Arbetsglädje och produktion går hand i hand

För förtroendevalda i IF metall 4 2015
Arbetsglädje
och produktion
går hand i hand
Medlem påverkar på S-kongressen
Prisad läslust på Kubal sidorna 8–9
sidan
7
I Ramsele lever Samhalls grundtanke
kvar och där finns meningsfulla
arbeten för alla. sidorna 4–5
127-åringen som överlevt
alla stålbad i tekoindustrin
”Går det bra för Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna går det bra för Sverige”.
Det sa Olof Palme i valrörelsen 1982, det lär ha upprepats av Stefan Löfven, och
även IF Metalls nuvarande förbundsordförande Anders Ferbe är imponerad av
verksamheten på det 127-åriga företaget.
En av de stora framtidsfrågorna för
svensk industri är att en ny industri­
alisering genomförs. Det handlar om att
2 | 4 2015
nya företag och arbetstillfällen skapas,
men inte minst viktigt är att de före­
tag som redan finns i landet utvecklar
sin produktion, satsar på forskning och
utveckling och öppnar för nyskapande
innovationer.
Ludvig Svensson AB är ett familjeägt
företag som arbetat med textilier sedan
1887, nu i fjärde generationen. Huvud­
kontoret ligger i Kinna och här arbetar
250 personer, varav 180 är medlemmar i
IF Metalls förbundsordförande
Anders Ferbe får en förevisning
Svensson AB i Kinna. Här
med klubbordförande
Tony Ragnarsson och Aino
Saariniemi.
Fler behövs
som försvarar
svensk industri
Foto: Marie Ullnert
av produktionen på Ludvig
Vi är många. Men det behövs ännu
fler medlemmar i IF Metall över hela
landet som påverkar politiken och
lyfter fram industrins betydelse.
I debatten om ny industrialisering
i Sverige är IF Metall den starkaste
pådrivande kraften. Vi visar att
Anders Ferbe i samspråk med Raif
Hasanbegovi.
att hitta sin nisch och lyckas även i oer­
hört tuff konkurrens.
Engagemang och kompetens
Tony Ragnarsson är klubbordförande
på Ludvig Svensson AB och han är glad
över Anders Ferbes besök.
– Trevligt att få möjlighet att visa vår
bransch för förbundsordföranden. Jag
antar att han inte så ofta får se vad vi
gör.
– Jag blir glad när jag ser produktion
som rullar och engagerade människor
på arbetsplatsen. Det är positivt när
man utvecklar tekniken i kombination
med människors kompetens, säger
Anders Ferbe.
IF Metall. Man har också dotterbolag
i Kina, Holland, Sydkorea och USA.
Det är ett utpräglat exportföretag, med
83 procent som går på export.
Överlevt stålbad
Den svenska tekoindustrin har genom­
gått många stålbad, men det här är ett
företag som lyckats överleva dem alla.
I dag beskrivs affärsidén som att man
erbjuder ”textila klimat- och miljölös­
ningar, designade med insikt för profes­
sionella inredare och växthusodlare”.
– Det är en modern industri, den är
högautomatiserad och den ligger i fram­
kant, sa Anders Ferbe när han besökte
Ludvig Svensson AB.
– Tekoindustrin har visat att det går
Offentliga miljöer
Tony Ragnarsson berättar att produk­
tionen historiskt sett till större del
handlade om gardiner.
– Då var det mycket hemsömnad för
privat bruk, nu är det mera för offent­
liga miljöer. Kontor, sjukhus och hotell.
Åker du med X 2000-tågen ser du våra
textilier där, likaså om du besöker riks­
dagen.
Själv har han arbetat på Ludvig
Svensson AB i 30 år och han trivs.
– Det handlar nog mycket om att jag
fått möjlighet att prova på olika ar­
betsuppgifter. Det har gjort att jag inte
behövt söka mig till något annat ställe,
säger han.
Anders Ferbe
Förbundsordförande
i IF Metall
industrin är nödvändig för att landet
ska utvecklas. I många regioner och
kommuner är industriföretagen helt
avgörande för framtiden.
