Klicka här för att ladda hem som PDF

Verksamhetsplan
Våren 2015
Dungens Förskola
0
1(2)
Verksamhetsplan
för
Frilufts Förskolor
Mål och metoder
Vi arbetar efter Lpfö 98:10, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens
förskole- och skolplan. Vår verksamhet inom Frilufts Förskolor innehåller såväl övergripande
och gemensamma mål som förskolespecifika.
Övergripande och gemensamt för alla Frilufts Förskolor är att
Förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik!
Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer med naturen och uteverksamheten som bas. Vår
metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik och därigenom utgöra ett komplement
till barnens övriga tid och liv.
Frilufts Förskolors utomhus- och naturpedagogik
Med Veda & Barke i Naturen (kortfattad beskrivning)
Veda och Barke är med barnen under alla år på Frilufts Förskolor och följer
barnen i de olika grupperna Upptäckare (1-3 år), Utforskare (3-4 år)
och Äventyrare (4–5 år, oftast det sista året på förskolan).
Året om går barnen till skogen och/ eller vistas ute i naturen.
Vintertid är det skidskola- Veda & Barke på skidor, och skridskoskolaVeda & Barke på skridskor för de äldre barnen. Äventyrarna har alltid
den verksamheten och de äldsta Utforskarna enligt vår öva-, pröva-, läraplan.
Vi uppmuntrar alla barn som vill och har skidor att åka i närmiljön när snön finns.
Pulkaåkning är en populär aktivitet för alla grupper.
Frilufts Förskolor har en gemensam ”grön tråd” och öva-, pröva-, läraplan
för alla Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.
Vi eftersträvar att kontinuerligt äta och laga mat på utflyktsplatsen eller gården.
I huvudsak sker vilan ute och de barn som sover, sover i våra vindskydd på
förskolans gård och/ eller på utflyktsplatsen.
Äventyrarna har ”Hitta Vilse” (Civilförsvaret) under såväl den varma som kalla årstiden.
Verksamheten varierar med barnets ålder och mognad samt förskolans
geografiska förutsättningar.
1
2(2)
Övrigt vi anser är viktigt med vår verksamhet…
Barnen skaffar sig erfarenheter av sin omgivning genom egna sinnesupplevelser.
Genom att lukta, känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barnen uppfattning
och får nya begrepp om olika föremål, tid, händelser med mera.
Upplevelserna leder till resonemang kring olika företeelser och stimulerar till fortsatta
undersökningar och upptäckter.
Upptäckterna leder till nyfikenhet, samtal och frågor om Hur och Varför, olikheter och likheter
blir naturliga.
Vi lär oss matematiska begrepp genom att jämföra, sortera, mäta, och räkna.
Språket tränar vi genom dagliga samtal och med lek, drama, sång, sagor samt ramsor.
I skogen, på gården och ängen finns obegränsade tillfällen att träna motoriken
-att gå, klättra, springa, balansera, åla, krypa, hoppa, sparka boll blir självklarheter.
När vi samlar småkryp och växter, knyter rep, sorterar och packar i och ur ryggsäck
tränar vi förutom finmotorik även koordination, koncentration och uthållighet.
Med naturen som inspirationskälla utforskar vi färg och form, hur olika
material ser ut och känns, vad man kan använda dem till och så vidare.
Att göra vattenfärg av blåbär, måla på snö, stenar och pinnar är roligt, spännande och
inspirerande inlärningstillfällen.
I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, skapar erfarenheter
av kommunikation, turtagning med mera.
Leken är grunden för att träna social kompetens!
Avslutningsvis…
Vår inriktning månar om barnens välmående och hälsa och vi lägger därmed stor
vikt vid att under trevliga former servera barnen bra och näringsriktig mat enligt
Livsmedelverkets riktlinjer gällande mat för barn i förskolan.
2
Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Dungen Våren 2015
Vi välkomna alla barn och föräldrar till en ny termin på Dungen!
Dungens mat och öppettider
Dungen öppnar klockan 6.45 varje morgon och stänger klockan 17.30.
Frukost serveras mellan 6.45- 7.15.
Efter ca kl. 7.30 tar vi emot barnen färdigklädda ute på gården.
Vi äter alltid en frukt/ smörgås på förmiddagen i samband med våra aktiviteter.
Alla grupper äter lunch mellan kl. 11.00-11.30, beroende på utflyktsdag eller
hemmadag.
Mellanmålet serveras mellan kl. 14.00-14.30.
Vid ca 16.30 äter vi frukt.
