Utvärdering Skogen Arbetsmiljöverket

Utvärdering Skogen
Arbetsmiljöverket
Rapport
Februari 2013
2
Om undersökningen
3
Bakgrund och syfte
•
Inom skogsindustrin förekommer varje år ett flera allvarliga arbetsolyckor och tillbud,
beroende på bristande kunskap, bristfällig skyddsutrustning och fel val av
arbetsmetoder.
•
Under 2012-2013 har en inspektionsinsats genomförts av Arbetsmiljöverket där ca 1
400 arbetsgivare inspekterats. Inspektionsinsatsen har granskat företagens
systematiska arbetsmiljöarbete, hur de arbetar med arbetsolyckor och tillbud och
kunskap om regler i nya föreskriften, ”Användning av motorkedjesågar och röjsågar”,
(AFS 2000:2).
•
Insatsen startade med utbildning för berörda inspektörer maj 2012 och tillsynen
startade augusti/september 2012. Projektet avslutades den 31 december 2013.
•
Syftet med undersökningen är att mäta om målgruppen har fått ett ökat
säkerhetsmedvetande och kännedom om den nya föreskriftens innehåll efter
inspektionsinsatsen.
4
Målgrupp och urval
•
Målgrupp är arbetsgivare med minst en anställd inom den bransch där
Arbetsmiljöverket genomfört inspektionsinsatsen.
•
Två segment ur målgruppen har intervjuats:
•
Företag som blivit inspekterade av Arbetsmiljöverket under insatsen och under
2013.
•
Företag som ej blivit inspekterade av Arbetsmiljöverket.
•
Urvalet har tillhandahållits av Arbetsmiljöverket.
•
Intervjuperson har varit den som är arbetsmiljöansvarig på företaget/organisationen.
För gruppen inspekterade här även kravet varit att personen deltagit under
inspektionen.
5
Genomförande
•
Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer under perioden 2014-01-092014-01-30.
•
Totalt 400 arbetsgivare har intervjuats. 250 intervjuer bland företag som blivit
inspekterade under 2013 och 150 bland företag som inte blivit inspekterade.
6
Deltagarbeskrivning
Fördelning andel intervjuade företag per segment och
region
EJ INSPEKTERADE
INSPEKTERADE
IRÖ; 4%
IRV; 18%
IRÖ; 25%
IRV; 25%
IRM; 26%
IRN; 18%
IRM; 22%
IRS; 19%
IRN; 26%
Absoluta tal
OBS Mkt.
låg bas!
IRS; 17%
IRÖ:6
IRM:39
IRS:29
IRN:39
IRV:37
TOTAL: 150
Absoluta tal
IRÖ:62
IRM:54
IRS:42
IRN:46
IRV:46
TOTAL: 250
Andel antal anställda totalt i segmenten och per region
EJ INSPEKTERADE
IRV
32%
IRN
31%
54%
11%
IRV
51%
8% 10%
IRN
10% 10%
IRS
IRS
34%
45%
IRM
36%
44%
IRÖ
50%
TOTAL
•
20%
3%5%
10%
50%
34%
0%
INSPEKTERADE
49%
40%
60%
80%
100%
50%
15%
35%
21%
IRM
IRÖ
5% 6% 5%
26%
13%
23%
40%
20%
14%
30%
34%
16%
11%
17%
39%
8%
0%
17%
43%
13%
TOTAL
22%
40%
60%
9%
5%
7% 6% 6%
24%
22%
2%
3% 8%
13% 4%6%
80%
100%
1 anställd
2-4 anställda
5-9 anställda
1 anställd
2-4 anställda
5-9 anställda
10-19 anställda
20-49 anställda
50 anställda eller fler
10-19 anställda
20-49 anställda
50 anställda eller fler
Majoriteten av de intervjuade företagen har 1 eller 2-4 anställda. I segmentet inspekterade företag finns en större andel
med 5-9 anställda och 10-19 anställda.
Kännedom om den nya föreskriften
”Användning av motorkedjesågar och röjsågar”,
(”AFS 2012:1”)
Kännedomen om att den nya föreskriften finns är hög
#Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny föreskrift som heter
”Användning av motorkedjesågar och röjsågar”, (”AFS 2012:1”)
som gäller från den 1 december 2012. Känner du till att
föreskriften finns eller känner du inte till det?
•
Kännedomen om den nya föreskriften är hög.
Inspekterade företag känner till att den finns i något
högre utsträckning än de företag som inte är
inspekterade.
INSPEKTERADE
•
Några större skillnader finns ej mellan olika regioner,
vare sig bland inspekterade eller bland de som inte är
inspekterade.
94%
EJ
INSPEKTERADE
6%
88%
0%
20%
40%
Känner till att den finns
12%
60%
80%
100%
Känner inte till att den finns
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
INSPEKTERADE
89%
IRN
92%
11%
IRV
96%
8%
IRN
100%
4%
IRS
86%
14%
IRS
95%
5%
IRM
87%
13%
IRM
93%
7%
IRÖ
67%
TOTAL
33%
88%
0%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
IRÖ
12%
60%
80%
100%
90%
TOTAL
10%
94%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
6%
60%
80%
100%
Det finns både en hög andel som uppger att de känner till
innehållet och som uppger att de inte gör det
#Hur pass väl känner du till innehållet i den nya föreskriften
Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)?
INSPEKTERADE
11% 6%
EJ INSPEKTERADE
14% 5%
0%
10 Mycket väl
17%
16%
22%
20%
9
8
7
10%
9% 8%
40%
6
5
4
19%
17%
2
Andelen som känner till innehållet i den nya föreskriften i
hög utsträckning är något högre bland de som ej är
inspekterade. Samma grupp har även en högre andel
som känner till innehållet i låg utsträckning.
•
Det finns en variation mellan regionerna, framför allt
varierar andelen som uppger att de känner till innehållet i
låg utsträckning.
5% 7%3%
5%
2%
5% 9%
60%
3
•
8%2%
80%
100%
1 Inte alls väl
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
9%
9%
IRN
17%
IRS
IRM
9%
21%
19%
17%
12% 4%
28%
8% 8%
18%
24%
IRÖ
3%
21%
25%
TOTAL
14% 5%
0%
20%
12%
20%
12%
25%
9% 8%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
12%
12%
IRV
11% 5% 9%
8%
IRN
13% 4% 15%
8% 4%4%
IRS
18%
IRM
10% 4%
8% 8% 8% 8%
25%
22%
INSPEKTERADE
17%
60%
18%
9% 6%
25%
5% 9%
80%
18%
20%
IRÖ 5% 12%
8%
100%
TOTAL
20%
11% 6%
0%
16%
17%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
5%
20%
12%
32%
9%
11% 7% 9% 4% 9%
10%
18%
20%
6%
12%
20%
16%
40%
9% 5%2%
10%
60%
2%8% 2%8% 5%
6% 4%6%
22%
16%
19%
7% 4%4%
5% 7%
80%
5%2%
100%
Majoriteten svarar att de kan nämna några nyheter från den
nya föreskriften
#Kan du nämna några nyheter från den nya föreskriften, t.ex.
några krav som har förändrats, något som är nytt?
INSPEKTERADE
28%
72%
EJ
INSPEKTERADE
20%
40%
Ja
Bas: Samtliga 250+150
Cirka två tredjedelar svarar att de kan nämna nyheter i
den nya föreskriften, andelen är något högre bland
inspekterade.
•
En viss variation finns mellan regionerna vad gäller att
kunna nämna nyheter.
33%
67%
0%
•
60%
80%
100%
Nej
EJ INSPEKTERADE
IRV
IRM
IRÖ
25%
75%
TOTAL
33%
67%
0%
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
40%
60%
80%
100%
32%
68%
IRM
35%
65%
28%
72%
IRS
24%
76%
32%
68%
IRN
36%
64%
IRS
IRV
33%
67%
IRN
INSPEKTERADE
20%
80%
IRÖ
71%
29%
TOTAL
72%
28%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
100%
En majoritet av företagen i de båda segmenten som kan nämna
någon/några nyheter anger motorsågskörkort och varselkläder
Nyhet/nyheter i den nya förskriften som
spontan nämns av respondenterna
Inspekterade
(Ja; 170 st)
Ej
inspekterade
(Ja; 89 st)
Körkort/utbildning för
motorsåg/motorkedjesågar
Ca 70 st
Ca 35 st
Varselkläder/varselkläder på överkroppen
Ca 30 st
Ca 15 st
Körkort för motorsåg/motorkedjesågar och
varselkläder
Ca 25 st
Ca 10 st
Körkort för motorsåg/motorkedjesågar och
röjsågar
Ca 10 st
Ca 10 st
”Körkort krävs”
Ca 8 st
Ca 6 st
Exempel på Ö
övriga nya krav
som nämns
(ca 1-5 st)
•
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsskor
Böter på 10 000 kr
Utbildning
Regler för
ensamarbete
Regler för fällteknik
Huggarkoja
Skyddskläder
Skyddsutrustning till
motorsåg
Ytterligare öppna svar, se
appendix
Kännedom om innehållet i föreskriften
• Nya krav
• Företagens bedömning av kravens efterlevnad i
verksamheten
Andelen med ”körkort” är högre bland de inspekterade
företagen
#Är det någon anställd i er verksamhet som har dokumentation
på godkända teoretiska och praktiska prov för att få utföra
motorsågsarbete och/eller röjsågsarbete?