I den frågan vill jag höra ännu fler
röster från våra led. Nya utspel från
medlemmar som förklarar varför industrin och industrijobben är viktiga
för dem, för platsen och i regionen
där de lever. Av samma anledning
är det viktigt att det är många industriarbetare som är ombud på den
socialdemokratiska partikongressen
i slutet av maj. Vi behövs på alla nivåer för att få stor genomslagskraft.
Industrin lägger grunden till välfärd
i form av bland annat skola, vård
och omsorg. Industrin är en förutsättning för vår välfärd och vi behöver utveckla välfärden för att ha en
stark industri. Det handlar inte om
antingen eller. Det hänger ihop.
Din röst som industriarbetare behövs för att påverka politiken.
I debattartiklar och insändare i lokala medier eller i sociala medier på
internet. Men också i samtalen på
arbetsplatserna eller på gator och
torg. Där kan du göra skillnad.
[email protected]
4 2015 | 3
– Någonstans på
vägen tappades
grundtanken bort
Tidigare dominerade den egna industriproduktionen, i dag utgör den bara en
bråkdel av verksamheten. I stället har Samhall utvecklats till att bli ett av
Sveriges största städbolag.
– Det är en oroande utveckling. Verksamheten är inte längre anpassad till de
svagaste på arbetsmarknaden, så som det var tänkt, säger Christer Eriksson,
Samhalls riksförening/branschråd.
Samhall i Ramsele är ett av undantagen
som bekräftar regeln. Här har det bedri­
vits industriproduktion sedan 1980-talet
och gör det än i dag. Sammanlagt jobbar
ett sjuttiotal människor med att tillver­
ka allt från delar till ventilationssystem
till långfärdsskridskor.
– Vi är som vilka industriarbetare
som helst, förutom att vi har betydligt
lägre lön. Plus någon form av funktions­
nedsättning.
Ryggskada satte stopp
Det säger Rolf Granquist, huvudskydds­
ombud på arbetsplatsen. Själv blev han
anvisad till Samhall för åtta år sedan,
då han efter en ryggskada och många,
långa sjukskrivningsperioder tvingades
sluta arbeta som snickare.
Först var han skeptisk.
– Jag hade lika mycket fördomar
som alla andra, jag trodde att Samhall
erbjöd mer eller mindre meningslös sys­
selsättning. Men jag har radikalt ändrat
inställning. Faktum är att vi tillverkar
mer avancerade produkter än många
andra industrier runt om i landet.
Meningsfullt arbete
Samhall i Ramsele är en bra arbetsplats
med resonabla chefer, god arbetsmiljö
samt oerhört duktiga och kompetenta
arbetare, sammanfattar Rolf Granquist.
– Samhall betyder jättemycket för de
flesta av oss. Vi kan göra något menings­
fullt trots våra olika skador. Om jag fick
bestämma skulle Samhall utveckla indu­
4 | 4 2015
– Samhall betyder jättemycket för de flesta
av oss. Vi kan göra något meningsfullt
trots våra olika förutsättningar, säger Rolf
Granquist, huvudskyddsombud i Ramsele.
striproduktionen, i alla fall i glesbygden.
Verkligheten är dock en annan. Under
det senaste decenniet har Samhall lagt
ned ett stort antal industrienheter för att
i stället satsa på service och tjänster.
Krymper för varje år
– Ledningens strategi är att industripro­
duktionen ska ned ytterligare, till 6–7
procent, eftersom den inte är konkur­
renskraftig. Och det är klart, investerar
man inte i maskiner och lokaler får man
det resultatet, säger Christer Eriksson.
Det grundläggande problemet, menar
han, är att Samhalls ledning kräver att
varje upphandlad affär ska ge vinst. De
mänskliga och de regionalpolitiska per­
spektiven kommer alltid i sista hand.
Han ser dessutom tecken på att allt fler
affärer i princip får rena ackordsinrikt­
ningar.
Människan glöms bort
– Det är uppdrag som nästan är omöjli­
ga att utföra även om man är helt frisk.
Någonstans på vägen tappades grund­
tanken med Samhall bort.
Det är inget fel i sig att exempelvis
städa fastigheter, betonar Christer
Eriksson.
