Framtidens hållbara processer och material från skogen

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
ANNONS
ANNONS
MARS 2015 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
LÄS om digital tekniks betydelse
för framtidens samhällsbyggande.
VÄTGAS som framtidens
bränsle – här för att stanna. s 04
IBRAHIM BAYLAN
– Sverige kan bli ledande. s10
FRAMTIDENS
Material & bränsle
Pernilla Winnhed
Vd, Svensk Energi.
”El kommer spela en
viktig roll i det framtida
energisystemet och för
att uppnå en effektiv
resursanvändning.”
Framtidens hållbara processer
och material från skogen
Boosting business with science Ŷ www.innventia.com
2 hållbartsamhälle.nu
MEDIAPLANET
utmaningar
Läs mer på hÃ¥llbartsamhälle.nu
Hans Blix
Kärnkraften är en av
de mest hållbara och
säkra energikällorna
av �alla.
s14
Pernilla Winnhed,
Vd Svensk energi
El förhåller sig till
material och bränslen
på många sätt.
s18
Video på sajten
Se videon med Alex
Steffen och hans syn på
en hållbar framtid.
Hållbar mobilitet tillsammans
Hållbarhet är som bekant ett pussel med många bitar. Bostäder och livsmedel är exempelvis oerhört
viktiga sektorer i jakten på reducerade CO2-utsläpp och effektivare energiförbrukning. Men det är
Â�inom transportsektorn vi verkligen måste jobba vidare för att nå varaktig förändring.
I
dag omvandlas näm­
ligen närmare 90 TWh
fossilbaserat bränsle i
transportsektorn, och
inrikestransporter
står för cirka 30 pro­
cent av koldioxidut­
släppen i landet. Transportsektorn
står med andra ord inför stora ut­
maningar för att nå visionen om en
fossiloberoende �fordonsflotta 2030.
Även på kortare sikt förväntas
�
ökade krav på minskade ut­
släpp påverka utvecklingen för
Â�bilÂ�industrin. I den breda satsning­
en som krävs spelar nya material
�
och förnybara bränslen en Â�viktig
roll i omställningen. Och det
finns i det sammanhanget många
Â�glädjeämnen.
Bränslefrågan har breddats
Ingen tror längre att det finns ett
enkelt svar på frågan om vad som
Följ oss på
ska bli framtidens drivmedel. Att
satsa på många kort samtidigt
innebär initialt höga utvecklings­
kostnader för såväl transport­
industrin som drivmedels­
producenterna, men resultatet blir
å andra sidan en spännande flora
av miljömässigt skonsamma och
klimatmässigt neutrala bÂ� ränslen.
Nu återstår att se över effekti­
vitet och distribution för att göra
den förnybara drivmedelsmixen
Â�tillgänglig för alla i landet.
Snabb utveckling
Utvecklingen inom material�sektorn
går även den fort framåt.
�
Nya och
smartare material behövs bland
Â�annat för att utveckla nya genera­
tioner av batterier, men också för att
främja aerodynamik. Lägre vikt och
reducerat luftmotstånd minskar
fordonens totala energiförbrukning,
och skapar positiva effekter genom
facebook.com/MediaplanetSverige
hela livscykeln – från design till åter­
vinning. Alla jagar resursslöseriet.
Det Â�holistiska synsättet sprider sig
allt mer, vilket är oerhört glädjande.
Elektrifiering central
Rémy Kolessar
Avdelningschef, Forskning och
Innovation, Energimyndigheten.
Foto: energimyndigheten
Tillsammans kan vi
få ihop det livsviktiga
pusslet.
@MediaplanetSE
Men enbart nya material och
bränslen kan inte driva hela
Â�transportsektorn mot grönare mål.
Trenden mot en ökad elektrifie­
ring av fordonsflottan är också tyd­
lig. Detta kombinerat med effek­
tivare drivlinor, smarta elnät och
framtagning av kostnadseffektiva
förnybara bränslen som komple­
ment, kan vara viktiga faktorer på
vägen mot ett fossilfritt samhälle.
Även kunskap och kompetens
inom området måste byggas upp.
Min gissning är att elektrifiering­
en blir central för att transportin­
dustrin både ska vara konkurrens­
kraftig och klara de uppsatta kli­
mat- och energimålen.
@Mediaplanet_se
Iâ•›dag finns närmare 800 miljo­
ner fordon i världen och fram till
2030 kan denna siffra fördubblas.
Människornas behov av transpor­
ter ökar i samma takt som kraven
på hållbarhet och minskad miljö­
påverkan. Oavsett hur snabb tek­
nikutvecklingen blir måste det
även till aktiva beteendeföränd­
ringar. Därför krävs åtgärder och
satsningar för en hållbar mobilitet
− ett nära samspel mellan utbygg­
nad av infrastruktur, effektivare
transporter och smartare fordon
för både människor och gods, samt
kunskap, beteendepåverkan och
samhällsinformation.
Att angripa frågan utifrån ett
helhetsperspektiv blir avgöran­
de om vi ska kunna skapa en håll­
bar framtid. Tillsammans kan vi få
ihop det livsviktiga pusslet.
Återvinn gärna tidningen
Projektledare: Jakob Wigselius ([email protected]) Verkställande direktör: Richard Waller Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Johan Eriksson Designer: Carolina Martinson
Distribution: Dagens Industri, Mars 2015 Tryckeri: Bold Printing, Stockholm,Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: 08-510 053 00
E-post: [email protected] Omslagsfoto: Jon Alexandersson
Med fokus på kunden.
Med
fokus
på
kunden.
Med fokus på kunden.
Saneringsprojekt är ofta komplexa och kan innebära stora
påfrestningar på verksamhet och administration. Allt
tuffare krav på spårbarhet innebär mycket dokumentation;
analys av massor, kontroll över mängden material, när det
körs in och hur det är klassat, när det körs ut och hur det
behandlats, vart det tagit vägen och hur analysresultaten
ser ut.
I projekt Marieholmsförbindelsen har RGS 90 upprättat
projektspecifik dokumentering vid mottagning av massorna, vilket innebär att spårbarhet vid avvikelser i projektet är
lätta att identifera. Med fokus på kunden.
RGS 90 har snart mottagit 50.000 ton i från Marieholmsförbindelsen. Samtliga massor har mottagits på sin centralt
placerade anläggning 11 km från projektet. På anläggningen så har massorna sorterats och behandlats för att minska fraktionen till deponi och möjliggöra återanvändning av
material till nya projekt. En stor utmaning är att separera
mängden avfall så som skrot, trä, plast och annat byggavfall från jord, lera och sten.
RGS90 driver strategiskt belägna anläggningar från Vilhelmina
i norr till Ystad i söder. Anläggningarna tar emot och behandlar förorenad jord och avfall – från återvinning till deponering.
Tel: 011-21 17 79
[email protected]
www.rgs90.se
Snart kan du tanka
bränslecellsbilar i
Stockholm och Göteborg!
Bränslecellsbilar är tysta, har lång räckvidd och ger inga lokala utsläpp. Bilarna drivs på vätgas som produceras
lokalt från grön el eller bioprodukter. Från avgasröret kommer inget annat än vattenånga vilket innebär nollutsläpp.
Vätgas är därför ett bra komplement till el och biodrivmedel.
6YHULJHNDUWDQYLVDUYDUGHW¿QQVLQLWLDOWHQJDJHPDQJI|UDWWE\JJDYlWJDVWDQNVWDWLRQHUXQGHUGHNRPPDQGH
åren. Många länder globalt bygger vätgastankstationer för nationell täckning 2025.
Bränslecellsbilar ger nollutsläpp
Utprovad sedan 1992. I produktion sedan
2014. Toyota Mirai Fuel Cell.
Hyundai ix35 Fuel Cell – världens första
serietillverkade vätgasbil som tar dig 594 km
på en tank.
Vätgastankstation i Göteborg
Vätgastankstation i Stockholm
OY WOIKOSKI, brett sortiment av
gaser och innovativa lösningar för vätgassamhället och vätgastankstationer.
AGA/Linde världsledande inom vätgasteknologi och vätgastankstationer
Rådgivning för transportlösningar
%H¿QWOLJYlWJDVWDQNVWDWLRQ
Tankstation som byggs under 2015
Sweco erbjuder projektledning, utredningsH[SHUWLVRFKVW|GLQRP(8¿QDQVLHULQJI|UHQ
framtid med fossilfri transport.
Tankstation som byggs under 2016-2020
9lWJDVWDQNVWDWLRQHUQDXSSI|UVVRPGHODYSURMHNWHW+,7&RUULGRUV3URMHNWHWVDP¿QDQVLHUDVJHQRP
EU:s Transeuropeiska transportnät (TEN-T) och koordineras av Sweco. www.HIT-2-Corridors.eu
För mer information om projektet kontakta [email protected] eller [email protected]
4 hållbartsamhälle.nu
MEDIAPLANET
nyheter
Grön revolution på väg
Bränslecellsbilar som kan tankas med vätgas tar nu plats i
biltillverkarnas kataloger. Under 2015 byggs två nya vätgastank­
stationer för dessa utsläppsfria fordon i Stockholm och Göteborg.
Nätverket med vätgastankstationer väntas växa kraftigt i flera
europeiska länder under de kommande åren.
V
Av Christian von Essen
ätgas som driv­
medel har fort­
farande låg
kännedom,
men bränsle­
cellsbilarna är
redan redo
�
för
marknadsintroduktion. Stora bil­
tillverkare som Hyundai, �
Toyota
och VW har utvecklat bilar med
bränsleÂ�celler som i en handvänd­
�
ren vätgas till
ning omvandlar
Â�elektricitet. Bilarna är knäpptysta
och enda utsläppet är Â�vattenånga.
De första modellerna har Â�börjat
säljas och fler tillverkare ska
�introducera sina fordon under de
Â�kommande åren.
Från EU:s håll välkomnar man
utvecklingen och påskyndar
�
nu utbredningen av tanknings­
möjligheter. Därför Â�samfinansierar
EU:s transeuropeiska Â�transportnät
(TEN-T) kartläggning och imple­
mentering av vätgastankÂ�stationer
i Europa genom projekten HIT
– Â�
Hydrogen Infrastructure for
�Transport och HIT-2-Corridors.
Distribution i sin linda
Inom HIT har Sweco på uppdrag av
Vätgas Sverige, tillsammans med
Â�25-30 nationella aktörer, tagit fram
en första plan för introduktion av
vätgas som fordonsbränsle i SÂ� verige,
med fakta och möjligheter
�
som
ett politiskt underlag. Dr �Cecilia
Â�Wallmark på Sweco har ansvarat
för implementationsplanen, och
har en lång bakgrund inom vätgas­
området.
–â•›Det är nu det börjar, säger hon.
Under 2015 är det fortfarande Â�bara
tre-fyra tankstationer i Sverige,
men de nästföljande fem åren är
�ytterligare ett tiotal planerade och
när marknaden vaknar kommer
Â�antalet att öka fort.
Till hösten kommer Stockholms­
regionens första offentliga vätgas­
station att öppnas på Arlanda av
AGA. Samtidigt öppnas en station
i Göteborg med finska Woikoski
som operatör. Bägge stationerna är
Roger Andersson från AGA Linde, Geert Schaap och Cecilia
Wallmark från Sweco.
