Minnesanteckningar från möte med RMPG hand- och

Minnesanteckningar från möte med RMPG hand- och plastikkirurgi
Dag
tisdagen den 24 mars 2015
Tid
Kl 10:00 – 13;00
Plats
Jönköping, Vandrarhemmet Hasses vid Sjökanten.
Närvarande
Thomas Hansson, ordförande Linköping
Andra Irbe Kalmar
Markus Engquist Jönköping
Mars Håkansson Norrköping
Ulf Larsson, Linköping
Gunnita Augustsson, sekr Kalmar
Adjungerade
Anna Lutter Kalmar
Förhinder
Johan Liliequist Västervik
Åke Deive Jönköping
Stefan Broqvist Oskarshamn
Magnus Berggren Linköping
Katarina Saellström Eksjö
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med RMPG handkirurgi. Det konstaterades
att det vid dagens möte är en dålig uppslutning och att det är viktigt att alla deltar för att föra
vidare informationen, vårdprogram etc ut i respektive organisation.
Ordförande anmälde en ytterligare punkt om högspecialiserad vård.
1.
Föregående anteckningar
Vårdprogrammen som skall sjösättas - diskuteras vid dagens möte.
I ö inga synpunkter på föregående anteckningar som därmed godkände.
2.
Kort lägesrapport, inkl Xiapex-rapport, från respektive landsting
Norrköping
Inga stora förändringar i Norrköping. För närvarande är det 10 specialister, 8-9 ST-läkare och
2 AT-läkare. När det gäller tillgängligheten hålls 60 dagar.
Xiapex – började mars 2013 och fram till 2015 har c:a 250 st behandlingar gjorts. Många
gjordes i början. Har börjar att operera igen och har efter det hamnat på en rimlig nivå.
Kommer fortsätta med Xiapex. Man har också rättat upp diagnosnummer och ATC-koder.
Linköping
En doktor går i pension. En ST-läkare snart färdig specialist och en ST-läkartjänst är ledig.
I Linköping har man hittills gjort c:a 600 Xiapex där läkemedelskostnaderna uppgår till c:a
1,5 – 2 Mkr per år. En hel del recidiv har uppträtt när det gäller Xiapex. Thomas H har börjat
med nålfasciectomi som ger lika bra resultat som Xiapes. Processen är att patienterna kommer
till sköterska som samlat till en gruppinformation om sjukdomen och behandlingarna. Detta
skall vara kopplat till att patienten vill ha något gjort. Sköterskan sållar ut vilka som kan vara
aktuella. De flesta patienterna väljer nålfasciectomi men det finns även de som väljer
operation. Gruppinformationen hålls kvällstid med hjälp av sjuksköterska och arbetsterapeut.
Thomas visar film över principen i denna behandling med nålfasciectomi. De första 17
patienterna skall följas upp innan sommaren. Det finns pågående studier som visar på bra
resultat. De som har en tydlig sträng – tror på operation. Sparar Xiapex till dem som har en
svårartad Dupuytrens kontraktur.
Kalmar
Andra I informerade om att ryggkirurgin haltar g a att en läkare flyttat. Sedan man fått den
nya operationsavdelningen är det svårt med operationsdagar och svårt att hålla vårdgarantin.
Hittills har Andra I varit ensam om att göra Xiapex-behandling men p g a sårbarheten skall
ytterligare en person utföra denna behandling. Började behandla i mars 2013 och hittills har
c:a 165 behandlingar gjorts. Ser för närvarande inte någon nämnvärd ökning.
Jönköping
Markus E informerade om att Jönköping nu har blivit region. Känns vagt och oklart vad det
innebär men organisatoriskt är man indelad i divisioner som sträcker sig över sjukhusen t ex
kirurgi är en division där samarbetet sker inom kirurgin vid samtliga sjukhus. Markus E har
varit ensam på handsidan men nu har man ytterligare en doktor på gång. Har gjort c:a 2-300
Xiapex-behandlingar och man har goda erfarenheter. Svårt är patienter med djupa strängar.
Alla sjukhus i Region Jönköping gör inte dessa operationer. Eksjö skall göra sina operationer
medan Värnamo skickar till Ryhov.
3
Högspecialiserad vård
Tomas informerade om den utredning som just nu görs och som syftar till att koncentrera den
högspecialiserade vården till sjukhus där man har tillräckligt stor volym. Utredare är professor
Måns Rosén och han besökte sydöstra sjukvårdsregionen i januari - budskapet var tydligt att
mindre enheter som endast utför ett mindre antal åtgärder (30-50 st) inte bör utföra dessa
åtgärder eftersom kvaliteten riskerar att vara sämre än om åtgärderna utförs vid större enheter.
