Personalhandbok

För dig som är
personlig assistent
Personalhandbok
För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter
Innehållsförteckning
Arbetsgivare
s2
forts. innehållsförteckning
Ledighet
s 10
Styrelse och kontor
Semester
Arbetsgivarorganisation
Semesterersättning
Facklig organisation
Tjänstledighet, permission mm
Arbetsledare
Arbetsbefrielse
Anställningsfrågor
s3
Arbetsmiljö
Kollektivavtal
Arbetsmiljöarbete
Försäkringar
Skyddsombud
Anställning
Arbetsskada och tillbud
Den personliga assistentens roll
Friskvård
Anställningens upphörande från arbetsgivarens sida
Alkohol och droger
Anställningens upphörande från assistentens sida
Medarbetarsamtal
Arbetsplats
Akutlista
Tystnadsplikt
Övriga anställningsfrågor s 12
Rapporteringsskyldighet
Arbetstid och schema
s 11
Utbildning
s5
Lån
Ordinarie arbetstid
Gåvor
Dygns- och veckovila
Om assistenten skadar medlemmens ägodelar
Frivillig extratid
Arbetstidsschema
Lön
s6
Löneform
Grundläggande principer för lönesättning
Tidrapportering
Ersättning för arbete på obekväm arbetstid
Ersättning vid väntetid
Ersättning för övertid och mertid
Tjänsteresor - resor med övernattning inom och utom Sverige
Resor med egen bil
Att köra medlemmens bil i tjänsten
Utlägg för resor i tjänsten
Frånvaro
s9
Sjukdom
Sjuklön
Vård av barn
Det här är ett dokument som
vägleder dig i ditt arbete!
?
1. Arbetsgivare
Det är Kooperativet Hand i Hand som är din arbetsgivare. Kooperativet Hand i Hand är en ekonomisk
förening som startade sin verksamhet i februari 1995. För att bli medlem i föreningen måste man ha
rätt till personlig assistans enligt LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kooperativet Hand i Hand har idag 39 medlemmar.
Styrelse och kontor
Varför en personalhandbok?
Syftet med Personalhandboken är att ge vägledning samt information
om vilka skyldigheter och rättigheter man har som personlig assistent
i Kooperativet Hand i Hand. I Personalhandboken beskrivs de generella
rutiner och regler som gäller för de anställda, exempelvis de anställningsfrågor som regleras i lagar och kollektivavtal, men även praktiska
rutiner som är unika för Kooperativet Hand i Hands verksamhet. Personalhandboken gäller för alla personliga assistenter inom kooperativet,
oavsett var eller hos vem man arbetar.
Kooperativet Hand i Hands styrelse har det formella arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna. Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år och fattar då beslut om aktuella frågor som rör
verksamheten. Styrelsen har delegerat till personalen på kontoret att utföra de arbetsuppgifter som
arbetsgivaransvaret innebär, t ex lönehantering, medlemsstöd, bokföring, anställningsfrågor, utbildning och arbetsmiljöfrågor. Nedan kommer för tydlighetens skull därför benämningen ”kontoret” att
användas.
Arbetsgivarföreningen
Kooperativet Hand i Hand är anslutet till en arbetsgivarförening som heter KFO. KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. Besök KFO:s hemsida på: www.
kfo.se
Arbetstagarorganisation
Kommunal är den fackliga organisation vårt kollektivavtal slutits med. Du har dock möjlighet att vara
med i vilket fackförbund som du vill.
Arbetsledare
Medlemmen (eller medlemmens företrädare) fungerar som arbetsledare för sina egna personliga assistenter. Vissa medlemmar har en anställd arbetsledare. Arbetsledarens uppgift är att handleda de
personliga assistenterna i det dagliga arbetet. Det är även arbetsledaren som gör schema, tillsätter
Arbetsgivares kontaktuppgifter
Kooperativet Hand i Hand
Idévägen 10
312 96 Laholm
Telefon: 0430-210 32
E-mail: [email protected]
www.handihand.se
1
2
vikarier vid frånvaro, planerar för semestrar och informerar om arbetets innehåll och förpliktelser.
2. Anställningsfrågor
eller som på något sätt kan riskera ditt eller medlemmens liv. Som assistent har du både en rättighet
och skyldighet att säga nej. Vid frågor eller tveksamheter ska du alltid kontakta din arbetsgivare.