Foto: christian von essen
Vätgassamhället kommer nu.
Vi gör vätgasen från biogas!
Vätgas Sverige är ett partnerskap som främjar användningen
av vätgasteknik som del i ett mer hållbart energisystem.
Våra medlemmar och finansiärer finns bland näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter, högskolor
och föreningar.
Vätgas Sverige initierar och koordinerar projekt för vätgasinfrastuktur, fordon och energilagring, från lokal nivå till
EU-projekt.
Kontakta oss om ni vill få mer info om våra referensprojekt
som resulterat i tankstationer och fordon i Sverige.
www.vatgas.se
Med vår biogasreformer och PSA-teknik* uppfyller
vätgasen alla krav för bränslecellsfordon: 99,999%
H2 och mindre än 0,1 ppm CO.
*PSA = Pressure Swing Adsorption
METACON AB
Dammbrovägen 1
SE- 691 50 Karlskoga
Sweden
Kontaktperson:
Slavica Djuric, VD
Tel: +46 76 765 47 33
Email: [email protected]
hållbartsamhälle.nu 5
MEDIAPLANET
Fakta
Vätgas och bränslecellsbilar
Vätgas har den kemiska beteckning H2 och kan användas för att lagra,
Â�transportera och tillhandahålla energi utan utsläpp.
Vätgas produceras från el för industrin i Sverige idag, men kan också
erhållas från metan i form av biogas eller naturgas, eller som en biprodukt från
kemisk industri.
Bränsleceller omvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet, och
kan ersätta förbränningsmotorer i fordon.
En bränslecellsbil kan även byggas och användas för att producera
elektricitet, vilket är intressant i områden som ofta drabbas av strömavbrott.
Källa: Energigas Sverige, www.energigas.se och Vätgas Sverige, www.vatgas.se
Lindes vätgas-tankstation i München. Redan 2016 ska flera nya vätgastankstationer vara färdigställda i
�
Nederländerna,
Â�Tyskland, Danmark, Estland och Lettland. Stationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö kopplar
ihop Sverige med de befintliga vätgastankstationerna i Oslo regionen, Danmark och norra Tyskland. Foto: AGA/ Linde
en del i projektet HIT-2-Corridors
som har partners i sex länder från
�Finland till Belgien. Geert Schaap
är seniorkonsult på Sweco och
Â�ansvarig för projektet.
–â•›De senaste fem åren har Â�Norge,
Danmark, Finland och Tyskland
byggt flera vätgastankstationer,
sÂ� äger han.
För oss som jobbat länge med
Â�tekniken känns det fantastiskt att
det nu kommer att finnas både
Â�fordon och tankstationer tillgängligt i Sveriges största städer.
Konsensus kring potentialen
Det känns i rummet där vi alla Â�sitter
– vätgas har all möjlighet att ta över
en stor del av den framtida driv�
medelsmixen. Det är första gången Â�sedan bensin och diesel som
Â�bilÂ�tillverkarna gemensamt tror på
en helt ny teknik.
Roger Andersson från AGA
Â�menar att utvecklingen framöver
handlar mycket om politik.
–â•›Det krävs initialt stöd så att
tekniken blir lönsam att nyttja.
Från vår sida är vätgas fantastiskt,
�eftersom den tillsammans med luft
i bränslecellen omvandlas till el och
vattenånga. Använder man dessutom grön el vid tillverkningen av
vätgas blir hela processen väldigt
miljövänlig. Taxibolagen är m
� ycket
intresserade eftersom de får bra
Det är första
gången Â�sedan
bensin och diesel
som biltillverkarna
gemensamt tror
på en helt ny
teknik.
Skandinavien – Medelhavet Nordsjön – Östersjön
EU:s huvudvägnät. ”HIT-2-Corridors” för främjandet av
Â�vätgas-infrastruktur i Europa.
placering i taxikön på Arlanda som
styrs av bilarnas miljöprestanda.
Strategisk placering
Församlingen inser att enstaka
tankstationer inte räcker för att skapa marknadsmässigt konsumentÂ�
underlag i första taget. Åtminstone
en handfull stationer i Stockholm efter ett par år anses rimligt, och AGA
för samtal med kedjor kring bredare distribution. Göteborgsstationen
etableras av finska Woikoski, som
redan driver två stationer i Finland
med en tredje på gång under året.
− Vi för samtal med många olika
aktörer, säger Taneli Â�Naukkarinen,
Export Sales Director på Woikoski.
karta: sweco
I Finland tror vi att det första stora
�steget blir bussbolagen, men inom
ett par år kommer samtliga större biltillverkare att finnas här också. Även
i våra baltiska grannländer ser vi ett
växande intresse och stöd för vätgasÂ�
tankstationer.
För den svenska marknaden
tror vi mycket på tankstationen i
Â�Göteborg som en strategisk utgångspunkt. Alla är överens om att det i
Sverige finns ett stort intresse för
vätgas som drivmedel. Flera
�
av
landets tunga industriaktörer har
redan klivit in i denna nya marknad, vilket kommer att skapa
nya jobb och driva utvecklingen
Â�framåt. Snöbollen är i rullning.
Ny tjänst ger snabb information om farliga kemikalier direkt i mobilen!
EcoOnline lanserar en ny tjänst som gör säkerhetsdatablad för kemikalier
tillgängliga direkt i mobilen, via en QR-kod. Ramirent är först i Sverige att prova
tjänsten i skarpt läge.
Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetstagare ha enkel tillgång till de säkerhetsdatablad som ska finnas för farliga kemikalier som hanteras på arbetsplatsen. Nu har
EcoOnline lanserat en QR-kod (quick response) som gör de säkerhetsdatablad du
använder i verksamheten tillgängliga i en smartphone.
– Genom Eco Archive och det nya systemet med QR-koder har
vi ständig tillgång till den senaste informationen i säkerhets- och
skyddsdatabladen samtidigt som vi slipper allt pappersarbete, säger
Kurt Andersson KMA-chef på Ramirent som är kunder till
EcoOnline.
– Nu får vi snabbt och enkelt tillgång till all information på säkerhetsdatabladen på
plats och utan en massa pappersarbete, säger Kurt Andersson. Det viktiga för oss är
att leva upp till lagkraven om kemikaliehanteringen på våra arbetsplatser och att vi
kan informera våra kunder, säger Kurt Andersson.
Jag ser ofantliga fördelar med det här systemet. Så fort det kommer nya produkter
och andra fasas ut kompletteras och uppdateras säkerhetsdatabladen. Nu har vi alltid
tillgång till rätt information.
För mer information se www.ecoonline.se
Martina Jonsson, VD EcoOnline, 0708-320479
Kurt Andersson, KMA-chef Ramirent, 019-603 47 67
6 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
MEDIAPLANET
NYHETER
Anna Wilson
Ordförande, Svenskt Flyg.
FOTO: ANNE NYBLAEUS
Skandinaviska bolag kan ta en
tätposition kring utvecklingen av
framtidens biojetbränsle
F
Michael Pieters och Fred Holmberg. Fred Holmberg & Co AB har nyligen förvärvats av den tyska globala
koncernen Brenntagt.
FOTO: BRENNTAG NORDIC
Av Annika Wihlborg
För den globala flygindustrin är en ökad andel
biobränsle en viktig komponent för minskad
miljöpåverkan. Intresset för och efterfrågan
på bland annat biojetbränsle är högt,
men ett antal utmaningar återstår innan
biojetbränsle är ett lika kostnadseffektivt alternativ som
traditionellt jetbränsle.
Investeringar behövs
–Skandinavien är en av världens ledande regioner vad
gäller utvecklingen av biojetbränsle. Vi har kommit
långt, men eftersom framställningen av biojetbränsle
kräver omfattande investeringar kan ett statligt
finansieringsstöd av något slag vara det som krävs för att
biojetbränslemarknaden ska bli storskalig, säger Anna
Wilson, ordförande i branschföreningen Svenskt Flyg.
Hon menar att Skandinaviska företag som investerar i
utveckling och tillverkning av framtidens biojetbränsle
har goda förutsättningar att ta en global tätposition. I
Sverige skulle biojetmarknaden kunna omsätta över
3 miljarder per år. Några flygbolag har gått före, som SAS
och Malmö Aviation som betalar ett högre marknadspris
för biojetbränsle än för traditionellt flygbränsle i strävan
efter att öka marknadens volymer och på så sätt få ner
prisnivåerna.
–Det här är ett område där samverkan mellan
offentliga och privata aktörer behövs. Vid Karlstads
flygplats finns exempelvis möjlighet för flygbolag att
tanka biojetbränsle, en satsning som initierats av bland
annat bränsleleverantörer, kommunen och Trafikverket.
Biojetbränsle är överlag en efterlängtad möjlighet
för flygbranschen att minska sin klimatpåverkan, i
kombination med andra åtgärder, exempelvis ny teknik,
nya material och bränslesnåla flygmotorer, säger hon.
”Tillsammans breddar vi”
Av Christian von Essen
Kemikalie- och bränsledistributören Fred
Holmberg & Co AB har
nyligen förvärvats av den
tyska globala koncernen
Brenntag i en affär som
båda parter beskriver som
mycket gynnsam för framtida
verksamheter. Såväl kunder
som leverantörer kommer
att uppleva fördelar med
förvärvet.
Fred Holmberg har drivit sitt
bolag i 22 år, och nästa generation står redo att ta över verksamheten. Ändå kände han att det var
dags att lämna över ägarskapet,
och han tog kontakt med Brenntag med ett förslag.
– Genom att ingå i Brenntag kan
vi säkra större marknadspenetrering och bättre logistikfördelar
för våra produkter, säger Fred
Holmberg. Namnet byts, men vi
följer med, mina söner och jag.
Fred Holmberg & Co har sitt
säte i Malmö, med dotterbolag i
Förnybar energi
från förnybara bränslen
–Den europeiska marknaden för småskalig kraftvärme men även
processindustrier är jätteintressant, säger Cortus Energys VD Rolf
Ljunggren.
Cortus Energy lyfter fram fyra viktiga punkter som utmärker
bolagets teknik när det kommer till att prouducera en så ren
förnybar energigas som möjligt.
–Vi är flexibla i vårt val av bränsle, har ett högt energiutbyte,
producerar en riktigt ren energigas som gör det kostnadseffektivt.
Cortus Energy bygger modulära 5 MW WoodRoll®-anläggningar
för lönsamma kraftvärmeprojekt i Italien säger Rolf Ljunggren.
Cortus Energy AB (publ) tillhandahåller
kostnadseffektiv förnybar energigas för kraft­
industri­ och fordonsapplikationer baserade på
den patenterade WoodRoll®­tekniken.
Kalmar, Finland, Norge, Tyskland
och Polen, och de största kunderna
är tillverkningsindustrin, bensinbolag och logistikbolag.
Michael Pieters på Brenntag
Nordic är övertygad om att affären
är gynnsam för båda parter.
– Fred Holmberg & Co är väldigt
duktiga på båttransporter, vilket
kommer underlätta för sourcing
av nya produkter och leverantörer.
Vi ser det inte som att vi tar bort en
konkurrent från marknaden, utan
vi breddar vår produktportfölj och
bygger på med nya kunder.