INSPEKTERADE
51%
48%
0%
20%
40%
Ja
Bas: Samtliga 250+150
Andelen som har godkänd dokumentation på godkända
teoretiska och praktiska prov för att få utföra
motorsågsarbete och/eller röjsågsarbete är klart högre
bland inspekterade än bland ej inspekterade, 2/3 jämfört
med knappt hälften.
•
En viss variation finns mellan regionerna.
34%
66%
EJ INSPEKTERADE
•
Nej
60%
80%
1%
100%
Vet inte
EJ INSPEKTERADE
IRV
INSPEKTERADE
IRN
51%
49%
IRS
45%
55%
IRM
46%
51%
IRÖ
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
40%
60%
80%
1%
100%
37%
63%
IRN
70%
28%
IRS
69%
31%
IRM
67%
33%
IRÖ
51%
48%
0%
3%
67%
33%
TOTAL
IRV
46%
54%
37%
63%
TOTAL
34%
66%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
2%
40%
60%
80%
100%
Kännedomen om att det är ett krav på ”körkort” är hög
överlag
#Från den 1/1, 2015, är det ett krav att anställda som ska utföra
arbetet med motorsåg ska ha dokumentation på godkända
teoretiska och praktiska prov för att …
•
Kännedomen om kravet på dokumentation för att utföra
arbete med motorsåg är hög, något högre bland
inspekterade.
INSPEKETERADE
•
Variationen i kännedom är större bland de som inte är
inspekterade.
96%
EJ INSPEKTERADE
0%
4%
89%
20%
40%
Känner till det
11%
60%
80%
100%
Känner inte till det
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
INSPEKTERADE
86%
14%
IRN
95%
5%
IRS
97%
3%
IRM
85%
IRÖ
15%
67%
TOTAL
0%
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
40%
11%
60%
80%
96%
4%
IRN
96%
4%
IRS
100%
IRM
96%
IRÖ
33%
89%
IRV
100%
4%
92%
TOTAL
8%
96%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
4%
60%
80%
100%
Säker Skogs motorsågskörkort är det teoretiska och
praktiska prov som störst andel har använt sig av
EJ INSPEKTERADE
INSPEKTERADE
#Vilken typ av teoretiska och praktiska prov har ni
använt er av?
#Vilken typ av teoretiska och praktiska prov har ni
använt er av?
100%
100%
85%
80%
78%
76%
75%
80%
74%
69%
68%
69%
67%
69%
62%
60%
60%
50% 50%
40%
38%
33%
26%
20%
37%
23%
15%
40%
11%
6%
4%
21%
21%
10%
5%
5%
0%
20%
38%
33%
31%
30%
21%
28% 28%
25%
19%
21%
13%
8%
3%
17%
14%
6%
3%
0%
TOTAL
IRÖ
Säkers Skogs röjsågskörkort
Annat, nämligen:
IRM
IRS
IRN
IRV
Säker Skogs motorsågskort
Vet ej
•
Säker Skogs motorsågskörkort är det teoretiska och praktiska
prov som störst andel har använt sig av. Det gäller såväl för
inspekterade som ej inspekterade, andelen som gjort det är något
högre bland ej inspekterade.
•
Variationen när det gäller vilket teoretiskt och praktiskt prov man
använt sig av är större bland företag som inte är inspekterade än
bland de som är inspekterade.
TOTAL
IRÖ
Säkers Skogs röjsågskörkort
Annat, nämligen:
IRM
IRS
IRN
IRV
Säker Skogs motorsågskort
Vet ej
Annan utbildning/prov:
• Under gymnasieutbildning/yrkesskola
• Motorsåg AB
• Svea skog
• Skogsstyrelsen
• Utbildning inom företaget
• Äldre motorsågsutbildning
• Södra viken
Majoriteten, 2/3 delar, känner till sanktionsavgiften. Det
finns dock variation mellan regionerna
#Den som överträder bestämmelserna på dokumenterade
kunskaper efter 1 januari 2015 ska betala en sanktionsavgift på
10 000 kr? Känner du till det eller känner du inte till det?
INSPEKTERADE
70%
EJ INSPEKTERADE
0%
30%
65%
20%
Cirka 2/3 känner till sanktionsavgiften som träder i kraft
den 1 januari 2015. Kännedomen är något högre bland
inspekterade.
•
Variationen i kännedomen är mycket stor mellan de olika
regionerna. Kännedomen är högst inom IRN och IRS,
detta gäller såväl för inspekterade och ej inspekterade.
35%
40%
Känner till det
•
60%
80%
100%
Känner inte till det
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
59%
INSPEKTERADE
IRN
82%
IRS
18%
69%
IRM
IRV
41%
IRN
49%
43%
74%
IRS
31%
51%
57%
26%
83%
17%
IRM
70%
30%
IRÖ
67%
33%
IRÖ
69%
31%
TOTAL
65%
35%
TOTAL
70%
30%
0%
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
40%
60%
80%
100%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
100%
Varselkläder används i relativt stor utsträckning bland
företagen
#Enligt din bedömning, hur förekommande är det att anställda
använder varselkläder (tillverkade enligt standard SS EN 471),
vid motorsågsarbete och röjsågsarbete?
INSPEKTERADE
57%
EJ INSPEKTERADE
16% 6% 10% 12%
45%
0%
20%
Alltid
Oftast
22%
40%
Ibland
7% 13%
60%
Användningen av varselkläder är något vanligare bland
inspekterade företag än bland de som inte är
inspekterade.
•
Variationen mellan regionerna är stor när det gäller
användningen av varselkläder, det gäller såväl för
inspekterade och ej inspekterade företag.
13%
80%
Sällan eller aldrig
•
100%
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
51%
IRN
23%
3%
55%
IRM
33%
TOTAL
18%
17%
45%
0%
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
50%
15%
IRN
50%
7%3% 14%
IRS
5% 14% 3%
21%
21%
41%
IRÖ
IRV
27%
38%
IRS
INSPEKTERADE
10% 10%
17%
22%
40%
60%
17%
7%
13%
80%
17%
13%
100%
7% 11%
15% 4% 11%
67%
IRM
21%
22%
50%
IRÖ
14%
15%
7%
66%
TOTAL
57%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
20%
7% 5% 7%
15%
13%
13% 3% 8% 10%
16%
40%
11%
60%
6% 10% 12%
80%
100%
Kännedomen om att det är ett krav på varselkläder är
mycket hög
# Från den 1/12 2012 är det ett krav att anställda skall använda
varselkläder på överkroppen vid motorsågsarbete eller
röjsågsarbete.
INSPEKTERADE
87%
EJ INSPEKTERADE
13%
84%
0%
20%
Kännedomen om kravet på användning av varselkläder
är hög, 84-87%, med den något högre kännedomen
bland inspekterade företag.
•
Variationen i kännedomen mellan regionerna är något
större bland företag som inte är inspekterade.
16%
40%
Känner till det
•
60%
80%
100%
Känner inte till det
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
INSPEKTERADE
78%
IRV
22%
IRN
92%
8%
IRN
IRS
90%
10%
IRS
IRM
79%
IRÖ
TOTAL
33%
84%
0%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
16%
60%
80%
100%
17%
87%
13%
93%
IRM
21%
67%
83%
7%
89%
11%
IRÖ
85%
15%
TOTAL
87%
13%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
100%
Användningen av kängor eller stövlar med sågskydd är
relativt vanligt
•
#Enligt din bedömning, hur förekommande är det att anställda
använder kängor eller stövlar med sågskydd användas vid
arbete med röjsåg.
INSPEKTERADE
68%
EJ INSPEKTERADE
8%3%6% 15%
58%
0%
20%
Alltid
Oftast
10%3% 11%
40%
Ibland
Användningen av kängor eller stövlar med sågskydd är
något vanligare bland inspekterade företag än bland
företag som inte är inspekterade.
60%
17%
80%
Sällan eller aldrig
100%
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
62%
IRN
11% 5% 14%
54%
IRS
18% 3% 13%
66%
IRM
54%
IRÖ
50%
TOTAL
58%
0%
20%
INSPEKTERADE
10% 7%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
13%
17%
IRV
IRM
17%
33%
IRÖ
60%
80%
100%
50%
IRS
33%
17%
74%
IRN
3%
3%8%
10%3% 11%
40%
8%
2%7%2% 15%
11% 4% 13%
74%
61%
7%2%
2% 14%
9% 4%7%
79%
TOTAL
20%
40%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
19%
8% 5% 8%
68%
0%
22%
8%3%6%
60%
80%
15%
100%
Kännedomen om att det är ett krav på att använda kängor
eller stövlar med sågskydd vid arbete med röjsåg är hög
#Från den 1/12 2012 är det ett krav på att anställda skall
använda kängor eller stövlar med sågskydd vid arbete med
röjsåg. Känner du till det eller känner du inte till det?
INSPEKTERADE
84%
EJ INSPEKTERADE
20%
15%
40%
Känner till det
Kännedomen om att anställda ska använda kängor eller
stövlar med sågskydd vid arbete med röjsåg är hög såväl
bland företag som är inspekterade som de som inte är
inspekterade.