Våra öppnings- och stängningstider är anpassade efter föräldrarnas önskemål.
VIKTIGT att barnens närvarotider efterföljs och att barnens dag avslutas vid
hämtning.
Vid frånvaro, sjukdom eller när barnet blir friskt meddelar Ni förskolan senast
kl. 7.30 på telefon 08-89 73 30.
Detta är viktigt för oss att veta inför dagens aktiviteter samt personalplanering, t ex
vikariebehov. På vår telefonsvarare kan du lämna ett meddelande mellan 17.30 och
6.45.
Caroline Bjuvenmark är förskolechef på förskolorna Dungen och Gläntan och alternerar
mellan de båda förskolorna. Caroline kan nås på tel: 070-534 50 08, eller
[email protected]
Frilufts Förskolors kontor har telefonnummer 08-471 99 44.
Dungens strävansmål
Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
Förskolans läroplan Lpfö 98:10
Vi på Dungen vill ge alla barn en TRYGG, ROLIG och LÄRORIK tid på förskolan.
Vi genomför stor del av vår verksamhet utomhus och tycker att naturen är den plats
där barnen på bästa möjliga sätt kan utveckla sin självkänsla, motorik, fantasi,
kunskap och lek. Vi ser till varje enskilt barns behov av att utvecklas i sin egen takt
efter intresse, erfarenhet och förutsättning.
Vår strävan är att ge barnen rika naturupplevelser utanför förskolegården samt
erbjuda lek och aktiviteter på vår gård.
Vi strävar efter att erbjuda inbjudande, utmanande och föränderliga inomhusmiljöer
som vi pedagoger har möjlighet att anpassa efter barnens behov och intressen.
3
För att nå våra mål arbetar vi efter förskolans läroplan Lpfö 98:10 samt Frilufts
Förskolors egna styrdokument. Vi arbetar kontinuerligt med dokumentation
utvärdering och uppföljning för att utveckla vårt arbete på förskolan.
Vi pedagoger på Dungen har följande utvecklingsmål under våren:
* Implementera likabehandlingsplanens kartläggning och koppla det till
respektive barngrupp
* Arbeta med barnkonventionen med hjälp av olika läromedel som t.ex.
tio små kompisböcker från Natur och Kultur
* Arbeta med Grön Flagg, tema: Konsumtion
* Vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen med hjälp av Ipad
* Fokusområden: Språk och kommunikation samt matematik och motorik
Värdegrund och Likabehandlingsplan
Värdegrunden innefattar barn, föräldrar och pedagoger.
Trygghet - Vi arbetar med tydliga rutiner så att barnen ska
veta vad som händer varje dag.
Respekt - Vi strävar efter att vara ärligt intresserade av barnet
samt alltid ha det enskilda barnet i fokus.
Solidaritet - Vi vill att barnen på Dungen känner gemenskap
med varandra.
Jämställdhet - När vi bemöter barnen ska vi ge var och en
samma möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov och
förutsättningar.
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till
empati och omtanke om andra utvecklas, liksom
öppenhet och respekt för skillnader i människors
uppfattningar och levnadssätt.
Förskolans läroplan Lpfö-98:10
Vi på Dungen har arbetat fram en likabehandlingsplan som är ett levande dokument i
hela vår verksamhet. Med hjälp av den samt Frilufts Förskolors gemensamma
likabehandlingsplan, Lpfö, Grön Flagg och material från barnkonventionen vill vi på
Dungen skapa en trygg förskola för alla barn som går där.
Vi på Dungen strävar efter att alla barn ska ha rätt att vara sig själva, uttrycka sina
åsikter och känna att de har medinflytande i verksamheten.
Vi pedagoger lyssnar in alla barn, ser deras behov och intressen, vi är nyfikna och
närvarande under hela dagen på förskolan. Dungens likabehandlingsplan revideras
varje år.
Alla pedagoger arbetar för att det inte ska förekomma någon diskriminering,
trakasserier eller annan kränkande behandling på förskolan. Detta gör vi genom att vi
ger barnen rätt verktyg vid eventuell konflikthantering, vi är närvarande pedagoger,
vuxna som lyssnar på barnens tankar och önskemål, vi för en öppen dialog med barn
4
och föräldrar samt att vi har återkommande diskussioner och värdegrundsövningar i
personalgruppen.
Arbetet med barnkonventionen kommer att gå hand i hand med
likabehandlingsplanen. Vår vision är att på vår förskola ska alla (barn-pedagogerföräldrar) känna sig trygga och bli respekterade för det de är oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi tillämpar nolltolerans gällande
diskriminering samt trakasserier.