Starka entreprenörer
Fred Holmbergs expertområde
har varit stora volymer av bulkkemikalier, främst inom organisk
kemi men även oorganiska
produkter såväl som förnybara
bränslen, något Brenntag varit
intresserade av. Dessutom har
man utvecklat produkter för
kväveoxidreduktion som används
i snart när alla dieselfordon.
– Vi har tidigare inte varit så
starka inom några av de större
industrikemikalierna, så det blir
en ny marknadsnisch för oss,
säger Michael Pieters. Men främst
handlar det här ändå om de duktiga
människorna bakom affärerna. Vi
får in starka entreprenörer som vi
kan utveckla nya affärer tillsammans med. Vi ser mycket fram
emot det. It’s a people’s business.
Ser positivt på framtiden
Fred Holmberg själv är mycket
nöjd med köparen och hur affären
gått till. Men känns det inte lite
vemodigt att sälja sitt livsverk
efter 22 år?
– Jo, det är klart att det är
vemodigt, säger han. Jag brukar
skoja om att det känns lite som
att gifta bort sin dotter. Man vill
att det ska bli rätt, och det känns
jättekul att jag och mina söner
får vara med vidare och driva
verksamheten framåt. Det här
kommer bara bli positivt för våra
kunder och samarbetspartners,
avslutar Fred Holmberg.
Forskningsprojekt i samarbete
med robotindustrin ingår i
forskarskolan ProWood.
Långtidsförsök för att testa beständigheten för
olika trä och färg.
Trähus i kvarteret Limnologen,
nominerad till träpriset 2012
Foto: Åke E:son Lindman
På institutionen för Skog och träteknik vid Linnéuniversitetet ligger man i framkant när det gäller träindustriell forskning
och utveckling. Flera samarbeten med näringslivet pågår redan. Nu stärker man sin position ytterligare genom flera nya
rekryteringar och en utbyggnad av labbmiljön.
Industrinära träforskning
På många sätt seglar trä upp som ett
av framtidens mer intressanta material.
Forskningen skapar ständigt nya sätt att förädla
virke till nya områden som textiler, bränsle och
klimatneutrala byggen. Inom institutionen Skog
och träteknik söker man ständigt efter nya sätt
att höja skogens förädlingsvärde. Därför pågår
just nu en ordentlig satsning på träsidan.
Trä och ytbehandling
Doktorand Tinh Sjökvist forskar kring olika
virkesegenskaper och hur de förhåller sig till
ytbehandling. Genom att utröna vilka typer av
virke som lämpar sig bäst för exempelvis målade
husfasader kan man i framtiden förhoppningsvis
få en mer hållbar produkt som kräver mindre
underhåll.
− I Växjö växer antalet flervåningshus i trä
kraftigt, och stora träfasader innebär höga
driftskostnader för att måla. Jag tittar förutom
på själva virket också på hur vi bäst kan
ytbehandla trä för utomhusbruk, såväl fasader
som möbler. Här sker samarbete med flera
färgföretag samt andra intressenter.
Linnéuniversitetet har ett flertal industrinära
samarbeten kring sin forskning, och bara inom
Skog och Träteknik rör det sig om tre viktiga
initiativ. The Bridge är ett samarbete finansierat
av industriella donationer till universitetet.
ProWood är en företagsforskarskola, där
doktoranderna är knutna till olika företag inom
träindustrin. I Linnéus Technical Center (LTC)
samverkar universitet och små och medelstora
teknikföretag i Kronoberg och Kalmar län kring
utveckling av teknikområden genom studentarbeten och forskarsamverkan.
Höja värdet på virke
Josefin Nilsson har genomgått Linnéuniversitetets
utbildning högskoleingenjör inom skog och
träteknik, och i dag är hon doktorand inom
ämnet Skogsindustriella produktionssystem.
Josefin Nilsson och Tinh Sjökvist, Linnéuniversitetet.
− Jag forskar på hur man kan använda
röjningsvirke på ett smartare sätt, säger hon.
Det är skogsråvara som oftast lämnas kvar på
marken eller som bränns upp. I dag skulle man
kunna göra mycket mer även med trä av små
dimensioner, vilket kan ge vinster för såväl
skogsägaren som industrin.
Tinh Sjökvist ser fram emot den ytterligare
satsningen på institutionen. Flera nya
rekryteringar kommer att genomföras samtidigt
som laboratoriemiljön ska stärkas ännu mer
för att kunna utföra ytterligare företagsnära
forskning inom träteknik.
− Här på Linnéuniversitetet ser man inte på
trä som trä. Det är inte ett homogent material,
utan har många olika egenskaper bara beroende
på vilken del av trästocken man pratar om.
Vi ser ett stort intresse för forskning kring
träindustriell produktion och processteknik,
och jag är övertygad om att det här området
bara kommer att växa i framtiden.
8 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
MEDIAPLANET
INSPIRATION
Bio på bredden
och höjden
Svensk bioenergi börjar bli så utbredd
att den är svåröverskådlig. Just nu är
biooljor och flygbränsle extra hett.
På branschföreningen Svebio välkomnar
man en ökad synlighet i frågan.
Gustav Melin vd, Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.
B
FOTO: ANDERS HAKKER
Av Christian von Essen
34 procent stod
bioenergin för av 2013
års energiproduktion
��
− Vi har mellan 10-15 procent biodrivmedel i alla transporter i Sverige
i dag, lite beroende på hur man räknar. Inom alla transportslag skulle
vi kunna byta från fossila drivmedel
till förnybara biodrivmedel rakt av.
Men det är dyrare att producera så
det krävs att koldioxidutsläppen
kostar för att vi ska rädda klimatet. Av världshistoriens 10 varmaste
år har nio inträffat på 2000-talet. Vi
måste agera nu och därför är biodrivmedlen den bästa lösningen för
transportsektorn.
förbruknings-
snabbare än befolkningstillväxten. Överskottet på mark bara
ökar i världen.
Värme från margarin
Bioolja är en av de intressanta
produkter som seglat upp ur den
biologiska myllan under de senaste
åren. De biooljor som används för
energi är oftast restprodukter från
exempelvis kemisk industri eller
margarinproduktion, och består
till 95 procent av olika vegetabiliska
oljor från exempelvis majs och
raps. Biooljor används redan nästan
period
tre gånger så mycket som biogas Flyget i framkant
Årskifte
Den internationella flygindustrin
i Sverige, framförallt i oljepannor
för uppvärmning i 4industri eller till har redan infört som standard
K
l
att man fårva flyga reguljärt med
fjärrvärmesystemet.
rta
ELDNINGSPERIOD
När det gäller biodrivmedel passagerare med upp till 50
procent biokarosen.
menar Gustav Melin att Sverige har
– Jag har själv flugit med SAS
kommit ganska långt på vägen.
skriv avtal här och minska
kostnaden med upp till 20%
l3
rta
Vi har biooljan som ersätter mineraloljan
Grön koldioxidneutral energi som inte
liten efterfrågan
bidrartal 4 till växthuseffekten
Kv
a
större
efterfrågan
=
högre pris
Kv
a
kr
500
• Grön koldioxidneutral energi som
inte bidrar till växthuseffekten!
… MED
WWW.SVENSKTFLYG.SE
Kontakt Mikael Andrae:
070-380 39 19 [email protected]
Karl-Erik •Andrae:
0705-721810 [email protected]
Hållbarhetsbesked
www.westenergy.se
gör en bra affär!
• Spara pengar och miljö
• Leveransgaranti – eftersom vi”vanlig”
period för
lagrar biooljan i egen depå inköp
skriv avtal här och minska
kostnaden med upp till 20%
LEVERANS
• Hög servicenivå
• Stora batcher – jämn kvalitet
• ISO certifierade enligt 9001 och 14001
0,15
AskhAlt
0%
Kv
a
BIOJET
I TANKEN!
ELDNINGSPERIOD
l3
rta
Westenergy erbjuder:
r
l1
rta
leverans till
westenergy’s depå
förbrukningsperiod
Årskifte
Kv
a
Bra både för din ekonomi och för vårt klimat
Bra både för din ekonomi och för vårt klimat
DIN BIOOLJELEVRANTÖR!
gör en bra affär!
LEVERANS
l2
rta
mot BiooljaBra både för din ekonomi och för vårt klimat
från Stockholm till Östersund på
biobränsle. KLM flyger reguljärt på
biobränsle varje vecka inom Europa.
Men eftersom det fortfarande är
dyrt med biobränsle behövs styrmedel för att klara bytet. Därför
finns bland annat Fly Green Fund,
som är en sorts investeringspott för
att underlätta övergången.
I en värld med stor konkurrens
mellan flygbolag med minimala
marginaler tror Gustav Melin inte
på att straffa flyget med ytterligare
skatter.
– Nej, vi menar att det är ett
feltänk. Att flyga är miljövänligt
om man gör som flyttfåglarna och
flyger på biobränsle. Beskatta utsläppen istället för passagerarna
eller antalet landningar. Då blir det
ett incitament till att skynda på utvecklingen av miljövänligt flyg.
Kv
a
Byt ut
utdin
din
Byt
användning
av
användning”vanlig”
av
användningfossila
av bränsle
period för
fossila bränsle
inköp
fossila bränsle
mot
Bioolja
mot Bioolja
VI LYFTER
Byt
ut…din
SVERIGE
Kv
a
Läs mer om bioenergi på
hållbartsamhälle.nu
l2
rta
större
efterfrågan
=
högre pris
Kv
a
DIN BIOOLJELEVRANTÖR!
l1
rta
ioenergi är Sveriges största energislag, och
stod för 34 procent av energiproduktionen
år 2013. Redan
2009 hade man hunnit ikapp och
passerade oljan i storlek.
Gustav Melin är vd för Svebio,
Svenska Bioenergiföreningen, som
samlar närmare 300 medlemsföretag för att samverka, informera och
påverka opinionen.
– Många tycks fortfarande tro
att det finns begränsade mängder biomassa, men vi använder
bara 2/3 av den årliga skogstillväxten i Sverige. I Europa ligger
många miljoner hektar åkermark
oanvänd samtidigt som matproduktionen hela tiden ökar
liten efterfrågan
Besök oss på www.vegoil.se
Kontakta Karl-Erik Andrae:
0705-721810, 0510/17210 eller [email protected], [email protected]
leverans till
westenergy’s depå
Westenergy erbjuder:
kr
rån NCC
Karlstad Airport BioJetFuel - Fly Green Fund
– Vi driver den här frågan
som en del i vårt miljöarbete.
Peter Landmark, vd för Karlstad Airport
Som första flygplats i Världen investerade Karlstad
Airport sommaren 2014 i en stationär tankanläggning för bioflygbränsle samt genomförde Sveriges
första Biobränsle flygningar. Det var första steget
i ett ambitiöst miljöprojekt vid flygplatsen. Nu har
nästa steg tagits då den ekonomiska föreningen
Fly Green Fund etablerats tillsammans med några
ledande aktörer i branschen. Det handlar om en
prisutjämningsfond som ska få fart på marknaden
för bioflygbränsle.