•
En viss variation finns bland regionerna. Kännedomen är
lägst i region IRV. Det gäller såväl bland inspekterade
som de som inte är inspekterade.
16%
85%
0%
•
60%
80%
100%
Känner inte till det
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
INSPEKTERADE
76%
IRN
90%
IRS
93%
IRM
85%
IRÖ
0%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
7%
IRS
88%
12%
IRM
87%
13%
80%
93%
IRÖ
15%
60%
26%
IRN
33%
85%
74%
10%
15%
67%
TOTAL
IRV
24%
100%
7%
79%
TOTAL
21%
84%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
16%
60%
80%
100%
Kännedom och ansvar avseende
allvarliga tillbud och allvarliga olyckor
Närmare hälften känner mycket väl till kraven som ställs
på arbetsgivaren vid allvarligt tillbud eller allvarlig olycka
#I de fall det skulle inträffa ett allvarligt tillbud eller en allvarlig
olycka i er verksamhet hur pass väl känner du till vilka krav
som ställs på arbetsgivaren i en sådan situation?
INSPEKTERADE
22%
EJ INSPEKTERADE
19%
0%
10 Mycket väl
4%
23%
7%
21%
20%
9
8
7
6
17%
10%
14% 2%
2%
2%
2%
11% 4%
21%
3%5%3%
4%
2%
40%
5
4
3
60%
2
80%
1 Inte alls
Vet ej
•
Närmare hälften av såväl inspekterade som ej
inspekterade uppger att de mycket väl känner till vilka
krav som ställs på arbetsgivaren.
•
En viss variation finns mellan regionerna. Framför allt
avviker region IRV bland inspekterade genom en lägre
andel som känner till kravet mycket väl.
100%
Vill ej svara
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
14% 5%
IRN
31%
IRS
10%
IRM
17%
TOTAL
19%
0%
14%
14%
3% 13% 10% 8%
14%
21%
IRÖ
27%
21%
14% 3%
8%
26%
8%3%
17%
17%
17%
7%
20%
21%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
INSPEKTERADE
11% 4%
60%
8% 11% 8%
23%
21%
26%
17%
21%
IRV
11%2% 15%
3% 3%5%
IRN
26%
10%3%
3%
IRS
26%
8%3%
IRM
17%
3%5%3%
4%
2%
80%
100%
20%
7%
IRÖ
18%
TOTAL
22%
0%
6%
6%
4%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
30%
28%
19%
30%
11%
22%
12%2%
20%
31%
23%
40%
15%
17%
60%
7% 9%2%
26%
17%
4%4%
2%
2%
5%5%
2%
11% 7%2% 4%
15% 5%5%3%
3%
10% 14% 2%
2%
2%
2%
80%
100%
Majoriteten känner till att både allvarliga tillbud och
allvarliga olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket
#Vilket eller vilka av nedanstående påståenden om anmälan
stämmer i de fall det inträffar ett allvarligt tillbud eller en allvarlig
olycka?
INSPEKTERADE 5%
93%
EJ INSPEKTERADE 5%
0%
40%
En stor majoritet svarar att påståendet att både allvarliga
tillbud och allvarliga olyckor ska anmälas till
Arbetsmiljöverket är det korrekta.
•
Skillnaderna mellan regionerna är mycket små.
2%
88%
20%
•
5%
60%
80%
100%
Endast allvarliga olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket
Endast allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket
Både allvarliga tillbud och allvarliga olyckor ska anmälas till Arbetsmiljöverket
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV 5%
78%
IRN 5%
IRS
3%
90%
17%
5%
83%
TOTAL 5%
88%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
5%
60%
IRV
7%
91%
IRN 4%
80%
100%
2%
93%
IRS 5%
93%
IRM 5%
0%
14%
92%
3%
IRÖ
INSPEKTERADE
2%
95%
IRM 4%
93%
4%
IRÖ 6%
92%
2%
TOTAL 5%
93%
2%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
100%
Majoriteten känner till att både allvarliga tillbud och
allvarliga olyckor ska utredas av arbetsgivaren
#Vilket eller vilka av nedanstående påståenden om utredning
stämmer i de fall det inträffar ett allvarligt tillbud eller en allvarlig
olycka?
INSPEKTERADE 2%
2%
93%
EJ INSPEKTERADE 1%
6%
0%
3%
87%
20%
40%
•
En stor majoritet svarar att påståendet att både allvarliga
tillbud och allvarliga olyckor ska utredas av arbetsgivaren
är det korrekta.
•
Skillnaderna mellan regionerna är mycket små.
5%
60%
80%
100%
Endast allvarliga tillbud ska utredas av arbetsgivaren
Endast allvarliga olyckor ska utredas av arbetsgivaren
Både allvarliga olyckor och allvarliga tillbud ska utredas av arbetsgivaren
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV 3%
INSPEKTERADE
86%
11%
IRV 4%
IRN 4%
IRN
8%
87%
5%
IRS
7%
90%
3%
IRS 5%
90%
3%
IRM
IRM
5%
IRÖ
TOTAL
17%
17%
67%
6%
0%
87%
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
40%
5%
60%
80%
100%
89%
4%
93%
90%
5%
91%
IRÖ
98%
TOTAL 2%
93%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
7%
3%
60%
80%
100%
Majoriteten av företagen har aldrig anmält ett allvarligt
tillbud eller allvarlig olycka
#Har du i egenskap av arbetsgivare någon gång anmält ett
allvarligt tillbud eller allvarlig olycka till Arbetsmiljöverket?
INSPEKTERADE 5% 10% 6%
78%
EJ INSPEKTERADE 5% 7% 5%
0%
Ja tillbud
82%
20%
Ja olycka
40%
60%
Ja både tillbud och olycka
80%
Nej
•
Andelen företag som någon gång anmält ett allvarligt
tillbud och/eller allvarlig olycka uppgår till ca 1/5, med en
något högre andel bland de inspekterade.
•
En viss variation finns mellan regionerna. Högst andel
som anmält detta finns bland inspekterade företag i
region IRN. Lägst är andelen i region IRV. Detta gäller
såväl för inspekterade som ej inspekterade.
100%
Vet inte
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV 3% 5%
INSPEKTERADE
86%
3%
IRV 4% 4%
91%
IRN
8% 5%3%
85%
IRN
9%
IRS
7%3%7%
83%
IRS
7% 7%2%
IRM 5% 15% 5%
IRÖ
0%
IRÖ 3% 13%
83%
TOTAL 5% 7% 5%
20%
82%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
60%
11%
65%
83%
IRM 4% 11% 7%
74%
17%
15%
1%
80%
100%
76%
10%
74%
TOTAL 5% 10% 6%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
78%
40%
60%
80%
100%
Rutiner vid ensamarbete
En majoritet har genomfört någon insats avseende
arbetsplastens position och läge vid ensamarbete
#Har ni genomfört några särskilda insatser när det gäller…
Arbetsplatsens position och läge?
INSPEKTERADE
32%
59%
0%
20%
Ja
Nej
En majoritet av såväl inspekterade som ej inspekterade
uppger att de genomfört särskilda insatser avseende
arbetsplatsens position och läge när det gäller planering
och förberedelse för anställda som utför ensamarbete.
Andelen som gjort detta är högre bland inspekterade.
•
En viss variation finns mellan regionerna. Högsta andel
som gjort detta finns bland inspekterade företag i region
IRN. Lägst är andelen bland ej inspekterade företag i
region IRM.
19% 3%5%
73%
EJ INSPEKTERADE
•
40%
60%
Vet ej
Vill ej svara
4%5%
80%
100%
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
59%
IRS
55%
IRM
54%
IRÖ
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
36%
5%
IRN
41%
3%
IRS
17%
32%
59%
0%
IRV
33%
67%
TOTAL
5%5%
22%
68%
IRN
INSPEKTERADE
40%
60%
80%
24%
65%
9%
11% 4%4%
80%
19%
71%
5%5%
3%10%
IRM
17%
IRÖ
71%
24%
TOTAL
73%
19% 3%5%
4%5%
100%
17%
76%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
7%
5%
100%
Exempel på insatser - Arbetsplatsens position och läge
Särskilda insatser när det gäller… Arbetsplatsens position och läge?
GPS-koordinater
Mobiltelefoner
Nödsändare, nödkoordinater, larmknapp
Hemkomstrapportering
Traktdirektiv
Undviker ensamarbete
Regelbunden telefonkontakt under dagen
Satelittelefon
”Fastfinder”
En majoritet har genomfört någon insats avseende kontakt
och kommunikation från arbetsplatsen vid ensamarbete
#Har ni genomfört några särskilda insatser när det gäller…Kontakt
och kommunikation (med nöd-/mobiltelefon eller kom radio) från
arbetsplatsen med arbetsgivare och /eller arbetskamrater.
INSPEKTERADE
79%
14% 4%
EJ INSPEKTERADE
81%
13% 3%
0%
20%
Bas: Samtliga 250+150
Ja
40%
Nej
60%
Vet ej
80%
•
8 av 10 företag, såväl inspekterade som ej inspekterade,
har genomfört särskilda insatser avseende kontakt och
kommunikation från arbetsplatsen med arbetsgivare och/
eller arbetskamrater när det gäller planering och
förberedelse för anställda som utför ensamarbete.
