Artskydd i skogen – Tove Thomasson, Skogsstyrelsen

PROJEKT
ARTSKYDD I
SKOGEN
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
1
Hantering av fridlysta arter inom
skogsbruket
Nyckelbiotop
Avverkningsanmält
område
Exempel på frågeställningar:
Är åtgärden förbjuden?
Kan åtgärden bli tillåten?
Vilka anpassningar krävs?
Tjäderspel, Vad är artens bevarandestatus
skadas av
lokalt och regionalt?
avverkning Påverkas artens kontinuerliga
ekologiska funktion?
Hänsyn som
Vem har kunskap?
ryms inom
Vem skriver beslut?
intrångsVilken lagstiftning ska användas?
begränsningen Vad händer med övrig hänsyn?
Vattendrag
Spillkråkehäckning
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
2
Projekt artskydd i skogen
Ett gemensamt projekt Naturvårdsverket –
Skogsstyrelsen med medverkan från
länsstyrelserna. Målet är att
• lösa svårigheter och oklarheter vid ärendehandläggning i gränssnittet artskydd och skogsbruk,
• tydliggöra Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas
respektive tillsynsansvar när det gäller artskydd i
skogsbruket,
• ta fram underlag och metoder för en rättssäker
ärendehandläggning.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
3
Projekt artskydd i skogen – varför
• Osäkerhet i gränsdragning mellan ansvarsområden mellan länsstyrelserna och
Skogsstyrelsen.
• Stora variationer över landet i hur dialogen mellan
myndigheterna fungerar och hur ärenden hanteras.
• Handläggarna inom respektive myndighet
efterfrågar vägledning och kunskapsunderlag.
• Skogsbruket efterfrågar stöd för sin hantering.
• Den ideella naturvården trycker på myndigheterna
och driver ärenden.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
4
Egna inv.
Ideella
Artportalen
Lst-inventering/
ÅGP
Fynduppgift
Avverkningsanmälan
Många valmöjligheter samverkan och dialog behövs
Skogsstyrelsen
Sks förbud
enligt 26:9 MB
och 2 kap.
dialog
Länsstyrelsen
Lst förbud
enligt 26:9 MB
och 2 kap.
Val av åtgärd
Sks information
om förbud Afo
Ingen
åtgärd
Sks förbud
30 § SvL
Sks
samråd
12:6
Ingen
åtgärd
Lst information
om förbud Afo
Fridlysta arter – avgränsning av
projektet
Projektet handlar om arter som är
fridlysta enligt artskyddsförordningen:
• Vilda fåglar
• Arter som i bilaga 1 markerats med
N eller n (”EU-arter”)
• Arter i bilaga 2 (”svenska arter”)
Projektet handlar inte om
• Rödlistade arter eller ågp-arter om
de inte samtidigt är fridlysta
• Natura 2000
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
6
Utredningar inom projektet
Juridik (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen)
• Tillsyn och dispens som instrument
• Förhållandet mellan de olika lagstiftningarna
• Svensk lagstiftning i förhållande till
naturvårdsdirektiven
• Ersättningsrätten inom artskyddet
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
7
Utredningar inom projektet
Biologi (Artdatabanken)
• Fåglars ”bevarandestatus”
• Metod för bedömning av regional bevarandestatus
• Bevarandestatus för arter som påverkas av
skogsbruk
• Uppdaterad ”fågellista”
• Artvisa vägledningar för prioriterade fåglar
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
8
Resultat
Projektets huvudsakliga resultat ska vara vägledning
till handläggare inom länsstyrelserna och
Skogsstyrelsen.
Formerna för vägledningen bestäms under
projektets gång och ska arbetas fram av
projektgruppen.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
9
Projektformalia
Projekttid: januari 2015 – mars 2016
Projektledare: Tove Thomasson, Skogsstyrelsen, och Eva Amnéus Mattisson,
Naturvårdsverket.
Styrgrupp: Anna Helena Lindahl och Anette Andersson, Naturvårdsverket,
Mikael Norén och Emma Andersson, Skogsstyrelsen, Trine Haugset,
Länsstyrelsen Södermanland.
Projektgrupp: Gunilla Kock Hansson, Christian Claesson och Anders Hejnebo,
Skogsstyrelsen, Helen Lindgren och Jörgen Sundin, Naturvårdsverket, EvaBritt Olofsson, Länsstyrelsen Västerbotten, Per Gustafsson, Länsstyrelsen
Värmland.
Referensgrupp: Gustaf Aulén, Södra, Rebecca Nordenstam och Malin Sahlin,
SNF, Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna, Per Simonsson och Jannie
Strömberg, Skogsindustrierna, Mikael Svensson, Artdatabanken, Henri
Engström och Christer Johansson, SOF.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
10
Tack för mig!
Foto: August Thomasson
Gruppdiskussioner
Förutsättningar: Artportalskoppling finns på SKS
• Hur bör SKS och lst samarbeta om artdata?
– Tolkning och bedömning av artdata
• Nu får SKS-handläggarna en ny roll. Vad behöver
de ha med sig då?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
12
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-05-05
13