Vårt kök
I köket är det Shiyad som lagar vår fantastiska mat. Redan när vi kommer in i hallen
på morgonen möts vi av härliga dofter från köket. Matsedeln planeras och följer
Livsmedelsverkets riktlinjer för barnomsorgens måltider i möjligaste mån. Dungen
serverar ekologisk mat 1g/vecka samt använder sig av ekologiska mejeriprodukter
och frukt varje dag. Veckans matsedel finns på förskolans hemsida.
Grön Flagg
Dungen är en certifierad Grön Flagg förskola.
”Grön Flagg är ett sätt att få lärande för hållbar
utveckling att genomsyra arbetet och att jobba mot
mål och riktlinjer i läroplaner. Utvecklingen sker
både i den pedagogiska verksamheten men också
genom en mer hållbar daglig drift av verksamheten.
Verktyget bygger på barns och ungas delaktighet
och ger förutsättningar för inflytande och skapar
framtidstro. Grön Flagg visar också tydligt upp att er
verksamhet bidrar till ett viktigt arbete mot en mer
hållbar framtid.”
Vi arbetar med Grön Flaggs 10 nyckeltal: 1. Nedskräpning, 2. Avfall, 3.
Återvinning/Återbruk, 4. Återvinning/Källsortering, 5. Konsumtion, 6. Energi och
Klimat, 7. Transporter, 8. Vatten, 9. Allemansrätten, 10. Hälsa och arbetsmiljö.
Denna termin fokuserar vi på temat konsumtion. Vi har sedan tidigare godkända
rapporter i ämnena: Kretslopp & Närmiljö och Livsstil & hälsa.
Upptäckare, Utforskare och Äventyrare
tillsammans med Veda & Barke.
Veda & Barke är med oss till skogen, skridskobanan, på skidor
och till vattnet/kärret. Veda & Barke är också med oss på
förskolan i våra dagliga rutiner och aktiviteter. Vi arbetar med
vår Gröna tråd och Öva, pröva, läraplan dagligen.
5
Gruppansvariga för de olika grupperna är: Upptäckare - Susanna Soppela,
Utforskare 1 - Malin Fahlén, Utforskare 2 - Erika Malmgren, Äventyrare - Åsa
Andersson
Ryggsäckar
Alla barn på Dungen ska ha med sin ryggsäck tisdag, onsdag, torsdag. Den ska alltid
innehålla, sittunderlag, fylld vattenflaska, matlåda med bestick och extra kläder. På
tisdagar ska det även finnas en liten smörgås och kall eller varm dryck.
Vi vill också påminna om att märka allt som finns i ryggsäcken, bestick, lock, kläder
m.m. Tänk också på att ryggsäcken ska vara lagom stor och helst ha ett bröstband, då
sitter den bättre.
Födelsedagar
När barnen på Dungen fyller år sätter vi upp flaggan och skriver på anslagstavlan
ute. Vi sjunger födelsedagssången på samlingen och om man vill får man ha vår
födelsedagskrona hela dagen.
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen kommer att ske vid olika tidpunkter beroende vad för slags
samtal ni har. Inskolningssamtalen startar v. 6. Utvecklingssamtal startar v. 8.
En inbjudan med förslag på dag och tid kommer att hängas upp på barnens klädnypa
ovanför hyllan.
Verksamhetsplan för Upptäckarna
Den här terminen är vi 13 Upptäckare. Där arbetar Vida Nadali 40 Tim
(barnskötare), Rebecca Hemmander 27 tim (vikarie) samt Susanna
Soppela 35 tim (lärare, gruppansvarig, studerar till förskollärare).
Mål Vt-15
Vi kommer under våren att satsa på att Upptäckarna ska känna sig
trygga med oss pedagoger och barn på Dungen. Under våren har vi
som mål att Upptäckarna ska lära sig att visa hänsyn till varandra och miljön.
Tillsammans med Veda och Barke ska vi ha roliga aktiviteter både utomhus och
inomhus. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Grön Flagg temat konsumtion.
Barnen har visat intresse för djur vilket vi vill ta tillvara på. Detta innebär att vi under
våren kommer starta upp ett djurtema.
Vi kommer att satsa mer på matematik, motorik, språk och kommunikation under
våren. Detta kommer vi att koppla ihop med Grön Flagg temat konsumtion och vårt
djurtema.