100%
Vill ej svara
EJ INSPEKTERADE
IRV
INSPEKTERADE
78%
IRN
19% 3%
IRV
5%
IRN
95%
IRS
17% 3%
IRS
13% 5% 8%
IRM
76%
IRM
74%
IRÖ
17%
67%
TOTAL
13% 3%
81%
0%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
17%
60%
80%
100%
15% 2%
80%
17%
76%
4%
17% 5%5%
74%
6% 7%
87%
IRÖ
77%
16% 3%
TOTAL
79%
14%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
4%
100%
Exempel på insatser- Kontakt och kommunikation från
arbetsplatsen med arbetsgivare och /eller arbetskamrater
Särskilda insatser när det gäller… Kontakt och kommunikation (med nöd-/mobiltelefon eller
kom radio) från arbetsplatsen med arbetsgivare och /eller arbetskamrater.
Mobiltelefoner
Regelbunden sms-kontakt/rutiner för sms kontakt
Kom-radio
Regelbunden telefonkontakt under skiftet
Undviker ensamarbete
Nödsändare
”Fastfinder”
En majoritet har genomfört någon insats avseende rutiner
(t.ex. första förband, kontroller av utrustning) vid ensamarbete
#Har ni genomfört några särskilda insatser när det gäller… Rutiner
vid ensamarbete, (t.ex. första förband, kontroller av utrustning etc).
INSPEKTERADE
22%
70%
0%
20%
Bas: Samtliga 250+150
40%
Ja
Nej
En majoritet av de inspekterade företagen, 3 av 4, har
genomfört särskilda insatser avseende rutiner vid
ensamarbete. Andelen bland ej inspekterade företag är
något lägre.
•
En viss variation finns mellan regionerna bland ej
inspekterade företag. Bland de inspekterade är
skillnaden marginell.
17% 3%4%
75%
EJ INSPEKTERADE
•
60%
Vet ej
4%4%
80%
100%
Vill ej svara
EJ INSPEKTERADE
IRV
24%
68%
IRN
INSPEKTERADE
IRM
64%
IRÖ
67%
TOTAL
0%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
60%
7%
15% 4%4%
7%
IRS
76%
14% 5%5%
23%
3%10%
IRM
74%
19%
17%
17%
IRÖ
76%
TOTAL
75%
22%
70%
17%
74%
76%
21%
72%
IRV
IRN
21%
77%
IRS
8%
80%
3%
4%4%
100%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
19%
7%
3%
17% 3%4%
60%
80%
100%
Exempel på insatser- rutiner (t.ex. första förband, kontroller av
utrustning) vid ensamarbete
Särskilda insatser när det gäller…
Rutiner vid ensamarbete
Första förband finns i bilar, maskiner och kojor 0ch i kläder
Utbildning HLR
Hjärtstartare (vissa)
Rutiner/checklistor i bilar och maskiner
Rutiner för kontroll av utrustning (egensansvar)
Kontrollera täckning mobiltelefon
Företagens bedömning av det egna
systematiska arbetet och
riskbedömningar
En majoritet av företagen instämmer i hög utsträckning i att
de arbetar regelbundet och systematiskt med sin arbetsmiljö
#Vi jobbar regelbundet och systematiskt med vår
arbetsmiljö genom att undersöka och bedöma de risker
som finns i arbetet.
INSPEKTERADE
42%
EJ INSPEKTERADE
0%
10 Instämmer helt
9
8
7
9%
39%
7%
20%
40%
6
5
4
3
28%
19%
2
En majoritet av företagen instämmer i hög utsträckning i
att de arbetar regelbundet och systematiskt med sin
arbetsmiljö. Andelen bland inspekterade är högre bland
inspekterade än bland ej inspekterade. Bland ej
inspekterade finns dessutom en grupp som inte alls
instämmer i detta.
•
En viss variation finns mellan regionerna. Exempelvis
har region IRN bland inspekterade företag en mycket
hög andel som i hög utsträckning instämmer i
påståendet.
10% 7%
8% 5% 11%
60%
•
80%
100%
1 Instämmer inte alls
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
46%
IRN
33%
IRS
8%
8%
38%
IRM
41%
IRÖ
17%
TOTAL
0%
5%
17%
17%
39%
7%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
14% 3% 11% 3%5%
18%
7%
INSPEKTERADE
13%
28%
21%
17%
19%
60%
IRV
33%
8% 10% 5%
IRN
46%
7%3% 10%
IRS
45%
8% 5% 15% 3%
IRM
46%
17%
17%
8% 5% 11% 3%
80%
100%
2%
30%
17%
5%
7%
IRÖ
42%
11%
TOTAL
42%
9%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
15% 4% 13%
40%
30%
24%
26%
29%
28%
60%
7%
10% 5% 7% 5%
9%
7%
10% 6%
10%
80%
7%
100%
Det finns både en hög andel som alltid dokumenterar sina
riskbedömningar och de som inte gör det
#Vi dokumenterar alltid våra riskbedömningar skriftligt
INSPEKTERADE
30%
EJ INSPEKTERADE
6% 13% 8%
24%
0%
8%3%
20%
10 Instämmer helt
9 8
Bas: Samtliga 250+150
7
6
4
3
29%
60%
2
Andelen som i hög utsträckning instämmer i påståendet
att de alltid dokumenterar sina riskbedömningar är högre
bland inspekterade än bland de som ej är inspekterade,
hälften jämfört med 1/3. Andelen som inte alls instämmer
i påståendet är betydligt högre bland ej inspekterade.
•
Skillnaderna mellan regionerna stora. Region IRV har
högst andel som inte instämmer i påståendet, såväl
bland inspekterade som ej inspekterade.
4%8% 10%
13% 3%7%
40%
5
13%
•
80%
100%
1 Instämmer inte alls
Vet ej
EJ INSPEKTERADE
IRV
14% 3%
IRN
3% 11% 3% 14%
36%
IRS
3% 15%
28%
IRM
17%
TOTAL
24%
0%
41%
10% 10% 7% 7%
17%
17%
2%8%
5% 13%
20%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
40%
3%
5% 13% 3%
3%
8% 5% 15% 5% 5%
23%
IRÖ
7%
INSPEKTERADE
17%
7%
60%
18% 3%
31%
29%
80%
9% 4% 11% 4%4% 15%
IRN
43%
IRS
28%
17%
IRV
3%
17%
3%
100%
26%
IRM
7% 9%
7%
15%
2% 14% 5% 14%
41%
20%
17%
11%
11% 4% 4%
7% 12%
14% 5%
4% 11% 9%
15% 6%4% 6%
IRÖ
29%
10% 13%
11% 5% 10% 5%5% 10%
TOTAL
30%
6% 13%
8%3% 13% 4%4% 8% 10%1%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
100%
Det finns både en hög andel som alltid gör skriftlig åtgärdsplan
för att åtgärda riskerna och de som inte gör det
#Vi gör alltid en skriftlig åtgärdsplan för att åtgärda riskerna
INSPEKTERADE
29%
EJ INSPEKTERADE
0%
20%
8
7
Inspekterade företag har en högre andel som i hög
utsträckning instämmer i påståendet att de alltid gör en
skriftlig åtgärdsplan för att åtgärda riskerna än de som ej
är inspekterade, hälften jämfört med 1/3. Andelen som
inte alls instämmer i påståendet är betydligt högre bland
ej inspekterade.
•
Skillnaderna mellan regionerna stora. Region IRV har
högst andel som inte instämmer i påståendet, såväl
bland inspekterade som ej inspekterade.
6% 13% 8% 7% 13% 3% 5%11%
21% 2%9% 4%
3% 13% 4% 7%
10 Instämmer helt 9
Bas: Samtliga 250+150
•
6
40%
5
4
3
60%
2
27%
7%
80%
100%
1 Instämmer inte alls
Vet ej
EJ INSPEKTERADE
IRV
16% 3% 11% 3% 8% 5%3%5%
35%
IRN
26%
5% 13% 5% 15% 5%
IRS
24%
7% 7% 10%
IRM
21%
IRÖ
17%
TOTAL
21%
0%
3% 5% 15%
17%
17%
8% 3% 8%
17%
20%
40%
60%
5%5%
IRV
5%
IRN
21%
14% 3% 10%
2% 9% 4%3% 13% 4%3%7%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
INSPEKTERADE
24%
31%
17%
27%
80%
11%
17%
5%
100%
20%
52%
IRS
5%
13% 7%2%
24%
IRM
IRÖ
21%
TOTAL
13%
13%
21%
22%
13%
10%
7% 4%
14%
4% 13% 4%6% 11% 7% 4% 11%
15%
29%
0%
7%
5% 7% 7%
39%
9%
18%
6% 13%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
10% 11% 11% 3% 8%
8% 7%
60%
13% 3% 5% 11%
80%
100%
Det finns både en hög andel som alltid gör någon form av
uppföljning av åtgärdsplanen och de som inte gör det
#Vi gör alltid någon form av uppföljning av åtgärderna
i åtgärdsplanen.
