Fotomontage, Blacksåsberget

Vindmark Technologies
Floragatan 13
114 31 Stockholm
Sweden
Datum 2015-04-22
Rev 2015-08-19
Rapport nr 257a
Blacksås
Fotomontage Blackåsparken
Revisionshistoria
Datum
Nr
Historia
2015-04-22
2015-08-19
257
257a
Rapport klar
Vid möte 2015-06-17 med Handläggare på Ljusdals kommun framställdes önskemål dels att från befintlig fotoposition hitta fri
vy mot parken utan några skymmande träd eller alternativ vy. I de fall aggregaten inte är synliga pga av skymmande skog
önskades aggregaten ritas framför skogen. Ytterligare önskades att befintlig vindmast skulle bättre visualiseras. En vindmast,
höjd 70 meter och diameter 0.8 meter, som har nummer 7 är därför tillagt i fotomontageprogrammet. Pga av listade
synpunkter har alla befintliga fotomontage förnyats. Två nya fotopositioner har lagts till på önskemål av Kommunen vid
nämnda möte. Söderbranten strax norr om Harsasjön och tunet framför Harsen
Vindmark Technologies, Värtavägen 55, 11538 Stockholm,
besöksadress: Floragatan 13, 11431 Stockholm
1(17)
1 Sammanfattning
Detta dokument presenterar 7 fotopunkter för att visualisera parken. Avståndet mellan betraktaren (dvs fotopunkten) och närmsta vindkraftverk är som kortast
2 km och längst 3.4 km varför vindkraftverken ej ter sig särskilt dominanta. Det finns ett par sommarhus som är belägna närmare parken, det närmsta 1.6 km
ifrån, som inte kan se parken pga topografi och skog. Verk nummer 1 saknas på kartan på nästa sida enär detta befanns hamna för nära Harsagården och
stugområdet Harsaklacken och togs bort.
Vid möte 2015-06-17 med Handläggare på Ljusdals kommun framställdes önskemål dels att från befintlig fotoposition hitta fri vy mot parken utan några
skymmande träd eller alternativ vy. I de fall aggregaten inte är synliga pga av skymmande skog önskades aggregaten ritas framför skogen. Ytterligare
önskades att befintlig vindmast skulle bättre visualiseras. En vindmast, höjd 70 meter och diameter 0.8 meter, som har nummer 7 är därför tillagt i
fotomontageprogrammet. Pga av listade synpunkter har alla befintliga fotomontage förnyats. Två nya fotopositioner har lagts till. Söderbranten strax norr om
Harsasjön och tunet framför Harsen
Fotografierna har tagits vid något olika klockslag. För vinterfoton med klar himmel har riktningen på ljuset/solen betydelse. Dessa foton har tagits mellan kl 13
till 15 - övriga foton plus minus ytterligare en timme. Parametrar som använts för solläget för alla fotomontagen motsvarar ca kl 13. Maskinhusen pekar mot
SSV vilket är en vanligt förekommande vindriktning. På kameran har ett objektiv använts som motsvarar 50 mm brännvidd och negativstorlek 24x36mm. En
bild tagen med dessa parametrar kallas normalobjektiv och motsvarar ungefär det aktiva synfältet för det mänskliga ögat. Synfältet inkluderar en vinkel av ca
40 grader vilket också används i dataprogrammet för fotomontage. När fotomontagen, som är 24 cm breda, längre fram i detta dokument betraktas skall
avståndet vara 33 cm mellan ögat och pappret för att vara mest verklighetstroget.
För alla foton/vyer där minst ett vindkraftverk är tydligt synligt visas 2 fotomontage. Den första bilden så verklighetstrogen som möjligt. Därefter ett
fotomontage där hela verken och vindmasten ritats in framför skogen angivna med positionsnummer. För foton/vyer där skog skymmer verken visas bara ett
fotomontage av den senare typen med verken ritade framför skogen. Fotomontageprogrammet skapar en horisontlinje beräknad utifrån betraktarens position
och terrängens topografi. I praktiken innebär detta att hela eller den undre delen av vindkraftverket skyms av ett berg. Den pga berg skymda delen av
vindkraftverket visas inte alls i någon bild i detta dokument. Den delen av vindkraftverk som bara skyms av skog tas bort manuellt med ett hjälpverktyg i
dataprogrammet för att åstadkomma ett realistiskt fotomontage.