– Men det finns ju en anledning till
att allt fler av oss hamnar i sjukskriv­
ning eller sjukersättning. Många har ar­
Samhalls industrienheter läggs
ned en efter en, men i Ramsele
är produktionen fortfarande i
gång. Jan-Ola Halvorssen är en
av ett sjuttiotal anställda.
Foto detta uppslag: Michael Engman
Foto: Bea Tigerhielm
betsskador och
sjukdomar från
tidigare slitsam­
ma yrken och
klarar därför
inte att utföra
de arbeten som
Samhall upp­
handlar.
Christer Eriksson.
Rent teore­
tiskt är Sam­
halls uppdrag detsamma i dag som på
1980-talet när bolaget bildades – att
skapa meningsfulla och utvecklande
jobb för människor med funktionshinder
och begränsad arbetsförmåga. Frågan är
bara om dagens Samhall kan leva upp
till det?
[email protected]
Samhall i Ramsele är en bra arbetsplats med resonabla chefer, god arbetsmiljö samt oerhört
duktiga och kompetenta arbetare.
4 2015 | 5
Foto: LO-TCO Biståndsnämnd
Foto: Linda Håkansson
Alla vinner på globalt avtal
– Globala fackliga nätverk och ramavtal är
två viktiga verktyg för att få upp frågan om
fackliga rättigheter på dagordningen, anser
Johan Järvklo, Scania.
Se och hör IF Metalls argument för globala ramavtal på Youtube. Filmad presentation finns
på LO-TCO Biståndsnämnds Youtubekanal.
Gott samarbete och samtal för att lösa problem i stället för ständiga konflikter
och strejker – det var argument som tyska IG Metall använde när de började
jobba för att fler företag skulle teckna globala ramavtal.
– Vi ville visa båda parter, anställda och arbetsgivare, att det finns mycket att
vinna på att teckna ett avtal, säger Claudia Rahman, internationell sekreterare
på IG Metall.
Samma argument
finns i IF Metalls
skrift Argument för
globala ramavtal.
De flesta större
företag har upp­f­örandekoder som
talar om hur dot­
terbolagen i värl­
Claudia Rahman.
den ska sköta sig.
– Det är bra, som ett första steg –
men inte tillräckligt. Nu är det dags för
fler att ta steget fullt ut och teckna glo­
bala ramavtal, säger Anders Ferbe,
IF Metalls förbundsordförande.
Mer uppföljning
Tyskland är bland de länder som har
flest globala ramavtal. Men även IG Me­
tall har märkt en försiktighet hos företa­
gen på senare år. Därför ser de nu över
sitt arbete.
– Vi måste lägga större tyngdpunkt
på aktiv uppföljning och kontroll av hur
avtalen fungerar. Dagliga kontakter
6 | 4 2015
med och utbildningar för förtroendeval­
da behövs för att de ska känna sig star­
ka i att använda avtalet, menar Claudia
Rahman.
För oss som facklig organisation finns
ett jobb att göra för fler globala ramav­
tal, understryker Anders Ferbe.
– När vi väl har avtalet handlar det
om att vårda det, se till att det går att
använda och att det finns en stark orga­
nisation som tar itu med besluten.
[email protected]
OECD:s riktlinjer för
multinationella företag
Rekommendationer för
ansvarsfullt företagande globalt
IONER
HANDBOK FÖR FACKLIGA ORGANISAT
Argument för
globala ramavtal
OECD:s RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA
FÖRETAG
HANDBOK FÖR FACKLIGA ORGANISATIONER
1
Läs mer:
Broschyren Argument för globala ramavtal
ger dig stöd i diskussionerna. Ladda ned den
från ifmetall.se eller beställ den i material­
katalogen.
Mer verktyg finns i handboken för fackliga
organisationer – OECD:s riktlinjer för
multinationella företag. Den finns på lo.se
under Material.
Vinnande argument
för globala ramavtal
4 Ett kvitto på att företaget vill följa internationella konventioner.
4 Har företagen uppförandekoder borde de också kunna visa att de står bakom innehållet
och underteckna ett globalt ramavtal.
4 Dialog i stället för konflikter mellan arbetsmarknadens parter inom koncernen.
4 Fack och arbetsgivare försöker tillsammans förbättra arbetsvillkoren.
4 Lyfta tvister till en högre nivå och underlätta uppgörelser mellan parterna samt att lösa
lokala konflikter.