INSPEKTERADE
32%
EJ INSPEKTERADE
21%
0%
10 Instämmer helt
6% 13% 9% 5% 14%
3%9% 6%3% 13% 3% 3%
20%
9
8
7
40%
6
5
4
3
2
Andelen inspekterade företag som i hög utsträckning
instämmer i påståendet att de alltid gör någon form av
uppföljning av är högre än för de som inte är
inspekterade, hälften jämfört med 1/3. Andelen som inte
alls instämmer i påståendet är betydligt högre bland ej
inspekterade.
•
Skillnaderna mellan regionerna stora. Region IRV har
högst andel som inte instämmer i påståendet, såväl
bland inspekterade som ej inspekterade.
4%9% 4%
27%
60%
•
9%
80%
100%
1 Instämmer inte alls
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
19%
IRN
3%5% 11% 5%5%5%
23%
IRS
5% 13% 3%
28%
IRM
21%
IRÖ
17%
TOTAL
21%
0%
INSPEKTERADE
35%
23%
3%
21%
7% 10% 10% 7% 3%
5% 5%
18%
5%5%
17%
17%
17%
3% 9% 6%
20%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
13% 3%4%3%
60%
3%5%
IRV
8% 3%
IRN
3%
IRS
28%
26%
17%
27%
80%
10%
17%
7%2%
100%
15% 4% 15%
43%
2%
31%
IRM
5% 5%
41%
IRÖ
29%
TOTAL
11%
6% 10%
32%
0%
11% 2%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
6% 13%
40%
20%
15%
15%
26%
11% 4% 4% 7%
26%
5%5% 12%
11% 6% 7% 7% 4%4% 7%
15%
6%
15% 2% 8% 5%
9% 5% 14%
60%
4% 9% 3%
80%
100%
Inspekterade företag gör i högre utsträckning
riskbedömningar vid förändringar i verksamheten
#Vi gör alltid riskbedömningar vid förändringar i
verksamheten.
INSPEKTERADE
40%
EJ INSPEKTERADE
35%
0%
10 Instämmer helt
10%
8
7
10%4%7%
4% 15% 8% 7% 11%
20%
9
18%
•
40%
6
5
4
60%
3
2
4%
Andelen som i hög utsträckning instämmer i påståendet
att de alltid gör riskbedömningar vid förändringar i
verksamheten är högre bland inspekterade än bland de
som ej är inspekterade, 2/3 jämfört med drygt hälften.
Andelen som inte alls instämmer i påståendet är högre
bland ej inspekterade.
10% 8%
80%
100%
1 Instämmer inte alls
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
24%
IRN
5%
16%
38%
IRS
41%
IRM
44%
11% 8% 5%
5% 10% 5% 8%
18%
33%
17%
TOTAL
35%
4% 15%
20%
5%5%
IRV
8% 10% 3%
IRN
16%
13%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
22%
11%
IRS
5%5% 13% 3% 8% 3%
IRM
41%
IRÖ
39%
TOTAL
40%
17%
17%
8% 7% 11%
60%
17%
10% 5%3%
80%
100%
26%
54%
7%3%
7% 10% 10% 3% 14%
IRÖ
0%
INSPEKTERADE
45%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
9% 4% 17%
11%
2% 19%
13%
17%
7%
7%4% 4%
5%5% 10%
5%
2%
13%
15% 4%6% 4%4%
13%
18%
13% 5%5% 6%
10%
18%
10% 4%7%
60%
80%
40%
4%
100%
Andelen som upplever svårigheter med att arbeta
systematiskt med riskbedömningar i verksamheten är hög
#Finns det några svårigheter med att arbeta systematiskt med
riskbedömningar i verksamheten?
INSPEKTERADE
45%
EJ INSPEKTERADE
51%
38%
0%
40%
60%
Ja, nämligen__________
Andelen som upplever svårigheter med att arbeta
systematiskt med riskbedömningar i verksamheten är
hög såväl för inspekterade som ej inspekterade, 45%
respektive 38%.
•
Skillnaderna mellan regionerna är relativt små när det
gäller dessa upplevda svårigheter. Ett undantag finns i
detta avseende, nämligen bland inspekterade företag
där region IRN har en högre andel som upplever
svårigheter än övriga regioner.
4%
56%
20%
•
6%
80%
Nej
100%
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
43%
IRN
38%
IRS
38%
IRM
33%
IRÖ
33%
TOTAL
49%
54%
20%
8%
IRV
8%
IRN
59%
8%
67%
56%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
60%
41%
6%
80%
100%
52%
57%
IRS
62%
38%
0%
INSPEKTERADE
43%
43%
IRM
7%
41%
52%
5%
56%
4%
IRÖ
45%
52%
3%
TOTAL
45%
51%
4%
0%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
60%
80%
100%
Exempel - Svårigheter med att genomföra riskbedömningar
Svårigheter med att genomföra riskbedömningar
•
Att bedöma risker utifrån de många olika och
varierande arbetssituationerna och
arbetsförhållandena som råder i skogen upplevs som
svårt.
•
Svårt att göra en helhetsbedömning av riskerna i
skogsarbetet eftersom många faktorer påverkar såsom
väder, terräng, maskiner och den
mänskliga faktorn
•
Prioritera och motivera tidsåtgången att göra
riskbedömningar regelbundet och skriftligt
•
Kräver mycket dokumentation
•
Att få de anställda att verkligen följa
säkerhetsanvisningarna
•
Att omsätta Arbetsmiljöverkets checklistor till den
faktiska verkligheten och de anställdas erfarenhet och
upplevelse.
”Vi är aldrig på samma ställe än kortare tid det kan vara tre
nya arbetsplatser på en dag.”
”Det är ju alltid olika förhållanden från gång till gång,
väderförhållanden och liknande, så det är svårt att göra
övergripande riskbedömningar.”
”Det är ju alltid olika förhållanden från gång till gång,
väderförhållanden och liknande, så det är svårt att göra
övergripande riskbedömningar.”
”När man inte riktigt förstår vad som kan vara farligt alla
gånger, när något är nytt.”
”Svårigheten att gradera riskerna enligt arbetsmiljöverkets
checklistor och vår egna diskussion.”
”Att bedöma riskerna i nya arbetsområden. Samt att
avsätta tid. Samt få de anställda att följa rutinerna…”
”Att det blir en oerhörd mängd dokumentation som inte
blir gjord.”
En relativt stor andel av företagen anser att det finns
sådant som skulle förenkla arbetet med riskbedömningar
#Finns det något som du anser skulle kunna göra det enklare för
företag i din bransch att arbeta systematiska med riskbedömningar i
verksamheten?
INSPEKTERADE
40%
EJ INSPEKTERADE
46%
37%
0%
40%
16%
60%
Ja, nämligen__________
Nej
4 av 10 företag har förslag som skulle göra det enklare
att arbeta systematiskt med riskbedömningar. Någon
större skillnad finns ej mellan inspekterade och ej
inspekterade.
14%
47%
20%
•
80%
100%
Vet ej
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV
43%
IRN
41%
IRS
38%
50%
37%
0%
20%
21%
56%
33%
TOTAL
8%
41%
26%
IRÖ
19%
51%
38%
IRM
INSPEKTERADE
47%
40%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
60%
80%
IRV
41%
IRN
43%
IRS
18%
IRM
17%
IRÖ
16%
TOTAL
100%
43%
48%
36%
40%
46%
20%
24%
6%
48%
40%
0%
9%
48%
32%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
15%
19%
46%
40%
60%
14%
80%
100%
Exempel - sådant som skulle göra det enklare för företag att arbeta
systematiska med riskbedömningar i verksamheten
Exempel på sådant som skulle göra det enklare
för företag att arbeta systematiska med
riskbedömningar i verksamheten
”Att man får support och besök exempelvis en gång om
året av Arbetsmiljöverket. Då blir man påmind om vad som
måste göras. Nu känns det som det är var tionde år..”
•
Mer av Arbetsmiljöverket - besök, support, material
(t.ex. mer anpassade mallar, checklistor, riktlinjer), mer
och tydligare information
”Skulle kunna finnas lite fler mallar som man kunde rätta sig
efter och använda som riktlinjer så man kan få mer grepp
om lagar och regler som ska följas.
•
Erfarenhetsutbyte, tips idéer av andra företag i samma
bransch
•
Mer information till alla berörda parter t.ex.
uppdragsgivare
•
Mer riktad och anpassad information till branschen
•
Material på flera språk.
”Mer branschutskick om skogsbranschen från
Arbetsmiljöverket, nu blandas denna information ihop med
annan information. Bättre om det skulle vara mer specifikt.”
”Checklista för redan upptäckta fall, så man kan ta till sig,
så man inte behöver komma på allting själv. Information
om vad som händer tillsammans med checklistan.”
”Man kanske kan få tips och idéer från andra som jobbar
inom samma bransch. För att man kan bli lite för bekväm i
så man kanske glömmer en del viktiga saker för man är så
inkörd på sitt.”
”Gå ut med mer information till alla berörda parter. Våra
uppdragsgivare som vi får traktdirektiven lämnar ibland
bristfällig information. Som var man sätter bästa
nödkoordinaten och vilken utrustning som är lämpligast att
använda, det framgår inte alltid.”