Finns ett antal tillstånd/diagnoser som man kanske inte kommer att kunna utföra i Linköping
beroende på att doktorerna inte utför tillräckligt många per år. Med andra ord handlar det om
att centralisera vård och att begreppet högspecialiserad vård förmodligen kommer att
försvinna.
4
Ersättare när RMPG-deltagare slutar
Mats H tog upp frågan om ersättare för dem som kommer att lämna sina RMPG- uppdrag. Det
gäller i första hand Mats Håkansson och Magnus Berggren, båda från Östergötland. Vilka
krav ställs på ersättaren?
- Skall vara någon som är sektionsansvariga inom handenheten på respektive sjukhus.
- Skall vara läkare.
- Ska vara specialist inom specialiteten.
Mats H anmälde att Lotta Fornander kan komma att vara den som tar över från Norrköping
och Simon Farnebo skall ersätta Magnus B från Linköping.
Diskussion fördes om att utvidga RMPG till att adjungera ST-läkare från respektive sjukhus
ffa för att delta i arbetet med regionala vårdprogram. Från respektive landsting mailas till
Gunnita A vilka ST-läkare som skall adjungeras till mötena.
Mats H och Magnus B kallas till nästa möte för att överlämna.
5
Rapport om konvertering till MR på misstänkta scaphoideumfrakturer
Markus E informerade om studien som Maria presenterade förra gången. I Jönköping har man
gjort en utredning av vilka kostnader som är förknippade med de olika alternativen. MR
totalkostnaden c:a 600 000 kr.
Misstanke om scaphoideumfraktur, - gipsa - MR (går att göra med gipset på). Kommer att
följas upp. Försöker göra ett flödesschema över hur detta skall se ut. Förbättringsarbete som
Maria ska presentera nästa gång – kan ligga till grund för ett gemensamt ställningstagande.
Presentation nästa gång.
Mats H pratar med Lotta F så att hennes vårdprogram kommer in. Är lämnat till Gun
Ljungqvist och därefter har inte något hänt.
6
Gemensam studie avseende regimbyte vid extensorsenskador
Vid förra mötet beslutades att man från Kalmar producerar en ”kokbok” avseende regimbyte
vid extensorsenskador och att eventuellt göra en gemensam studie avseende regimbyte vid
extensorsenskador EPL-skada.
Anna L från Kalmar presenterade vilka delar i studien som hon nu har uppdaterat. PM:et
kommer att tas upp och förankras vid arbetsterapeutträffen i april. Innebär att det måste vara
klart före denna träff och att det är förankrat hos respektive ansvarig läkare.
RMPG godkänner att vårdprogrammet läggas in på webbsidan, intranätet i Linköping. PM:et
skickar Anna till RMPG-representanterna och Thomas H
Anna kommer att ”snygga till” PM:et som skickas ut till RMPG och därefter kommer det att
ligga på intranätet i Linköping. RMPG skall ha det som ett vårdprogram.
7
Xiapex
Thomas ställde frågan om vårdprogrammet för Depeuptrens kontraktur ska revideras. Andra I
åtar sig att revidera detta vårdprogram. Var och en i RMPG läser på till nästa möte i höst.
8
Rapport CMC- I artroplastik
Rapportering av CMC-I artroplastik registreras i Linköping. Dock har inte någon rapporterat
hur många som gjorts eller lämnat uppgifter till Thomas. Han betonar att det är viktigt att
kunna visa resultat för att kunna motivera att vi skall göra detta. Han påpekar att vi måste lösa
detta och att vi gör ett omtag till i höst och ser hur det ser ut. Alltså viktigt att var och en
rapporterar in antalet till Thomas.
9
HAKIR – kort rapport
Registreringen blir allt bättre. Inom HAKIR inrättas nu ett forskningsråd där det kommer att
ingå två representanter från vår region. Ett gyllene tillfälle att ansöka om att bedriva en studie
på extensorskenor och EPL. Detta kan bli ett bra samarbetsprojekt i regionen och en
projektbeskrivning/ansökan ska skickas in.
10 Årsrapport 2014
Thomas och Gunnita skriver ihop Årsrapport 2014. Redovisning för Centrumrådet sker i
Linköping den 31/3.
11 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i Vimmerby onsdagen den 7 oktober 2015 mellan kl 10:00 –
15:00.
Vid anteckningarna
Gunnita Augustsson
sekreterare