4 Ökar företagens sociala etiska trovärdighet och konkurrenskraft.
Frågan om trygga anställningar
engagerar Martin Berglund.
Han är en av de IF Metallare
som påverkar den politiska
utvecklingen genom att delta
på S-kongressen.
Foto: Johan Gunseus
Martin vill påverka politiken
– Jag är helt övertygad om att vi ska
föra en kamp på arbetsplatserna, men
utan att påverka politiken har vi ingen
reell möjlighet att förändra samhället,
säger Martin Berglund.
Han är bara 35 år, men börjar redan
få rutin på kongresser. Martin Berg­
lund, förtroendevald på GE Healthcare
i Umeå, är ombud på Socialdemokra­
ternas kongress i slutet av maj och har
tidigare hunnit vara ombud på både
S-kongress 2013 och på IF Metalls kon­
gress 2014.
Trygghet – en viktig fråga bland andra
– Vi har en situation nu där fler och fler
känner att klimatet blir allt tuffare,
både i samhället och på arbetsplatserna.
Det måste till en förändring och jag vill
vara med och skapa den.
S-kongressen kommer att behandla
motioner på två områden; framtidens
jobb och framtidens folkrörelse.
IF Metall Södra Västerbottens Sförening har skickat in flera motioner
via sin arbetarekommun. Bland dessa
märks frågor som att minska anta­
let dödsolyckor på arbetsplatsen, riva
upp Lex Laval, avdragsgilla fack- och
a-kasse­avgifter samt en bred, långsiktig
energiuppgörelse.
För Martin Berglund är en av de
mest akuta frågorna att människor ska
ha anställningstrygghet.
– Trygghet i anställningen, det måste
hända något där. Nu är alla så rädda
om sina arbeten att ingen vågar söka
något nytt.
Fördelning av mervärde
På sin arbetsplats kan han följa indu­
strins utveckling och han ser att allt
färre får göra alltmer, samtidigt som
vinsterna ökar för ett fåtal.
– Det mervärde vi skapar måste för­
delas i samhället. Övervärdena går nu
inte tillbaka till arbetarna och inte heller
till samhället, utan direkt ned i direk­
törernas fickor, säger Martin Berglund.
Han ser fram emot möjligheten att på­
verka den socialdemokratiska politiken.
Talar för flera
– Jag ska ju företräda andra, så vi ska
ha träffar för att diskutera vad jag ska
föra fram. Jag kommer bland annat att
tala för en motion om industrins utveck­
ling. Det ska bli intressant att se vilka
motioner som kommer från hela landet.
[email protected]
Socialdemokraternas
kongress
4 S-kongressen genomförs den 29–31
maj i Västerås. Totalt deltar 350 ombud, varav 27 är medlemmar i
IF Metall.
4 Av totalt 550 motioner, berör 440
lösningar för att skapa flera jobb och
situationen på arbetsmarknaden.
4 2015 | 7
Medlemmen Daniel Cordova
med ursprung från Chile är en
av dem som uppskattar att
arbetsplatsbiblioteket även har
böcker på fler språk än svenska.
8 | 4 2015
Klubben på Kubal prisas
för årets bästa bibliotek
Några skänkta böcker som samlade
damm på en hylla var starten. Nu har
IF Metallklubben på Kubal i Sundsvall
kammat hem priset för årets bästa
arbetsplatsbibliotek.
– Det känns väldigt roligt att få utmärkelsen, säger Göran Uhlin, ledamot i klubben och lite av bibliotekets
eldsjäl.
Som den flitige bokläsare Göran Uhlin
själv är har han och övriga i studiekom­
mittén utvecklat både biblioteket och
idéer för att få fler att förstå läsandets
njutning och nytta.
– Vi är många olika nationaliteter
här på fabriken och därför har vi även
böcker på spanska, persiska och finska,
berättar Göran Uhlin.