Den mest förekommande arbetsmiljöcertifiering bland
företagen är PEFC
#Är företaget arbetsmiljöcertifierat? Om ja: Enligt vilken
certifiering?
INSPEKTERADE
10%
45%
6%
•
6 av 10 företag, såväl inspekterade som ej
inspekterade, är miljöcertifierade.
39%
Annan certifiering via:
EJ INSPEKTERADE 7%
46%
0%
Ja - FSC
20%
Ja - PEFC
8%
40%
39%
60%
80%
100%
Ja enligt annan certifiering, nämligen:
Nej
•
•
•
•
•
•
•
•
Stora Enso
EC Skog
Svea skog
Swedac
SMF
SMS.
SR 2000
Iso 14001.
Bas: Samtliga 250+150
EJ INSPEKTERADE
IRV 3%
51%
3%
IRN 5%
56%
IRS
10%
45%
IRM
8%
IRÖ
TOTAL
33%
17%
0%
8%
20%
13%
40%
34%
46%
50%
8%
Bas: Samtliga 150 Ej inspekterade
31%
10%
46%
IRV
IRN
IRS
IRM
IRÖ
43%
33%
7%
INSPEKTERADE
60%
TOTAL
39%
80%
100%
7%
7%
14%
13%
10%
48%
50%
45%
54%
32%
8%
10%
0%
45%
20%
Bas: Samtliga 250 Inspekterade
40%
7%
2%
2%
39%
41%
38%
9%
24%
50%
6%
39%
60%
80%
100%
Om inspektionen - Inspekterade företag
2014-04-30
47
En hög andel anser att inspektören förklarade syftet med
inspektionen på ett tydligt sätt
•
•
Andelen som i hög grad instämmer i att
inspektören förklarade syftet med
inspektionen på ett tydligt sätt är hög,
närmare 90%.
Skillnaderna mellan de olika regionerna
är små.
Inspektören förklarade syftet med inspektionen på ett tydligt sätt.
8-10
IRV
61%
4%
24%
IRN
70%
9%
IRS
67%
10%
IRM
61%
IRÖ
63%
TOTAL
64%
0%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
20%
9
8
7
6
7%
10%
40%
5
4
3
60%
2
11% 4% 7%
91%
7% 7%
85%
6% 3%
14%
8%
5% 5%
80%
1 Instämmer inte alls
90%
2%
14%
17%
16%
89%
7%
85%
88%
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
48
En hög andel anser att inspektörens kunskap om
arbetsmiljön i branschen var tillräcklig
•
•
Företagens uppfattning är att
inspektörens kunskap om arbetsmiljön i
branschen var tillräcklig. 3 av 4
instämmer i hög grad i detta.
Skillnaderna mellan de olika regionerna
är små.
Inspektörens kunskap om arbetsmiljön i din bransch var tillräcklig.
8-10
IRV
48%
IRN
11%
43%
IRS
22%
9%
48%
24%
12%
50%
9%
15%
IRÖ
50%
10%
13%
TOTAL
48%
0%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
10%
20%
9
8
7
6
40%
5
4
3
18%
60%
2
7% 4%
19%
IRM
81%
11% 4%
10%
9%
8%
7%
79%
5%
7%
74%
10%
73%
6%
8%
9% 3%4% 6%
80%
1 Instämmer inte alls
76%
76%
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
49
En hög andel anser att inspektören förklarade
inspektionens utförande och resultat på ett tydligt sätt
•
•
En hög andel av företagen instämmer i
att inspektören på ett tydligt sätt
förklarade den bedömning av
arbetsmiljön som gjordes under
inspektionen. 83% instämmer i hög
utsträckning i detta.
Region IRN avviker något från övriga
regioner.
Inspektören förklarade på ett tydligt sätt den bedömning av
arbetsmiljön som gjordes under inspektionen, t.ex. brister
som kom fram på inspektionen och varför.
8-10
IRV
46%
IRN
4%
54%
IRS
57%
IRM
57%
IRÖ
53%
TOTAL
54%
0%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
9%
8
7
6
7%
18%
11%
40%
5
7%
14%
20%
9
35%
4
3
60%
2
13%
14%
7% 4%
85%
4% 11%
70%
5%
20%
15%
18%
85%
4% 7%
84%
8%
86%
3%
6% 3% 6%
80%
1 Instämmer inte alls
5%
83%
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
50
Majoriteten anser att inspektören hade ett mycket bra
bemötande
•
En stor majoritet tycker att
inspektörens bemötande var bra. 9 av
10 instämmer i hög utsträckning i detta.
•
En viss variation finns mellan
regionerna.
Inspektörens bemötande, var mycket bra.
8-10
IRV
74%
IRN
13%
67%
9%
IRS
7% 4% 7% 7%
88%
IRM
7% 7% 4%
63%
TOTAL
19%
72%
0%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
20%
9
8
7
6
11%
40%
5
4
3
6%
60%
2
1 Instämmer inte alls
7%
84%
8%
88%
7% 2% 5%
80%
83%
95%
2%5%
70%
IRÖ
98%
11%
90%
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
Majoriteten upplevde att inspektionen genomfördes på ett
rättvist sätt
•
Inspektörens bedömning uppfattades
som rättvis av en stor majoritet. 77%
instämmer helt och hållet i detta.
Ytterligare 18% instämmer delvis i att
bedömningen var rättvis.
Var bedömningen av arbetsmiljön som inspektören gjorde
rättvis?
IRV
85%
IRN
13% 2%
72%
IRS
20%
79%
IRM
17%
70%
IRÖ
24%
79%
TOTAL
16%
77%
0%
20%
Ja, helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
40%
2%7%
18%
60%
Ja, delvis
80%
Nej
5%
6%
5%
5%
100%
Vet inte
51
Exempel - sådant som företag upplevt som orättvist vid
inspektionen
Exempel på sådant som företag upplevt som
orättvist vid inspektionen (svar; inte alls eller
delvis rättvis)
•
Upplevelse av att inspektören inte var tillräckligt kunnig
och insatt i verksamheten och branschen
•
Osäker på om bedömningen var korrekt t.ex. om
åtgärder som krävdes var rättvisa eller ens relevanta
•
Sen återkoppling om inspektionens resultat.
”Inspektören hade för dålig bakgrundskunskap när det
gäller skogsmaskiner och petade därför i detaljer. Men var
mycket kompetent i övrigt vad gäller praktiskt
arbetsmiljöarbete.”
”Vi hade inhyrd arbetskraft som inte hade varselkläder
och det kom på vår åtgärdslista, vilket kändes lite orättvist.
Vet inte om det var rätt bedömning eller inte…?”
”Inspektören hade sakfel angående kläderna, inspektören
påstod att kläderna var fel för verksamheten, men vid
närmare kontakt med Statens provningsanstalt så hade
jag som arbetsledare rätt om kläderna.”
”Det är väldigt fokus på nedskrivna saker medan och det
finns en övertro på alla papper. För mycket formalia och för
lite praktiskt...”
”De identifierade ett riskmoment som vi hade, men vi fick
inte reda på det fören flera månader efter.”
”Inspektören tog upp det här med bristande
motorsågsrutiner fastän vi inte använder oss av
motorsågar.”
2014-04-30
53
Mer än hälften upplever att inspektionen ökat medvetenheten
kring vikten av att genomföra riskbedömningar i företaget
•
•
•
En majoritet, 58%, instämmer i hög
grad i att Arbetsmiljöverkets
besök/inspektion har ökat
medvetenheten kring vikten av att
genomföra riskbedömningar av
arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverkets besök/inspektion har ökat medvetenheten
kring vikten av att genomföra riskbedömningar av
arbetsmiljön för ditt företag?
8-10
IRV
1 av 10 företag instämmer dock inte i
detta.
IRN
Andelen som inte instämmer i detta
varierar mellan 4 och 19% i regionerna.
IRS
24%
33%
35%
4%
43%
33%
IRÖ
34%
3%
TOTAL
34%
4%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
7%
20%
9
8
7
15%
2%
IRM
0%
26%
6
20%
13%
5
4
16%
20%
40%
3
7%
7%
2%
13%
60%
2
54%
11% 4% 4% 7%
7% 7%
19%
57%
4% 7%
5%
17%
2%
64%
6% 7%
60%
15%
5% 5%3%
50%
4% 9%
3% 6% 4%
58%
7%
7%
80%
1 Instämmer inte alls
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
54
50 procent anser att inspektionen har ökat medvetenheten
kring vikten av att genomföra riskbedömningar i branschen
•
•
Hälften av företagen instämmer i hög
grad i påståendet att
Arbetsmiljöverkets besök/inspektion
har ökat medvetenheten kring vikten av
att genomföra riskbedömningar av
arbetsmiljön i branschen.
Arbetsmiljöverkets besök/inspektioner har ökat
medvetenheten kring vikten av att genomföra riskbedömningar
av arbetsmiljön för er bransch?
8-10
IRV
26%
4%
20%
13%
11%
22%
11% 4%
7%
50%
7%
51%
7%
49%
6% 7%
54%
6% 5% 8%
45%
11%
7%
1 av 10 företag instämmer inte i detta.