– Rent tekniskt är det inget problem, det går att
flyga på iblandning av bioflygbränsle. Men eftersom
prisskillnaden än så länge är för stor mellan fossilt
bränsle och biobränsle så börjar man nu på alla nivåer
förstå vikten av att stimulera utvecklingen av tank­
anläggningar, produktionsteknik och logistiksystem
för att få denna marknad att växa snabbare än tidigare
kalkylerat. Med den här satsningen vill vi kickstarta
marknaden och produktion lokal av bioflygbränsle i
Skandinavien. Vi ska helt enkelt starta jobbet för en
marknad för nordiskt tillverkat biobränsle, som är
konkurrenskraftigt med fossilt bränsle. Prisutjämnings­
fonden behövs för att snabba på utvecklingen, säger
Peter Landmark som är vd för Karlstad Airport.
Foto: Micke Lundström
Enkel hantering. NCC Repasfalt behöver inte blandas utan läggs ut direkt från säcken eller hinken. Vattna med vattenkanna
Enkel
hantering.
NCC Repasfalt
behöver
inte
blandas
utan läggs
ut direkt
från säcken
eller
hinken.
Vattna
vattenkanna
och
packa
med handstamp,
padda
eller kör
över
materialet
med
Resultatet
blir en
lagning
somVattna
hållermed
imed
flera
år.
Enkel
hantering.
NCC Repasfalt
Repasfalt
behöver
inte
blandas
utanläggs
läggsbilen.
utdirekt
direkt
frånsäcken
säcken
eller
hinken.
Vattna
vattenkanna
Enkel
hantering.
NCC
behöver
inte
blandas
utan
ut
från
eller
hinken.
vattenkanna
och packa
med handstamp,
padda
eller kör
över
materialet
med bilen.
Resultatet
blir en
lagning
som hållermed
i flera
år.
packa med
med handstamp,
handstamp, padda
padda eller
ellerkör
köröver
övermaterialet
materialetmed
medbilen.
bilen.Resultatet
Resultatetblir
bliren
enlagning
lagningsom
somhåller
hålleri iflera
fleraår.
år.
och packa
Foto:Foto:
Micke
Micke
Lundström
Lundström
Foto:
Micke
Lundström
Initiativtagare till den ekonomiska föreningen Fly
Green Fund är Karlstad Airport, SkyNRG (världs­
ledande företag inom flygbiobränsle) och NISA
(Nordic Initiative on Sustainable Aviation). Modellen
man kommit överens om består av tre delar. Prisut­
jämningsfonden, som är grunden, ska inledningsvis
– En så här ambitiös miljösatsning förutsätter ledande
samla in medel främst från reseintensiva företag. Tre
internationella partners och de blir intresserade först
fjärdedelar av fondens kapacitet ska användas till att
när det finns en attraktiv internationell linje. Vi är
subventionera prisskillnaden mellan fossilt bränsle
och biobränsle vid nordiska flygplatser som investerar en i sammanhanget liten flygplats, men det är här en
styrka för att lyckats genomföra något som andra bara
i tankanläggningar för biobränsle. En fjärdedel av
har pratat om. Tillsammans med våra partners ska vi
fondens medel ska avsättas för forskning och utveck­
ling av produktion av bioflygbränsle i Norden, baserat driva flyget i grönare riktning, säger Peter Landmark.
på lokala råvaror.
Detta är en annons från NCC
Detta
Dettaär
ären
enannons
annonsfrån
frånNCC
NCC
Detta ärMiljösatsningen
en annons från NCC
har rönt ett stort intresse både i
flygbranschen och inom politiken på alla nivåer.
På kort sikt vill man alltså få igång marknaden för
EU­kommissionen är en av flera parter som följer
biobränsle för flyg genom att samfinansiera den extra
projektet med stort intresse. Dessutom bidrar den till
kostnaden för biobränsle jämfört med fossilt bränsle.
att sätta fokus på forskning för att öka tillgången på
Ambitionen är att till år 2020 nå målet 20 procent
bioflygbränsle.
iblandning av bioflygbränsle vid nordiska flygplatser.
Ett annat mål är att bidra till utveckling av tillverkning
så att produktion i stor skala kan vara i drift i Norden, – När vi började gräva i det här för ett par år sedan
baserat på lokal råvara, senast 2030.
kändes det ganska ensamt och Norden låg verkligen
inte i täten för den här utvecklingen. Men det har
– Vi driver den här frågan som en del i vårt
vänt, nu får vi täta rapporter om att flygplatser,
miljöarbete. Karlstads kommun, som är vår ägare,
organisationer, företag och myndigheter i Sverige,
förväntar sig att vi ska driva på för ett mer miljö­
Norge och Finland planerar för motsvarande och
anpassat flyg. Men vi insåg ganska snabbt att vi
andra satsningar inom området. Det är långt kvar
bara kan åstadkomma vettiga resultat om vi jobbar
tills alla flygningar i Norden sker med biobränsle,
tillsammans med andra, säger Peter Landmark.
men utvecklingen går snabbt just nu. Och mycket av
det som händer, det händer här i Norden, säger Peter
Miljöarbetet vid flygplatsen sker parallellt med arbetet
Landmark.
att attrahera flygbolag och få till nya flyglinjer. Som­
maren 2014 startade linjen Karlstad­Frankfurt som en
del i Lufthansas linjenät. Från den 2 mars går linjen via
Jönköping. Samarbetet syftar till att snabbare etablera
en stabil marknad för linjen. Peter Landmark anser att
den nya linjen och miljöarbetet hänger samman.
Unik
produkt
kampen
mot
potthål
Unik produkt
produkt iii kampen
kampen
mot
potthål
kampen mot
mot potthål
potthål
Unik
Klimatförändringarna gör att vintrar med kraftiga temperaturväxlingar blir vanligare.
Klimatförändringarna gör att vintrar med kraftiga temperaturväxlingar blir vanligare.
Klimatförändringarna
gör att
att
vintrar
med
kraftiga
temperaturväxlingar
blirvanligare.
vanligare.
Klimatförändringarna
gör
vintrar
kraftiga
temperaturväxlingar
blir
Det
här går hårt åt vägarna
och
ökarmed
problemen
med
potthål och beläggningsskador.
Det här går hårt åt vägarna och ökar problemen med potthål och beläggningsskador.
går hårt
hårtNCC
åt vägarna
vägarna
ochgör
ökar
problemen
med
potthål
och
beläggningsskador.
Det
går
åt
och
ökar
problemen
med
potthål
och
beläggningsskador.
Menhär
produkten
Repasfalt
lagningen
enkel
och
hållbar.
Materialet
läggs kallt
Men produkten NCC Repasfalt gör lagningen enkel och hållbar. Materialet läggs kallt
produkten
NCCoch
Repasfalt
gör
lagningen
enkel
och
hållbar.
Materialet
läggskallt
kallt
Men
NCC
Repasfalt
gör
lagningen
enkel
och
hållbar.
läggs
med produkten
samma
resultat
kvalitet
som
med varm
asfalt.
Helt
utan Materialet
negativ
miljöpåverkan.
med samma resultat och kvalitet som med varm asfalt. Helt utan negativ miljöpåverkan.
med samma
samma resultat
resultat och
och kvalitet
kvalitet som
sommed
medvarm
varmasfalt.
asfalt.Helt
Heltutan
utannegativ
negativmiljöpåverkan.
miljöpåverkan.
i våra egna lab och av flera oberoende
i våra egna lab och av flera oberoende
Dessutom
innehåller
NCC
ieuropeiska.
och
oberoende
ivåra
våraegna
egnalab
lab
ochav
avflera
flera
oberoende
europeiska.
Dessutom
innehåller
NCC
Repasfalt
stenmaterial
som
till ochNCC
med
europeiska.
Dessutom
innehåller
europeiska.
Dessutom
innehåller
Repasfalt stenmaterial som till ochNCC
med
är
godkänt
för
reparation
av
motorväRepasfalt
stenmaterial
som
till
och
med
Repasfalt
stenmaterial
som
till
och
med
är godkänt för reparation av motorvägar.
Den
anär
av
motorväärgodkänt
godkäntför
förreparation
reparation
av
motorvägar. Den används
oftast
gar.
angar.Den
Den
an-till
vänds
oftast
till
reparationer
av
vänds
vändsoftast
oftasttill
till
reparationer
av
potthål,
betongreparationer
av
reparationer
av
potthål,
betongsprickor,
skador
potthål,
potthål,betongbetongsprickor,
skador
vid
brunnar
och
sprickor,
skador
sprickor,
skador
vid
brunnar
och
till
vid
brunnar
vidbroskarvar.
brunnaroch
och
till
broskarvar.
NCC
Repasfalt
till
broskarvar.
till broskarvar.
NCC
Repasfalt
kan
läggas
under
NCC
Repasfalt
NCC
Repasfalt
kan
läggas
under
fuktiga
ochunder
kalla
kan
läggas
kan
läggas
under
fuktiga och kalla
förhållanden,
fuktiga
och
kalla
fuktiga
och
förhållanden,kalla
till
och med i
förhållanden,
förhållanden,
till
och med i
minusgrader! Beläggningen
skadas
till
med
tilloch
och
mediinte
i
minusgrader! Beläggningen
skadas
inte
av
regnväder
under
eller
efter
utläggning
minusgrader!
Beläggningen
skadas
inte
minusgrader!
Beläggningen
inte
av
regnväder under
eller efterskadas
utläggning
och
kan
trafikeras
omedelbart.
Asfalten
av
under
eller
avregnväder
regnväder
under
ellerefter
efterutläggning
utläggning
och
kan trafikeras
omedelbart.
Asfalten
ger
ingen
negativ
påverkan
på
nya
ytor
och
kan
omedelbart.
Asfalten
ochingen
kantrafikeras
trafikeras
omedelbart.
Asfalten
ger
negativ påverkan
på nya
ytor
och
behöver
därför
inte tas bort
omytor
ytan
ger
påverkan
på
geringen
ingennegativ
negativ
pånya
nya
och
behöver
därförpåverkan
inte tas bort
omytor
ytan
ska
beläggas
med
vanlig
asfalt.
och
behöver
därför
inte
tas
bort
om
ochbeläggas
behöver med
därför
inte tas
bort omytan
ytan
ska
vanlig
asfalt.
ska
beläggas
med
vanlig
asfalt.
ska beläggas med vanlig asfalt.
Minskad
miljöMinskad
miljöMinskad
miljöMinskad
miljöpåverkan
och
påverkan
och
påverkan
och
påverkan
och
enkel
läggning
enkel läggning
läggning
enkel
läggning
Foto: Micke Lundström
Enkel hantering. NCC Repasfalt behöver inte blandas utan läggs ut direkt från säcken eller
hinken. Vattna med vattenkanna och packa med handstamp, padda eller kör över materialet
med bilen. Resultatet blir en lagning som håller i flera år.
cken eller hinken. Vattna med vattenkanna
blir en lagning som håller i flera år.
Varför är NCC Repasfalt mer
Varför är NCC Repasfalt mer
miljövänlig
än varm
asfalt?
Varför
Repasfalt
mer
VarförärärNCC
NCC
Repasfalt
miljövänlig
än varm
asfalt?mer
miljövänlig
varm
asfalt?
än
varm
asfalt?