Anställningens upphörande från arbetsgivarens sida
Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal, som tillsammans med lagar och förordningar, reglerar anställningsvillkoren för arbetstagare. Det kollektivavtal som vi omfattas av, som har slutits mellan KFO och
Kommunal, reglerar anställningsvillkoren för våra personliga assistenter.
Försäkringar
Du som anställd i Kooperativet Hand i Hand är försäkrad genom KP pension och försäkring. Genom
KP tecknas även avtalsreglerade pensionsförsäkringar som är kostnadsfria för dig. Du kan läsa mer
via www.pensionsvalet.se. När du arbetar avsätter vi som arbetsgivare pengar till din tjänstepension.
Detta sker inte när du har havandeskapspenning eller föräldrapenning. Istället tar då AFA Försäkring
över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. Du kan även ha rätt till ersättning från AFA
Försäkring vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan, d.v.s. från dag 15.
Det är du som arbetstagare som gör anmälan till AFA Försäkring. För vidare information och anmälan besök www.afaforsakring.se
Villkor för anställningens upphörande, uppsägning och avsked regleras i kollektivavtalet. Det är endast personal på kontoret, i egenskap av arbetsgivare, som enligt kollektivavtalet har rätt att vidta en
uppsägning, besluta om anställningens upphörande. Om medlemmen eller hans/hennes företrädare
skulle be dig lämna arbetsplatsen eller meddela dig att din anställning upphör ska du omedelbart ta
kontakt med kontoret. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av att samarbetet inte
fungerar gäller två veckors uppsägningstid från arbetsgivarens sida.
Anställningens upphörande från assistentens sida
Om du vill att din anställning ska upphöra, ska detta meddelas skriftligt till kontoret varvid kontoet
bekräftar anställningens upphörande till dig. Du ska också omgående meddela din arbetsledare så
denne kan planera och fördela arbetet. Om du vill avsluta din anställning på grund av att samarbetet
mellan dig och medlemmen inte fungerar, upphör din anställning två veckor efter det att du meddelat arbetsgivaren detta. Om du har frågor angående villkor för anställningens upphörande kontakta
arbetsgivaren.
Arbetsplats
Anställning
Innan du börjar arbeta eller gå bredvid en annan assistent ska du skriva under ett anställningsavtal.
I anställningsavtalet regleras bl.a arbetstid, anställningstid, anställningsform, semesterrätt och lön.
Anställningsavtalet ska skrivas under av dig och någon personal på kontoret. Om avtalsvillkoren
ändras ska ett nytt anställningsavtal skrivas och det är arbetsledarens uppgift att rapportera sådana
förändringar till kontoret.
Den personliga assistentens roll
En personlig assistent kan kortfattat beskrivas som en möjlighet - en möjlighet för en assistansberättigad att leva ett självständigt och självvalt liv. Som personlig assistent utför du ett viktigt och för våra
medlemmar ovärderligt arbete. Din huvuduppgift som personlig assistent är att kompensera medlemmens funktionsnedsättning, oavsett om funktionsnedsättningen är fysisk, psykisk och/eller kognitiv.
Det innebär att du ska göra det som vår medlem pga sitt funktionshinder själv inte kan eller orkar
göra. Många gånger arbetar du som personlig assistent i någons hem där även andra familjemedlemmar finns närvarande, därför är det viktigt att du som assistent uppfattar och kan respektera familjens
privata sfär. Arbetsledaren ger dig en mer individuell beskrivning av dina arbetsuppgifter. Om du har
frågor som rör arbetet vänder du dig i första hand till arbetsledaren. Men om det av någon anledning
inte går så är du alltid välkommen att ringa kontoret. Assistentrollen innebär att arbeta i nära samspel
med medlemmen på ett flexibelt sätt. Naturligtvis ska du i rollen som assistent inte behöva bli utsatt
för någon form av kränkande behandling, tvingas assistera vid vad som kan vara kriminella handlingar
3
Din arbetsplats är där medlemmen för tillfället befinner sig. Som personlig assistent är du knuten till
medlemmen och inte till en viss plats (tex hemmet, skolan eller daglig verksamhet). Du ska inte heller
ersätta den ordinarie personalen i någon verksamhet där medlemmen deltar. Ej arbetande assistenter ska inte vistas i medlemmens bostad om inte medlemmen eller arbetsledaren gett särskilt tillstånd
till detta.
Tystnadsplikt
Du har tystnadsplikt till följd av din anställning, enligt 29§ LSS samt kollektivavtalet. Tystnadsplikten
gäller hela Kooperativet Hand i Hands verksamhet. Den gäller för uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde (medlemmen) och dennes närstående. Hit räknas bl a hälsotillstånd,
funktionshinder, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt.
