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
KS = Kommunstyrelsen
SFN = Servicenämnden
SBN = Samhällsbyggnadsnämnden
DK = Destination Kalmar
Prio 1 = Aktiviteten bedöms kunna sätta igång 2015 – 2016
Prio 2 = Aktiviteten bedöms kunna sätta igång 2017 – 2019
Prio 3 = Aktiviteten bedöms kunna sätta igång 2020 - 2025
Handläggare
Datum
Ingela Möller
Socialförvaltningen
0480-450885
2015-09-16
Till Kultur- och fritidsnämnden
Remissvar från socialnämnden på ”Vision, övergripande mål
och handlingsplan för Skälby”
Socialnämnden har idag ett gott samarbete med verksamheterna på
Skälbyområdet och vi ser gärna att vi finns med mer i de utvecklingsområden
som är på gång. Framförallt finns samverkan idag med daglig verksamhet och
område sysselsättning. Skälbyområdet erbjuder bra verksamheter och miljö för
personer med funktionsnedsättning.
Socialnämnden ser positivt på den samverkan som sker genom Skälbygruppen.
Socialförvaltningens representant i Skälbygruppen har framförallt representerat
socialförvaltningens verksamheter inom funktionsnedsättningsområdet. För att
få en ännu bredare samverkan föreslår vi att ytterligare en person med koppling till socialförvaltningens förebyggandeteam läggs till i gruppen.
Socialnämnden vill särskilt poängtera vikten av att de arrangemang som sker
för allmänheten är kostnadsfria så att särskilt barn i ekonomiskt utsatta familjer
fullt ut kan delta i arrangemangen. Kalmar kommun arbetar aktivt för att begränsa konsekvenserna av barnfattigdom och detta förhållningssätt bör genomsyra aktivitetsutvecklingen på Skälby. I utformningen av arrangemang i det
som i remissen benämns Mötesplatsen är det möjligt att ta till sig erfarenheter
från de socialt förebyggande projekten i Berga och Norrliden när det gäller att
inkludera och välkomna alla invånare i Kalmar kommun. En mycket viktig
faktor i detta är just att aktiviteterna är kostnadsfria särskilt när det gäller aktiviteter för barn och unga.
Socialnämnden är därför positiv till flertalet av de förslag som finns i visionen
då de på ett bra sätt medverkar till att det finns aktiviteter som utan kostnad
erbjuds alla invånare.
Socialnämnden är av samma anledning tveksam till lämpligheten att använda
området till arrangemang med attraktioner som kostar pengar då det är viktigt
att området behåller sin karaktär av att vara öppet för alla oavsett ekonomiska
resurser.
Socialnämnden ser positivt på utvecklingen av utegymmet. I psykiatrirådet har
synpunkter framkommit på behov av stöd för friskvård. Det är viktigt att utegymmet står öppet för alla och inte knyts till medlemskap i någon särskilt förening samt att det är kostnadsfritt att använda utegymmet. Finns möjlighet till
kostnadsfri utegympa i anslutning till gymmet skulle detta kunna inkludera
människor som idag inte har råd eller av andra anledningar inte tar sig till vanliga träningsanläggningar.
Adress
Tel 0480-45 00 00 vx │[email protected]