dagvattnet från Gröndalsbron Nu ska vi ta hand om

Nu ska vi ta hand om
dagvattnet från Gröndalsbron
Under drygt ett år ska Trafikverket bygga en anläggning som ska hantera dagvattnet från trafiken på
E4/E20 Essingeleden. Det är den tionde och sista bron vi åtgärdar för att minska utsläppen i Mälaren.
Välkommen på informationsmöte
Byggskedet
Vi bjuder in till ett informationsmöte där vi kommer att
berätta mer om bygget av anläggningen för dagvattenhantering, hur vi påverkar omgivningen och hur arbetet
med ledverken under bron fortskrider. Vi bjuder på fika,
och du får möjlighet att träffa våra projektledare. Varmt
välkommen!
Under april har vi börjat förbereda för att bygga en anläggning som ska hantera dagvattnet från Essingeleden
mellan Gröndalsbron och Gröndalsviadukten. Vi börjar
med att rusta upp gångvägen under Gröndalsbron och ta
bort berg under bron där magasinet ska ligga. När berget
har tagits bort ska vi gjuta för magasinet. På undersidan
av bron och längs Gröndalsviadukten kommer vi att
montera rännor som ska fånga upp vattnet från trafiken
på Essingeleden. Vattnet från vägen rinner ner i rännorna
och tas omhand i magasinet innan det rinner ut i Mälaren.
NÄR: 12 MAJ, KLOCKAN 19.00–20.30
VAR: GRÖNDALSSKOLAN, MATROSBACKEN 14 C
Så här fungerar dagvattenhanteringen när vi byggt klart
1. Dagvatten från Essingeleden leds i hängrännor…
Solna
2. …och även genom
brunnar, stuprör
och markförlagda
ledningar…
STOCKHOLM
Kungsholmen
Södermalm
Gröndal
3. …för att sedan ledas
ner till magasinet.
1. Dagvattnet leds
in i magasinet.
© Tomas Öhrling 2015
4. Vattnet renas i magasinet och släpps sedan ut
i Mälaren.
Servicerum
2. Vattnet fördelas genom
en ränna som stillar inflödet så att föroreningar
inte rörs upp från botten.
3. Partiklar, tungmetaller och andra
föroreningar sjunker till botten.
Detta kallas sedimentering. Olja
och andra flytande ämnen stannar kvar på ytan.
(Bottensedimentet består efter 2–3 år av ett 50 cm tjockt
förorenat lager. Detta hämtas upp för att tas om hand på ett
miljöriktigt sätt).
Vid större inflöden tillsätts ett
flockningsmedel som får föroreningarna att sjunka snabbare.
Här sker även övervakning
och provtagning.
4. Efter sedimenteringen har halten av
föroreningar sjunkit markant. Det
renade vattnet släpps ut i Mälaren.
Byggarbeten pågår
vardagar klockan 7–22.
Under perioden
25 maj–31 augusti kan
helg- och nattarbeten
förekomma.
Om vi måste arbeta på
andra tider, exempelvis under kvällar och
helger, kommer vi
att informera om det
på webbplatsen och
eventuellt genom
andra kanaler.
Hur påverkar det dig?
Bygget påverkar dig som bor i området, men vi ska göra
allt vi kan för att störningarna ska bli så små som möjligt.
När vi bygger om och bygger nytt påverkas trafiken under
olika perioder, vilket innebär att bygget påverkar även dig
som passerar genom området.
För dig som bor i närheten av vårt bygge kan delar av arbetet låta extra mycket, bland annat när vi sågar och tar bort
berg. Det kan även vibrera en del. Det är oklart hur länge
det här arbetet kommer att pågå, men troligtvis handlar
det om en kort period. Observera att det kommer att bli
en hel del byggtrafik i området. Det kommer att vara
material och maskiner uppställda på flera ställen, och
vi kommer att transportera bergmassor och material till
och från arbetsplatsen. Du kommer att kunna se när vi
monterar rännor i Gröndalsviadukten. Arbetet syns, men
det kommer inte att påverka trafiken på Gröndalsvägen
och Fregattvägen.
För dig som går och cyklar i området kommer gång- och
cykelvägen under bron att stängas av under stora delar av
byggtiden. Vi kommer att använda vägen för byggtrafik,
och hänvisar därför gångvägstrafikanterna till gång- och
cykelvägen längs rampen och längs Gröndalsvägen.
För dig som åker bil i södergående färdriktning på E4/E20
Essingeleden smalnas avfartsrampen av 25 maj–5 juli, och
stängs av helt 6 juli–2 augusti. Vi ber dig att använda
nästa avfart vid Liljeholmen och Aspudden för att ta dig
till Gröndal under tiden som avfartsrampen är avstängd.
Säkerhet
Det är mycket viktigt för oss att säkerheten är god för närboende, trafikanter och entreprenörer. Det är ett byggområde och det kommer att transporteras bergmassor, och
stora maskiner kommer att röra sig i området. Tänk på att
vara observant när du rör dig i området. Meddela oss gärna om du märker att obehöriga är innanför arbetsområdet
eller om du har tips på hur vi kan förbättra säkerheten.
10:e och sista bron för ett renare Mälaren
På vägarna samlas smuts från vägbana, däck, avgaser,
smörjoljor, korrosion, katalysatorer och bromsbelägg. När
det regnar sköljs dessa föroreningar bort från vägbanan,
med det vatten som kallas dagvatten. För att förhindra
dagvattnet från att rinna rakt ut i Mälaren, satsar Trafikverket på att ta hand om och rena dagvattnet från broar i
och runt Stockholm.
Projektet har pågått i drygt tio års tid och avslutas i och
med att Gröndalsbron är den sista bron i projektet.
Vad händer under Gröndalsbron?
Under sensommaren 2014 började vi bygga ett ledverk
under Gröndalsbron. Ledverket syns ovanför vattenytan
i form av två betongbalkar och ska skydda brons pelare
från att skadas vid en kollision. I höstas fick vi problem
genom att pålarna som ska bära betongbalkarna levererades senare än planerat. Pålningsarbetet drog därför ut på
tiden och avslutades i mitten av mars. Nu arbetar vi med
att formsätta, armera och gjuta balken på norra sidan, det
vill säga den delen som blir synlig ovanför vattenytan.
På grund av förseningen kommer vi att förlänga byggtiden med en månad och vi beräknar att arbetet ska vara
klart den 31 juli 2015. Förseningen påverkar dock inte båttrafiken, som kan passera under bron som vanligt.
Det är mycket som händer i Gröndal
Det är flera aktörer som bygger i samtidigt i Gröndal; bland
annat byggs det en del bostäder. Vi försöker samordna oss
med andra aktörer så gott det går, för
att påverka så lite som möjligt. Besök
www.stockholm.se/bryggvagen eller
kontakta Stockholm stads kundtjänst
för mer information.
MER INFORMATIO
N
På www.trafikverk
et.se/
grondalsbron hitta
r du
information om vå
ra projekt.
Här lägger vi alltid
ut
nyheter och annan
aktuell
information.
Du kan även kontak
ta
Kundtjänst på 0771
-921 921
som kopplar dig till
rätt person.
www.trafikverket.se