Foto Avstånd till parken
Pos (närmaste vkv.nr)
[km]
1
2
3a
3b
4
5
6
7
3.0 (2)
2.7 (2)
2.7 (2)
2.7 (2)
2.4 (3)
2.0 (3)
2.4 (6)
3.4 (2)
Namn/vägnamn fotoposition
Svedbovallen
Harsagården, vid entrén
Harsagården, vid vattnet
Harsagården, vid vattnet
Grönvallsvägen/Hundvägen
Harsen tunet (Grönvallsvägen)
Prästvallen
Söderbranten (norr om Harsasjön)
Fotopositionens
Höjdläge
Över havet
[m]
405
400
395
395
400
395
380
455
2(17)
Kamerans
Riktning
[grd]
130
156
155
154
184
219
281
163
Kommentar
Skog skymmer vindkraftverken helt
Enstaka träd annars fri sikt mot parken
Fri sikt mot parken
Fri sikt mot parken
Enstaka träd annars fri sikt mot parken
Skog skymmer, ett vindkraftverk ses mellan träden
Skog skymmer vindkraftverken helt
Enstaka träd annars fri sikt mot parken
Karta fotopositioner: Vindkraftverken med projektområde är markerat med blått mitt i bilden. För varje fotoposition visas ett nummer och tillhörande pil som
visar riktningen för fotot. Verk nummer 1 saknas enär detta befanns hamna för nära Harsagården och stugområdet Harsaklacken. Sidan i en ruta på kartan är
lika med 1 km.
3(17)
Fotomontage 1: Svedbovallen
4(17)
Fotomontage 2: Harsagården, vid entrén
5(17)
Fotomontage 2: Harsagården, vid entrén. Vindkraftverken visas oskymda. Notera att vindmasten som har nummer 7 är tillagt i fotomontageprogrammet med
en höjd av 70 m. Strax till höger om denna ses (vid in-zoomning) befintlig mast med samma höjd.
6(17)
Fotomontage 3a: Harsagården, vid vattnet.
7(17)
Fotomontage 3a: Harsagården, vid vattnet.Vindkraftverken visas oskymda. Notera att vindmasten som har nummer 7 är tillagt i fotomontageprogrammet med
en höjd av 70 m. Strax till höger om denna ses (vid in-zoomning) befintlig mast med samma höjd.
8(17)
Fotomontage 3b: Harsagården, vid vattnet. Tillskillnad mot föregående fotomontage är den riktiga vindmasten här helt skymd av träd
9(17)
Fotomontage 3b: Harsagården, vid vattnet. Vindkraftverken visas oskymda av träd/skog
10(17)
Fotomontage 4: Grönvallsvägen/Hundvägen.
11(17)
Fotomontage 4: Grönvallsvägen/Hundvägen. Notera att vindmasten som har nummer 7 är tillagt i fotomontageprogrammet med en höjd av 70 m. Strax till
höger om denna ses (vid in-zoomning) befintlig mast med samma höjd.
12(17)
Fotomontage 5: Harsen tunet foto mot SSV. Endast bladen på verk nr 3 kan ses. Resten av vindkraftverken är skymda.
13(17)
Fotomontage 5: Harsen tunet foto mot SSV. Notera att vindmasten som har nummer 7 är tillagt i fotomontageprogrammet med en höjd av 70 m. Strax till
vänster om denna ses (vid in-zoomning) befintlig mast med samma höjd.
14(17)
Fotomontage 6: Prästvallen. Vindkraftverken är skymda av skog. Endast ett verk nr 6 kan delvis ses (till höger i bild). Siffror med tillhörande vertikala linjer
markerar var på fotot de enskilda vindkraftverken står bakom skogen. Verk nr 2 är helt skymt under horisontlinjen.
15(17)
Fotomontage 7: Söderbranten (norr om Harsasjön). 3 av vindkraftverken är skymda av träd.
16(17)
Fotomontage 7: Söderbranten (norr om Harsasjön). Vindkraftverken är ritade framför träd med positionsnummer
17(17)