Anita Bergsveen

Svenska pärlor
Världsnaturfonden WWF
TNS Sifo
6 maj 2015
1532313
Anita Bergsveen
©TNS Sifo 2015
Innehåll
1
Om undersökningen
03
2
Sammanfattning
04
3
Resultat
05
Mest omtyckta djur, fåglar och
blommor
Vistelser i naturen
Mest svenska symboler
4
Svenskarna och naturen - kommentar
©TNS Sifo 2015
06
13
20
23
2
Om undersökningen
•
Bakgrund
•
Målgrupp
•
Urval
•
Metod
•
Antal intervjuer
•
Fältperiod
TNS Sifo har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF genomfört en
undersökning bland allmänheten gällande synen på den svenska
naturen.
Allmänheten 18 +.
Riksrepresentativt urval från TNS Sifos webbpanel.
Intervjuerna genomfördes i TNS Sifos webbpanel.
1000 genomförda intervjuer.
23 april – 2 maj 2015.
©TNS Sifo 2015
3
Sammanfattning
Igelkott, ekorre och rådjur är de mest omtyckta svenska djurarterna. De mest populära
fågelarterna är domherre, koltrast, kungsörn samt sädesärla, medan favoriterna bland
svenska vilda blommor är liljekonvalj, blåsippor och vitsippor.
Beträffande hur ofta svenskarna är i naturen ser vi att nära hälften av respondenterna vistas
i naturen upp mot flera gånger i veckan och nära nio av tio minst en gång i månaden.
Sommaren är den årstid man oftast är i naturen, följt av vår och höst. Om
vintern är det inte lika många som vistas i naturen, men var femte uppger att de
är i naturen även då.
När man är i naturen är det i högst utsträckning skogen man besöker. Skogen är också bland
favoriterna när den bästa naturtypen ska väljas, men havet/skärgården går före.
Vandra/promenera, motionera och bada är de aktiviteter svenskarna oftast företar sig i
naturen. Vandra och motionera gör man oavsett årstid.
De symboler som känns mest svenska är den röda stugan med vita knutar, midsommarstången
samt den svenska flaggan. Vacker, orörd natur är den fjärde mest svenska symbolen.
©TNS Sifo 2015
4
Resultat
©TNS Sifo 2015
Mest omtyckta djur,
fåglar och blommor
©TNS Sifo 2015
Mest omtyckta svenska djurarter
Fr1. Vilka vilda djur tycker du mest om av följande svenska djurarter? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Igelkott
32%
Ekorre
•
I denna fråga fick respondenterna välja sina
tre favoriter från en lista med olika svenska
djurarter.
•
Igelkotten var det djur som flest valde (32
%), följd av ekorre (29 %) och rådjur (26
%). Älgen är nästan lika populär som
rådjuret, var fjärde (25 %) väljer älgen som
en av sina tre favoriter.
•
Igelkotten och ekorren är särskilt populära
bland kvinnor och personer över 65 år,
medan älgen är en större favorit bland män
än kvinnor (30 % vs 20 %).
29%
Rådjur
26%
©TNS Sifo 2015
7
Mest omtyckta svenska djurarter
Fr1. Vilka vilda djur tycker du mest om av följande svenska djurarter? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Igelkott
Ekorre
Rådjur
Älg
Lodjur
Fjärilar
Humlor och bin
Varg
Björn
Säl
Fjällräv
Rödräv
Kronhjort
Ren
Öring
Utter
Skogshare
Abborre
Tumlare
Groda
Vildkanin
Bäver
Annat djur
Myskoxe
Järv
Gädda
Fladdermus
Ödla
Ål
Orm
Tveksam, vet ej
32
29
26
25
23
20
18
14
13
11
11
10
8
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
0
©TNS Sifo 2015
20
40
60
80
100 %
8
Mest omtyckta fåglar
Fr2. Vilka av följande fåglar gillar du mest? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Domherre
•
I denna fråga fick respondenterna välja sina
tre favoriter från en lista med olika fåglar.
•
Domherren är den mest omtyckta fågeln
bland respondenterna. 34 procent väljer
domherren som en av sina tre favoriter,
medan 22 procent anger koltrasten och var
femte svarande uppger kungsörn eller
sädesärla.
•
En större andel kvinnor än män och i större
utsträckning personer 65 år och äldre än
övriga åldersgrupper tycker om domherren,
koltrasten och sädesärlan. Bland de som
tycker mest om kungsörnen hittar vi en
större andel män än kvinnor och fler
personer 18-29 år än äldre personer.