Påverkan och demokrati
Detta var också en orsak till att utmär­
kelsen, som delas ut av ABF och LO-för­
bunden, gick till klubben på aluminium­
smältverket
– Klubben har skapat ett bibliotek
med stort utbud, god tillgänglighet och
smart marknadsföring. Det har ökat
både läslusten och det faktiska läsandet
på fabriken – vilket främjar demokratin
på arbetsplatsen och personalens möjlig­
het att påverka. Så lyder motiveringen,
berättar en stolt Göran Uhlin.
Och tillgängligheten är hög. De an­
ställda håller igång produktionen på
Kubal dygnet runt i sextimmarsskift.
Självklart ska alla också kunna låna
böcker så rummet står öppet hela tiden
och ligger vid portvakten.
– Ingen kommer undan, alla måste
passera där och det är viktigt. För även
om läslusten har ökat hos oss så är det
många om aldrig öppnar en bok, säger
Göran Uhlin.
Läsa är att lära för livet tycker Göran
Uhlin och en viktig del av folkbildning­
en. Missar du det då förlorar du både
språk och kunskap och i förlängningen
möjlighet att påverka.
Årets bästa arbetsplatsbibliotek är öppet dygnet runt för alla på Kubal, här är det Anna
Bestolchenkova som är lässugen.
– Därför tycker jag det är en viktig
del av det fackliga arbetet. Jag tror att
det går att locka de flesta att läsa, det
gäller bara att hitta på lite knep för att
väcka intresset.
Hockey och heavy metal
Både hockeylaget Timrå IK och hea­
vy metalsångaren Ozzy Osbourne har
använts som lockbete i utlottning av
böcker.
– Vinsten var en idrottsbok med
signaturer från hockeylaget och Ozzys
egenhändigt signerade memoarbok, be­
rättar Göran Uhlin.
Intranätet och Facebook är reklam­
pelare. Vinstdragningen av Ozzys sig­
nerade bok filmades till och med av
en anställd som drog vinnaren i bästa
hårdrocksstil. Knepen och engagemang­
et lönar sig.
– Häromdagen sa en av killarna i
25-årsåldern, som aldrig läst en bok
tidigare, att han minsann tagit sig ige­
nom hela första kapitlet i en av Leif GW
Perssons deckare och tyckte ”att han e
Foto detta uppslag: Peter Hamberg
bra den där GW”. Då är det extra roligt
att engagera sig och hålla ordning på
alla böcker, säger Göran Uhlin.
[email protected]
Görans tips för
arbetsplats­bibliotek
och ökad läslust:
4 Sök startkapital
– ABF hjälpte
oss att söka
bidrag hos Statens kulturråd.
4 Fråga både
klubben och
företaget om
bidrag.
Eldsjälen Göran
4 Locka till läsUhlin är den som
ning genom
håller ordning på
aktiviteter – till
böckerna.
exempel lotterier.
4 Var fler som hjälps åt – vi är hela
studie­kommittén.
4 2015 | 9
kortA
nyheter
IF Metalls kongress 2017
den 19–22 maj i Göteborg.
#facketsvardag visar
medlemmarnas vardag.
Olika tillsammans – hjälp
i arbetet för mångfald.
IF Metalls kongress 2017 i Göteborg
jobbsökande. Den når nu drygt 4 500 arbetssökande. Även fler arbetsgivare, cirka
350 företag, nyttjar Kompetensbanken i
sitt sökande efter personal.
IF Metalls kompetensbank kompletterar Arbetsförmedlingen och andra aktörer,
men med en bättre matchningsfunktion.
Det är lika enkelt att som arbetsgivare
söka personal, som för medlemmar att
söka bland inlagda jobbannonser.
Läs mer på ifmetall.se/kompetens­
banken.
en besvärlig kommande avtalsrörelse, men
var samtidigt tydlig kring ansvaret.
– Avtalsrörelsen är parternas ansvar.
Det har funnits diskussioner om att ändra i
instruktionen för Medlingsinstitutet, men
det kommer vi inte att göra. Det är den
konkurrensutsatta sektorn som ska vara
lönenormerande, det har tjänat Sverige
mycket väl.
Inflationsmålet och Industriavtalet har
båda bidragit till högre reallöner jämfört
med under 1970- och 1980-talet.