–miljövänlig
Produktenän
består
endast
av miljöanpas– Produkten består endast av miljöanpasbiobaserade
och
återvinningsbara
–sade,
består
endast
avavmiljöanpas–Produkten
Produkten
består
miljöanpassade,
biobaserade
ochendast
återvinningsbara
råvaror.
Den är fri och
från
kemiska
lösningssade,
sade,biobaserade
biobaserade
ochåtervinningsbara
återvinningsbara
råvaror.
Den är fri från
kemiska
lösningsmedel
och
härdar
med
hjälp
av
vanligt
råvaror.
Den
ärärfri
från
kemiska
lösningsråvaror.
Den
fri
från
kemiska
lösningsmedel och härdar med hjälp av vanligt
vatten.
NCC
Repasfalt
tillverkas
i den
medel
med
hjälp
medeloch
ochhärdar
härdar
med
hjälpavavvanligt
vatten.
NCC
Repasfalt
tillverkas
ivanligt
den
lilla
staden
Braunau
i Österrike
enligt
vatten.
NCC
Repasfalt
tillverkas
i den
vatten.
NCC
Repasfalt
tillverkasenligt
i den
lilla
staden
Braunau
i Österrike
ett
hemligt,
patenterat
originalrecept.
lilla
staden
enligt
lilla
stadenBraunau
Braunaui Österrike
i Österrike
enligt
ett
hemligt,
patenterat
originalrecept.
ett
etthemligt,
hemligt,patenterat
patenteratoriginalrecept.
originalrecept.
Foto: Johan A. Lundberg
Foto:Foto:
Johan
A. Johan
Lundberg
Johan
A. Lundberg
Foto:
A. Lundberg
Thomas Utegård, försäljningsansvaThomas Utegård, försäljningsansvarig
för NCC
Repasfalt,
vad är nytt
Thomas
Utegård,
försäljningsansvaThomas
Utegård,
försäljningsansvarig
för NCC
Repasfalt,
vad är nytt
ochför
unikt
med
den här vad
produkten?
rig
NCC
Repasfalt,
NCC
Repasfalt,
vad är
är nytt
nytt
och unikt med den här produkten?
och
unikt
med
den
unikt
med
den här
här produkten?
produkten?
– Kallt
lagda
produkter
har funnits länge
– Kallt lagda produkter har funnits länge
marknaden
–påKallt
lagda
lagda produkter
produkter har
har funnits
funnitslänge
länge
påKallt
marknaden
förmarknaden
en snabb och
på
förmarknaden
en snabb och
tillfällig
lagning
för
en snabb
och
snabb
ochav
tillfällig
lagning
av
potthål
andraav
tillfällig
lagning
tillfälligoch
lagning
potthål
och
andraav
vägskador.
Det
potthål
och
andra
potthål ochDet
andra
vägskador.
som
är unikt
med
vägskador.
Det
vägskador.
Det
som
är unikt
med
NCC
Repasfalt
är
som är
unikt
med
är
unikt
med
NCC Repasfalt
är
att den
läggs kall
NCC
Repasfalt
är
Repasfalt
är
att den läggs kall
men
håller
lika
att
den
läggs
kall
den
läggs
kall
men håller lika
längehåller
som traditiomen
lika
lika
längehåller
som traditionell varm
Vi
länge
som
traditiosomasfalt.
traditionell varm
asfalt.
Vi
är
så
säkra
på produktens
kvalitet att
nell varm
asfalt.
Vi
varm
asfalt.
Vi
är så säkra på produktens
kvalitet att
vi
lämnar
två
års
garanti påkvalitet
en rättatt
är
så
säkra
på
produktens
är
så
säkra
på
produktens
vi lämnar två års garanti påkvalitet
en rätt att
utförd
lagning.
vi
lämnar
två
års
garanti
på
en
vi
lämnar
två
års
garanti
på
en rätt
rätt
utförd lagning.
utförd
utförd lagning.
lagning.
Ger den här produkten verkligen
Ger den här produkten verkligen
samma
som varm
asfalt?
Ger
här
verkligen
Ger den
denkvalitet
här produkten
produkten
samma
kvalitet
som varmverkligen
asfalt?
samma
kvalitet
som
–samma
Absolut!
Det framgår
av asfalt?
tester
kvalitet
som varm
varm
asfalt?gjorda
– Absolut! Det framgår av tester gjorda
–– Absolut!
Absolut! Det
Det framgår
framgår av
av tester
tester gjorda
gjorda
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Thomas Utegård
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Thomas
Utegård
[email protected]
Thomas
ThomasUtegård
Utegård
[email protected]
+46
72-550
42 90
[email protected]
[email protected]
+46
72-5507542
90
+46
19-17
5490
+46
+4672-550
72-550
42
+46
19-17
7542
54 90
+46
+4619-17
19-17757554
54
10 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
NYHETER
Sverige kan
bli ledande
Sveriges energiminister Ibrahim Baylan
tar över det politiska ansvaret för en
industri som ligger långt framme i den
tekniska utvecklingen.
S
Av Christian von Essen
amtidigt är debatten
ofta låst av kärnkraftsfrågan. Nu
ska han ratta ett av
landets viktigaste
framtidsområden
tillsammans med
oppositionspartierna.
Som bekant har regeringen fått en
märklig start, och just energi är en av
de hörnpelare som efter Decemberöverenskommelsen
kommer
att bygga på blocköverskridande
riktlinjer. Energiministern inser
svårigheten i att nå konsensus i
dessa känsliga frågor, men ser ändå
positivt på lösningen.
– Jag tycker att det finns ett stort
behov av breda överenskommelser.
Det finns förväntningar på att
vi politiker tar oss i kragen och
kommer överens inom energipolitiken. Det finns inget bolag
som vill investera 10-20 miljarder i
ny infrastruktur om man inte vet
vad som gäller på längre sikt. Kan vi
enas om en linje innebär det en stor
styrka för konkurrenskraft, tillväxt
och utveckling. Men jag inser att det
är lättare sagt än gjort.
Kärnkraften i vägen
Baylan har tidigare uttryckt frustration över att kärnkraftsfrågan ligger
som ett täcke över energidebatten,
och hans inställning i dagsläget är
att kärnkraften – som fortfarande
står för 40 procent av Sveriges elproduktion – varken kommer att upprustas eller avvecklas under den
närmaste tiden.
Sverige har en vision om
enbart förnybara energikällor
till 2050. Hinner vi avveckla
kärnkraften till dess?
− Kanske. Regeringen tror att det är
möjligt. Just nu ligger den tekniska
utvecklingen inom energiområdet
före den allmänna diskussionen.
Vi ser en kraftig utveckling av
produktion och distribution
av förnybar energi. Sverige kan
bli ledande inom detta – vi har
Vi vill förenkla
systemet
ytterligare med
hjälp av smarta
nät och en tydlig
handlingsplan för
detta
Fordonsgas
Vi erbjuder vår
samlade kompetens beträffande
försäljning, installation & service av:
Biogasdispensers
Kontokort/automater
Systemlösningar
Rikstäckande service
Automatiklösningar
Drivmedelsutrustning
Interface
NPS Service AB • Box 8856 • 402 72 Göteborg
+46 (0)31-55 02 90 • www.nps.se
kunnande, forskning, pilotanläggningar och goda förutsättningar,
med biomassa från skogsbruket
samt god tillgång på vatten, vind
och till viss del sol. Men kärnkraften
har låst frågan. Vi måste komma
vidare nu.
Ett sätt att bredda debatten
är den nya energikommissionen vars utformning fortfarande
är oklar, men som torgfördes i
December överenskommelsen.
Kommissionen ska bestå av representanter från samtliga riksdagspartier, liksom forskare, experter
och industriföreträdare. En av punkterna där samsyn och utvecklingspotential redan sammanstrålar är
HÅLLBARTSAMÄLLE.NU 11
Det finns förväntningar på
att vi politiker tar oss i kragen
och kommer överens inom
energipolitiken.
Kostnadseffektiv
ligninbaserad kolfiber
revolutionerar
fordonsindustrin
Fredrik Rosén, Per Tomani och Peter Axegård
från Innventia.
FOTO: INNVENTIA
Av Annika Wihlborg
I Sverige pågår intensiv forskning med fokus
på hur kolfiber kan tillverkas av förnybar råvara
från skogen. Kolfiber är ett lättviktigt och starkt
material med många användningsområden.
Ibraham Baylan Sveriges energiminister, vill förenkla systemet med
hjälp av smarta nät och en tydlig handlingsplan.
FOTO: KRISTIAN POHL / REGERINGSKANSLIET
möjligheten till mikroproduktion av
el. Redan i dag kan skattereduktion
erhållas vid egen produktion, främst
genom solceller.
– Vi vill förenkla systemet
ytterligare med hjälp av smarta
nät och en tydlig handlingsplan
för detta, säger Ibrahim Baylan.
I dag är elsystemet riggat för stora
producenter, det är inte utformat så
att kunderna ska kunna producera
själva. Alla rapporter pekar mot ett
paradigmskifte på den punkten.
Sverige förbi målen
Det råder viss förvirring kring olika
mål och visioner inom miljö- och
energipolitiken. Sverige använder
www.miljoansvar.se
[email protected]
08-570 202 90
till stor del år 2020 som ett delmål,
EU redan gått vidare till 2030. De
svenska målen – 50 procent förnybar
energi 2020 och 10 procent förnybar
energi inom transportsektorn − är
dessutom redan uppfyllda.
– Vi har drivit på för högre ambitionsnivåer, men ur ett europeiskt
perspektiv ser det annorlunda ut.
Vi har 51 procent förnybar energi i
Sverige i dag, men vissa EU-länder
ligger under 10 procent.
Var ligger störst potential
inför framtiden för svensk
energimix tycker du?
– Jag tror att vattenkraft fortsatt
kommer att vara ryggraden i
systemet. Vindkraften kommer
också starkt – det blåser mycket i det
här landet. Vi har långa kuster som
vi inte utnyttjar, och vi ska utreda
havsbaserad vindkraft ytterligare.
På lång sikt är solcellsutvecklingen
väldigt spännande − priserna har
gått ner med 80 procent och väntas
sjunka ytterligare, samtidigt som
effekten och distributionsmöjligheterna blir allt bättre.
Energin från biomassa menar
forskare att vi kan fördubbla utan
ingrepp i det hållbara skogsbruket,
så det är en stor konkurrensfördel
för Sverige. Min uppgift är att få EU
att förstå att biomassa inte handlar
om skogsskövling.
Det ÄR lönsamt!
Både för miljön och plånboken
En solcellsanläggning som producerar
10 000 kWh per år innebär:
• att du sänker dina elinköp med ca 7 500 kr per år
• du får betalt för den el du säljer vilket ger ca 7 800 kr per år
• du får totalt ca 15 300 kr över i plånboken per år
• en trygg investering som ger från 6% avkastning per år
• du minskar din miljöpåverkan med ca 9 ton färre
koldioxidutsläpp per år
• du ökar värdet på ditt hus
• om du kör elbil så blir milkostnaden noll kr per mil
Kontakta oss så hjälper vi dig
med allt från kostnadsförslag till
nyckelfärdig solcellsanläggning!
Dessutom är det snyggt!