Måndagar: Lek på gården och Upptäckarpedagogerna planerar på förmiddagen
Tisdagar: Halvdagsutflykt, med ryggsäck, dryck, smörgås
Onsdagar: Aktivitetsdag, på gården eller i närmiljön
Torsdagar: Heldagsutflykt, med aktiviteter inom temat, ibland i mindre grupper
Fredagar: Lek på gården och en gemensam sångsamling med hela Dungen
6
Verksamhetsplan Utforskare I
Utforskare I är 11 barn. Där arbetar Malin Fahlén 38 tim. (lärare för
yngre åldrar, gruppansvarig) Denise Lennmark 35 tim. (barnskötare)
Mål Vt-15
Vårt mål för terminen är att alla barn ska känna sig trygga och våga ta
plats i gruppen. Vi ska lägga fokus på hur man är en bra kompis. Vi
kommer att arbeta mycket med 10 små kompisböcker från Natur och
Kultur som tar upp olika teman/ dilemman som t.ex. säga stopp, visa känslor och
samarbeta, leka lekar, spela rollspel och med Veda och Barke. Vi följer Lpfö-98:10
och vår egen öva- pröva-läraplan samt gröna tråden.
Måndagar: Utforskar pedagogerna planerar på förmiddagen, vi leker på och utanför
gården
Tisdagar: Heldagsutflykt till skogen där vi gör olika aktiviteter. Ryggsäck packad med
smörgås, vattenflaska med dryck, matkåsa, drickkåsa, bestick och ett sittunderlag
Onsdag: Vi kommer arbeta med vårt kompistema.
Torsdagar: Heldagsutflykt till skogen där vi gör olika aktiviteter. Ryggsäck med
matkåsa, drickskåsa, bestick och sittunderlag
Fredag: Vi leker på gården eller i närheten. Vi har gemensam sångsamling med alla
Dungens barn.
Verksamhetsplan Utforskare II
Utforskare II är 13 barn. Där arbetar Erika Malmgren 35 tim (Förskollärare,
gruppansvarig), Foluke Eriksson 30 tim (barnskötare) (Foluke arbetar också hos
Upptäckarna) och Åsa Pellas 16 tim (förskollärare)
Mål Vt-15
Vi kommer att arbeta utifrån temat ”vi gör med händer och fötter”. Det innebär allt vi
kan använda händerna och fötterna till/med/för. Vi kommer att skapa utifrån
händerna och fötterna som mallar.
Vi kommer aktivt att arbeta med lärplattan på ett pedagogiskt sätt, samt att använda
olika applikationer som komplement i skapande och matematik.
Grön Flagg temat är konsumtion. Vi kommer att skapa i återvunnet material på olika
sätt samt ta oss till återvinningsstationen. Vi kommer under miljöveckan starta upp
projektet ”att odla i olika saker”. Vi planerar att odla popcorn, krasse, äpple och päron
i cd-fodral, plastfickor och plastaskar (för körsbärstomater).
Vi kommer att lära oss mer om månader och dagar genom våra månadsburkar,
sånger och sagor.
Vi kommer använda oss utav färgglada kort som tar upp Barnkonventionen. En
artikel på varje kort. Fokus ligger på några utvalda kort och ett kort i taget, tanken är
att vi ska samtala och reflektera med gruppen kring varje kort.
Frilufts Förskolors Gröna tråd är en naturlig del i vår verksamhet. Vi kommer laga mat
i skogen vid flera tillfällen, vi kommer att använda oss av murrikkan för att laga bröd
och mat till lunch.
Vi följer öva, pröva, läraplan tillsammans med Veda & Barke i naturen.
7
Måndagar: Vi leker på/utanför gården
Tisdagar: Heldagsutflykt. Alla barnen tar med sig en liten smörgås och dryck
hemifrån.
Onsdagar: Heldagsutflykt. Alla barn tar med sig dryck hemifrån
Torsdagar: Utflykter med olika aktiviteter som t.ex. yoga
Fredagar: Vi leker på gården och har sångsamling tillsammans med alla barn på
Dungen. Pedagogerna på Utforskare II planerar på förmiddagen.
Verksamhetsplan Äventyrarna
Äventyrarna är 14 barn. Där arbetar Åsa Andersson 35 tim
(förskollärare, gruppansvarig), Bengt Axelsson 35 tim (biolog)
Mål Vt-15
Vårt övergripande mål är att:
”Barnen ska tycka det är så roligt att komma till
Dungen att de längtar dit”
Vi fortsätter att jobba med hur man är en bra kompis. Under våren kommer våra
fokusområden från läroplanen att vara Språk och kommunikation, Matematik och
Motorik.