34%
Kungsörn/
Sädesärla
20%
©TNS Sifo 2015
Koltrast
22%
9
Mest omtyckta fåglar
Fr2. Vilka av följande fåglar gillar du mest? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Domherre
Koltrast
Sädesärla
Kungsörn
Blåmes
Talgoxe
Pilgrimsfalk
Ladusvala
Kattuggla
Annan fågel
Trana
Bofink
Större hackspett
Tjäder
Knölsvan
Sånglärka
Skata
Gråsparv
Tofsvipa
Sångsvan
Svartvit flugsnappare
Storspov
Gök
Gräsand
fåglar
Tornseglare
Strandskata
Orre
Lövsångare
Kråka
Fiskmås
Stare
Ringduva
Ejder
Skäggdopping
Gråhäger
Pilfink
Vit stork
Tveksam, vet ej
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0
4
4
12
11
11
10
10
9
8
0
©TNS Sifo 2015
17
16
22
20
20
34
Mest förekommande svar:
• Rödhake
• Korp
20
40
60
80
100 %
10
Mest omtyckta svenska vilda blommor
Fr3. Vilka av följande svenska vilda blommor tycker du bäst om? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Liljekonvalj
•
I denna fråga fick respondenterna välja sina
tre favoriter från en lista med olika svenska
vilda blommor.
•
Liljekonvalj är den mest omtyckta
blomman, mer än hälften av
respondenterna uppger denna blomma som
en av sina tre favoriter (55 %). 43 procent
har blåsippan som en av sina favoriter och
fyra av tio tycker bäst om vitsippan.
•
Liljekonvalj är en särskild favorit bland
kvinnor och personer 65 år och äldre.
Blåsippor är männens favorit, blomman är
mer populär bland män än bland kvinnor.
55%
Blåsippor
Vitsippor
43%
40%
©TNS Sifo 2015
11
Mest omtyckta svenska vilda blommor
Fr3. Vilka av följande svenska vilda blommor tycker du bäst om? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Liljekonvalj
55
Blåsippor
43
Vitsippor
40
Blåklocka
34
Gullviva
30
Prästkrage
19
Tussilago
18
Viol
15
Vildros
7
Annan blomma
6
Maskros
6
Lilja
5
Guckusko
4
Mandelblom
3
Mosippa
2
Kattfot
2
Tveksam, vet ej
2
0
©TNS Sifo 2015
20
40
60
80
100 %
12
Vistelser i naturen
©TNS Sifo 2015
Hur ofta man brukar vara i naturen
Fr4. Hur ofta brukar du vara i naturen?
Bas: 1000 (samtliga)
Varje dag
16
Flera gånger i veckan
30
1 gång i veckan
•
Svenskarna vistas i naturen och besöker
den relativt ofta. Nära hälften av
respondenterna (46 %) brukar vara i
naturen upp till flera gånger i veckan. 87
procent av respondenterna uppger att de
brukar vara i naturen minst 1 gång i
månaden.
•
Kvinnor är, i högre utsträckning än män, i
naturen varje dag. Det samma gäller
personer som är äldre än 65 år, i
jämförelse med övriga åldersgrupper.
24
1 gång i månaden
17
1 gång var tredje månad
6
1 gång per halvår
3
1 gång per år
1
Mer sällan
3
Aldrig
0
Tveksam, vet ej
2
0
©TNS Sifo 2015
20
40
60
80
100 %
14
Årstid man är i naturen
Fr5. Vilken eller vilka årstider är du oftast i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
Sommar
77
Vår
•
Bland de som brukar vara i naturen är
sommaren den årstid flest brukar besöka
den. Sex av tio respondenter anger
våren, nära hälften hösten, medan nära
var femte uppger att de vistas i naturen
om vinteren.
•
En större andel kvinnor än män uppger
att de är i naturen på våren och hösten.
61
Höst
48
Vinter
18
Tveksam, vet ej
3
0
20
©TNS Sifo 2015
40
60
80
100 %
15
Typ av naturområde man besöker
Fr6. Vilken eller vilka typer av områden besöker du oftast när du är ute i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
81
Skogen
Skogen är klart det naturområde
svenskarna oftast besöker när de
är ute i naturen. Parker, hav eller
skärgård samt insjö frekventeras
av ungefär tre av tio.
•
Yngre personer 18-29 år besöker
förutom skogen oftast parker eller
insjöar.