IRN
22%
IRS
7%
33%
2%
IRM
24%
6%
IRÖ
24%
5%
TOTAL
26%
0%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
24%
16%
5%
8
7
6
40%
5
4
3
14%
5%
11%
14%
15%
13%
6%
60%
2
9%
5%
6% 7%
13%
19%
20%
9
14%
13%
11% 4% 4% 5% 6%
80%
1 Instämmer inte alls
50%
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
55
50 procent anser att inspektionen har ökat förståelsen
för hur man kan arbeta med arbetsmiljöarbete
•
•
Hälften av företagen instämmer i hög
grad i påståendet att
Arbetsmiljöverkets besök/inspektion
har ökat företagens förståelse för hur
man kan arbeta med arbetsmiljöarbete.
1 av 10 företag instämmer inte i detta.
Arbetsmiljöverkets inspektion har ökat vår förståelse
för hur man kan arbeta med arbetsmiljöarbete
(undersökning, bedömning av risker, åtgärder).
8-10
IRV
17%
IRN
2%
28%
22%
13%
IRS
15%
40%
IRM
28%
IRÖ
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
19%
6%
26%
0%
2% 7%
4%
23%
TOTAL
6%
20%
9
8
22%
7
6
5
4
11% 2%
17%
9%
23%
10%
19%
13%
40%
3
7%
22%
12%
7%
6%
60%
2
17%
7%
7%
2%
4% 4% 4%
50%
7%
49%
4%4% 7%
13%
15%
15%
51%
5% 5%3%
52%
3%4%4%
51%
80%
1 Instämmer inte alls
47%
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
56
Nära hälften anser att inspektionen gav tips och idéer när
det gäller arbetsmiljöarbetet
•
Av samtliga inspekterade företag
instämmer 44% i hög grad i att
Arbetsmiljöverkets inspektion gav dem
nya tips och idéer när det gäller
arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljöverkets inspektion gav oss nya tips och idéer
när det gäller arbetsmiljöarbete.
8-10
IRV
•
15% instämmer inte i detta.
•
Andelen som i hög grad instämmer i
påståendet varierar från 32% till 56%.
26%
IRN
2%
20%
IRS
11%
24%
IRM
15%
IRÖ
2%
10 Instämmer helt och hållet
Bas: Samtliga inspekterade
15%
2%
22%
0%
15%
7% 7%
24%
TOTAL
28%
4%
9
8
7
6
7%
14%
13%
11%
40%
5
4
3
13%
12%
10% 5%
17%
15%
18%
2% 11%
8%
60%
2
22%
11%
15%
21%
20%
4%4%
14%
9%
9%
56%
9% 4%
46%
12%
6%
9%
5%
7%
38%
32%
8% 3% 8% 3%3%
47%
4% 6% 3% 6% 4%
44%
80%
1 Instämmer inte alls
100%
Vet ej
Vill ej svara
2014-04-30
En majoritet har genomfört förändringar efter inspektionen
•
•
En majoritet, 7 av 10, av företagen har
genomfört förändringar eller kan ge
exempel på andra effekter i sitt
arbetsmiljöarbete som skett efter
Arbetsmiljöverkets besök.
En viss variation finns mellan
regionerna.
Har ni på ert företag genomfört några förändringar eller kan
du ge exempel på andra effekter i ert arbetsmiljöarbete som
skett efter Arbetsmiljöverkets besök?
IRV
63%
IRN
37%
76%
IRS
22%
57%
43%
IRM
72%
IRÖ
26%
81%
TOTAL
20%
Ja, nämligen:
Bas: Samtliga inspekterade
40%
2%
18%
71%
0%
2%
28%
60%
Nej
80%
2%
1%
100%
Vet ej
57
Exempel - förändringar efter inspektionen
Exempel på förändringar eller andra effekter på
företagets arbetsmiljöarbete som skett efter
Arbetsmiljöverkets besök
•
Nya/förbättrade rutiner t.ex.: riskbedömningar,
ensamarbete, kontakt och kommunikation under
arbetspasset, hemgångsrapportering, ökad användning
av checklistor
•
Bättre dokumentation av riskbedömningar och övrigt
arbetsmiljöarbete
•
Genomgått eller planerat utbildningar t.ex. första hjälpen,
motorsågskörkort
•
Inköp av utrustning och material, extra utrustning till
maskiner, skyddsutrustning, första hjälpen.
•
Tagit fram arbetsmiljöplan
”Arbetsmiljö dokumentationen har blivit tydligare och vi har
blivit mer noggrannare i våra riskanalyser..”
”Anhörighetslistor och checklistor - för att få ordning
och riskbedömningar, samt dela erfarenhet mellan
förarna.”
”Använder oss numera av GPS vid dålig täckning med
mobilen, efter att inspektören tipsade om det.”
”En riktig arbetsmiljöplan - det saknades innan inspektion.
Som visar på hur man minimerar riskerna bland annat.”
”Ja vi har en skriftlig instruktion om att man ska alltid
mobiltelefon i fickan och sedan ska man ha kontakt med
hemmet eller med mig, efter arbetspassets slut.”
”Vi har genomfört oerhörda förändringar. Har inte haft
någon dokumentation tidigare. Vi tänker på det ständigt.”
”Ja vid ensamarbete så har vi mer rutiner, t.ex. när det
gäller kommunikation var vi är.”
2014-04-30
En majoritet planerar att arbeta mer med arbetsmiljöarbete
•
En majoritet, 7 av 10, av företagen
planerar att arbeta mer med
arbetsmiljöarbete som ett resultat av
inspektionen.
Tror du att ni inom ert företag kommer arbeta mer eller
mindre med arbetsmiljöarbete som ett resultat av
inspektionen?
IRV
72%
IRN
2%
61%
IRS
37%
67%
IRM
59%
IRÖ
60%
TOTAL
31%
37%
2%
63%
0%
20%
Mer
Bas: Samtliga inspekterade
1%
40%
Mindre
26%
60%
37%
34%
80%
Ingen skillnad mot tidigare
100%
Vet ej
59
Information och material om
arbetsmiljöarbete
De inspekterade företagen får information från Arbetsmiljöverket i större utsträckning än de ej inspekterade
EJ INSPEKTERADE
100%
INSPEKTERADE
#Från vilken eller vilka av följande organisationer får
du idag arbetsmiljörelaterad information om
skogsbranschen?
100%
#Från vilken eller vilka av följande organisationer får
du idag arbetsmiljörelaterad information om
skogsbranschen?
80%
80%
60%
55%
60%
41%
56%
48%
40%
40%
31%
23%
20%
9%
11%
9%
20%
15%
10%
11%
0%
0%
TOTAL
Arbetsmiljöverket
Prevent
Skogsbranschen/alt Intresseorganisation inom skogsbranschen, nämligen:
Arbetsgivarorganisation, nämligen:
Annan
Vet ej
TOTAL
Arbetsmiljöverket
Prevent
Skogsbranschen/alt Intresseorganisation inom skogsbranschen, nämligen:
Arbetsgivarorganisation, nämligen:
Annan
Vet ej
•
Inspekterade företag anger Arbetsmiljöverket som primär källa för arbetsmiljörelaterad information om
skogsbranschen. Den näst vanligaste källan för dessa företag är skogsbranschen.
•
För ej inspekterade företag gäller det omvända förhållandet, där är skogsbranschen den vanligaste källan.
Övriga svar arbetsmiljörelaterad information (öppna svar)
”Skogsbranschen/intresseorganisationer, nämligen….”
”Arbetsgivarorganisationer, nämligen…”
”Annan, nämligen…”
Skogsbranschen/intresseorganisationer,
nämligen…
Arbetsgivarorganisationer, nämligen…
•
SAFLO
•
Skogsindustrierna
•
Skara timmer
•
SLA, SMF; TMF, SKL
•
EC-skog
•
EC- skog, Holmen, Mellanskog, Södra, Stora Enso
•
Skogen
•
Skogsaktuellt, Land, ATL, Fjäll
•
SMS
•
Skogsägarna, Skogsföreningen, Skogsentreprenörerna
•
Sydved
•
SLA, SMF
Annan, nämligen…
•
Skogsforskarna
•
Certifieringsorganisation
•
SLU
•
Skogshusen
•
PEFC
•
Företagshälsovård, egen HR avd.
•
LRF
•
Fackförbund
•
SPA
De flesta företagen föredrar att få information via post eller
e-post
EJ INSPEKTERADE
100%
80%
INSPEKTERADE
#Om det kommer ny arbetsmiljörelaterad information
för skogsbranschen, hur vill du få information om
detta?
100%
80%
#Om det kommer ny arbetsmiljörelaterad information
för skogsbranschen, hur vill du få information om
detta?
63%
60%
47%
60%
49%
40%
20%
40%
11%
1%
5%
6%
20%
16%
3%
14%
2%
0%
6%
2%
0%
Utskick via post
Utskick via epost
Läsa på av.se
Information på AV:s facebooksida
Twitter
Prenumeration på uppdateringar från AV:s webbplats
Annat sätt
Vet ej
Utskick via post
Utskick via epost
Läsa på av.se
Information på AV:s facebooksida
Twitter
Prenumeration på uppdateringar från AV:s webbplats
Annat sätt
Vet ej
•
51%
Företagen, såväl inspekterade som ej inspekterade, vill få
ny arbetsmiljö-relaterad information för skogs-branschen i
utskick via e-post eller vanlig post.