Även adress, telefonnummer, datalistor, tal- och videoinspelningar samt bilder omfattas av tystnadsplikt. Observera att du alltså inte ens får berätta för dina närstående hos vem eller var du arbetar.
Kontakta omgående din arbetsledare eller kontoret om någon utomstående vill ha uppgifter.
Tystnadsplikt enligt kollektivavtalet gäller också i vissa fall för uppgifter om andra personer som
arbetstagaren till följd av sin anställning fått kännedom om. Undantag från tystnadsplikten kan göras
men dessa ska då finnas skriftliga, upprättade av legal företrädare.
4
Rapporteringsskyldighet
Du som anställd ska enligt 24b§ LSS genast rapportera till arbetsgivaren om du uppmärksammar eller
får kännedom om ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör medlemmen. Som anställd är du enligt 14 kap 1§ SoL skyldig att genast anmäla till Susanna Skoglund, verksamhetsansvarig på Kooperativet Hand i Hand, om du genom din verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa. Om detta sker när kontoret är obemannat ring omedelbart jourtelefonen. Susanna anmäler sedan detta vidare till berörd socialnämnd.
Varje arbetsschema är baserat på respektive medlems behov av personlig assistans. Det är arbetsledarens uppgift att upprätta schemat för assistenternas arbetstider. Personalen på kontoret kontrollerar att schemat stämmer överens med lag och kollektivavtal innan det träder i kraft. De personliga
assistenterna ska få information om schemaändringar senast två veckor innan det nya schemat träder i kraft. Istället för raster har personliga assistenter ofta måltidsuppehåll som ingår i arbetstiden.
Assistenten gör ett uppehåll för att äta, men ska finnas till hands på arbetsstället för att vid behov
kunna utföra arbetsuppgifter.
3. Arbetstid och schema
4. Lön
Följande regler är hämtade från gällande kollektivavtal samt från arbetstidslagen.
Löneform
Ordinarie arbetstid
I Kooperativet Hand i Hand förekommer två olika löneformer: månadslön och timlön.
En anställning avser heltid, deltid eller timanställning. Arbetstid avser ordinarie arbetstid, väntetid,
frivillig extratid, utbildning, bredvidgång, semester, sjukfrånvaro och vård av barn. Enligt vårt kollektivavtal utgörs en heltid av 40 timmar i veckan vilket i snitt motsvarar 172 timmar per månad. Utöver
en heltidstjänst kan en assistent arbeta ytterligare max 200 timmar på ett år. Totalt antal arbetade
timmar får ej överskrida 2080 på ett år. Väntetid (det som tidigare kallades jour) innebär att assistenten finns tillgänglig för medlemmen på arbetsplatsen, utan att utföra arbete. Man får arbeta högst 48
timmar väntetid på 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Tidigare var det vanligt att assistenter sov på sin arbetsplats under väntetiden, detta är dock ingen rättighet. Inte heller byten av pass är
en rättighet utan måste först godkännas av arbetsledare, detta för att undvika att någon bryter mot
dygns- och/eller veckovilan.
Grundläggande principer för lönesättningen
Dygns- och veckovila
Dygnsvila innebär en sammanhängande ledighet på 11, i vissa fall 9, timmar under varje 24-timmarsperiod. Tillfälliga avvikelser som beror på orsaker du inte kunnat förutse får dock göras. Vid resor
kan undantag från dygnsvilan medges. Veckovilan ska vara minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande. Man kan inte ha veckovila samtidigt som man har
väntetid eller beredskap.
Kooperativet Hand i Hand tillämpar individuell lönesättning. Lönerna ska bestämmas med hänsyn
till ansvar, svårighetsgrad och till den personliga assistentens prestation och kompetens. Samma
principer för lönesättningen ska gälla för kvinnor och män liksom för äldre och yngre assistenter.
Lönerevision sker en gång per år och i samband med detta kallar din arbetsledare dig till ett individuellt lönesamtal.
Tidrapportering
Vi använder ett nätbaserat tidrapporteringssystem. Som assistent får du egna inloggningsuppgifter
med vilka du bl a kan logga in och godkänna din tidrapport samt se ditt schema. Väntetid (som i
systemet fortfarande benämns som jour) och ob fylls i automatiskt men det är ändå viktigt att kontrollera att allt stämmer vid varje månadsskifte innan tidrapporten godkänns. När du som assistent
Frivillig extratid
Varför
kämpa
själv?