Makteliten tjänar 50 gånger
mer än industriarbetare
Bästa möjliga, om lönebildning
och samhällsekonomi
Förbundsstyrelsen har beslutat att
Industrifacket Metalls fjärde ordinarie
kongress ska genomföras fredagen den
19 maj till måndagen den 22 maj 2017 på
Svenska Mässan i Göteborg.
Information om val av kongressombud,
motionshantering och nomineringar till
förbundsstyrelsen och andra förbundsuppdrag kommer i separata förbundsmeddelanden senast nio månader före
kongressen.
Halv miljon till medlem i IF Metall
– En viktig seger, säger förbundsjurist
Darko Davidovic,
om att Astra
Zeneca döms av
Arbetsdomstolen
(AD) att betala en
Darko Davidovic.
halv miljon kronor till
vår medlem, vars förslag inneburit stora
besparingar för företaget.
Tidigare har företaget endast betalat
20 000 kronor för förslaget. Astra Zeneca
har sedan dess hävdat att förslaget inte
går att beräkna och att någon besparing
därmed inte gjorts.
– Enligt våra beräkningar sparar Astra
Zeneca årligen över 11 miljoner kronor på
förslaget. Jag är glad att AD ger oss rätt.
Det viktiga är att man kommit fram till att
hans förslag varit betydande för bolaget.
säger Darko Davidovic.
Rekordmånader för
IF Metalls Kompetensbank
Under mars och
april har rekordmånga medlemmar
använt IF Metalls kompetensbank i sitt
10 | 4 2015
15
Facebook.com/ifmetall
Twitter.com/ifmetall
Instagram.com/ifmetall
Direktörerna på
de största svenska
bolagen har inkomster som är
50 gånger högre
än för industriarbetaren. Det visar
Makteliten
– svävar ovanför
en rapport från
LO.
LO konstaterar att de stora och växande inkomstskillnaderna i samhället inte bara påverkar
politiska beslut, utan sannolikt också hur
frågor om klass och klyftor skildras i den
offentliga debatten.
Rapporten visar också att endast
var fjärde person i makteliten är kvinna.
Deras inkomst är 40 procent av männens. Samtidigt som antalet kvinnor inom
makteliten ökar något fortsätter männens
inkomster att vara betydligt högre.
Facken inom industrin
har ett antal gemensamBästa möjliga
ma avtalspolitiska mål.
Ett av de viktigaste målen är ökad reallön. Ett
annat är att vårt agerande ska bidra med
hög sysselsättning. Ett
tredje är att stärka kollektivavtalets ställning.
Rapporten Bästa möjliga beskriver
samspelet mellan lönebildningen och den
samhällsekonomiska utvecklingen.
Den exakta siffersättningen av lönekraven inför en avtalsrörelse görs senare,
utifrån aktuella ekonomiska förhållanden,
prognoserna för den kommande avtalsperioden och eventuella kostnader för andra
avtalskrav.
Bästa möjliga kan du ladda ner från
fackeninomindustrin.se.
Industrin ska vara lönenormerande,
säger arbetsmarknadsministern
Extra trygghet
med IF Metall-brickan
EKONOMISK POLITIK
En studie av inkomstutveck
lingen
för makteliten perioden
1950 till 2013
Den konkurrensutsatta sektorn ska vara
lönenormerande.
Det slog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
fast när hon besökte Facken inom
industrins avtalskonferens nyligen.
Ylva Johansson.
Hon talade om
– om lönebildning och
samhällsekonomi
Som medlem i IF
Metall får du innan
sommaren, helt utan
kostnad, ett fyra
månader långt abonnemang på IF Metallbrickan.
Fäst brickan på
dina nycklar, så har
du ett mycket bra
medlemsvärde!
Nordic Choice Hotels erbjuder 20 % i rabatt
på alla rumstyper. Vid behov ingår gratis
extrasäng. Boka via
ifmetall.se/medlemskort
skydd om du skulle ha oturen att förlora
dem.
Vill du därefter behålla tjänsten ytter­
ligare ett år använder du det inbetalningskort på 50 kronor som du får i slutet av
perioden.
IF Metall-brickan ges ut tillsammans
med NBS Security AB.
En föreskrift upphävs
och fyra andra förändras
På grund av ett nytt EU-direktiv upphävs
föreskrifterna om härdplaster den 1 juli
2015. Samtidigt förändras fyra föreskrifter,
bland annat Kemiska arbetsmiljörisker.