Annat sätt (öppna svar):
•
•
•
•
Telefon (ringa själv vid behov)
Söka själv på Internet
HR avdelningen
Besök
De inspekterade företagen använder i större utsträckning
material som inte kommer från Arbetsmiljöverket
EJ INSPEKTERADE
INSPEKTERADE
#Använder ni er av något annat material/metod i ert
arbetsmiljöarbete som inte kommer från
Arbetsmiljöverket?
#Använder ni er av något annat material/metod i ert
arbetsmiljöarbete som inte kommer från
Arbetsmiljöverket?
IRV
41%
IRN
38%
IRS
49%
56%
66%
31%
IRM
64%
26%
IRÖ
33%
TOTAL
34%
0%
20%
5%
IRN
3%
IRS
10%
40%
Nej
60%
7%
80%
En relativt stor andel av företagen,
45% av de inspekterade och 34% av
de som inte är inspekterade, använder
annat material/metod i sitt arbetsmiljöarbete som inte kommer från
Arbetsmiljöverket.
44%
46%
40%
Ja
•
11%
48%
45%
20%
9%
37%
52%
0%
100%
Vet ej
4%
71%
29%
TOTAL
4%
41%
54%
IRÖ
59%
54%
41%
IRM
67%
Ja
•
IRV
11%
60%
Nej
Vet ej
Bland inspekterade varierar den
andelen från 29-54%. Och bland ej
inspekterade från 26-41%.
6%
80%
100%
Annat material/metod som används i arbetsmiljöarbete som
inte kommer från Arbetsmiljöverket (öppna svar)
Exempel på andra organisationer som man använder material och metoder från:
•
Checklistor från: Prevent, Skog- och träfacket, Skogsforskningen, Holmen skog och egna checklistor
•
Interna kontrollsystem, skyddsombud
•
FSC, SMS, PEFC, SMF, SLA
•
LRF, Säker skog
•
Prevent
•
HR-avdelningen
•
Kommunen
•
Från kurser och utbildningar om arbetsmiljö
•
Skogvårdsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skogsentreprenörerna
•
SCA
•
Svenskt näringsliv
•
Svenska kyrkans arbetsgivareorgansiation
66
Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattning och slutsatser – AFS
•
Kännedomen om att den nya föreskriften finns är hög
•
Det finns både en hög andel som uppger att de känner till innehållet och
som uppger att de inte gör det
•
Majoriteten svarar att de kan nämna några nyheter från den nya
föreskriften, exempelvis:
•
•
•
•
•
Körkort/utbildning för motorsåg/motorkedjesågar
Varselkläder/varselkläder på överkroppen
Körkort för motorsåg/motorkedjesågar och varselkläder
Körkort för motorsåg/motorkedjesågar och röjsågar
”Körkort krävs”.
Sammanfattning och slutsatser – ”Körkort”
•
Kännedomen om kravet på dokumentation för att utföra arbete med
motorsåg är hög, något högre bland inspekterade.
•
Andelen med ”körkort” för motorsågar är högre bland de inspekterade
företagen.
•
Säker Skogs motorsågskörkort är det teoretiska och praktiska prov som
störst andel har använt sig av
•
Majoriteten känner till sanktionsavgiften.
Sammanfattning och slutsatser – Varselkläder
och skyddsskor
•
Kännedomen om kravet på varselkläder på överkroppen vid
motorsågsarbete är hög
•
Varselkläder används i relativt stor utsträckning bland företagen.
•
Kännedomen om kravet på att använda kängor eller stövlar med sågskydd
vid arbete med röjsåg är hög
•
Användningen av kängor eller stövlar med sågskydd är relativt vanligt
bland företagen.
Sammanfattning och slutsatser – Olyckor och tillbud
•
Närmare hälften känner till kraven som ställs på arbetsgivaren vid allvarligt
tillbud eller allvarlig olycka
•
Majoriteten känner till att både allvarliga tillbud och allvarliga olyckor ska
anmälas till Arbetsmiljöverket
•
Majoriteten känner till att både allvarliga tillbud och allvarliga olyckor ska
utredas av arbetsgivaren
•
Majoriteten av företagen har aldrig anmält ett allvarligt tillbud eller allvarlig
olycka.
Sammanfattning och slutsatser – Rutiner vid
ensamarbete
•
En majoritet har genomfört någon insats avseende arbetsplastens position
och läge vid ensamarbete, exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GPS-koordinater
Mobiltelefoner
Nödsändare, nödkoordinater, larmknapp
Hemkomstrapportering
Traktdirektiv
Undviker ensamarbete
Regelbunden telefonkontakt under dagen
Satelittelefon
”Fastfinder”
Sammanfattning och slutsatser – Rutiner vid
ensamarbete
•
En majoritet har genomfört någon insats avseende kontakt och
kommunikation från arbetsplatsen vid ensamarbete
•
•
•
•
•
•
•
Mobiltelefoner
Regelbunden sms-kontakt/rutiner för sms-kontakt
Kom-radio
Regelbunden telefonkontakt under skiftet
Undviker ensamarbete
Nödsändare
”Fastfinder”.
Sammanfattning och slutsatser – Rutiner vid
ensamarbete
•
En majoritet har genomfört någon insats avseende rutiner t.ex. första
förband, kontroller av utrustning vid ensamarbete, exempelvis;
•
•
•
•
•
•
Första förband finns i bilar, maskiner och kojor och i kläder
Utbildning HLR
Hjärtstartare (vissa)
Rutiner/checklistor i bilar och maskiner
Rutiner för kontroll av utrustning (egenansvar)
Kontrollera täckning mobiltelefon.
Sammanfattning och slutsatser –
Riskbedömning
• En majoritet av företagen instämmer i hög utsträckning i att de arbetar
regelbundet och systematiskt med sin arbetsmiljö
• Det finns både en hög andel som alltid dokumenterar sina riskbedömningar
och de som inte gör det. Detsamma gäller för skriftlig åtgärdsplan för att
åtgärda riskerna och uppföljning åtgärdsplanen
• Inspekterade företag gör i högre utsträckning riskbedömningar vid
förändringar i verksamheten.
Sammanfattning och slutsatser –
Riskbedömning
•
Andelen som upplever svårigheter med att arbeta systematiskt med
riskbedömningar i verksamheten är hög, exemplvis:
•
Att bedöma risker utifrån de många olika och varierande arbetssituationerna
och arbetsförhållandena som råder i skogen upplevs som svårt.
•
Svårt att göra en helhetsbedömning av riskerna i skogsarbetet eftersom
många faktorer påverkar såsom väder, terräng, maskiner och den
mänskliga faktorn
•
Prioritera och motivera tidsåtgången att göra riskbedömningar regelbundet
och skriftligt
•
•
•
Kräver mycket dokumentation
Att få de anställda att verkligen följa säkerhetsanvisningarna
Att omsätta Arbetsmiljöverkets checklistor till den faktiska verkligheten och
de anställdas erfarenhet och upplevelse.
Sammanfattning och slutsatser –
Riskbedömning
•
En relativt stor andel av företagen anser att det finns sådant som skulle
förenkla arbetet med riskbedömningar, exempelvis:
•
Mer av Arbetsmiljöverket - besök, support, material (t.ex. mer anpassade
mallar, checklistor, riktlinjer), mer och tydligare information
•
•
•
•
Erfarenhetsutbyte, tips idéer av andra företag i samma bransch
Mer information till alla berörda parter t.ex. uppdragsgivare
Mer riktad och anpassad information till branschen
Material på flera språk.
Sammanfattning och slutsatser – Inspektionen
• Bedömningen av inspektionens har fått mycket höga betyg utifrån de
parametrar som mätts och upplevde att inspektionen genomfördes på ett
rättvist sätt.
Sammanfattning och slutsatser – Inspektionen
•
En majoritet har genomfört förändringar efter inspektionen, exempelvis:
•
Nya/förbättrade rutiner t.ex.: riskbedömningar, ensamarbete, kontakt
och kommunikation under arbetspasset, hemgångsrapportering, ökad
användning av checklistor
•
•
Bättre dokumentation av riskbedömningar och övrigt arbetsmiljöarbete
•
Inköp av utrustning och material, extra utrustning till maskiner,
skyddsutrustning, första hjälpen
•
Tagit fram en arbetsmiljöplan.
Genomgått eller planerat utbildningar t.ex. första hjälpen,
motorsågskörkort
Sammanfattning och slutsatser – Information
• De inspekterade företagen får information från Arbetsmiljöverket i större utsträckning än de ej inspekterade
• De flesta företagen föredrar att få information via post eller
e-post
• De inspekterade företagen använder i större utsträckning
material som inte kommer från Arbetsmiljöverket.
80
Kontaktuppgifter
AB Stelacon
Projektteam
S:t Eriksgatan 63, 3 tr
Sigrid Wiklund
SE-112 34 Stockholm
[email protected]
Tel +46 8 587 120 00
www.stelacon.se
Krister Runebrand
[email protected]