Föräldrarådsprotokoll

Protokoll Föräldrarådsmöte Fridhemsskolan, Gävle, 11 maj 2015
Närvarande:
Margareta Bergmark, biträdande rektor
Ulrika Vedholm, Havet 1
Ann-Louise Sörehall, Skogen 2
Ylwa Karlström, Skogen 1 + Skogen 3
Helena Skjutare, Skogen 1
Edvard Thelandersson, Havet 1
Per Gylén, Skogen 4 + Havet 6
Katrin Vahlman, Havet 4
Wenche Mörck Riekki, personal
Val av ordförande, sekreterare och justerare
Till ordförande valdes Katrin Vahlman, till sekreterare Ylwa Karlström och justerare är alltid
Margareta Bergmark.
Föregående mötesprotokoll
Blev det någon skrivelse till Sodexho angående att eleverna önskar Bregott som smörgåsmargarin?
Ingen vet. Frågan ska ställas till Ann-Louise Nordkvist.
Nu ska alla i sexårs ha fått klasslistor till både Havet och Skogen sexårs, apropå den nya indelningen
och kommunikationsmissen kring det.
Fixarkväll. Föräldrarådet beslutar att redan nu boka in måndag 7 september för en gemensam
fixarkväll för Fridhemsskolan i syfte att fräscha upp barnens utomhusmiljö. Föräldrarådet bjuder in
alla föräldrar och önskar att så många som möjligt kan delta denna kväll. Man kommer den tid man
kan från klockan 17 och framåt.
Föräldrarådet beslutar att ha terminens första möte måndag 31 augusti kl 18.30 för att styra upp
fixarkvällen. Edvard Thelandersson tar kontakt med föräldern som gjorde inbjudan till förra årets
fixarkväll, uppdaterar inbjudan och distribuerar den till skolans personal för vidare inbjudan. Årskurs
5 har möjlighet att sälja korv och tjäna några slantar till en klassresa. Margareta Bergmark
undersöker möjligheten att få en container till skolan.
Elevrådets synpunkt från förra protokollet. Nu ska alla elever kunna få välja bland alla
maträttsalternativ från matsedeln, även de som kommer sist på dagen.
Frågor och synpunkter från klasserna
Inget från Skogen 2,3 eller 4 och inget från Havets åk 1, 4 och 6.
Skogen 1: En stor andel av föräldrarna i klassen stöder klasslärarens önskemål om bänkar till
klassrummet istället för bord. Det blir mycket spring och oro i klassen när eleverna ska hämta sitt
material i lådorna. Detta stjäl värdefull lektionstid och gör att en del elever har svårt att koncentera
sig. Föräldrarna för fram argumentet att det finns mycket forskning som talar för bänkar, att detta är
en viktig arbetsmiljöfråga för både lärare och elever samt att andelen elever med
koncentrationssvårigheter ökar.
Margareta Bergmark hänvisar till att det är fler verksamheter som ska samsas i samma lokaler och att
borden är bättre för fritidsverksamheten. Under fritidstiden kommer andra barn till klassrummen och
det finns risk att man tittar i varandras bänkar och spiller färg och annat som kan förstöra innehållet i
bänkarna. Hon hänvisar till att forskningen kring bänkar och bord inte är entydig.
Föräldrarna från Skogen 1 anser att skolverksamheten borde gå i första hand och att pedagogen i
klassen borde ha mer att säga till i frågan. Rektor säger att hon tar till sig synpunkterna.
Andra synpunkter: man kan i början av dagen hämta sin låda och ha den vid sin bänk. Det blir större
klassrum i tvåan. Det finns bänkar i källaren. Dessa kan elever som enligt specialpedagogen är i behov
av bänkar få. Då finns även fler alternativ att ta till.
Rektor informerar
Sexåringarna har fått sin simundervisning under vårterminen. Fortsättningsvis kommer sexåringar få
16 tillfällen simundervisning. De som inte kan simma 50 meter får en uppföljning i åk 2, då 8 tillfällen.
I åk 4 får alla ytterligare simundervisning. I åk fem ska man kunna simma 200 meter. Rektor ska kolla
upp när nästa års 5:or och 6:or (som inte fått detta i åk 4) ska få sin simundervisning.
Till hösten väntas 49 barn börja sexårs på Fridhem. Totalt har skolan denna vårtermin 358 elever.
Det söks mycket ledigheter utanför loven. Skolan kommer att bli striktare med att bevilja dessa.
Ledighet utanför lov kommer inte beviljas om inte särskilda skäl finns. Ej beviljad ledighet leder till
ogiltig frånvaro. Ledighet i anslutning till de nationella proven kommer inte att beviljas.
Ny personal har anställts efter Katarina och Layal: Karin Mattsson och Seija Larsson.
Personalorganisation 2015/2016:
Havet sexårs: Maria, Kicki,
Sofia
Skogen sexårs: Karin, Annie
Havet åk 1: Anna, Bettan,
AnnSo
Skogen åk 1: Ditte, Sandra T-H
Havet åk 2: Sara, Seija
Havet åk 3: Ann-Sofie, Mi,
Skogen åk 2: Moa, Sandra T
Jonas
Skogen åk 3: Anna-Liisa, Martin
Havet åk 4: Stina,
Mattias
Skogen åk 4: Anna-Karin,
Havet åk 5: Wenche,
Johan D
Skogen åk 5: Henrik
Havet åk 6: Johan, Fille
Skogen åk 6: Marcus, Ayser
No, ma: Lena
Musik, eng, bild, resurs: Anna IJ
Textilslöjd: Elisabeth
Klubben: AnnSo, Fille, Johans D
Speciallärare: Agneta, Anna Maria
Eleverna ska få fira skolans 50-årsjubileum 9 juni. Det blir lite extra god mat och uppträdanden.
Elevrådet är med och organiserar detta.
Elevrådet får en eloge från rektor för att de är engagerade och går till rätt person när de behöver
hjälp. Rektor har hjälp till att vidarebefordra önskemål om en busskur.
Övriga fråga
Går det att få light-dricka till barn med diabetes när det är utflykt. Hittills har det bara funnits festisliknande drickor.
Nästa föräldraråd: måndag 31 augusti kl. 18.30.
Klassernas representanter får behålla uppdraget åtminstone till efter höstterminens först möte.