Några förändringar i Kemiska arbetsmiljörisker är:
4 Behållare och rörledningar med farliga
kemiska produkter ska vara märkta med
varningssymbol.
4 Sanktionsavgift för arbetsgivare som
inte märkt synliga rörledningar.
4 Regler som gällt härdplastkomponenter
gäller nu oavsett om ett allergiframkallande ämne används som härdplastkomponent eller med annat syfte.
4 Sanktionsavgift för kravet på utbildningsintyg vid arbete med vissa allergiframkallande ämnen.
4 Arbetsgivaren ska nu erbjuda läkar­
undersökning för alla specificerade
arbeten.
nordicchoicehotels.se/
lomervarde.
4 Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2014:42,
som är en ändring av AFS 2012:3. (AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling)
Följ IF Metall på Instagram
I maj börjar vi med
vårt Instagramkonto
på allvar. Syftet är att
visa upp det fackliga
arbetet och det engagemang som sker
på våra arbetsplats­
er och i våra avdelningar.
Med jämna mellanrum kommer en
ny klubb eller person
att ta över IF Metalls Instagramkonto och
visa upp den lokala verksamheten under
hashtaggen #facketsvardag.
Följ @ifmetall på Instagram redan nu,
så missar du inte intressanta händelser i
#facketsvardag.
är en ändring av AFS 2008:13. 4 Gravida och ammande arbetstagare,
AFS 2014:41, som är en ändring av AFS
2007:5. Info nr 5/2015 når din arbetsplats under
vecka 24. Där kommer du bland annat att
kunna läsa om LO:s hjälptelefon, värdet av
kollektivavtal och vårt hållbara arbete.
förtroendevalda är illa berörda av att höra
intoleranta samtal kring fikaborden på arbetsplatserna. Den här broschyren är tänkt
som en handbok för alla som vill arbeta
aktivt för tolerans och mångfald, säger
Hans Palmqvist.
Broschyren redogör för IF Metalls värdegrund, fakta om migration, myter kring
mångfald och några exempel på positiva
initiativ med mera.
Olika tillsammans finns som pdf på
ifmetall.se och kommer också att gå att
beställa.
Sommarens mervärde
i form av medlemserbjudanden
Med detta
nummer av
FÖR OSS ÄR
BRA BRED BAND
EN RÄTT IGHE T.
Info bifogas
en affisch
med med69
99
lemserbjuMedlemspriser
danden inför
1 000:- RABATT
på 1 000-tals
produkter!
sommaren.
Passa på att
njuta av ditt
medlemskap genom
att ta del av erbjudanden med resor, elektronik och bredband.
Fler erbjudanden hittar du på ifmetall.
se/medlemskort.
Skaffa Sveriges största bredbandstäckni
MINI-abonnemang med
1 GB surf per månad*
ng.
BAS-abonnemang med
6 GB surf per månad*
kr/mån
Inkl router.
Fri startavgift (värde 250
kr).
(Ordinarie pris MINI 79
kr/mån)
kr/mån
Inkl router.
Fri startavgift (värde 250
kr).
(Ordinarie pris BAS 199
kr/mån)
Beställ på net1.se/lo eller
08-512 595 81.
*Bindningstid 12 månader
*
på vårt nya hotell
Kipriotis Maris på Kos.
Som medlem i IF Metall
får du förmånliga
medlemspriser på hemelektronik
och
tillbehör. Allt du behöver
göra är att
visa upp ditt medlemskort.
Du kan
ta del av erbjudandena
i samtliga
SIBA-butiker när du visar
upp ditt
medlemskort och uppger
kundnummer: 99002.
IF
800:-** rabatt på alla charterresor.
Erbjudandet kan användas
obegränsat antal gånger.
medlemserbjudanden
gäller inte på presentkort,
försäkringar, abonnemang
och tjänster samt kan inte
kombineras med andra
erbjudanden.
gäller under perioden: 2015-01-01 Erbjudandet
– 2015-12-31.