Tekniker som gör att kolfiber kan framställas på ett
kostnadseffektivt vis kan revolutionera och avsevärt minska
fordonsindustrins miljöpåverkan.
Om kolfiber kan framställas på ett kostnadseffektivt
sätt med utgångspunkt från förnybar skogsråvara så
medför det förstås en ökad tillgång på kolfibermaterial,
vilket innebär att fler produkter och komponenter kan
tillverkas av detta slitstarka och högpresterande material.
–Kolfiber har ett stort och viktigt användningsområde i
fordonsindustrin, där det kan bidra till att göra framtidens
fordon lättare och bränslesnålare, men kan även användas
till att exempelvis tillverka rotorblad till vindkraftverk, säger
Peter Axegård på forskningsinstitutet Innventia, som är
forskningschef för verksamheten runt bioraffinering där
utvecklingen ligninbaserad kolfiber ingår.
Tillverkar kolfiber av lignin
Genom flera olika projekt visar Innventia att kolfiber
kan framställas av lignin, en biprodukt från pappersoch massaindustrin. Satsningen går i linje med pappersoch massaindustrins stora intresse för att utveckla nya
högförädlade produkter. Ligninet utvinns från svartlut
med hjälp av det patenterade bioraffinaderikonceptet
LignoBoost, som resulterar i lignin av hög kvalitet.
Internationellt konkurrenskraftig skogsindustri
Innventias målsättning är att år 2025 ha utvecklat en ny
svensk högvärdesprodukt från skogsråvara, att ha skapat
en efterfrågan på och användning av ligninbaserade
kolfiber, att ha bidragit till etableringen av industriell
kolfiberproduktion i Sverige samt att ha utvecklat en forskningsinfrastruktur och produktionskompetens i hela
värdekedjan, från skogsråvara till högförädlad kolfiber.
BY T BRÄNSLE
MINSKA UTSLÄPPEN
SPARA PENGAR
På petro.se kan du läsa mer och
se en film om hur vi hjälpt ett av
Sveriges största bryggerier att
minska sitt koldioxidutsläpp
med 80 %.
12 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
MEDIAPLANET
INSPIRATION
Solenergi har alla möjligheter att ta en framskjuten position i den
svenska energimixen. Men det krävs mer kunskap i kombination med
strukturerade och långsiktiga politiska incitament för att det ska lossna
på allvar. Det menar branschorganisationen Svensk Solenergi.
Lovande strålar
S
Av Christian von Essen
vensk Solenergi (SSE)
samlar ett hundratal
branschaktörer i sin
förening med kansli
i Stockholm. Sekreterare är Jan-Olof
Dalenbäck, till vardags professor i installationsteknik
vid Chalmers i Göteborg. Han ser
stor potential i solenergi, men
menar att det finns flera flaskhalsar
att komma förbi.
– Vi menar att
regeringen nu
måste rensa upp
bland de olika
incitamenten
och bli mer tydliga.
Jan-Olof
Dalenbäck
Professor i
installationsteknik.
Bättre kunskap behövs
– Först och främst saknas
fortfarande tillräcklig kunskap
kring tekniken, trots att solenergi
har funnits väldigt länge. Dessutom
saknas det tillräckliga incitament för att marknaden verkligen
ska lyfta. Ett angenämt problem i
sammanhanget är de låga svenska
energipriserna. Det finns helt enkelt ett överskott på energi i Sverige,
vilket inte direkt skapar starka drivkrafter för att hitta nya lösningar.
Däremot blir solenergi billigare och
mer effektivt för varje år som går.
– Sol, vind och vatten är vad vi
kallar för flödande energikällor. De
FOTO: CHALMERS
kräver en stor initial investering,
men därefter är kostnaderna
nästan obefintliga. Ser man energibehovet på längre sikt är det smart
att satsa på så många förnybara
källor som möjligt, och solenergi
är väldigt billigt i jämförelse med
andra energislag.
Stabil marknad igen
För 6-7 år sedan överskattades
ökningen av världsmarknaden
för solceller, vilket ledde till en
energyInBalance.com
Öka lönsamheten för din solcellsanläggning och visa samtidigt dina vänner via
internet hur du fångar solens kraft.
Med en elcertifikatmätare från
Emulsionen.org och ett kostnadsfritt
konto i webbtjänsten
EnergyInBalance.com är detta möjligt.
Besök oss och läs mer!
Köp här
överetablering på marknaden. Mellan 2009-2012 sjönk priserna kraftigt
och flera bolag gick i konkurs. I dag
har situationen åter stabiliserats.
En ljusare framtid
Med lägre priser börjar solceller så
sakteliga bli alltmer intressant för
såväl privatpersoner som företag.
Om man producerar överskottsel
i det svenska nätet finns möjlighet till skattereduktion för privatpersoner på 60 öre per kWh. Villaägare kan söka ROT-avdrag eller
ett investeringsbidrag som blivit
så populärt att det bildats en kö.
– Vi menar att regeringen nu
måste rensa upp bland de olika
incitamenten och bli mer tydliga,
säger Jan-Olof Dalenbäck. Många
avvaktar med att investera i solpaneler eftersom de köar till investeringsbidraget – då avstannar
hela marknaden och initiativet
motverkar sitt syfte. Det är svårt
att utveckla företag i en värld av
kortsiktighet och ovisshet, och vi
vill nu att Energimyndigheten tar
fram en nationell långsiktig plan
för svensk solenergi.
FOTO: THINKSTOCK
Sveriges snyggaste
kraftverk?
Vi erbjuder marknadens snyggaste tak som också genererar el
helt gratis från solen. Finns i olika design och även tegelfärgat!
Kontakta oss idag:
[email protected] | 0739 - 43 43 40
För en trygg affär!
www.solcellsproffsen.se
vanliga
PS. Vi har
så!
neler ock
solcellspa
solcellsproffse
Produkter och tjänster för egen elproduktion
Ladda upp med solceller!
Vi bygger nyckelfärdiga
nyckelfärdig solkraftsanläggningar
i alla storleksklasser
Du är välkommen in med en förfrågan,
fö
vi skräddarsyr din anläggning!
Kostnadsfri konsultation
013-392040
013-3
[email protected]
[email protected]
ppamsolk
ppamsolkraft.se
Effekt [kW]
4.8
10
40
4800
10000
50000
16
16
50
Besparing [kr/år]
6500
16500
69000
Modularea [m²]
30
71
280
69 000 kr
139 000 kr
499 000 kr
Årsproduktion [kWh]
Elsäkring [A]
Pris (exkl moms alt m ROT)
08 – 28 66 93
[email protected]
Vi tar hand om hela processen –
nyckelfärdiga solcellsanläggningar
www.sveasolar.se
14 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
MEDIAPLANET
NYHETER
MATERIAL
Ett kompositmaterial är helt enkelt
en sammansättning av två eller flera
material, som tillsammans bildar en
kompositstruktur.
Hans Blix ser starka ekonomiska argument för en fortsatt användning av kärnkraft i Sverige.
FOTO: EMELIE PALMCRANTZ
Kärnkraften är miljövänlig
Av Christian von Essen
Kompositmaterial
banar väg för framtidens
lättviktskomponenter
K
Av Annika Wihlborg
ompositmaterial tillverkas av starka och
styva fibrer av exempelvis glas, plast
eller kol som sammanfogas med hjälp
av ett matrismaterial som ofta består
av olika typer av plaster, exempelvis
polyester eller polyamider. Mycket forskning och
utveckling pågår för att optimera kompositmaterialens
egenskaper och göra dem så lättviktiga som möjligt.
Starkt och lättviktligt
I takt med att allt fler företag strävar efter en ökad
andel förnyelsebara material har mycket forskningsresurser fokuserats på att tillverka kompositmaterial
av exempelvis bomull, cellulosa eller hampa,
förnyelsebara, slitstarka och tåliga fiberråvaror.
Kompositmaterial associeras ofta med egenskaper som
starkt och lättviktigt.
Populärt inom fordonstillverkning
En av kompositmaterialens främsta fördelar är förstås
dess låga vikt, vilket bland annat fordonstillverkare drar
nytta av när de tillverkar fordonskomponenter som
väger mindre än motsvarigheter av andra material.
Det råder ingen motsättning
mellan kärnkraft och
hållbarhet. Tvärtom är det
en av de mest hållbara och
säkra energikällorna av alla.
Det menar Hans Blix, en
av Sveriges – och världens
– främsta experter på
kärnvapen och kärnkraft.
Trots att Hans Blix numera är pensionerad från sina uppdrag inom
internationell toppolitik deltar han
gärna i samhällsdebatten. I synnerhet frågan om kärnkraft upptar fortfarande en stor del av hans
tid, och han menar att energislaget
fått en oförtjänt bespottad roll när
det istället kunde vara tvärtom. Han
hävdar nämligen att kärnkraften är
både hållbar och miljövänlig. Hur
går det ihop?
– Kärnkraft genererar för det
första inga koldioxidutsläpp alls
i produktionen, säger han. Jag
tycker att motståndarna har försökt trolla bort kärnkraften från
den globala klimatdiskussionen
genom sitt mantra att vi bara ska
ha förnybara bränslen. Visst är
uran och torium ändliga resurser,
men det viktigaste måste ju ändå vara att hitta hållbara energikällor. Med dagens teknik och
morgondagens reaktorer räcker
dessa resurser i tusentals år.
Stor global utveckling
Detta resonemang, menar Hans
Blix, är en självklarhet i stora delar
av världen. Ryssland bygger ut
sin kärnkraft, liksom Kina och
Indien. Polen, Ukraina, Vitryssland,
Ungern, Rumänien, Tjeckien och
Bulgarien satsar på utbyggnad, liksom ett flertal länder i Asien. Kina
satsar allra mest, men även Sydkorea och Vietnam går framåt. Japan
vågar satsa igen trots Fukushimakatastrofen, och Australien börjar se sig om efter alternativ till
det stora kolberoendet. Men i västvärlden är det märkligt tyst.
Kostnadseffektivt
Blix ser starka ekonomiska argument för en fortsatt användning av
kärnkraft i Sverige − och förberedelse för den nya teknik som kommer.
– Det är klart att en gammal Volvo
kan vara säker och bra i många,
många år, men en dag vill man
ha något modernare. Att ignorera utvecklingen av en hållbar och
kostnadseffektiv energikälla med
enorm potential – som dessutom
bara blir säkrare för varje år som går
− är sanslöst.
Säkerhetsmässigt måste
det väl finnas risker med att
kärnkraften byggs ut över
hela världen?
– Det finns inga riskfria energikällor. Det har inträffat ett antal hemska katastrofer genom historien,
men sammantaget har kärnkraften mycket lågt dödstal bland energislagen. De största olyckorna sker
genom vattenkraften, när kraftdammar brister och dränker hela
städer och byar.
Miljöpartiet menar att kärnkraften inte kan bära sina
samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det?
– Vilka kostnader är det kärnkraften inte bär? Fossila bränslen
är mer intressanta ur det
perspektivet. Vad kostar det samhället att vi dagligen släpper ut
cancerframkallande partiklar? Vad
kostar klimatförändringarna?