Frivillig extratid är den tid du arbetar utöver din ordinarie tjänst, exempelvis om du tar ett extrapass
eller arbetar längre än vad du egentligen skulle ha gjort. Du får som mest arbeta så många extratimmar att du kommer upp i en heltidstjänst (dvs i snitt 40 timmar per vecka) samt ytterligare max 200
timmar per år.
Arbetstidsschema
5
6
godkänt din tidrapport är det arbetsledarens tur att godkänna innan tidrapporten slutligen godkänns
av löneansvarig hos arbetsgivaren och överförs till löneprogrammet. Hos några av våra medlemmar
sker tidrapporteringen fortfarande på papper. Där redovisas dina arbetade tider på en blankett som
kallas ”tidrapport”. Väntetid, semester, sjukdom, tjänstledighet etc ska också fyllas i. Du godkänner
din tidrapport genom att skriva under den. Därefter lämnar du tidrapporten till din arbetsledare som
också signerar den. Arbetsledaren skickar sedan samtliga tidrapporter till arbetsgivaren senast den
10:e följande månad. Kontakta arbetsgivaren om du är osäker på hur och vad du ska fylla i på tidrapporten. Förutom tidrapporten som ligger till underlag för din lön ska även en tidrapport fyllas i till Försäkringskassan. På Försäkringskassans tidrapport ska dock endast aktiv assistanstid samt ev väntetid
redovisas, alltså inte någon frånvaro eller annan typ av arbetstid, tex utbildningstid och personalmöte.
enligt överenskommelse. Ersättning för arbetad tid under väntetid utges endast för fullgjorda halvtimmar. Flera korta arbetstillfällen under ett pass får sammanräknas.
Ersättning för övertid och mertid
I kollektivavtalet anges ersättningen för övertid och mertid. Ersättningen betalas enbart ut om arbetsledaren eller arbetsgivaren på förhand har beordrat övertiden/mertiden. Övertids- och mertidskompensation utges inte om arbetstiden förlängs pga vikariat, byte av arbetspass eller frivillig extratid.
Tjänsteresor - resor med övernattning inom och utom Sverige
Om du arbetar på obekväm arbetstid får du ett särskilt tillägg på lönen – OB-tillägg. Du får då
ersättning för fullgjorda halvtimmar.
Om du ska arbeta under en resa som innebär minst en övernattning ska en särskild överenskommelse skrivas mellan dig och arbetsgivaren innan resan påbörjas. Överenskommelsen ska innehålla
de villkor som ska gälla under resan. I kollektivavtalet kan du få mer information om särskilda villkor
vid resor.
Tider då OB-ersättning utgår:
Resor med egen bil
Ersättning för arbete på obekväm arbetstid
OB-kväll (vardagar)19.00–22.00
OB-natt (vardagar)22.00–06.00
OB-helg
Fredag och dag före helgdag
19.00–24.00
Lördag, söndag eller annan helgdag än nedan
00.00-24.00
Måndag och dag efter helgdag
00.00-07.00
OB-storhelg18.00–07.00
Om du använder egen bil i tjänsten, tex när du deltar i utbildning eller om du tillfälligt befinner dig
på annan ort där du ska arbeta, betalas en skattefri bilersättning ut till dig när du får din lön. En reseräkning ska fyllas i och skrivas under. Om du använder egen bil för att köra medlemmen till skola,
arbete eller annan aktivitet ska du kontakta arbetsgivaren för att höra vad som gäller.
Att köra medlemmens bil i tjänsten
Som förare av medlems bil är du enligt gällande trafikregler själv ansvarig för att bilen är trfiksäker.
Om bilen inte är trafiksäker ska du inte köra den. Det kan även finnas andra orsaker till att du inte
ska köra bilen, tex vid trötthet, stress eller medicinering. Det är viktigt att du får möjlighet att ta
pauser vid behov, särskilt vid längre körningar. Om du och medlemmen är oense om säkerheten
Tid från kl 18.00 på vardag närmast före trettondag jul, första maj, kristi himmelsfärdsdag,
nationaldagen (6 juni) och alla helgons dag.
Tid från kl 18.00 på dag före långfredagen till kl 07.00 på dagen efter annandag påsk.
Tid från kl 18.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl
07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.
Ersättning vid väntetid
Ersättning under väntetid, eller jour som det fortfarande kallas i vissa sammanhang, utges enligt
gällande kollektivavtal. Kvalificerad väntetid börjar kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och slutar
kl 06.00 dag efter söndag eller helgdag. För aktiv arbetad tid under väntetiden utgår kompensation
7
En
för alla,
alla för
en!
