Näringsväv i skogen - Andreas undervisning

Näringsväv i skogen
Konstruera en näringsväv som innehåller alla de arter som presenteras på följande
sida. Läs texten som beskriver deras födoval. Skriv namnet på arten på rätt nivå i
näringspyramiden. Dra pilar mellan arterna, pilarna visar i vilken riktning energin och
biomassan rör sig i ekosystemet. Pilarna ska inte pika nedåt, då har du gjort fel. Ringa
till sist in toppkonsumenterna i näringsväven.
Köttätare = femtehandskonsumenter
Köttätare = fjärdehandskonsumenter
Köttätare = tredjehandskonsumenter
Köttätare = andrahandskonsumenter
Växtätare = förstahandskonsumenter
Växter = producenter