Något som verkligen inte bär
sina kostnader är den kraftigt subventionerade vindkraften. Vill vi ha
el-energi som bibehåller vår konkurrenskraft och är klimasmart så
är vindenergin inte vägen. De som
vill avveckla kärnkraften tar varken
konkurrensfrågan eller klimatfrågan på tillräckligt stort allvar.
Taurus Energy medverkar till en kostnadseffektiv
och miljövänlig produktion av etanol från skogsoch jordbruksavfall.
www.taurusenergy.eu
Miljöbränsle
Stockholms Stads, liksom andra städers stora
miljöproblem är för höga värden av kvävedioxid (NO2).
Vi har lösningen – använd EcoPar, syntetiskt drivmedel
för dieselmotorer. EcoPar kan halvera NO2-utsläppen
och minskar utsläppen av sot och cancerogena kolväten
kraftigt. Passar alla dieselmotorer.
Finns nu även framställd av biomassa.
Mer info på www.ecopar.se eller ring 031-711 50 20
Kärnkraften är den säkra baskraften
för Sveriges elförsörjning
• Kärnkraft är inte farligare än något annat
kraftslag - tvärtom!
Känner
ni
till
era
möjligheter
att
få
Känner
ni
till
era
möjligheter
att
få
Känner
ni
till
era
möjligheter
att
få
Känner
ni
till
era
möjligheter
att
få
EU-stöd
till
miljöoch
energiprojekt?
EU-stöd
till
miljöoch
energiprojekt?
EU-stöd
till
miljöoch
energiprojekt?
EU-stöd
till
miljöoch
energiprojekt?
Sverige
och
EU
erbjuder
varje
år
miljarder
i
form
av
Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av
Sverige
och
EU
erbjuder varje
år
miljarder ii form
av
Sverige
och
EU
år
av
Sverige
ochannan
EU erbjuder
erbjuder
varje
år miljarder
miljarder
i form
form
av
bidrag och
och
annan
offentligvarje
finansiering.
nansiering.
Flera
av dessa
dessa
bidrag
offentlig
fi
Flera
av
bidrag
och
annan
offentlig
fi
nansiering.
Flera
av
dessa
Sverige
och
EU
erbjuder
varje
år
miljarder
i
form
av
bidrag
och
annan
offentlig
fi
nansiering.
Flera
av
dessa
bidrag
och annan
offentlig
finansiering.
Flera av dessa
stödprogram
beviljar
upp till
till
75% av
av investeringsinvesteringsstödprogram
beviljar
upp
75%
stödprogram
beviljar
upp
till
75%
av
investeringsbidrag
och annan
offentlig
finansiering.
Flera av dessa
stödprogram
beviljar
upp
till
75%
av
stödprogram
beviljar
upp
till
75%
av investeringsinvesterings-och
kostnaden
i bidrag
och
lån
till
miljöinvesteringar
kostnaden
och
lån
till
miljöinvesteringar
kostnaden iii bidrag
bidrag
och
låntill
till75%
miljöinvesteringar
och
stödprogram
beviljar
upp
av investerings-och
kostnaden
bidrag
och
lån
till
miljöinvesteringar
kostnaden
idemonstrationsprojekt.
bidrag och lån till miljöinvesteringar och
och
innovativa
innovativa
demonstrationsprojekt.
innovativa
demonstrationsprojekt.
kostnaden
i
bidrag
och
lån
till
miljöinvesteringar
och
innovativa
demonstrationsprojekt.
innovativa demonstrationsprojekt.
innovativa
demonstrationsprojekt.
Vi
är
Sveriges
ledande
konsultföretag
inom
offentlig
Vi
är
Sveriges
inom
offentlig
Vi
är
Sveriges ledande
ledande konsultföretag
konsultföretag
inom
offentlig
Vi
är
konsultföretag
inom
Vi
är Sveriges
SverigesVi
ledande
konsultföretag
inom offentlig
offentlig
finansiering.
nansiering.
Viledande
har sedan
sedan
1998 varit
varit rådgivare
rådgivare
till fl
fler
er
fi
har
1998
till
fi
nansiering.
Vi
har
sedan
1998
varit
rådgivare
till
fl
er
Vi
är
Sveriges
ledande
konsultföretag
inom
offentlig
fi
nansiering.
Vi
har
sedan
1998
varit
rådgivare
till
fl
er
fi
nansiering.
Vi
har
sedan
1998
varit
rådgivare
till
fl
er
än
1
000
företag
och
organisationer
och
genererat
över
än
1
000
företag
och
organisationer
och
genererat
över
än
1
000
företag
och
organisationer
och
genererat
över
finansiering.
Vi har
sedan
1998 varitoch
rådgivare
till flöver
er
än
1
000
företag
och
organisationer
genererat
än
1
000
företag
och
organisationer
och
genererat
över
1
miljard
kronor
till
olika
affärsprojekt.
1
kronor
till
affärsprojekt.
1 miljard
miljard
kronor och
till olika
olika
affärsprojekt.
än
1 000 företag
organisationer
och genererat över
1
miljard
kronor
till
olika
affärsprojekt.
1 miljard kronor till olika affärsprojekt.
1
miljard
kronor till
olika
Mer
information
hittar
duaffärsprojekt.
på www.giasweden.com
Mer
Mer information
information hittar
hittar du
du på
på www.giasweden.com
www.giasweden.com
Mer
Mer information
information hittar
hittar du
du på
på www.giasweden.com
www.giasweden.com
Mer
information
hittar
du
på
www.giasweden.com
GIA
Sweden
AB
GIA
Sweden
AB
GIA Sweden
Sweden AB
AB
GIA
GIA
Sweden
AB
Ulf
Castenfors,
VD
Ulf
Castenfors,
Ulf
Castenfors,
VD
GIA
Sweden ABVD
Ulf
VD
Ulf
Castenfors,
VD
Tel: Castenfors,
08-440 93
93 31
31
Tel:
08-440
Tel:
08-440
93
31
Ulf
Castenfors,
VD
Tel:
08-440
93
31
Tel: 08-440 93 31
Saltmätargatan
5
Saltmätargatan
5
Saltmätargatan
5
Tel:
08-440 93 31
Saltmätargatan
5
Saltmätargatan
5
113
59
Stockholm
113
59
Stockholm
113 59
59 Stockholm
Stockholm
Saltmätargatan
5
113
113 59 Stockholm
113 59 Stockholm
Kärnkraft medför färre dödsfall per KWh än andra kraftslag och
inga har kunnat påvisas i Sverige.
5000 svenskar får årligen en för tidig död av trafik och utsläpp
från energisektorn i Europa genom förbränning av fossila och
förnybara bränslen (vedbränslen).
Detta sker ständigt i fullt normal och tillåten verksamhet.
• Kärnkraften är Sveriges trygga bas för jobb
och välfärd
Kärnkraften ger inga utsläpp som skadar hälsa eller miljö.
• Vattenkraften är Sveriges reglerkraft som
kompenserar ojämn produktion från sol och
vind
För framtidens klimatsmarta energi
Miljövänner för kärnkraft
www.mfk.nu
16 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
MEDIAPLANET
NYHETER
Kolfiberförstärkning
– skonsamt och hållbart
Av Annika Wihlborg
Kolfiberförstärkning är en effektiv metod för att
öka betongkonstruktioners kapacitet. Från att
tidigare ofta nyttjats som nödlösning, har kolfiberförstärkning i takt med att allt fler upptäcker
lättviktsmaterialets fördelar ofta blivit förstahandsvalet när en konstruktion behöver förstärkas på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.
Ökad belastning, ändrad funktion, håltagningar eller
armering som slits och åldras är några exempel på
vanliga orsaker till att kolfiberförstärkning används i
befintliga byggnader och konstruktioner. Genom att
limma kolfiber på den befintliga konstruktionens yta
kompletterar man med mer armering, vilket bland
annat kan bidra till en ökad kapacitet och livslängd.
Kolfiberförstärkningens främsta fördel är dess låga
vikt i förhållande till styrkan. Kolfibern kan enkelt
anpassas på plats, rostar inte, tål vägsalter för att bara
nämna några fördelar.t
Mindre utrymmeskrävande än stålbalkar
– Kolfibern är inte heller lika utrymmeskrävande som
stålbalkar. När en konstruktion ska förstärkas med
exempelvis stålbalkar krävs ofta omfattande anpassningar, exempelvis att rör och ledningar monteras ner
och flyttas. När vi kan ersätta eller komplettera stålet
med kolfiber finns ofta mycket att vinna. Med kolfiberförstärkning är det lättare att komma åt även när det är
ont om utrymme. En färdig förstärkning bygger cirka 3
millimeter i tjocklek, vilket kan vara viktigt när man till
exempel är rädd om takhöjden. Dessutom behöver inte
kolfibern nya pelare eller upplag att vila på, till skillnad
från stålbalkar, säger Simon Dahlberg som är expert
med stor erfarenhet av att arbeta med just kolfiberförstärkning.
Kolfiberförstärkning är en mångsidig metod som
bland annat används för att förstärka broar så de kan
hantera fordon i tyngre viktklasser. Allt fler har på
senare år upptäckt kolfiberförstärkningens många
fördelar, vilket talar för att det blir en ännu vanligare
metod framöver.
Simon Dahlberg
Expert på kolfiberförstärkning
FOTO: PRIVAT
Miljöfordon Syds energideklarationer visar att miljöfordon som drivs med förnybara drivmedel är förvånansvärt
kostnadseffektiva, säger Jonas Lööf, projektansvarig på Miljöfordon Syd.
FOTO: STEFAN NILSSON, MILJÖFORDON SYD
Miljöbilar och förnybara drivmedel
förvånansvärt kostnadseffektiva
Av Annika Wihlborg
Miljöbilar är en riktigt bra
affär för såväl kommuner som
företag. Miljöfordon Syd, som
arbetat med miljöbilar och
förnybara drivmedel i över
femton år, kan nu i siffror
visa hur ett klokt miljöval
också glädjer ekonomerna.
Detta med hjälp av verktyget
energideklaration fordon, en
analys av en organisations
fordonspark utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv.
Verktyget är framtaget i samverkan med näringslivet. Kartläggningen visar att en omställning
till fler miljöfordon, fordon som
drivs med förnybara drivmedel, är
kostnadseffektiv för både företag
och kommuner samtidigt som det
bidrar till det nationella målet om
en fossiloberoende fordonsflotta.
–I vår energideklaration tittar
vi bland annat på organisationens fordon, hur de används,
energieffektivitet, koldioxidutsläpp,
inköpspriser och andra data. Redovisningen ger en nulägesanalys
över fordonsparkens kostnader
och miljöpåverkan. Med den
utgångspunkten presenteras
förbättringsförslag som möjliggör
sänkta kostnader och minskad
miljöpåverkan, säger Jonas Lööf,
projektansvarig på Miljöfordon
Syd.
Erfarenheterna från Miljöfordon Syds energideklarationer
visar att många fördomar om
miljöbilar fortfarande lever kvar.
Exempelvis att elbilar skulle
ha alltför kort räckvidd och att
miljöbilar generellt sett inte är
någon god tjänstebilsinvestering.
Genomförda energideklarationer
bevisar motsatsen.
Kostnadseffektiva
–Mitt budskap till tjänstebilsansvariga i organisationer är att
våga undersöka miljöbilarnas
potential, även ur ett kostnadsbesparingsperspektiv.