8
ska arbetsgivaren kontaktas. Du är skyldig att följa de regler som gäller vid bilkörning, såsom att ha
giltigt körkort, följa hastighetsanvisningar, använda säkerhetsbälte och inte vara påverkad av alkohol
eller andra droger. Eventuella bötesbelopp betalas av dig. Som personlig assistent ska du även se till
att bilbälte används samt att erläggning av parkeringsavgift/tillstånd sker.
14 i sjukperioden, förutsatt att du har skickat in ett läkarintyg från åttonde kalenderdagen. Från och
med dag 15 anmäler arbetsgivaren din sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Efter dag 15 kan avtalsgruppsförsäkringen AFA komplettera den ersättning som du får från Försäkringskassan. Kontakta
arbetsgivare om detta är aktuellt.
Utlägg för resor i tjänsten
Vård av barn
Om du gör utlägg för resor i tjänsten med tåg, buss, flyg eller taxi ersätts dessa. Sådana resor kan förekomma exempelvis när du deltar i utbildning eller om medlemmen tillfälligt befinner sig på annan
ort där du ska arbeta.
Om du inte kan arbeta på grund av vård av barn ska du meddela arbetsledaren och arbetsgivaren så
snart som möjligt. Du gör själv anmälan till Försäkringskassan för utbetalning av ersättning.
5. Frånvaro
6. Ledighet
Sjukdom
Semester
När du är sjuk och inte kan arbeta ska du anmäla detta till din arbetsledare så snart som möjligt. Då
blir det lättare att hitta en vikarie. Så snart du har möjlighet är det viktigt att du meddelar arbetsledaren när du kan börja arbeta igen. Friskanmälan ska göras senast kl 16.00 dag före återgång till
arbete. Senast från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden måste du lämna läkarintyg till
arbetsgivare för att fortsatt sjuklön ska utbetalas. Arbetsgivaren kan dock begära in läkarintyg redan
från dag ett.
Alla anställda har laglig rätt till semester. Arbetsgivaren har också en laglig skyldighet att se till att
anställda tar semester. I början av året meddelar arbetsgivaren din arbetsledare det preliminära
antalet betalda och obetalda semesterdagar som du har rätt att ta ut under kalenderåret. I god tid
före ledigheten behöver din arbetsledare få in dina önskemål om när du vill ta ut semester och eventuella sparade dagar. Även när du bara vill ta ut enskilda semesterdagar ska detta meddelas i god tid
före ledigheten. Kan du och din arbetsledare inte komma överens om aktuellt semesteruttag så ska
du kontakta arbetsgivaren. Det är viktigt att du markerar i din tidrapport hur du skulle ha arbetat de
dagar du är semesterledig så att det kan registreras vid lönekörningen.
Sjuklön
Du har rätt till sjuklön i enlighet med gällande lag och kollektivavtal. Om den avtalade anställningen
är kortare än en månad har du bara rätt till sjuklön om du tillträtt anställningen och därefter varit
anställd minst 14 dagar i följd. Den första dagen (dock max 8 timmar) av sjukfrånvaron är karensdag
dvs ingen betalning utgår. Därefter utbetalas 80 % av den lön som du skulle ha haft till och med dag
Semesterersättning
Om du har timlön direkt semesterersättning betalas ingen semesterersättning ut i samband med
semesterledigheten. Den får du istället vid varje löneutbetalning eftersom den är inkluderad i timlönen. Om du har timlön exklusive semesterersättning utbetalas semesterersättningen i samband med
uttagen semester. Om arbetsgivaren betalat ut för mycket semesterersättning till dig, pga att du har
tagit ut för många semesterdagar eller ändrat sysselsättningsgrad under året, måste detta regleras.
Detta görs genom avdrag på lönen vid det nya årets början eller om anställningen upphör, i samband
med utbetalning av slutlön. Om slutlönen inte täcker hela summan blir du återbetalningsskyldig.
Tjänstledighet, permission, inarbetad tid och annan ledighet
Begäran om tjänstledighet, permission, inarbetad tid och annan ledighet ska ske i god tid till arbetsledaren. Arbetsledaren har dock inte formell rätt att bevilja dig sådan ledighet utan beslutet fattas i
Kvalitet
hela livet
igenom!
9
10
samråd med arbetsgivaren.