Vi fortsätter med skolförberedande aktiviteter som bl.a. handlar om bokstäver
(bokstavsdagar). Inom matematikområdet kommer vi att göra olika övningar som
bl.a. handlar om att mäta tid och längd, att sortera och använda räknesagor. Vi
kommer också att träna på vad man gör om man råkar gå vilse.
Under vintersäsongen erbjuder vi när tillfälle ges aktiviteter som pulka, skidor och
skridskor. Om utrustning krävs meddelar vi detta i veckobreven. Efter vintersäsongen kommer vi att ändra våra utflyktsdagar till att vara tisdagar och onsdagar
enligt schemat nedan.
Måndagar: Vi går på förmidagsutflykt.
Tisdagar: Heldagsutflykt till skogen. Alla tar med ryggsäck med egen dryck, smörgås
och matkåsa.
Onsdagar: Efter vintersäsongen; heldagsutflykt till skogen. Alla tar med sig ryggsäck
med matkåsa.
Torsdagar: Under vintersäsongen åker vi skridskor. Efter vintersäsongen kommer vi
på förmiddagen att ha lek på gården eller annan plats i vår närmiljö.
Fredagar: Vi leker på gården och har sångsamling tillsammans med alla barn på
Dungen.
8
Traditioner och viktiga datum
12/1 Pedagogmöte - Dungen stänger 16.15 och de barnen som är kvar får leka på
Gläntan.
16/1 Planeringsdag – Pedagogerna planerar verksamheten för vårterminen.
Förskolan är stängd
3/2 Pedagogmöte - Dungen stänger kl. 16.15 och de barn som är kvar får leka på
Gläntan
17/2 Veda och Barke-loppet - Vi åker skidor tillsammans och avslutar med
blåbärssoppa. Vid snöbrist flyttas detta datum.
3/3 Pedagogmöte - Dungen stänger kl. 16:15 och de barn som är kvar får leka på
Gläntan
19/3 Drop-ut fika - Dungen bjuder in till fika mellan 15:00-16:30
1/4 Påsklunch - Vi följer ett påsk spår och äter en god påsk lunch tillsammans
9/4 Pedagogmöte - Dungen stänger 16.15 och de barn som är kvar får leka på
Gläntan.
21/4 Samverkansmöte - Alla samverkansföräldrar från Dungen och Gläntan träffar
ansvariga pedagoger och Förskolechefen för att diskutera frågor kring förskolorna. Vi
ses på Gläntan mellan 18.00-19.30
24/4 Utvecklingsdag - Förskolan är stängd. Vid behov finns möjlighet att vara på
Riddersborgs förskola
27/4-30/4 Miljövecka - Dungen arbetar med miljön på olika sätt under veckan,
anpassat efter grupperna. I mitten av veckan bjuder vi in till Miljöteater. Då kan allt
hända!
11/5 Pedagogmöte - Dungen stänger 16.15 och de barnen som är kvar får leka på
Gläntan.
21/5 Förskolans dag - Förskolorna Dungen, Gläntan och Riddersborg firar
förskolans dag tillsammans med att anordnar ett maskeradlopp. Lunchen grillar vid
utanför förskolan.
2/6 Pedagogmöte - Dungen stänger 16.15 och de barnen som är kvar får leka på
Gläntan.
17/6 Midsommarfirande vid Riddersvik - Vi firar midsommar tillsammans med
förskolorna Gläntan och Riddersborg nere vid Riddersvik. Vi dansar runt stången och
äter picknick i det gröna.
9
9/6 Sommarfest - Avslutningsbarnen anordnar sommarfest för Dungen från klockan
17.30.
Samverkansgrupp
Samverkansgruppen träffas 1 ggr/termin. Vårens möte är den 21/4 från klockan
18.00-19.30 på Förskolan Gläntan. På mötena deltar Gläntan och Dungens
samverkansföräldrar, ansvarspedagoger samt Caroline Vårens samverkansmöte
är. Alla föräldrar har då möjlighet att innan mötet ta kontakt med
Samverkansföräldrarna som sedan tar upp frågor som kan diskuteras på mötet.
Dungens samverkansföräldrar vt-15 är:
• Sara Bergström, Äventyrare
• Ann-Margreth Deogan, Äventyrare
• Lina Kuijl, Utforskare ll
• Mike Kumlin, Utforskare ll
• Ingegerd Pettersson, Utforskare l
• Carolina Backman, Upptäckare, Utforskare l
• Maria Kumlin, Upptäckare
Vi pedagoger på Dungen ser framemot en TRYGG, ROLIG och
LÄRORIK vinter och vår tillsammans med alla barn och föräldrar!
10