ESSprogrammet - effektiva råvaruflöden från skogen

ESSprogrammet
- effektivare skogsbränslesystem
Mia Iwarsson Wide, Skogforsk
Allmänt om ESS
• Omfattning och avgränsning
• Samverkansprogram energi- och skogssektorerna
• 2011-2015
• Total budget 73 miljoner under 4 år
• Teknik och metodutveckling primära skogsbränslen
• Områdets plats i Sveriges energisystem
• Små och stora biobränslepannor
• Primära skogsbränslen ca 16 TWh (4 %)
• Omfattar ett 90-tal projekt
• Resultaten riktar sig till leverantörer och förbrukare
Effektivare Skogsbränsle System
Ökat uttag av primära
skogsbränslen
• Utnyttja större andel av
bränslepotentialen från skogen
• Effektivare och säkrare
försörjningssystem
• Ökat värde och kvalitet på
skogsbränslet
• Kostnadssänkningar
Fokusområden ESS.2
Grot
• Grotutbildningar
- anpassad planering &
avverkning
• Grotskotning
• Uttag av brun respektive
grön grot
• Planeringsstöd
• Vältplacering & täckning
Planeringsstöd
- minskade körskador
Digital
terrängmodell
Hänsyn
+
Optimerade drivningsvägar
Planeringstöd
- vattenkarta
- ekologiska
ekonomiska
70-80%
av alla och
körskador
-förutsättningar.
inom områden som klassas blöta
→
BesT Way
-beslutsstöd med optimeringsfunktion
Rosa = Lämna, ej lönsamt
Gul = Förstärk väg
Grön = Ta ut grot
Jämnare och ökad kvalitet
• Val av avlägg –
viktigt för kvaliteten
• Täckning av grot
• 4 m papp höjde torrhalten 4 % (3 000 kr/100 m välta)
• 6 m papp höjde torrhalten 9 % (8 600 kr/100 m välta)
Stubbar
• Försöksplan
stubblyftning
• Markstörning och
föroreningar
• Grovkrossning vid
avlägg
• Beslutsstöd stubbar
• Utveckling av ny teknik
Stubbskördens Kinder Egg?!
Klenträd
• Teknik för
klenträdsavverkning
• Effektiva metoder i uttag
• Uttag i olika beståndstyper
• Volymsuppskattning
• Analyser av system för
skörd och transport
• Transportlösningar
Massaved eller skogsbränsle?
Klengallring
1:a Gallring
Massaved: 30 m³fub/ha
Energived: 55 m³f/ha
Massaved: 50 m³fub/ha
Energived: 60 m³f/ha
Flerträdshanterande
gallringsaggregat
• Stabilare ackumulering
• Ackumuleringskapacitet
• Flerträdsmatning
Klenträdsaggregat
• Kontinuerlig avverkning
• Kontinuerlig ackumulering
Sönderdelning
• Sönderdelning vid avlägg
respektive vid terminal
• Grövre fraktioner vid
sönderdelning
• Huggbilar
• Lagring
Transportekonomi
15 - 25 %
25 - 45 %
35 - 40 %
50 - 65 %
Kartläggning av olika
sönderdelningsutrustning
• Material
• Fliskvalitet
•
•
•
•
Prestation
Bränsleförbrukning
Driftssäkerhet
Underhåll
Transporter & logistik
• Effektiva transporter
• Terminaler
• Logistik
• Transportstyrning
Långväga transporter
ETT - 74tons bruttovikt
•
10-12 % bränslebesparing
•
Inget ökat vägslitage
•
Ingen påverkan på trafiksäkerheten
Mätning, kvalitet & sortiment
• Nya mätmetoder
• Utveckling och värdering av
fukthaltmätare
• Beskrivning av
bränslekaraktäristik
• Prognosverktyg för fukthalt
Produktegenskaperna definieras så att…
…de går att följa / hämta i hela produktionskedjan…
Avverkning
Terrängtransport
Lagring
Flisning
Transport
Terminal
Förbränning
… med mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkning
Prognoser
Prognosverktyg fukthalt utifrån väderdata
Vågdata
Prognos - väderdata
Vad blir effekten ?
• Tydlig beställning
• Snabb & tydlig prognos
• Tydlig målbild för
• Möjlighet till transport-
produktion
• Produktionsuppföljning
optimerande byten
Omvärlden
– nuläge och utmaningar
•
•
•
•
Tillbakagång sedan 2012
Ny virkesmätningslag
EUs hållbarhetskriterier
Brukande av skog
• Kostnad och kvalitet
• Nya användningsområden
Varför satsa mer på forskning
gällande skogsbränsle?
• Hållbar biobaserad samhällsutveckling
• Förnybart, klimatsmart, ”lokalproducerat”
• Råvarupotential
• Grot, klenträd, icke industriellt efterfrågade volymer, stubbar
• Ökad och mer effektiv användning av råvaran
• Nya behov
• Biodrivmedel, nya material, kemikalier m m
• Fortsatt stor potential i att förbättra lönsamheten –
öka värde och sänka kostnader
[email protected]