Kooperativet Hand i Hand erbjuder årligen ett friskvårdsbidrag, kontakta din
arbetsgivare för mer information.
Arbetsbefrielse
Om arbetsledaren anser att du inte behöver vara tillgänglig under ett arbetspass/del av arbetspass
kan arbetsledaren befria dig från arbete. Detta sker helt och hållet på egen risk från arbetsledarens
sida. Om något skulle hända medlemmen under det arbetspass som du blivit befriad från så är du
inte ansvarig för detta. Du har rätt till lön för det arbetspass som du blivit befriad från.
7. Arbetsmiljö
Alkohol och droger
Inom Kooperativet Hand i Hand råder nolltolerans mot droger och alkohol under arbetstid. Det är
även förbjudet att nyttja droger eller alkohol under andra tidpunkter om det riskerar att påverka
säkerheten och utförandet av assistansen. Om du missköter arbetet, och det finns misstankar om
alkohol eller drogmissbruk, har arbetsgivaren rätt att beordra dig till läkarundersökning. Arbetsgivaren har också rätt att bestämma vilken läkare du ska gå till.
Medarbetarsamtal
Arbetsmiljöarbete
Kooperativet Hand i Hands övergripande mål är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att
ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt. Arbetsgivaren, arbetsledarna och de personliga assistenterna ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att
veta vilka arbetsmiljöregler som gäller finns Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och aktuella
föreskrifter i en särskild arbetsmiljöpärm hos din arbetsgivare. Årligen annordnas arbetsmiljöutbildningar för både assistenter och arbetsledare.
Kooperativet Hand i Hand erbjuder årligen medarbetarsamtal till alla personliga assistenter som
varit anställda minst ett år. Medarbetarsamtalen initieras av din arbetsledare och genomförs med
denne samt ev tillsammans med personal från arbetsgivaren. Syftet med samtalet är att du och din
arbetsledare ges möjlighet att diskutera din arbetssituation, hur du upplever ditt arbete och vilka
förväntningar du har på arbetet framöver. Medarbetarsamtalet är en möjlighet för dig att ta upp de
frågor som du tycker är angelägna att diskutera.
Akutlista
Skyddsombud
Det finns regionala skyddsombud som du kan vända dig till i arbetsmiljöfrågor. Kontakta arbetsgivaren för aktuellt skyddsombud.
Om något skulle hända medlemmen när du arbetar, så har han/hon en akutlista med telefonnummer till de personer som du ska kontakta. Fråga medlemmen/arbetsledaren var akutlistan finns.
7. Övriga anställningsfrågor
Arbetsskada och tillbud
Om du råkar ut för en arbetsskada i ditt arbete ska du omedelbart informera
arbetsgivaren. Tillsammans fyller ni i en arbetsskadeanmälan som skickas till
Försäkringskassan. Det är viktigt att göra en arbetsskadeanmälan eftersom
arbetsskadan måste dokumenteras och för att eventuella åtgärder ska kunna
sättas in för att förhindra att olyckan sker igen. Som arbetsskada räknas
olycka som inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet. Det
kan även handla om en sjukdom som du fått pga ditt arbete. För att vi ska
kunna förebygga att allvarliga olyckor inträffar är det viktigt att du anmäler
även tillbud till arbetsgivaren. Ett tillbud är en mindre olyckshändelse som
kunde fått allvarliga följder. Det kan tex vara att du halkat på ett golv och inte skadat dig, men att du
faktiskt kunde ha skadat dig allvarligt.
Utbildning
Alla personliga assistenter i Kooperativet Hand i Hand ska få tillräckliga kunskaper för att kunna klara
arbetet och stärka sig i rollen som assistent. Detta sker bl a genom att Kooperativet Hand i Hand
årligen anordnar ett antal utbildningar, såsom HLR, brandskydd och introduktionsutbildning för nyanställda. Det finns även möjlighet till individuellt anpassad utbildning till stöd för enskild personlig
assistent eller grupp av assistenter i den aktuella arbetssituationen. Ta kontakt med din arbetsledare
vid behov.
Lån
Du får som huvudregel inte låna pengar av någon medlem och medlemmen får inte heller låna
pengar av dig. Du ska inte heller gå i borgen för någon medlem eller vice versa.
Friskvård
Gåvor
Enligt Skatteverket är huvudregeln att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Detta gäller även
11
12
Kooperativet Hand i Hand
Idévägen 10
312 96 Laholm
Telefon: 0430-210 32
E-mail: [email protected]
www.handihand.se