30
Park i en stad eller tätort
29
Västerhavet /Östersjön/skärgården
27
Insjö
18
Äng
10
Fjällen
3
Våtmark
5
Älv
3
Annat område
0
©TNS Sifo 2015
•
20
40
60
80
100 %
16
Mest omtyckta naturtypen
Fr7. Vilken naturtyp gillar du bäst?
Bas: 1000 (samtliga)
38
Hav/skärgården
9
Insjö
På frågan om vilken naturtyp
man gillar bäst väljer man
främst hav/skärgård samt
skogen. Detta gäller oavsett
kön och ålder.
8
Fjällen
4
Äng
3
Park i en stad eller tätort
0
Våtmark
1
Älv
3
Tveksam, vet ej
0
©TNS Sifo 2015
•
34
Skogen
20
40
60
80
100 %
17
Aktiviteter i naturen
Fr8. Vilken eller vilka aktiviteter ägnar du dig oftast åt när du är ute i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
Vandrar eller
promenerar
85%
Motionerar
Badar
36%
•
Den aktivitet de som brukar röra sig
naturen oftast ägnar sig åt är att vandra
eller promenera. Detta är en aktivitet
för alla; oavsett kön och ålder, men
kvinnor och personer 50-64 år gör detta
i högre utsträckning än andra.
•
Motionera, bada och fiska är populära
aktiviteter för 18-29 åringar förutom att
vandra eller promenera.
•
Vandra och promenera gör man oavsett
årstid, medan att bada förekommer
naturligtvis i störst utsträckning på
sommaren.
33%
©TNS Sifo 2015
18
Aktiviteter i naturen
Fr8. Vilken eller vilka aktiviteter ägnar du dig oftast åt när du är ute i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
Vandrar eller promenerar
85
Motionerar
36
Badar
33
Cyklar
22
Åker båt
16
Fiskar
16
Annan aktivitet
14
Fotograferar
13
Åker skridskor, skidor eller snowboard
11
Paddlar kanot
6
Jagar
4
Fågelskådar
4
Klättrar i berg
2
Dyker eller snorklar
2
0
©TNS Sifo 2015
Mest förekommande svar:
• Plockar svamp/bär
• Rider
• Rastar hunden
20
40
60
80
100 %
19
Mest svenska symboler
©TNS Sifo 2015
Mest svenska symboler
Fr9. Vilka symboler känns mest svenska för dig? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Röda
stugor
med vita
knutar
58%
Midsommar
-stång
41%
Svenska
flaggan
36%
•
Den klassiska röda stugan med vita knutar
är den symbol flest uppger känns mest
svensk. Midsommarstången är också bland
de tre många uppger, följt av svenska
flaggan.
•
Den röda stugan är en symbol särskilt för
kvinnor och personer över 50 år. För män är
flaggan en av de mest svenska symbolerna
i högre utsträckning än för kvinnor. En lika
stor andel kvinnor som nämner svenska
flaggan som symbol väljer också vacker
orörd natur (33 %).
Vacker orörd
natur
28%
©TNS Sifo 2015
21
Mest svenska symboler
Fr9. Vilka symboler känns mest svenska för dig? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Röda stugor med vita knutar
58
Midsommarstång
41
Svenska flaggan
36
Vacker orörd natur
28
Ikea
17
Skärgården
16
Nobelpriset
14
Pippi Långstrump
12
Björkar
12
Älgar
11
Djupa skogar
11
Köttbullar
9
Smörgåsbord
8
Sjöar
8
Abba
6
Fjällen
5
Zlatan Ibrahimovic
3
Annan symbol
1
Renar
1
Avicii
0
Tveksam, vet ej
1
0
©TNS Sifo 2015
20
40
60
80
100 %
22
Svenskarna och naturen
©TNS Sifo 2015
Kommentar
I Sverige har vi turen att bo nära naturen, även i storstäder, och resultaten visar att naturen har en
plats i svenskarnas liv. Naturen är en naturlig plats för att utöva sina fritidsaktiviteter och bjuder på
fina vyer när man vandrar eller promenerar. Skogen är en plats där särskilt många rör sig och
svenskarna besöker naturen hela året, även om det främst är på sommaren och våren den lockar.
Som symbol för det mest svenska nämner många till exempel vacker orörd natur, men också en del
skärgården, björkar, älgar och djupa skogar.
©TNS Sifo 2015
24
Kontaktuppgifter
Anita Bergsveen
Senior Research Executive
[email protected]
0701 84 23 52
www.tns-sifo.se
opinion.se
©TNS Sifo 2015
25