Våra
kalkyler visar att en övergång till
fler miljöbilar ofta är kostnadseffektiv jämfört med nuvarande
fordonspark.
Då flera fortfarande är
skeptiska till miljöbilar, erbjuder
vi en energideklaration med
besparingsgaranti – hittar vi inte
några besparingar kostar det inte
organisationen någonting, säger
Jonas Lööf.
Potentialen är stor
Miljöfordon Syds energideklarationer under 2014 av tjugofyra
kommuner i Småland och
Blekinge visar att en övergång
till 100 procent fossiloberoende
miljöbilar hos dessa kommuner
skulle spara 25 miljoner kronor
om året, motsvarande 8 procent.
Dessutom kunde man visa att
fyra av fem fordon skulle kunna
vara elfordon sett till hur fordonen används i dag. Sammanfattningsvis är miljöbilarnas potential
betydligt större än många tror.
Förstärker byggnader och broar
med kolfiber. I hela Sverige.
Avancerad teknologi. Enkla lösningar.
strongsolutions.se
VIväljer
SATSAR PÅ VÄSTKUSTEN
Eskilstuna
EUROPAS
MILJÖVÄNLIGASTE
den gröna
vägen
med elbussar
i
BOGSERBÅTAR
stadstrafiSVITZER
ken
GAIA OCH SVITZER GEO
I Eskilstuna inledde kommunen, Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet och Transdev en gemensam satsning på elbussar i stadstrafiken i mars
2015. Satsningen inleds som ett försök och målsättningen är att ha tio elbussar i drift 2016. Som en av
landets främsta miljökommuner väljer Eskilstuna
att satsa på tysta, komfortabla och miljövänliga
elbussar med lång räckvidd.
–Satsningen på elbussar är ett viktigt steg
på vägen mot att reducera utsläppsnivåerna från kommunens transporter och
nå vårt ambitiösa miljömål. Vi ha redan
nått målet att ha en helt fossilfri stadsbussflotta, nu tar vi nästa steg i utvecklingen, säger Anna Bergfors Fall, chef för
trafikavdelningen i Eskilstuna kommun.
Kommunens målsättning är att ha två elbussar som rullar på
Eskilstunas gator med start i december 2015. Under 2016 är
målsättningen att ha tio elbussar i den reguljära kollektiv-
trafiken. I Eskilstuna finns en lång tradition av klimatanpassad kollektivtrafik, i drygt tio års tid har kollektivtrafikens bussar drivits med biogas från kommunens egen
biogasanläggning.
Lång räckvidd och sänkta driftskostnader
–Många har en föreställning om att elbussar har en mycket begränsad räckvidd, men de elbussar vi testar här i Eskilstuna har en räckvidd på mellan 20
och 30 mil per dag, vilket är mer än tillräckligt för en dag ute i kollektivtrafiken.
En elbuss är visserligen något dyrare att
köpa in jämfört med en traditionell buss,
men eftersom driftskostnaderna är uppskattningsvis 25 procent lägre räknar vi med att investeringen ska betala av sig
redan efter ett par år, säger Anna Bergfors Fall. Elbussarna
är inte bara fria från utsläpp utan även mycket tysta, vilket
reducerar bullernivåerna i staden och ger passagerarna och
förarna en förbättrad komfort.
VI SATSAR PÅ VÄSTKUSTEN
EUROPAS MILJÖVÄNLIGASTE
BOGSERBÅTAR
SVITZER GAIA OCH SVITZER GEO
Som en del av SVITZERs övergripande strategi för att minska miljöpåverkan, har vi byggt och levererat världens första
miljövänliga ECOtug ®. Med SVITZERs M-klass som förebild, är ECOtug med dieselelektrisk framdrift för optimerat
kraftuttag, katalysator och partikelfilter ett exempel på vår miljöfokus. De nybyggda ECOtug minskar bränsleförbrukningen
med upp till 10% och utsläpp av NOX upp till 80% jämfört med traditionella bogserbåtar. Skräddarsydda 40 dBA
ljuddämpare minskar buller, vilket gör den mycket lämplig för verksamhet i både stadsmiljö och känslig skärgårdsmiljö.
För ytterligare information vänligen besök svitzer-ecotug.com
–Den här typen av satsningar kräver en nära samverkan, vårt
goda samarbete med Eskilstuna kommun och Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet bidrog till att vi kunnat förverkliga
satsningen på elbussar i stadstrafiken. Ytterligare en viktig
förutsättning för att satsningen ska kunna realiseras är den
tekniska utvecklingen, som medfört en längre räckvidd och
mindre utrymmeskrävande batterier i bussarna, säger Johnny
Struwe, fordonschef på Transdev, som driver busstrafiken i
Eskilstuna.
Elbussar som drivs med grön el är i dagsläget det i särklass
mest miljövänliga kollektivtrafikalternativet som finns på våra
vägar.
–Elbussar kommer sannolikt att bli ett vanligare inslag i våra
svenska städer, det känns spännande att Eskilstuna är en av
föregångarna. De bussar som ska användas i Eskilstuna är
av en modell som Transdev i två års tid testat i ett pilotprojekt med mycket goda resultat i Helsingfors stadstrafik, säger
Johnny Struwe.
18 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU
MEDIAPLANET
INSIKT
i
SMART ELANVÄNDNING
Vad är smart
elanvändning?
Pernilla Winnhed
Vd, Svensk Energi.
Numera pratar vi mycket om hållbarhet och
smart elanvändning. Det kan handla om enkla saker
som att använda lågenergilampor eller att stänga av tv:n
med knappen istället för fjärrkontrollen.
Men faktum är att mer elanvändning också är en del av
lösningen på ett mer hållbart samhälle. Om vi åker mer
tåg istället för flyg, och kör elbilar istället för bensinbilar,
då har vi gjort miljön och klimatet en riktig tjänst
– samtidigt som vi använt mer el istället för fossila
bränslen.
För varje år som går blir vi också duktigare på energieffektivisering, alltså att använda el och annan energi så
effektivt som möjligt. Det gör vi bland annat genom att
köpa nya och smartare apparater, till exempel ett nytt
kylskåp som drar mindre el än ett gammalt.
Vad räcker en
kilowattimme
till egentligen?
Kilowattimmar (kWh) är den enhet vi använder
för att mäta elenergi. Man brukar räkna med att en
kilowattimme kostar ungefär 1,50 kronor. Det är 1,50 som
räcker ganska långt!
En kilowattimme räcker till att driva en:
dator i 10 timmar
lågenergilampa i 91 timmar
hårtork i 40 minuter
42 tums LCD-tv i knappt 8 timmar
mikrovågsugn i 1 timme
eltandborste i 500 timmar
vattenkokare i 30 minuter
dammsugare i 40 minuter
brödrost i 1 timme och 15 minuter
El förhåller sig till material
och bränslen på många sätt
En ökad inblandning av el kan minska den totala
energianvändningen genom effektivisering.
J
TIPS
Det går 10 timmars
datoranvändning på
1 kilowattimme.
KÄLLA: SVENSK ENERGI
FOTO: JON ALEXANDERSSON
ag är både stolt och
glad över att som
nytillträdd vd för
Svensk Energi få
uppdraget att skriva
denna krönika, den
första i min nya
roll. Frågor om framtidens energioch resursanvändning ligger mig
varmt om hjärtat. Jag är övertygad
om att el kommer spela en viktig
roll i det framtida energisystemet
och för att uppnå en effektiv resursanvändning. Kopplingarna mellan
el och material och bränslen är
många.
El används vid tillverkningen av
de flesta material och produkter
som används i samhället idag. Den
svenska basindustrin använder el
i hög omfattning där massa- och
pappersindustrin toppar. Järn-,
stål- och metallverk är också stora
elanvändare för materialtillverkning liksom trävaruindustrin.
El från många källor
Intressant med el är också att den
kan tillverkas av många bränslen.
Den svenska modellen har vatten,
uran, vind och biobränslen som
främsta bränslen i sin mix. I
mindre omfattning används de
fossila bränslena gas, kol och olja. El
producerad med solenergi och vågkraft är nya spännande områden
som växer och elens förnybara
inslag växer hela tiden. Det innebär att den svenska elproduktionen
har väldigt goda klimat- och miljöegenskaper.
Viktigt att se helheten
El är ett sätt att transportera energi
från en energikälla till en plats
där energin behövs. Elsystemet
kan därmed jämföras med andra
bränsle/energisystem som oljehanteringen (inklusive bensinen) eller
naturgasdistributionen. I en sådan
jämförelse har svensk och nordisk
el väldigt bra kvalitéer när det gäller
förnybarhet, klimategenskaper och
leveranssäkerhet.
Läs mer om framtidens
material och bränslen på
hållbartsamhälle.nu
Jag kan inte annat än att tro att
framtidens material och bränslen
på de sätt som jag beskrivit även
fortsättningsvis har en stark koppling till el. Även om det kanske inte
låter helt visionärt, så visar det ändå
på elens kvalitet som möjliggörare
och alternativ. Elen lär fortsätta ha
dessa roller länge till.
Svensk Energi talar ofta om
vikten av att se helheten i energifrågorna. Vi menar till exempel
att en övergång till elfordon skulle
minska den totala energianvändningen rejält eftersom elmotorer
är mer effektiva än bränsledrivna
motorer. Dessutom skulle miljö- och
klimategenskaperna förbättras.
Använd resurserna smart
En ökad inblandning av el kan alltså
minska den totala energianvändningen. Men helheten berör inte
bara energin, det handlar också om
de totala resurserna av material och
bränslen. Jag kan bara hoppas att
mer el i framtiden kan effektivisera
såväl energianvändningen som de
totala resursernas utnyttjande.
Vi ska kunna
se nästa
generation
i ögonen.
Elektronikåtervinning med både hjärta och hjärna
www.SimsRecycling.se
Marklunds är ett konsultföretag som hjälper dig
som producerar energi att ställa om till hållbar
produktion. Och tjäna på det. Vi är experter på
den modernaste förbränningstekniken och de
senaste handels- och regelsystemen. Tillsammans
kan vi se till att dina energiaffärer blir både
grönare och lönsammare. Läs om våra tjänster på
www.m-solutions.se
AnnDI1503_Layout 1 2015-03-09 08:32 Sida 1
Stoppa smutsen
i entrén...
Kåbe Original
Svensk originalprodukt i mer än
60 år!
...vi har lösningarna! Kåbe Kombi
Perfekt där trafik från tyngre
vagnar ej kan undvikas!
Kåbe Originalmatta är en kombination av
skrapgaller och torkmatta i ett för inom- och
utomhusbruk. De vågformade gummikurvorna
Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slit-
böjs lätt från trycket av foten när man passerar
starka och rullbara entrémattan som är ett bra
mattan och fjädrar tillbaks med kraft när trycket
alternativ till Kåbe Originalmatta.
minskar igen vilket gör att grus, sand, smuts
och väta sveps bort från skorna bara genom
att man går över mattan.
Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta
Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59
[email protected] • www.kabe-mattan.se
Kåbe Kombi förses med inlägg av borst, textil
eller gummi. Dessa kan även kombineras med
varandra i samma matta.