Metall
Medlemsk
Läs mer och boka på lo.resevaruhuset.se
eller ring 018-15 17 30
ort/betalk
ort
2011.11.22
Lägre priser – bättre
service
*Rabatt gäller per bokning
med avresa från Arlanda,
Landvetter eller Kastrup
under juni–oktober.
Bokas senast 30 dagar
före avresa. Kan ej kombineras
med andra rabatter. Uppge
koden IFsommar15.
**Uppge koden L13S.
27
©
2010
PANGEA
DESIGN
medle
ANNA msko
00000 ANDE rt
0
RSSO
N
giltigt
20XX till
–XX
Hans Palmqvist.
Övriga föreskrifter som
ändras den 1 juli 2015 4 Skyltar och signaler, AFS 2014:40, som
5
NÄSTAINFO
Handboken Olika tillsammans
– nytt material för mångfaldsarbete
Broschyren Olika tillsammans ska vara
ett stöd för förtroendevalda som vill arbeta för allas lika värde, berättar Hans
Palmqvist, facklig-politisk ombudsman på
IF Metall.
– Vi vet att många medlemmar och
På www.ifmetall.se/medl
emskort hittar du alla
erbjudanden och
rabatter som du har tillgång
till genom ditt medlemsko
rt.
Ansvarig utgivare
Bengt Forsling, 08-786 82 24
Redaktionen
Tfn: 08-786 80 00 (vx)
E-post: [email protected]
Marinette Ask, Ewa Eriksson, Anders
Fredriksson, Ingela Hoatson, Annette Lack,
Anneli Lundberg, Kristoffer Sydlén,
Lisa Wernstedt.
Layout Inger Lernevall
tryck Sib-Tryck Holding AB
4 2015 | 11
Semester 2015
Så räknar du ut semesterlönen
Månadslön
x
0,8 procent
Rörliga tillägg
x
13 procent
=
=
fast tillägg per dag
Viktigt att notera:
Lägsta semesterlön 2015
inom Teknikavtalet IF Metall
är 1 299 kronor per dag
inklusive ordinarie lön.
+
rörligt tillägg per dag
Antal betalda semesterdagar
Arbetar du inom Teknikavtalet IF Metall och har en
månadslön som understiger
24 055 kronor inklusive
rörliga tillägg berörs du av
det så kallade
“balkongtillägget”.
Semestertillägg
Exempel:
Månadslönen för Anna är 26 250 kronor.
Hon arbetar på ett företag som går under Teknikavtalet IF Metall.
26 250
x
0,008
=
210 kronor
Rörliga tillägg. Under förra året fick hon
totalt 23 500 kronor i ersättning för obekväm
arbetstid, övertidsersättning, bonus och resetillägg.
23 500
x
OBS! Räkneexemplet
nedan gäller för dig som
arbetar inom Teknikavtalet
IF Metall. I medlemsportalen, som du når via
ifmetall.se, finns fler tips
kring beräkningen av
semesterlön alternativt
semesterersättning inom
några av de större avtalsområdena.
+
0,13
=
122 kronor
25
332 kronor
Utöver sin månadslön har Anna 332 kronor i semestertillägg per dag.
Så räknar du ut semesterdagarna
Lisa började sin anställning som reparatör den 3 oktober 2014.
Hur många betalda semesterdagar hon har rätt till räknar du ut på följande vis:
Antalet anställningsdagar1
x
365
25
=
Betalda semesterdagar
365
Exempel
180
x
25
=
12,32
som avrundas till 13 betalda semesterdagar.
Lisa har rätt till 13 betalda semesterdagar
plus ytterligare 12 obetalda.
1 Under tiden den 1 april–mars
2 Observera att decimaltal alltid avrundas uppåt.
Lägsta semesterlön – balkongtillägget
Lägsta semesterlön är en garanti
för lågt avlönade medlemmar att
få ut en extra slant till semestern.
Många medlemmar tvingas av
ekonomiska skäl att tillbringa
semestern hemma, på balkongen,
därav uttrycket balkongtillägg.
Giltigt från
Kronor per dag
1/4
Teknikavtalet IF Metall 1 299
1/5
Motorbranschavtalet 1 299
1/4
Allokemisk Industri 1 333
Kemiska fabriker 1 342
1/4
Samhall 1 216
Hela perioden
Illustratör: Johanna Wallin